Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8565/2020
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Kaposvár közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58594573
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgalmi jogok alapítása, módosítása Kaposváron
Hivatkozási szám: EKR001221002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szolgalmi jogok alapítása, módosítása Kaposváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, Kaposvár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízvezetési szolgalmi jogosultságot a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Önkormányzat) tulajdonában álló ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok esetében kell alapítani. A szolgalmi jogosultság bejegyzését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 80. § szerint kell elvégeztetni.
Bekötővezetékek által érintett földrészletekre, közterületekre és önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokra nem kell szolgalmat bejegyeztetni.
Amennyiben egy víziközművel érintett ingatlanra korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmat, és annak jogosultjaként nem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata van megjelölve, akkor a szolgalom jogosultjának személyét módosítani szükséges az Önkormányzat javára.
A szolgalom bejegyzéssel érintett földrészletek listáját a legfrissebb ivóvíz szakági közműnyilvántartás és az aktuális ingatlan-nyilvántartás szerinti alaptérkép alapján kell meghatározni. A szükséges szolgalmi sáv szélessége az érintett ivóvíz vezeték tengelyétől számítva 1-1 méter, vízszintes és függőleges értelemben egyaránt. A bekötővezetékek által érintett ingatlanokat nem kell figyelembe venni a legyűjtés során, így szolgalmi sávot sem kell kijelölni hozzá.
A szolgalmi sávval érintett ingatlanok közül figyelmen kívül kell hagyni a közterületeket és az önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokat. Törölni kell a listából azon földrészleteket is, melyeket a szolgalmi sáv csak kis mértékben érint. Ez utóbbi eldöntéséhez szakmai tapasztalat is szükséges. Nem kell figyelembe venni továbbá azokat az ivóvíz víziközművel érintett ingatlanokat sem, melyekre korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmi jogot, és annak jogosultjaként az Önkormányzat van megjelölve.
A fenti szempontok figyelembe vételével, valamint a 2019. április 15-i állapot szerinti szakági térkép és a 2019. január 1-jei ingatlan-nyilvántartás alapján legyűjtésre került a vízvezetési szolgalmi jog alapításával és módosításával érintett földrészletek listája települési bontásban az alábbiak szerint:
Kapos-vár Kapos-homok Kapos-keresztúr Mosdós Sántos Összesen
Vízvezetési szolgalmi jogosultság bejegyeztetése 954 2 4 4 18 982
Vízvezetési szolgalmi jog jogosultjának módosítása 31 17 9 0 58 115
Összesen 985 19 13 4 76 1 097
Tekintettel arra, hogy a szakági térkép és az ingatlan-nyilvántartás is folyamatosan változik, ezért a megadott ingatlanszámok mennyisége illetve az érintett helyrajzi számok is a közbeszerzési eljárás lezárását követően változhatnak.
Amennyiben a feladat végrehajtása során egy-egy helyrajzi szám megosztásra vagy összevonásra kerül, és emiatt a megadott földrészletek helyrajzi száma módosul, a változási vázrajzokat az éppen aktuális, hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján kell elkészíteni.
Ha az érintett ingatlanok száma a szolgalmi jogosultságok bejegyeztetése során megnő a közbeszerzési eljárás során kiadott listához képest, a munka többletköltsége elszámolható.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00973 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgalmi jogok alapítása, módosítása Kaposváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL) www.albageotrade.hu
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19986440
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
További tárgyak:71600000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Magyarország, Kaposvár közigazgatási területe
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízvezetési szolgalmi jogosultságot a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának (Önkormányzat) tulajdonában álló ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok esetében kell alapítani. A szolgalmi jogosultság bejegyzését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 80. § szerint kell elvégeztetni.
Bekötővezetékek által érintett földrészletekre, közterületekre és önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokra nem kell szolgalmat bejegyeztetni.
Amennyiben egy víziközművel érintett ingatlanra korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmat, és annak jogosultjaként nem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata van megjelölve, akkor a szolgalom jogosultjának személyét módosítani szükséges az Önkormányzat javára.
A szolgalom bejegyzéssel érintett földrészletek listáját a legfrissebb ivóvíz szakági közműnyilvántartás és az aktuális ingatlan-nyilvántartás szerinti alaptérkép alapján kell meghatározni. A szükséges szolgalmi sáv szélessége az érintett ivóvíz vezeték tengelyétől számítva 1-1 méter, vízszintes és függőleges értelemben egyaránt. A bekötővezetékek által érintett ingatlanokat nem kell figyelembe venni a legyűjtés során, így szolgalmi sávot sem kell kijelölni hozzá.
A szolgalmi sávval érintett ingatlanok közül figyelmen kívül kell hagyni a közterületeket és az önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokat. Törölni kell a listából azon földrészleteket is, melyeket a szolgalmi sáv csak kis mértékben érint. Ez utóbbi eldöntéséhez szakmai tapasztalat is szükséges. Nem kell figyelembe venni továbbá azokat az ivóvíz víziközművel érintett ingatlanokat sem, melyekre korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmi jogot, és annak jogosultjaként az Önkormányzat van megjelölve.
A fenti szempontok figyelembe vételével, valamint a 2019. április 15-i állapot szerinti szakági térkép és a 2019. január 1-jei ingatlan-nyilvántartás alapján legyűjtésre került a vízvezetési szolgalmi jog alapításával és módosításával érintett földrészletek listája települési bontásban az alábbiak szerint:
Kapos-vár Kapos-homok Kapos-keresztúr Mosdós Sántos Összesen
Vízvezetési szolgalmi jogosultság bejegyeztetése 954 2 4 4 18 982
Vízvezetési szolgalmi jog jogosultjának módosítása 31 17 9 0 58 115
Összesen 985 19 13 4 76 1 097
Tekintettel arra, hogy a szakági térkép és az ingatlan-nyilvántartás is folyamatosan változik, ezért a megadott ingatlanszámok mennyisége illetve az érintett helyrajzi számok is a közbeszerzési eljárás lezárását követően változhatnak.
Amennyiben a feladat végrehajtása során egy-egy helyrajzi szám megosztásra vagy összevonásra kerül, és emiatt a megadott földrészletek helyrajzi száma módosul, a változási vázrajzokat az éppen aktuális, hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján kell elkészíteni.
Ha az érintett ingatlanok száma a szolgalmi jogosultságok bejegyeztetése során megnő a közbeszerzési eljárás során kiadott listához képest, a munka többletköltsége elszámolható.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19986440
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALBA GEOTRADE Fővállalkozó, Tervező és Földmérő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51009810
Postai cím: Óvoda Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: levelek@albageotrade.hu
Telefon: +36 22511150
Internetcím(ek): (URL) www.albageotrade.hu
Fax: +36 22511152
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„7.1. A Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Feladatleírásban részletezett feladatait a jelen Szerződés hatálybalépését követő 9 hónap (a továbbiakban: „Teljesítési Határidő”) köteles teljesíteni.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlati időpontot követően az ingatlan-nyilvántartás, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2019. LXXXII. törvény 16. § a) pontja 2020. január 1. napjával hatályon kívül helyezte a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 1/A. alcímét, aminek következtében a vizsgálat és záradékolási eljárás 25 napos ügyintézési határideje helyett az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti általános, 60 napos határidőt kell alkalmazni. A felek nem láthattak előre a fentiekben kifejtett ügyintézési határidő megnövekedését.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) számú kormányrendelettel 2020. március 11. napján 15 órától Magyarország területére veszélyhelyzet került kihirdetésre. A veszélyhelyzet a hatósági ügyintézés módját és idejét is megváltoztatta, mely a vállalkozási határidő növekedését eredményezi.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19986440 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19986440 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben