Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8535/2020
CPV Kód:33191000-5
Ajánlatkérő:Orosházi Kórház
Teljesítés helye:Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.);Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosházi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73678515
Postai cím: Könd Utca 59
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Králik Judit
Telefon: +36 68411166
E-mail: kralik.judit@ohk.hu
Fax: +36 68411166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ohk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223852020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223852020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Infekciókontroll EFOP-1.8.21-18-2019-00007
Hivatkozási szám: EKR000223852020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében infektológiai eszközök beszerzése 7 részajánlattételi körben. Az árunak meg kell felelnie az ajánlatkérő által előírt specifikációnak, valamint a nyertes ajánlattevő/ Eladó által az ajánlatában rögzített szakmai jellemzőknek, paramétereknek, tartalmaznia kell az összes járulékos feladat specifikáció szerinti biztosítását, így 12 hónap jótállást, üzembe helyezést. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs mellékletek tartalmazzák. Egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a
321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SOP monitoring rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48814000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 1 db SOP monitoring rendszer beszerzése adásvételi szerződés révén, mely program a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag módszertani levél szerinti kialakítását, bevezetését és oktatását támogató monitoring eszköz. A rendszer keretében szükséges 2 db eszköz biztosítása, mely tartalmazza a táblagépet, az applikációhoz való hozzáférést. Szükséges továbbá biztosítani: Magyar nyelven érhető el az adminisztrációs és kliens oldali felület, Excel riportok készítésének és letöltésének biztosítása, Az eszköz magyar nyelvű oktatási programja tartalmazza az elméleti oktatási anyagokat, a helyes betegellátási folyamatok oktatását segítő plakátokat, A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésének támogatása céljából E-learning oktatás biztosítása 30 fő részére 1 alkalommal, Magyar nyelvű demó verzió biztosítása annak igazolására, hogy a megajánlott program megfelel a kiíró által támasztott követelményeknek, A program működését és használatát bemutató magyar nyelvű videoanyag biztosítása.Kreditpontos oktatás biztosítása (ÁEEK minősítéssel igazolva) max. 100 fő szakdolgozó részére Infekciókontroll témakörben 2 alkalommal is annak érdekében, hogy a folyamatos munkavégzésben dolgozók a szükséges létszámban részt vehessenek az oktatásokon és minél eredményesebben használhassák a monitoring rendszer előnyeit.12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.
A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Kliens oldali felület (pl.adatrögzítés) elérése (pl. statisztika készítése, megtekintése): 0 pont=csak asztali gépről, 5 pont= csak táblagépről, 10 pont= mind asztali, mind táblagépről 10
2 A monitoring tevékenység végezhető különböző operációs rendszert használó eszközökről. Igen/Nem 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
A II.2.5. minőségi értékelési részszempontok 1. Mineln. legkedvezőbb szint szerinti arányosítás képlet, 2. és 3. pontkiosztás.Ajánlait ár fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Luminometer
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 1 db luminométer - Endoszkóp tisztaságát ellenőrző műszer. A tisztítás után esetlegesen fennmaradt szennyeződés mértékének mérésére a különösen szűk keresztmetszetű eszközök belsejében (lumenében), Hordozható, elemmel működő, felhasználóbarát legyen. Digitális kijelzővel rendelkezzen, amelyen jól olvashatóak a mérési eredmények. Tartozékát képezze USB csatlakozás, amellyel asztali számítógéphez vagy laptophoz csatlakoztatható. A csomagolás részét képezze az induló működtetéshez szükséges elem vagy elemek. - továbbá 100 db Belső lumen tisztaságát vizsgáló mintavevő a nehezen mintázható, többször használatos orvosi eszközök belső - Mintavevő hossza ≥200 cm, a reprezentatív mintavétel érdekében. A mintavevő fej szélessége legyen 3 mm, hogy az endoszkóp munkacsatorna nyílásán könnyen bevezethető legyen. Kompatibilis legyen az ellenőrző műszerrel. - és 100 db Endoszkóp tisztítás-ellenőrző teszt - Reagenssel előre impregnált, egyszer használatos mintavevő.Áthatol a felületeken keletkezett biofilm rétegen. Könnyen használható, kis méretű. Környezetbarát, nem minősül veszélyes hulladéknak.- beszerzése adásvételi szerződés révén. 4 fő részére 1 alkalommal felhasználói magyar nyelvű képzés tartása és magyar nyelvű használati utasítás biztosítása, átadása. 12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Felületi és folyékony halmazállapotú anyagok vizsgálatára, helyszíni mérés végzésére alkalmas. (Igen/Nem)  10
2 Alkalmas mintavételi tervek készítésére, mérési eredmények tárolására, mérési eredmények kiértékelésére. (Igen(Nem)  10
3 Eseti tesztelésre gyorsteszt móddal rendelkezik. (Igen/Nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
A II.2.5. minőségi értékelési részszempontok pontkiosztás: Igen=10 pont, Nem=0 pont. Ajánlait ár
fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: kórházi takarító kocsi
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 32 db Impregnáló módszerrel működő kórházi takarító kocsi beszerzése adásvételi szerződés révén. A takarító kocsi mérete ne legyen nagyobb, mint 100x 60x120cm (hosszúság, szélesség, magasság).A kerekek átmérője ne legyen 12cm-nél kisebb a küszöbök és felületi egyenetlenségek esetén is könnyű és biztonságos mozgathatóság érdekében.A kerekek legyenek golyóscsapágyasak, hogy lehetővé tegyék a kocsi 360 °-os körbe forgatását. A kerekek legyenek gumírozottak un. csendes kerekek. A kocsikerék a biztonságosabb használat érdekében rendelkezzen ütközővel is. A fiókok (impregnáló dobozok) fogóperemes kialakításúak legyenek, ami megkönnyíti a dobozok mozgatását. A kocsi tartozékaként legalább 3db/kocsi különböző színű (piros, kék és egyéb, de nem sárga) fiókot (sínbe illő tároló dobozt) kell adni 2db tetővel. Egy sínbe illő fiók (doboz), legalább 20 darab mop tárolására legyen alkalmas. A kocsihoz tartozékként 4 db/kocsi, 5 literes vödröt is kell biztosítani kék, piros, sárga, zöld színekben, melyeknek mosásnak és fertőtlenítésnek ellenálló polimer anyagból kell készülniük, belső felükön 1-től 5 literig kalibráltan, literenkénti léptékekkel jelölve. Az 5 literes vödörben legalább 20 darab impregnált, összehajtogatott törlőkendőnek kell elférnie
A fiókokhoz (impregnáló dobozokhoz) minimum 1 db / kocsi - mosásnak, fertőtlenítésnek és fizikai ráhatásnak ellenálló, polimer anyagból készült - impregnáló szita szükséges a mopok egyenletes beáztatása érdekében.
A kocsinak rendelkeznie kell mosásnak, fertőtlenítésnek és fizikai ráhatásnak ellenálló polimer anyagból készült 1 db/kocsi felmosó rudat rögzítő levehető klippel és 1 db/kocsi moptartóval, valamint 1 db/kocsi akasztóval. A kocsi tartozékának kell lennie 1 db/kocsi szemeteszsák tartónak tetővel, mely min. 2 db/kocsi 70 l-es zsák befogadására és rögzítésére alkalmas. A kocsi tartozéka legyen 1 db/kocsi sima, egybefüggő felületű, tömör polipropilén, vegyszerálló, nagy szilárdságú moptartó és a hozzátartozó egyenes, 140 cm-es alumínium nyéllel. A kocsi további tartozékként- 120db/kocsi - rendelkezzen poliészter és poliamid keverékű mikroszálas mopokkal (pl. 78% poliészter, 22% poliamid). A mopokon legyen rajta a gyártás ideje mosás után is maradandó jelöléssel. A téglalap alakú mopok a rövid oldalai is legyenek szegélyek levarrással megerősítve.A mikroszálak között legalább 6 erősebb szálakból álló, jól körülhatárolható és külön színnel jelölt csúszó csíkok legyenek, melyek a tapadósabb szennyeződések eltávolítását segítik. A kocsi további tartozékként- 80db/kocsi - rendelkezzen poliészter és poliamid keverékű mikroszálas törlőkendőkkel (pl. 80% poliészter, 20% poliamid.A gyártás idejének maradandó jelölése legyen rajta a kendőn A törlőkendők feleljenek meg a négy színkódos higiénés, takarítási követelményeknek (kék, piros, sárga, zöld).A kendő minden oldala körben levarrással legyen megerősítve A törlőkendők legyenek moshatók 95ºC-on fertőtlenítő mosással.12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.
A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kocsi rendelkezik olyan ergonomikus megoldással(pl.egymás felett elhelyezkedő sínek)mely biztosítja,hogy az impregnáló dobozok és egyéb tartódoboz a kívánt magasságban kihúzható fiókként legyen I/N 10
2 A moptartó mágneszár segítségével lábbal könnyen nyitható és zárható Igen/Nem 10
3 Alkalmas a mop az utólagos színkód kiválasztásra Igen/Nem 10
4 Pántos rögzítés a moptartóhoz Igen/Nem 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
1)II.2.5 1. minőségi értékelési részszempont teljes szövege (karakterkorlát miatt): A kocsi rendelkezik olyan ergonomikus megoldással(pl.egymás felett elhelyezkedő sínek) mely biztosítja,hogy az impregnáló dobozok és egyéb tartódoboz a kívánt magasságban kihúzható fiókként legyen használható a kocsin Igen/Nem
2)II.2.5.minőségi értékelési részszempontok pontkiosztás: Igen=10 pont, Nem=0 pont

II.2.1)
Elnevezés: felület-fertőtlenítőszer keverő-adagoló készülék
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 4 db felület-fertőtlenítőszer keverő-adagoló készülék és 32 db (5 literes) felületfertőtlenítő szer beszerzése adásvételi szerződés révén. A készülék: Alkalmas egyfázisú (egyszerre tisztító és fertőtlenítő) hatású felületkezelő szerek és víz keverésére, azaz fertőtlenítő takarításra használható munkaoldatok előállítására és adagolására. Az állandó pontos adagolásról microprocesszoros rendszer gondoskodjon.A helytakarékosság érdekében a készülék nagysága maximum 50cm x50cm (magasság és szélesség) és maximum 20 cm mélységű lehet.Leeresztő csap a munkaoldat vödrökbe történő ergonomikus adagolásához. Az oldatkészítéshez a hálózati vizet használja a berendezés.Rendelkezzen visszafolyás gátlóval.A készülék rendelkezzen vezérlés kezelővel, jelzőmezővel (pl. áram alatt zöld fényt mutat, üzemzavar esetén a vörös fényt jelez/villog!)A tisztító-fertőtlenítőszer tartalmat is monitorozza a rendszer és jelzi, ha a szer kifogyott. Az egyfázisú szer tartalmazzon felületaktív tenzideket, de ne tartalmazzon aldehidet, vagy aktív klórt.Az egyfázisú szer legyen baktericid, fungicid / yeasticid, virucid / szelektív virucid, Tuberculocid. A Tuberculocid hatását maximum 30 perc alatt fejtse ki.12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.
A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A helytakarékosság érdekében előny a falra szerelhető kivitel Igen/Nem 10
2 A készülék súlya maximum 20 kg lehet, előny a kevesebb 10
3 A készülékkel bekeverhető koncentráció-tartomány max. 3%, min. 0,25% legyen. Előny a min. 0,25 – max. 3 % között változtatható koncentráció-tartomány. 10
4 Vízkimaradás jelzése: ha nem jelzi a vízkimaradást=0 pont, ha csak jelzést ad, de nem kapcsol ki =5 pont, ha ki is kapcsol=10 pont. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
1) II.2.5 folytatása: 2. értékelési részszempont: 2.A készülék súlya maximum 20 kg lehet, előny a kevesebb - súlyszám:10 - 15 kg vagy annál kisebb megajánlás esetén is 10 pont jár.
2) A II.2.5 minőségi értékelési részszempontok 2. és 3.Mineln. legkedvezőbb szint szerinti arányosítás képlet, 1. és 4. pontkiosztás.Ajánlait ár fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: mosdótál mosó, fertőtlenítő berendezés
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 1 db mosdó tál, mosó, fertőtlenítő berendezés, amely 3 db a mosdatótálak befogadására, tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas, a kapcsolódó darabszámú vízlágyító berendezéssel és 30 db rozsdamentes mosdatótál (18/10 peremes lavór, mérete min. Ø 37 cm, min 13 cm magas), az elvárt méretű fürdetőtálhoz tartókonzol, ill. Fékezett habzású gépi egyfázisú (egyszerre tisztító és fertőtlenítő) szer Orvostechnikai besorolással és CE jelzéssel rendelkezik Elvárt induló készlet: 100 liter (5literes kiszerelésben)továbbá Fékezett habzású gépi öblítőszer Orvostechnikai besorolással és CE jelzéssel rendelkezik Elvárt induló készlet: 100 liter (5literes kiszerelésben) beszerzése adásvételi szerződés révén. A készülék: szabadon álló kivitel, rozsdamentes (EN 1.4301) acél kamra vázszerkezet és burkolat, kettősfalú hő és hangszigetelt, alkalmas legyen a min. 37 cm átmérőjű, min. 13 cm magas rozsdamentes és műanyag peremes fürdető tál mosására, fertőtlenítésére, a tisztítandó edények tartalmukkal együtt – ürítés nélkül – helyezhetőek a készülékbe, elektromos üzemű, saját gőzfejlesztővel rendelkezik, mikroprocesszoros vezérlés, egyaránt alkalmas gőzzel történő termikus és vegyszeres fertőtlenítésre termikus úton gőzzel történő fertőtlenítés min. 90 C°-on, vegyszeres fertőtlenítésre alkalmas a berendezés 60 C°-on, min. 3 perc max. 5 perc behatási idővel, nagy kapacitású, az egyidejűleg behelyezhető egyéb ápolási eszközök száma - tartófeltét cseréjével is - : min. 10 db vesetál vagy min. 2 db 10 literes vödör vagy min. 3 db szoba WC betét vagy min. 2 db min. 3 literes szívóüveg, alkalmas a készülék tartókonzol cseréje nélkül egyéb eszközök: vesetál, hánytál, szoba WC betét, köpőcsésze, gyógyszer adagoló, gyógyszerosztó kocsi rekeszei, vizeletes edény, ágytál, min. 10 literes vödör mosására/fertőtlenítésére , beépített mosóprogramok száma: min. 3 mosó/fertőtlenítő program, a fertőtlenítési hőmérséklet és a ciklusbeállítások változtathatók, 3 szintű belépési kód a biztonságos működtetés miatt LCD vagy LED információs kijelző, a készülék kijelzőjén visszakereshető az utolsó hibaüzenet, ciklus és fázisinformációk megjelenítése a kijelzőn, kontrollpanelba épített független hőmérsékletkijelző, kontrollpanelba épített független mosószerszint kijelző, a keringető vízszivattyú teljesítménye min. 400 liter/ óra, hatékony tisztítás érdekében:- mosófúvóka min. 7 db, - direkt forgó mosófej min. 3 db, beépített áramtalanító főkapcsoló,véletlen kinyitás ellen reteszelt, mechanikusan záródó ajtó, alkatrész ellenőrző teszt mód,beépített víztartály,automatikus mosószer adagoló szivattyú,kondenzvíz elvezető rendszer,túlfűtés elleni védelem,túlfolyás érzékelő,vizuális és akusztikus kijelzés,készülék külső mérete max. 600x650x1470mm,kamra minimális mérete: 70 liter ,flexibilisen telepíthető,állítható lábak,alacsony zajszint,energia igény 400V, 3 fázis,energiatakarékos működés,a gép gyártójától függetlenül beszerezhető, a szakmai előírásoknak megfelelő vegyszer használata garancia elvesztése nélkül.12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.
A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készülék beépített polccal rendelkezik az egyéb ápolási eszközök tartókonzol cseréje nélkül való behelyezéséhez Igen/Nem 10
2 beépített printerrel rendelkezik Igen/Nem 10
3 rendelkezik cirkulációs vízkeringető rendszerrel Igen/Nem 10
4 A gép a program végén, gőzzel fertőtleníti a készülék kamraterét, víztartályát, csővezetékeit és a szifont Igen/Nem  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4-ben meghatározottakon kívül további 9 db rozsdamentes mosdatótál ill. Fékezett habzású gépi egyfázisú (egyszerre tisztító és fertőtlenítő) szer Orvostechnikai besorolással és CE jelzéssel rendelkezik 30 liter (5literes kiszerelésben)továbbá Fékezett habzású gépi öblítőszer Orvostechnikai besorolással és CE jelzéssel rendelkezik 30 liter (5literes kiszerelésben).
Az opció Vevő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Vevő az opciót jogosult részben, vagy egészben a jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 6 hónap alatt érvényesíteni. Vevő az opció részben vagy egészben történő igénybevételére azonban nem köteles, az opció igénybevétele az alapmennyiséggel egyező egységárak alapján történik. A vételi jogát Vevő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. A vételi jog körében csak és kizárólag a teljes (alap)mennyiségre megajánlott termékkel egyező termék szolgáltatható Eladó által. Az opció tekintetében Vevő jogosult a finanszírozást részben vagy egészben más uniós forrásból, vagy saját költségvetésből is biztosítani.Az opció tekintetében Megrendelő jogosult, de nem köteles saját költségvetésből is részben, vagy teljes mértékben teljesíteni a kifizetést. Megrendelő az opció során leszállított termék/ek részben vagy teljes mértékben saját költségvetésből finanszírozott ellenértékét az igazolt teljesítést követően, banki átutalással, számla ellenében, magyar forintban teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1),(6) bek.ben és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A §-ában foglaltak szerint, a fizetési határidőt Ajánlatkérő 60 napban határozza meg a saját költségvetési finanszírozás tekintetében. Megrendelő előleget nem fizet a saját költségvetési finanszírozás terhére.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
A II.2.5. minőségi értékelési részszempontok pontkiosztás: Igen=10 pont, Nem=0 pont. Ajánlait ár fordított arányosítás

II.2.1)
Elnevezés: negatív-nyomás terápiás sebkezelő berendezés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 1 db Műtéti sebfertőzések megelőzésére és kezelésére szolgáló negatívnyomás-terápiás eszköz, 3 db Seb kitöltésére alkalmas habkötszer, 20 db Szívóport - váladék szívásra, 20 db Speciális alapanyagú sebellátásra, érzékeny szövetek, inak, szabad csontok védelmére alkalmas kötszer, 10 db Váladékgyűtjő tartály 300 ml, 10 db A biztonságos, szivárgásmentes rögzítéshez gél alapú rögzítő, 10 db Váladékgyűtjő tartály 800 ml beszerzése adásvételi szerződés révén. A készülék:Érintőképernyős vezérlő panel, egyszerű felhasználói felülettel magyar nyelven.Alkalmas folyamatos vagy szakaszos (változó) terápiára is. A beállított vákuumot a készülék önműködően a seb mérettől függően alakítja ki, a fájdalom megelőzése érdekében.A negatív nyomást a készülék megbízhatóan a beállított értéken tartja a sebben. A negatív nyomás szabályozható 20-200 Hgmm között, illetve 5 Hgmm-kénti állítási lehetőség, a személyre szabott terápia érdekében.Rendelkezik éjszakai üzemmóddal, illetve a képernyő fényereje automatikusan változik a beépített szenzor segítségével a fényviszonyoknak megfelelően.Egy alapkészülékhez két különböző űrméretű tartály is alkalmazható (300 ml / 800 ml).Beépített baktérium/szagszűrőt tartalmaz, egyszer használatos, steril, zárt rendszerű, a keresztfertőzések elkerülése érdekében.A készülék menürendszeréből a teljes terápia visszakövethető, memóriája (magyar nyelven) tárolja a részletes terápiás és működési adatokat (későbbiekben nem módosítható, nem törölhető) a biztonságos terápia érdekében, magyar nyelven.Az adatok letöltésére, illetve a szoftver frissítésére „szabványos USB” csatlakozó megléte.A vákuumot előállító készülék legyen kompatibilis a standard és a hasi szettekkel. A szakaszos üzemmód esetén mind a vákuum alsó és felső értéke, mind a hozzájuk tartozó időintervallumok szabályozhatóak legyenek.Meghibásodás vagy a rendszer rendellenes működése esetén a készülék riaszt, felirattal, magyar nyelven és hanggal.A készülékhez tartozzon dokkoló állomás, a negatív nyomás terápiás készülék stabil rögzítésére. Felszerelhető legyen ágyszerelvényekre, munkalapokra, csövekre és más, függőleges és vízszintes irányú, maximum 40 mm átmérőjű alapra. A töltő a dokkoló állomásba integrált. A tartó 360 º fokkal elforgatható.A készülék alkalmazható mobil, immobil és ambuláns betegek kezelésére egyaránt (hordozható).Rendelkezzen biztonságos rögzítési lehetőséggel a helyhez kötött és a mobil alkalmazás esetén is. Ambuláns alkalmazás esetén, készülékkel kompatibilis hordtáska biztosítása (készülék védelme, diszkréció, komfortosság).készülék súlya (tartály nélkül) ne haladja meg az 1,2 kg-t.Halk üzemmódú (≤32 dB).A készülék rendelkezzen olyan magyar nyelvű használati útmutatóval, amely tartalmazza többek közt, a teljes higiénés tervet, komplett ajánlást a berendezéshez alkalmazható különböző hatóanyag tartalmú fertőtlenítőszerekről.A készülékhez szükséges fogyóanyagok, minden termékre vonatkozóan igazolhatóan steril terméknek kell lennie. (Erről szóló igazoló engedélyt, dokumentumot csatolni szükséges)Képzés biztosítása a 50 fő szakszemélyzet (felhasználók) részére összesen 5 alkalommal, tízfős csoportokba bontva magyar nyelven és magyar nyelvű felhasználói kézikönyv biztosítása, átadása.15 pont értékű sebkezelés témájú kreditpontos oktatás biztosítása szakdolgozók részére egyszeri alkalommal (max. 100 fő)A bevezetés első hónapjában személyes támogatás.Magyar nyelvű szervízháttér 12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A készülék akkumulátorral (min. 16 óra élettartamú) és hálózatról is üzemeltethető Igen/Nem 10
2 Külön úton történik a váladék elszívása, illetve a negatív nyomás mérése (kétutas rendszerű). Igen/Nem 10
3 A steril kötöző szett tálcás kiszerelésben készül. Igen/Nem 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
A II.2.5 minőségi értékelési részszempontokok pontkiosztás: Igen=10 pont, Nem=0 pont. Ajánlait ár fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: sebészeti borotva
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33721000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Orosházi Kórház (5900 Orosháza, Könd u. 59.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Az Orosházi Kórház infekciókontroll tevékenységének fejlesztése” című, EFOP-1.8.21-18-2019-00007 azonosító számú pályázat keretében 10 db sebészeti borotva és hozzá 400 db fej (200 db A készülékhez használható, érzékeny területre a genitáliák szőrzetének vágására szolgáló, eh nyírófej ún. forgatható vágófej legyen a test vonalainak könnyebb követhetősége érdekében. és további 200 db A készülékhez használható - haj és erős testszőrzet gyors és hatékony eltávolítására - eh nyírófej baleseti és neurológiai betegek esetében a test vonalainak könnyebb követhetősége érdekében forgatható vágófejes kivitelben) beszerzése adásvételi szerződés révén.
Szükséges biztosítani:A vágási sérülések és a bőr mikrosérülései elleni védelmet szolgáló kialakítás. Vízálló kialakítás (beáztatható, öblíthető, fertőtleníthető)Száraz és nedves testszőrzet esetén is használható vágófejekKönnyen, egy mozdulattal cserélhető vágófej a vágófej érintése nélkül, 12 hónap jótállás, üzembe helyezés biztosítása szükséges.A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A töltés ideje rövid, maximum 4 óra, előny a rövidebb töltési idő 10
2 A töltöttséget lámpa jelzi a készüléken Igen/Nem 10
3 Csúszásmentes gumival bevont markolattal rendelkezik a biztonságos használat érdekében Igen/Nem 10
4 Többféle választható egyszer használatos vágófejjel rendelkezik Igen/Nem 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 40
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00007
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5 pont folytatása: 1. értékelési részszempont: A töltés ideje rövid, maximum 4 óra, előny a rövidebb töltési idő – súlyszám: 10 - 1 óra vagy annál kisebb megajánlás esetén is 10 pont jár
2)A II.2.5 minőségi értékelési részszempontok 1. Min.eln. legkedvezőbb szint szerinti arányosítás képlet, 2.;3. és 4. pontkiosztás: Igen=10 pont, Nem=0 pont. Ajánlait ár fordított arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásábanolyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokbármelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasságigazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következettbe. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteleselőzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát figyelemmel a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében ésfigyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakra. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy másszervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani azemlített Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívottgazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ a)-ia), ic)-io) és 10. § (1) a)-ga), gc)-gl) és (2)bek.; 12-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá figyelemmel a Kbt.41/A.§(5) bek.-re. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) kb) pontja alapján nyilatkoznia kell a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosáról. Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kc) alpontja tekintetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§ ic) pontja szerint kell nyilatkozni, hogy hogyvan-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetettenvagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Azon alvállalkozóktekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdéseszerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró okfennállása esetén az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnem zárható ki a közbeszerzési eljárásból amennyiben a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás feltételi fentállnak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és(9), (11a)bekezdéseire,321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a KözbeszerzésiHatóság által közzétett (KÉ. 2019. évi 33. szám, 2019.02.15.) "A Közbeszerzések Tanácsának útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandóigazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról" tárgyú útmutatóban foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a
meghatározott igazolási módok helyett. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1/ pontban előírt
alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 65.§ (11) bekezdésében, a Kbt. 81.§ (5) bekezédésben foglaltakra. M/1 valamennyi részajánlattételi
körben: A Kbt. 65. § (4) bekezdésének, 65. § (1) bekezdés b) pontjának, 65. § (9) bekezdésének, továbbá a 69.§(4)-(7)
bekezdéseinek és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja, 21§ (1a)bekezdésének a) pontja és 22.§ (2) és (3a) bekezdései alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 23. §-ára figyelemmel. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműenki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények.
M/2 valamennyi részajánlattételi körben:Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§ (1) bekezdés i) pontja alapján csatolja valamennyi megajánlani kívánt eszközre vonatkozóan gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, ill. - ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges - elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt,amely tanúsítja, hogy az áru megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendelet szerinti minőségi előírásnak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem
rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított
megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett:
1. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db informatikai rendszer szállítására,
2. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db luminometer szállítására,
3. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db takarító kocsi szállítására,
4. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db felület-fertőtlenítőszer keverő-adagoló készülék szállítására,
5. részajánlattételi kör tekintetében: 1db mosdótál mosó és /vagy fertőtlenítő berendezés szállítására
6. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db sebkezelő készülék szállítására,
7. részajánlattételi kör tekintetében: 1 db sebészeti borotva szállítására vonatkozó referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi részajánlattételi körben, ha az általa megajánlani kívánt eszköz nem rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, vagy - ha az osztályba sorolástólfüggően a 4/2009.(EÜM rendelet alapján szükséges – elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált)tanúsító szervezettől származó érvényes CE megfelelőségi
tanúsítvánnyal, amelyek igazolja, hogy a termék megfelel a 4/2009.(III.17.) EÜM rendeletben meghatározott követelményeknek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben:Szerz.finanszírozása EFOP-1.8.21-18-2019-00007 a.sz. projekt 2020.02.18-án kelt támogatói okirata alapján áll rendelkezésre.Finanszírozás formája utófinanszírozás.Tám.intenzitása: 100,000000%. A vételár átalányár, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A kifizetésnél az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdése az irányadóak. 1 db végszámla benyújtására van lehetőség, az áru leszállítását,üzembe helyezését követően.Az ellenszolgáltatás az AT/Eladó általi teljesítést,AK/Vevő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően utólagosan átutalással –forintban -kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint - 30 napon belül.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000223852020
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) ATnek a Kbt.66.§(6)bek. alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynekteljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b) az ezen részek tekintetében igénybe vennikívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalommal is!)
2) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerülkiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47.§(2) bekre.
3) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
4) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébetörténő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrőlszóló 2015. évi CXLIII. tv.,a 321/2015.(X.30.) Korm.r.,424/2017.(XII.19.) Korm.r. az irányadóak.
6) A Kbt. 66.§(5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§(4) bek.eszerinti összes adatot.
7) AK tájékoztatja ATket,hogy kizárólag új áru ajánlható meg,használt áru megajánlása esetén az ajánlat a Kbt.73.§(1)bek e) pontja alapján érvénytelen.
8) Amennyiben az ajánlati dokumentáció és az ajánlati felhívás szövege között eltérés van,a közzétett ajánlati felhívás szövege az irányadó.
9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt.66.§(2) bekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról - nemleges tartalommal is -a 321/2015. (X. 30.)Korm.r. 13. §-a szerint.
10) A Kbt.81.§(4)és(5) bek alkalmazásra kerül.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve:Dr.Karsai Éva, lajstromszáma: 00489.
12) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség 60 nap aKbt. 81.§ (11) bek. alapján.
13) A specifikációs mellékletek kitöltése képezik a szakmai ajánlatot. A szakmai ajánlat akkor érvényes, ha aspecifikációs mellékletek megfelelően kitöltésre kerülnek.
14) A Kbt. 75.§(2)bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
15) ATnek meg kell adnia a konkrét típus megjelölést,a gyártót, származási helyet, és amennyiben nem a termék gyártója:nyilatkozat szükséges a forgalmazás jogosultságól.
16) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
17) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára valamennyi rész tekintetében: 0-10 pont.
18) Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
19) AK változásbejelentést nyújtott be/fog benyújtani az IHhoz, amely még nem került elbírálásra, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdéseire, a Kbt. 135.§ (12) bekezdésére tekintettel feltételes.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
III.2.2 pont folytatása valamennyi részajánlattételi körben: A nyertes ajánlattevő előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget, a szerződés hatálybalépését követően igényelheti a nyertes ajánlattevő úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg mértéke a szerződés - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti biztosíték nyújtásához. AT/Eladó tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számláknak a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie. A Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra tekintettel a Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
szintaxislistának.AK/Vevő változásbejelentést nyújtott be az Irányító Hatósághoz, amely még nem került elbírálásra, ezért a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdéseire, a Kbt. 135.§ (12) bekezdésére tekintettel feltételes, amelynek eredményeként az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a változásbejelentés elfogadása/jóváhagyása.
Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a le nem szállított áru nettó értékének 1%, de legfeljebb 10%. Amennyiben az Eladó/nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, késedelmi kötbért köteles fizetni. Ha a kötbér mértéke eléri a maximumot, Vevő/ajánlatkérő jogosulttá
válik a szerződéstől elállni, felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Ha az ajánlattevő felelős a teljesítés lehetetlenné válásáért, a teljesítés megtagadásáért vagy ugyanígy a teljesítés 10 napos késedelmet szenved, akkor az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és ebben az esetben ajánlattevő 20 % (alapja: meghiúsulással érintett nettó eladási ár) mértékű kötbért köteles fizetni. Kötbér kikötésre továbbá alkalmazandóak a Ptk. 6:186 -187. §-aiban meghatározottak. Ajánlatkérő a késedelem, és meghiúsulás körében „nap” kifejezés alatt naptári napot ért.
Jótállás: A szállítás teljesítésétől számított 12 hónapra teljes körű, mindennemű jótállás vállalása. A jótállásra a Ptk. 6:171-173.§-aiban foglaltak alkalmazandóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák