Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8595/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Egyetem-u. 12. 8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Weapon Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Saját tulajd., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemel
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89673474
Postai cím: Egyetem Út 10.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tudós Gábor
Telefon: +36 203656951
E-mail: tudos.gabor@uni-pannon.hu
Fax: +36 88624 822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Korlátolt Felelősségű Társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Saját tulajd., bérelt ingatlan bérbeadása, üzemel
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyetem Centrum Kft. részére vagyonvéd. és portasz
Hivatkozási szám: EKR000287212020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kollégiumok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása szolgálati hely szerint:
„A” szolgálati hely: Pannon Egyetem Központi Kollégiuma (8200 Veszprém, Egyetem-u. 12.).
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 9.120 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A ” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint: 1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra).
„B” szolgálati hely: Pannon Egyetem Hostel Magiszter Kollégiuma (8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.).
Az „B” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 11.477 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
Az „A” és „B” szolgálati helyek esetében a portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatain az alábbiakat kell érteni:
A portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatait az őrutasítása tartalmazza, melyek különösen:
- Az érkezők udvarias fogadása, tájékoztatása, irányítása, szükség esetén személyes kísérete, vagy a keresett személy értesítése telefonon.
- A személy- és teherforgalom menetének figyelemmel kísérése, dokumentálása.
- A szokásostól eltérő viselkedés, ismeretlen csomag, azonosítatlan tárgy észlelése, a rendészeti és vagyonvédelmi előírások megsértése, rendkívüli esemény esetén jelzése az ÜBF és a B Aula épület porta biztonsági szolgálata illetve a Kollégium vezetője felé.
- Rendkívüli esemény, bűncselekmény esetén a B Aula épület porta biztonsági szolgálatának illetve a Kollégium vezetőjének haladéktalan értesítése.
- Közreműködés a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
- A riasztó- és tűzvédelmi rendszerek felügyelete, kezelése, a kapcsolódó dokumentumok naprakész vezetése.
- Belépési jogosultság ellenőrzése.
- Ajtók, kapuk nyitása-zárása külön utasítás szerint.
- Kulcsok kiadása, visszavétele, dokumentálása a kulcsfelvételi rend szabályainak figyelembe vételével.
- Adminisztráció
- Közreműködés a Kollégiumok rendezvényeinek biztosításában - szükség szerint jelzi igényét kolléga bevonására
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.

Rendezvénybiztosítás az Egyetemi Centrum Kft, által szervezett rendezvényeken
Rendezvénybiztosítás:
- biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében
- külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása
- a nézők, vendégek folyamatos irányítása
- szektorok zárása
- dohányzás megakadályozása a dohányozni tilos helyeken
- a résztvevők magatartásának folyamatos figyelemmel kísérése
- a rendezvény résztvevőinek védelme, a menekülési útvonal biztosítása
- jogsértések megelőzése
- szabálysértésen, vagy más bűncselekményen ért személy visszatartása, és átadása a rendőrségnek, vagy a hatóságoknak
- egyéb helységek, technikai eszközök, felszerelések őrzése
- VIP vendégek útbaigazítása
- rendkívüli események bekövetkeztekor a résztvevők határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül a pozícióknak megfelelően
- fellépők, szereplők védelme, közlekedésük biztosítása, fellépés nyugalmának biztosítása
- kihelyezett technika és vagyontárgyak őrzése
- a használt területek és épületek megóvása, állagának védelme
- érvényben lévő tűz-és munkavédelmi szabályzatok betartatása, folyamatok figyelemmel kísérése mind az építés -bontás - üzemeltetés, mind az adott objektum tekintetében
Biztonsági tanácsadás:
A biztonsági tanácsadás feladatkörébe tartozó szolgáltatások:
- biztosítási terv elkészítése, kockázatelemzés, tanácsadás
- a kreatív koncepció alapján a biztonsági lebonyolítási terv elkészítése, figyelemmel az összes befolyásoló tényezőre
- meglévő információk begyűjtése, összegzése, rendszerbehelyezése
- statikus védelmi rendszer kialakítása: kordonozás, területzárás -szükséges eszközök a meghatározott sztenderdek alapján a biztosítási terv elkészítése
- folyamatos konzultáció a rendezvény szervezőivel
- kockázatelemzés
- heti szintű személyes kapcsolattartás vezető tisztségviselői szinten az Ajánlatkérő székhelyén
Rendezvények:
- páratlan évben (kétévente) Veszprémi Egyetemi Napok
- Gólyatábor
- Gólyabál
- alkalmanként szakestek, sportrend.
- egyéb alkalmi rend.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67140399 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyetem Centrum Kft. részére vagyonvéd. és portasz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8200 Veszprém, Egyetem-u. 12.
8200 Veszprém, József Attila u. 34/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kollégiumok személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátása szolgálati hely szerint -
35 040 óra/24 hónap:
„A” szolgálati hely: Egyetem Központi Kollégiuma (8200 Veszprém, Egyetem u. 12.).
Az „A” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 9.120 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „A ” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint: 1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra).
„B” szolgálati hely: Egyetem Hostel Magiszter Kollégiuma (8200 Veszprém, József A. u. 34/2.).
Az „B” szolgálati helyhez kapcsolódó ingatlanok tekintetében ellátandó feladatok:
Épületek technikai eszközökkel támogatott (ingatlan összes alapterülete 11.477 m2) 24 órás őrzés-védelmi feladatai. A tevékenység magában foglalja:
- az illetéktelen behatolás jelzésére használatos jelzőberendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések, helyszínbiztosítási feladatok végzését, hatóságok értesítését, a vagyonvédelemmel kapcsolatos információszolgáltatást, a lopások, rongálások és egyéb törvénybe ütköző szándékos cselekmények megelőzését, megakadályozását, valamint rendezvények biztosításában való közreműködést;
- a tűzvédelmi berendezések kezelését, riasztás esetén a szükséges intézkedések meghozatalát, hatóságok értesítését.
Munkaidő és szolgálati létszám az „B” szolgálati helyen:
Munkanapokon, valamint munkaszüneti napokon egyidejűleg 1 fő biztonsági őr az alábbiak szerint:
1 fő biztonsági őr (feladata: biztonsági őr, portás) 7:00 - 7:00 óra közötti (24 órás időtartamra)
Az „A” és „B” szolgálati helyek esetében a portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatain az alábbiakat kell érteni:
A portaszolgálatot ellátó biztonsági őr feladatait az őrutasítása tartalmazza, melyek különösen:
- Az érkezők udvarias fogadása, tájékoztatása, irányítása, szükség esetén személyes kísérete, vagy a keresett személy értesítése telefonon.
- A személy- és teherforgalom menetének figyelemmel kísérése, dokumentálása.
- A szokásostól eltérő viselkedés, ismeretlen csomag, azonosítatlan tárgy észlelése, a rendészeti és vagyonvédelmi előírások megsértése, rendkívüli esemény esetén jelzése az ÜBF és a B Aula épület porta biztonsági szolgálata illetve a Kollégium vezetője felé.
- Rendkívüli esemény, bűncselekmény esetén a B Aula épület porta biztonsági szolgálatának illetve a Kollégium vezetőjének haladéktalan értesítése.
- Közreműködés a rendkívüli intézkedések végrehajtásában.
- A riasztó- és tűzvédelmi rendszerek felügyelete, kezelése, a kapcsolódó dokumentumok naprakész vezetése.
- Belépési jogosultság ellenőrzése.
- Ajtók, kapuk nyitása-zárása külön utasítás szerint.
- Kulcsok kiadása, visszavétele, dokumentálása a kulcsfelvételi rend szabályainak figyelembe vételével.
- Adminisztráció
- Közreműködés a Kollégiumok rendezvényeinek biztosításában - szükség szerint jelzi igényét kolléga bevonására
Fenti feladatok a szolgáltatás ellátásának kezdő időpontjára tervezett szolgáltatásokat tartalmazzák. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy fél évente az eseti megrendelőkben a fentiektől eltérő megrendelést adjon a nyertes ajánlattevőnek a létszám, valamint az objektumok vonatkozásában.
Rendezvénybiztosítás - 4683 óra / 24 hónap:
- biztonsági zárások felállítása a használt terület tekintetében
- külső ruházat és csomagátvizsgálás vizuálisan, tiltott tárgyak bevitelének megakadályozása
- a nézők, vendégek folyamatos irányítása
- szektorok zárása
- dohányzás megakadályozása a dohányozni tilos helyeken
- a résztvevők magatartásának folyamatos figyelemmel kísérése
- a rendezvény résztvevőinek védelme, a menekülési útvonal biztosítása
- jogsértések megelőzése
- szabálysértésen, vagy más bűncselekményen ért személy visszatartása, és átadása a rendőrségnek, vagy a hatóságoknak
- egyéb helységek, technikai eszközök, felszerelések őrzése
- VIP vendégek útbaigazítása
- rendkívüli események bekövetkeztekor a résztvevők határozott irányítása a menekülési útvonalon keresztül a pozícióknak megfelelően
- fellépők, szereplők védelme, közlekedésük biztosítása, fellépés nyugalmának biztosítása
- kihelyezett technika és vagyontárgyak őrzése
- a használt területek és épületek megóvása, állagának védelme
- érvényben lévő tűz-és munkavédelmi szabályzatok betartatása, folyamatok figyelemmel kísérése mind az építés -bontás - üzemeltetés, mind az adott objektum tekintetében
Biztonsági tanácsadás:
A biztonsági tanácsadás feladatkörébe tartozó szolgáltatások:
- biztosítási terv elkészítése, kockázatelemzés, tanácsadás
- a kreatív koncepció alapján a biztonsági lebonyolítási terv elkészítése, figyelemmel az összes befolyásoló tényezőre
- meglévő információk begyűjtése, összegzése, rendszerbehelyezése
- statikus védelmi rendszer kialakítása: kordonozás, területzárás -szükséges eszközök a meghatározott sztenderdek alapján a biztosítási terv elkészítése
- folyamatos konzultáció a rendezvény szervezőivel
- kockázatelemzés
- heti szintű személyes kapcsolattartás vezető tisztségviselői szinten az Ajánlatkérő székhelyén
Rendezvények:
- páratlan évben (kétévente) Veszprémi Egyetemi Napok - ~5000fő
- Gólyatábor - ~600fő
- Gólyabál - ~800fő
- alkalm. szakestek: - ~100-400fő, sportrend.: - ~500-1500fő
- egyéb alkalmi rend.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont tekintetében bemutatott biztonságszervezői pozícióban alkalmazni kívánt szakember esetében (db, 0-5 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. A nettó ajánlati ár (nettó HUF): Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A rendezvénybiztosítás vonatkozásában Ajánlatkérő a tényleges szükségleteinek függvényében + 20 százalékkal eltérhet a 24 hónap alatt elvárt 4683 órától.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05155 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egyetem Centrum Kft. részére vagyonvéd. és portasz
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Weapon Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42405854
Postai cím: Wartha Vince Utca 3. 1. em. 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: szasz0908@gmail.com
Telefon: +36 302268672
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23571323219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67140399
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
igen
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Weapon Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42405854
Postai cím: Wartha Vince Utca 3. 1. em. 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23571323219

Hivatalos név: T.A.X. Team Security Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27364684
Postai cím: Erkel Utca 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11972411243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges