Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8640/2020
CPV Kód:79821000-5
Ajánlatkérő:Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Teljesítés helye:Budapest XVIII. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület NZrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76379167
Postai cím: Üllői Út 423. II/1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Bernadett
Telefon: +36 12920258
E-mail: toth.bernadett@varosgazda18.hu
Fax: +36 12162020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varosgazda18.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000431402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BP18 Városkép újság nyomdai kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000431402020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
BP 18 Városkép újság nyomdai kivitelezése
Tervezetten 6 alkalommal fog megjelenni a BP18 Városkép újság.
1. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 4 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 60+4 oldal
Belív: 60 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC 80 g
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
2. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 2 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 76+4 oldal
Belív: 76 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC, 80 g
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlat tétel negatívan hatna beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: BP18 Városkép újság nyomdai kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BP18 Városkép újság nyomdai kivitelezése
Tervezetten 6 alkalommal fog megjelenni a BP18 Városkép újság.
1. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 4 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 60+4 oldal
Belív: 60 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC 80 g
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
2. típusú kiadvány:
megjelenés: tervezetten 2 alkalommal:
Méret: 202x270 mm (vágott)
Terjedelem: 76+4 oldal
Belív: 76 oldal 4+4 szín, LWC, 70 g
Borító: 4 oldal 4+4 szín, LWC, 80 g
Kötészet: irkafűzve
Példányszám (lapszámonként): 45.000 pld.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Meghiúsulási kötbér a havi megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft) 15
2 Késedelmi kötbér a havi megrendelésre (minimum 10.000.- Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) -(2) bekezdésben rögzített kizáró okok fennállnak. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogeros határozata kimondta ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles benyújtani. Az ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetőleg a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Ptv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni {Korm. rendelet 17. § (1) bek.}. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti, korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételt ajánlatkérő nem határoz meg.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett (de legfeljebb hat éven belül) megkezdett teljesített közbeszerzés tárgyának megfelelő (újság nyomdai elkészítése) tárgyú referencia ismertetése. Az eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A referenciát olyan részletességgel kell ismertetni, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen. A referenciának tartalmaznia kell: a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, valamint az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a (3) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M2. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembernek a bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe. E körben csatolandó dokumentumok: - a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat; - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltételek teljesülése; - végzettséget igazoló dokumentumok (bizonyítvány /oklevél/diploma); - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat tárgyi eljárásra vonatkozóan.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1.) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (M2). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely– az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. [Kbt. 65. § (9) bek.] Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőknek az ajánlatukban kell benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett (de legfeljebb hat éven belül megkezdett) teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett alábbi referenciával: legalább 1 db, legalább 10 millió Ft értékű, legalább 6 hónapon keresztül, a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített nyomdai kivitelezési szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával.
M2. nem rendelkezik legalább az alábbi, a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberrel: legalább 1 fő, a teljesítésért felelős, felsőfokú végzettségű, legalább 2 éves nyomdaipari szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítési határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős. A késedelmi kötbér mértéke a havi megrendelésre: minimum 10.000.- Ft/ késedelmes nap maximum 25.000-Ft/ késedelmes nap (az ajánlattevő ajánlatában szereplő vállalásnak megfelelően). A késedelmi kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a havi megrendelés teljes nettó ellenértékének 30 %-át. Amennyiben a késedelem több, mint 1 napot meghaladó, Megrendelőnek megnyílik a felmondási joga.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha hibásan teljesít. Mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időszakra minden eltelt nap 100.000 Ft. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a havi megrendelés teljes nettó ellenértékének 30 %-át.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a havi megrendelésre vonatkozóan: minimum 50.000,- Ft, maximum 150.000 Ft (az ajánlattevő ajánlatában szereplő vállalásnak megfelelően) Azon lehetetlenülés esetén, mely olyan okból történik, amelyért Vállalkozó felelős, továbbá jelen szerződésnek az Vállalkozó szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Vállalkozó kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér 10.000.000,- Ft.
További részleteket a dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Vállalkozó a szerződés hatálya alatt a lapszámonkénti teljesítést követően jogosult számlát benyújtani. A Vállalkozó a Vállalkozói díjról a számláját kizárólag a Megrendelő által elfogadott, Vállalkozó által kiállított szállítólevél szerinti Vállalkozó a szerződés hatálya alatt a lapszámonkénti teljesítést követően jogosult számlát benyújtani. A Vállalkozó a Vállalkozói díjról a számláját kizárólag a Megrendelő által elfogadott, Vállalkozó által kiállított szállítólevél szerinti Vállalkozói teljesítést követően kiadott szakmai teljesítésigazolás alapján nyújthatja be Megrendelő részére. Megrendelő előleget semmilyen jogcímen nem fizet. A lapszámonkénti teljesítést követő esedékes vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítés alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül – a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint – átutalással, forintban egyenlíti ki a Megrendelő. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a törvényes mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen nyújtja be a számlát a Megrendelőnek, akkor a késett napok számával megegyező időtartamra a Megrendelő mentesül a késedelmi kamat fizetési alól az esetleges késedelmes fizetés esetén. A fizetési feltételek további részleteit a dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/05/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. ) 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: AK a Kbt. 76.§(2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszer: 3. részszempont: fordított arányosítás (az alacsonyabb ár megajánlás a kedvezőbb) , 1-2. részszempont: egyenes arányosítás (a magasabb kötbér mérték vállalás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
2. Közbeszerzési dokumentumok(KD) elérhetősége (Kbt. 39.§ (1) bek.) www.ekr.gov.hu EKR szám: EKR000431402020.
3. Az ajánlat(A) benyújtásának címe: www.ekr.gov.hu, a benyújtás módja: elektronikus.
4. Az A-k felbontásának ideje: Az A-t tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal
elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az A-ban szerepelnek - az AT-k részére elérhetővé teszi.
5. A kommunikáció a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (EKR r. ) 2. §-a és a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: ttps://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az R működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
6. AT-nek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az A-hoz csatolni: a) az A-t aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, vagy b) a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az A aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
7. Folyamatban lévő vált. bej-i eljárás esetében az AT köteles az A-hoz csatolni a cégbírósághoz (CB) benyújtott vált. bej-i kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást.
8. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot, nemleges tart. nyil-ot is.
9. Az AT-k műszaki és szakmai alk. feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10. Közös ajánlattétel(KAT) esetében az A-hoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról (EF) szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az AT között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon AT-t, aki a KAT-t az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a KAT nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a KAT nyertességük esetén a szerződésben (SZ) vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért EF-et vállalnak. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a NYAT(k) általi projekttársaság (külön gazdálkodó szervezet) létrehozását az SZ teljesítése érdekében.
11. Az A-nak tartalmaznia kell az AF-ben külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
12. Az AF-ben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.tv. AF megküldésének napján hatályos szabályai az irányadók.
13. Kiegészítés a II.2.5.pont illetve a VI.3.9. ponthoz: Ár szempont (3.1. és 3.2. részszempontok):1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (1. típusú nyomtatvány tekintetében) - súlyszám: 35., 1 (egy) lappéldányra vetített nettó ajánlati ár (nettó HUF) (2. típusú nyomtatvány tekintetében) - súlyszám: 35. Az ajánlati ár értékelési szempontok esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát. Az árat egész számokban kell megadni. Ezen értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig AK a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével számolja ki a kapott pontszámot. Kötbér (1-2. részszempontok): Meghiúsulási kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 50.000.- Ft, maximum 150.000.- Ft), súlyszám: 15. 50.000,- Ft-nál alacsonyabb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen, a 150.000-Ft-nál magasabb összeg megajánlást AK nem értékel. Késedelmi kötbér az egyedi megrendelésre (minimum 10.000.- Ft/ késedelmes nap, maximum 25.000.- Ft/ késedelmes nap) súlyszám: 15. 10.000,- Ft-nál alacsonyabb megajánlás esetén az A érvénytelen, a 25.000-Ft-nál magasabb összeg megajánlást AK nem értékel. Pontkiosztás: egyenes arányosítás módszere szerint.
További részletek a KD-ban.
14. AK felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattétel nyelve magyar. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevői fordítással is elfogadja, a Kbt. 47.§ (2) bekezdése szerint.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Krill Erzsébet, 1102 Budapest, Hölgy u. 25/B. II/3. e-mail: krill.erzsebet@agoraexpoert.hu, nyilvántartási száma: 49.

VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges