Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8636/2020
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Bajai Szent Rókus Kórház
Teljesítés helye:6500 Baja, Rókus utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27854431
Postai cím: Rókus Utca 10
Város: Baja
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák Csilla
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222682020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222682020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CT karbantartás egyszeri csőcserével II.
Hivatkozási szám: EKR000222682020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szolgáltatási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában lévő Somatom Emotion 16 CT berendezés és Syngo.via leletező munkaállomás átalánydíjas javítása alkatrész biztosítással, évi kétszeri helyszíni teljeskörű, tervszerű megelőző karbantartása 3 éves időtartamra, a futamidő alatt egyszeri csőcsere biztosításával. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A karbantartás és a csőcsere elvégzése egy olyan egységet alkot, melynek részekre történő megbontása sem műszakilag, sem gazdasági szempontból nem indokolt és nem szolgálja a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: CT karbantartás egyszeri csőcserével II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6500 Baja, Rókus utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatási szerződés keretében az ajánlatkérő tulajdonában lévő Somatom Emotion 16 CT berendezés és Syngo.via leletező munkaállomás átalánydíjas javítása alkatrész biztosítással, évi kétszeri helyszíni teljeskörű, tervszerű megelőző karbantartása 3 éves időtartamra, a futamidő alatt egyszeri csőcsere biztosításával. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 vállalt üzembiztonság (a szerződés időtartama alatt min. 95%, legkedvezőbb szint : 99,95%) 20
2 Hibaelhárítás megkezdésének időtartama helyszíni kiszállás esetén (max. 48 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A nettó ajánlati ár fix ár, melynek tartalmaznia kell a teljesítés időtartamára, azaz 36 hónapra vonatkozóan a Somatom Emotion 16 CT berendezés és Syngo.via leletező munkaállomás javítását alkatrész biztosítással és évi kétszeri helyszíni teljeskörű tervszerű megelőző karbantartásának nettó ellenértékét, valamint az egy alkalommal teljesítendő röntgencső csere elvégzésének ellenértékét.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m), q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak. Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az At-nek a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti egyszerű nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Mo.-n, és a nem Mo-n letelepedett AT-nek nyilatkoznia kell arról,hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;ha az AT-t nem jegyzik szabályozott tőzsdén,akkor a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;ha a gazd. szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozatot űrlap formátumban kell benyújtani. AT-nek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bek. alapján, a Korm. rendelet 17. § ( 2) bek. szerint, hogy a szerz. teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható,de AK köteles elfogadni,ha AT Korm.rendelet. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - ESPD-t nyújt be, feltéve,hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő,a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.Ha az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az AK azonban - a Kbt.-ben meghatározottak kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre,azt akkor is ki kell tölteni, ha az AK az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban és az AT eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben.Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni. Öntisztázás:a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,amennyiben a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazd. szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.Ha a KH a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig.per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd. szereplő megbízhatóságát,az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazd. szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő(k)nek az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség vonatk. a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtaniuk. Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1 . § (2) bek. megfelelően, a Korm. rendelet 21. § (3) bek.-ben és 23.§-ában foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AK által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1. § (4) bek. alapján a IV. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bek. alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)–(3) bek,-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Kbt. 65. § (11) bek.-re tekintettel nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek , amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.Ha az AT más szervezet/személy kapacitásaira támaszkodva próbál megfelelni az előírt alkalmassági követelménynek,akkor az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatát. Az igazolás benyújtásának AK Kbt. 69. § szerinti felhívása keretében történő - előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
Megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevők a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésének a) pontja, illetve a 23.§ alapján igazolhatják megfelelőségüket (referecianyilatkozat/referenciaigazolás). Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek csatolnia kell: M/1. az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást , mely tartalmazza az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: • a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), helye • a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, elérhetősége (telefon, email), • a szolgáltatás tárgya, • a szolgáltatás mennyisége (folyamatos teljesítés megadása egész hónapokban), • saját teljesítés aránya %-ban, • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmasságának igazolásához más szervezetet vagy személyt vesz igénybe, csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy fenti igazolásukat az ajánlatukban is benyújthatják, azokat azonban az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására és az abban foglalt határidőben kötelesek benyújtani az EKR-en keresztül.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
M/1. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben legalább 12 hónapig folyamatosan teljesített általános rendeltetésű, páciensek diagnosztikai célú tomográfiai képeinek létrehozására és feldolgozására alkalmas számítógépes rétegfelvételi rendszer karbantatására vonatkozó referenciával. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér, részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítésigazolást követően kiállított számlák alapján – a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése alapján – átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében leírtak szerint 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-ban rögzített eltéréssel a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF). Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatok érvényesek. Az ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó fizetési feltételeket részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a következő ütemezés szerint jogosult számlát kiállítani: - a karbantartás éves díját, valamint a futamidő alatti egyszeri röntgencső csere díját havonta egyenlő részletekben a tárgyhónap 15. napjáig együttesen jogosult kiszámlázni. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/08/03 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint az EKR- ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdései, és az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek) 2.Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot. 3. Ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,akkor ajánlattevőknek annak a használata kötelező, amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában nyújtandó be, AK által elfogadott fájlformátum:.pdf. 4. Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), - részletes pénzügyi ajánlatot(szakmai ajánlat) - a következő nyilatkozatokat: Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap ); Kbt. 65. § (7) bek. (űrlap), Nyilatkozat változásbejegyzésről (űrlap), Nyilatkozat üzleti titokról (űrlap,) Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerinti nyilatkozat;Nyilatkozat a kizáró okokról (űrlap), Nyilatkozat az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről(űrlap), Nyilatkozat fordításról (űrlap adott esetben) - következő dokumentumokat: az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); Változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra,úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az AT általi felelős magyar fordítást is. 5. Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre. 6. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §. Hiánypótlásra és felvilágosításra Kbt. 71. § vonatkozik. 7. Üzleti titok: Kbt.44. § szerint nevezhető meg. 8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 9.Az ajánlatok értékelési szempontjai (Kbt.76.§ (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont): ajánlati ár – fordított arányosítás, vállalt üzembiztonság: arányosítás, hibaelhárítás megkezdésének időtartama helyszíni kiszállás esetén - fordított arányosítás, adható pontszám alsó és felső határa minden résszempont esetén: 0-10. 10. A minősített A.tevők hivatalos jegyzékénél szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények:M/1. 11. A.kérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített a.tevőt is megnevezi, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó esetleges visszalépése esetén vele köthessen szerződést. 12. Az eljárást megindító felhívásban, és ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CLXIII. tv. és az egyéb vonatk. hatályos magyar jogszabályok irányadók. 13.FAKSZ: dr. Kozák Csilla, lajstromszám: 00980. 14. Szerződéskötési feltétel: A nyertes ajánlattevő minőségirányítási rendszere az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, környezetirányítási rendszere az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint legyen tanúsított. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő tanúsítással nem rendelkezik az Ajánlatkérő elfogadja egyenértékűnek, ha ajánlattevő a teljesítés során minőségirányítási rendszerét a az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, környezetirányítási rendszerét pedig az MSZ EN ISO 14001: 2015 szabvány követelményei szerint működteti és erről a szerződés aláírásakor kifejezetten nyilatkozik.15.A IV.2.5. pontban az ajánlati kötöttség 60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges