Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8643/2020
CPV Kód:34211000-9
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karosszéria és kiegészítő alkatrészek szállítása Volvo autóbuszokhoz
Hivatkozási szám: T-389/17.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Karosszéria és kiegészítő alkatrészek szállítása Volvo autóbuszokhoz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz Divízió: 1101 Bp, Pongrác utca 6, áruátvétel:
Zách utca 8.
Kelenföldi Divízió: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota Divízió: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pesti Divízió: 1194 Bp. Méta u. 39
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Karosszéria és kiegészítő alkatrészek szállítása Volvo autóbuszokhoz (adásvétel)
24306 mennyiségi egység mennyiségben, 24 hónapos időtartamra, a jelen felhívás VI.3) pont 13.
pontjában foglaltak
figyelembevételével
A részletezést az ajánlati árak táblázata tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a
szerződés hatálya alatt a
keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás -
felhívás és közbeszerzési
dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a
szerződésben meghatározott keretösszeg
10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön
megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt
termékek gyártóját,
termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy járműgyártói/első beépítésű/
helyettesítő terméket ajánl-e meg.
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló,
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt, az ajánlatkérő a
megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező
termékekre is elfogadja az ajánlatokat
(helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
- Az ajánlati árak táblázatában megjelölt alkatrészeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 90
előírásnak és az 5/1990 (IV. 12.)
KöHÉM rendelet a 21. és 22. §-okban leírtak alapján a megajánlott termékeknek: „E” vagy „e”
jóváhagyási jellel kell
rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások
(megrendelések) szerinti mennyiségben
vállalja a teljesítést;
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott
meghatározott mennyiségben és
minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek
kivételével - a keretszerződés
teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a
járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári
csomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől
számított 5 munkanap;
- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás
nélkül és a jótállással
kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket
ajánlatkérő részére
szállításkor díjmentesen átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei
egyenértékűek a gyártómű által az új
termékre előírtakkal;
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek
5
érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által
küldött kézbesítési
visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését
igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 133 - 328200

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-389/17. Rész száma: 1 Elnevezés: Karosszéria és kiegészítő alkatrészek szállítása Volvo autóbuszokhoz
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lokátor utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail: info@busz1.hu
Telefon: +3613835798
Internetcím(ek): (URL) www.busz1.hu
Fax: +3613835798
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 163459308 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34211000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Trolibusz Divízió: 1101 Bp, Pongrác utca 6, áruátvétel:
Zách utca 8.
Kelenföldi Divízió: 1113 Bp. Hamzsabégi út 55.
Cinkota Divízió: 1165 Bp. Bökényföldi út 122.
Dél-pesti Divízió: 1194 Bp. Méta u. 39
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karosszéria és kiegészítő alkatrészek szállítása Volvo autóbuszokhoz (adásvétel)
24306 mennyiségi egység mennyiségben, 24 hónapos időtartamra, a jelen felhívás VI.3) pont 13.
pontjában foglaltak
figyelembevételével
A részletezést az ajánlati árak táblázata tartalmazza. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a
szerződés hatálya alatt a
keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás -
felhívás és közbeszerzési
dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a
szerződésben meghatározott keretösszeg
10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön
megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatának részeként csatolnia kell:
- Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt
termékek gyártóját,
termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adnia, hogy járműgyártói/első beépítésű/
helyettesítő terméket ajánl-e meg.
- A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban
esetlegesen előforduló,
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt, az ajánlatkérő a
megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező
termékekre is elfogadja az ajánlatokat
(helyettesítő gyártmányú termékek) a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
- Az ajánlati árak táblázatában megjelölt alkatrészeknek meg kell felelniük az ENSZ-EGB 90
előírásnak és az 5/1990 (IV. 12.)
KöHÉM rendelet a 21. és 22. §-okban leírtak alapján a megajánlott termékeknek: „E” vagy „e”
jóváhagyási jellel kell
rendelkezniük. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:
- a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások
(megrendelések) szerinti mennyiségben
vállalja a teljesítést;
- az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott
meghatározott mennyiségben és
minőségben biztosítja, és nyertessége esetén - a keretszerződés 3.4. pontjában foglalt esetek
kivételével - a keretszerződés
teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja;
- az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a
járműgyártó
logója/megnevezése szerepelni fog;
- az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári
csomagolásban szállítja,
- az általa vállalt szállítási határidőről, amely nem lehet több, mint a megrendelés kézhezvételétől
számított 5 munkanap;
- hogy a vállalt jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás
nélkül és a jótállással
kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja;
- hogy az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel;
- hogy a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket
ajánlatkérő részére
szállításkor díjmentesen átadja;
- a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei
egyenértékűek a gyártómű által az új
termékre előírtakkal;
- hogy tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek
5
érdekében:
- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják
- tudomásul veszi, hogy amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által
küldött kézbesítési
visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését
igazolni tudja, a megrendelés
kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 163459308
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Busz I. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lokátor utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail: info@busz1.hu
Telefon: +3613835798
Internetcím(ek): (URL) www.busz1.hu
Fax: +3613835798
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A keretszerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a keretszerződés 1. számú mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. Ez alapján a keretszerződés kiegészítésre került. A szerződés keretösszege nem változik. A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt. A módosítás dátuma: 2020.05.12.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Figyelembe véve, hogy karosszéria elemekről van szó, így arra törekedtünk, hogy a típusnak megfelelő témájú szerződésbe illeszkedjen az adott tétel. A divízió felhasználási igényei alapján érdekeltek vagyunk abban, hogy a karosszéria elemek ellátása a szerződés szerinti feltételek mellett biztosított legyen.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 163459308 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 163459308 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben