Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8578/2020
CPV Kód:34211000-9
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PRIM-VOL TRADE Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
Hivatkozási szám: T-488/17.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. telephelye.
BKV Zrt. Trolibusz Divízió T100 raktár 1101 Budapest, X. kerület, Pongrác út 6.
(áruátvétel helye: 1101 Budapest, X. kerület, Zách utca 8.).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése, tapasztalati mennyiség: 1258 mennyiségi egység 24 hónapos időtartamra.
A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak mellékletben szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát,
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítőgyártmányú termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Az ajánlati árak táblázatban jelölt alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten 4 fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak, valamint az MSZ-07-4402-1992 szabvány alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek, az ajánlattevőnek rendelkezniük kell „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedéllyel. Amennyiben az ajánlattevő járműgyártói vagy első beépítésű terméket ajánl meg és minősítését megfelelően igazolja, „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély benyújtása nem szükséges.
A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza,
- A járműgyártói/első beépítésű minőség alátámasztására a műszaki leírásban meghatározott
dokumentumokat kell csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy.
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével - a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidő legfeljebb a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,
- a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
- az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
- amennyiben a leszállított termékekhez a termék gyártója biztosítja a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, díjmentesen a termék leszállításakor átadja,
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek agyártómű által az új termékre előírtakkal,
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbes.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 086 - 207925

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-488/17. Rész száma: 1 Elnevezés: Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: ikarus@primvol.hu
Telefon: +3652470212
Internetcím(ek): (URL) www.primvol.hu
Fax: +3652536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 36900300 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: A Kbt. 141. (4) bekezdés b) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2) - (7) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. telephelye.
BKV Zrt. Trolibusz Divízió T100 raktár 1101 Budapest, X. kerület, Pongrác út 6.
(áruátvétel helye: 1101 Budapest, X. kerület, Zách utca 8.).
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Skoda-Solaris Trollino 12 típusú trolibuszokhoz karosszéria elemek beszerzése, tapasztalati mennyiség: 1258 mennyiségi egység 24 hónapos időtartamra. A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak mellékletben szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékekgyártóját, termékgyártói azonosító számát,
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (helyettesítőgyártmányú termékek) a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- Az ajánlati árak táblázatban jelölt alkatrészek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten 4 fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendeletben leírtak, valamint az MSZ-07-4402-1992 szabvány alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek, az ajánlattevőnek rendelkezniük kell „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedéllyel. Amennyiben az ajánlattevő járműgyártói vagy első beépítésű terméket ajánl meg és minősítését megfelelően igazolja, „H” minősítő jel használatára vonatkozó engedély benyújtása nem szükséges.
A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza,
- A járműgyártói/első beépítésű minőség alátámasztására a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat kell csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy.
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek kivételével - a keretszerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidő legfeljebb a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap,
- a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
- az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
- amennyiben a leszállított termékekhez a termék gyártója biztosítja a beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, díjmentesen a termék leszállításakor átadja,
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek agyártómű által az új termékre előírtakkal,
- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,
- amennyiben ajánlatkérő a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbes.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 36900300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: PRIM-VOL TRADE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ozmán u. 3.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
E-mail: ikarus@primvol.hu
Telefon: +3652470212
Internetcím(ek): (URL) www.primvol.hu
Fax: +3652536644
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a keretszerződés 1. számú mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. Ez alapján a keretszerződés kiegészítésre került. A szerződés keretösszege nem változik. A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt. A módosítás dátuma: 2020.05.11.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Figyelembe véve, hogy karosszéria elemekről van szó, így arra törekedtünk, hogy a típusnak megfelelő témájú szerződésbe illeszkedjen az adott tétel. A divízió felhasználási igényei alapján érdekeltek vagyunk abban, hogy a karosszéria elemek ellátása a szerződés szerinti feltételek mellett biztosított legyen.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 36900300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 36900300 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben