Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8531/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522000
E-mail: muszak@szlmk.hu
Fax: +36 32317359
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000315342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Családbarát Szülészet fejlesztése 2020
Hivatkozási szám: EKR000315342020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés eszközbeszerzésre a Szent Lázár Megyei Kórház 1098/2018. (III.19.) Kormányhatározatban foglalt "Családbarát, családközpontú szülészeti és korszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztéséhez kapcsoldóan"
Hordozható inkubátor 1 db, Újszülött hallásvizsgáló 1 db, Neopuff 1 db, SIPAP készülék 1 db, Klinikai inkubátor 2 db, Újszülött újraélesztő asztal 1 db, Videolaringoszkóp 1 db, Csecsemőmérleg 3 db, Kékfénylámpa 1 db, Hűtőszekrény anyatej tárolásához 1 db, Egyszer használatos eszközök 1 készlet
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Családbarát Szülészet fejlesztése 2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés eszközbeszerzésre a Szent Lázár Megyei Kórház 1098/2018. (III.19.) Kormányhatározatban foglalt "Családbarát, családközpontú szülészeti és korszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztéséhez kapcsolódóan"
Hordozható inkubátor 1 db, Újszülött hallásvizsgáló 1 db, Neopuff 1 db, SIPAP készülék 1 db, Klinikai inkubátor 2 db, Újszülött újraélesztő asztal 1 db, Videolaringoszkóp 1 db, Csecsemőmérleg 3 db, Kékfénylámpa 1 db, Hűtőszekrény anyatej tárolásához 1 db, Egyszer használatos eszközök 1 készlet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1.§ alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Felhívjuk a figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt(ket) felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8.§, 9.§ 10. §, 11.§ 12.§, 14. §, 15.§ (1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 69. § (11a) bekezdését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód- minden részajánlati körben: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3), (5) bek. is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.A Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására csatolandó dokumentumok:
M/1: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján a cégszerűen aláírt, nyilatkozatát a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a legjelentősebb szállításairól szóló referenciáiról. A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21. § (1a) bek. a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítést idejét (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben fogalalt szállítás a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő az igazolást a Korm. rend. 22. § (1) bek. alapján fogadja el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db hordozható inkubátor, 1 db újszülött újraélesztő asztal, 1 db klinikai inkubátor szállítására vonatkozó egy vagy több szerződésből származó referenciával. Ajánlatkérő szerződésszerű korábbi teljesítést, azaz az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kifizetésének a feltétele a Vevő által leigazolt teljesítés , s annak mellékletkénti csatolása. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése a tárgyi lehívásban szereplő teljes mennyiség igazolt szerződésszerű leszállítását követően teljesítésigazolás alapján, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében történik.Az előírásoknak megfelelően benyújtott számla annak Vevő általi igazolását követően a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül a Ptk. 6:130. § (1) (2)(3) és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdésében foglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján kerül teljesítésre. Az ellenszolgáltatás teljes. forintban (HUF) történik. Kés. kötbér: a késedelemmel érintett áru nettó értékének 3 %-a, max. 30 %. Meghiúsulási kötbér: a szerződésből még hátralévő, még le nem szállított termékmenny. nettó értékének 30 %-a. A részletes fizetési feltét. lsd közbesz dok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai kötöttség: Az ajánlatkérő (AK) a közb. eljárást EKR igénybevételével bonyolítja. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Ajánlatok fájl formátuma: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
2. Cégszerűség és képviseleti jogok ell: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő (AT) tekintetében a képviseleti jogok ell. érdekében az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a köt.váll. feljogosító, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, eredeti, cégszerűen aláírt meghat. és a meghat-t cégszerűen aláírók aláírási címpéldányának egyszerű másolata. Foly. lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. A benyújtandó dok. körére, az ajánlatok ért. von. részletes inf., valamint egyéb további inf., amely jelen pont terjedelme nem enged kifejteni, a Dok. tartalmazza. Az ajánlathoz csatolni kell : - felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkkal, - ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. vonatkozóan - AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) a)-b) pontjaira (nemlegesen is)
4. AK nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szerv. létrehozását.
5. A minősített AT-nek a 321/2015 (X. 30.) Korm.rendelete 30.§ (4) bek. alapján a szerződés telj.vonatkozó műszaki, illetve szakmai alk.feltételeit és igazolását a Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített AT-nek külön kell igazolniuk a szerződés telj. való alk.
6. Felhívjuk az AT figyelmét, hogy a berendezéseknek rendelkeznie kell gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (DC) és - a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet vagy a 8/2003. (III.13.) ESZCSM rendelet alapján - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség-értékelési tanúsítvánnyal - melyet a szerződéskötéskor kell az AK rendelkezésére bocsátania.
7. AK nem alkalmazza a Kbt 75.§ (2) e) pontját.
8. AK felhívja az AT figyelmét, hogy mivel a közbesz eljárást külön jogszabályban előírt foly. épített ell. mellett folytatják le így a Kbt. 81. § (11) bek. alapján az ajánlati kötöttség 2 hónap- amely 60 napot jelent.
9. Ajánlatok ért. Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja legjobb ár-érték arány, Ponthatár: : 0-10 pont. Ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakmai ajánlat igen válaszainak száma (max. 5 db, min 0 db) egyenes arányosítás.: Újszülött hallásvizsgáló esetében: DPOAE és TEOAE vizsgálatok elvégzésére alkalmas (i/n); Újszülött újraélesztő asztal esetében: Ergonomikus beépített hordfül, amely alkalmas a tartozékok (kábelek és szenzorok) szállítás közbeni tárolására (i/n); Újszülött újraélesztő asztal esetében: Beépített (nem külsőleg csatlakoztatott) vonalkód leolvasó (i/n); Újszülött újraélesztő asztal esetén: Beépített biztonsági áramláshatárolás (i/n); Videolaringoszkóp esetében: Flexibilis terápiás (min. 1,0 mm munkacsatorna) videolaringoszkópos eszköz, amely a videolaringoszkóp 2,5” érintőképernyős monitorával és fényforrásával kompatibilis, ahhoz csatlakoztatható (i/n)
10. Szakmai ajánlat: AT-nek illetve a közös AT-nek ajánlathoz csat. kell a közbesz. dok. 3. kötetének kitöltött példányát. és a megajánlás termékleírását.
11. Részajánlattétel kiz. oka: A besz. mennyiségét tekintve alacsony becsült értékű, hasonló felhasználási célú eszközökből áll, amit jellemzően egy gazd-i szereplő is tud teljesíteni.Több részajánlat biztosítása és ezzel együtt több közbesz. szerződés telj. gazdaságilag észszerűtlen és kedvezetőlen lenne az AK-nek, több szerződésből történő besz. jelentős árfelhajtó hatású. Az eszk. használata egymással összefügg, több szállítótól történő besz. az üzembehelyezést és a kommunkációt jelentősen megnehezíti, a részszállítások koordinálása aránytalanul nagy többletterhet róna AK-re.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. fejezet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák