Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8645/2020
CPV Kód:31600000-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Ádám
Telefon: +36 707022870
E-mail: nagy.adam@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: C-Roads elektr. berendezések beszerzés, telepítés
Hivatkozási szám: EKR000342382020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
C-ROADS elektromos berendezések beszerzése és telepítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 006632 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 076 - 179453
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői
jogosultsággal rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt
kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az
alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (
11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló
adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részében. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes
ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra
figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására. M/1. A Kbt. 69. § (4
)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (1) bekezdése, 21/A § valamint 21. § (1a) bek. szerint kell igazolnia, hogy megfelel
az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös
ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (1., 3., és 4. rész: ETSI ITS-G5 adó-vevő
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) rendszer szállítása és telepítése, 2. rész:ETSI ITS-G5
adó-vevő berendezés berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítása.) szállításairól szóló
nyilatkozata. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: — a
teljesítés kezdő és befejező időpontja, — a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely,
elérhetőség), — a szállítás tárgya, — a szállítás mennyisége, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése
alapján a felhívott ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek) be kell
nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését. Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai
tapasztalat alátámasztására, az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést,
végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten
hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Fenti előírások az 1., 3. és
4. ajánlati rész esetében alkalmazandók.
Helyesen:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre
bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői
jogosultsággal rendelkező személy általaláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az
érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell,
hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Amennyiben ajánlattevő az előírt
alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt
kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági
feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az
alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös
ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi
jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot a Korm. rendelet 5–7. § alapján kell kitölteni. Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (
11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló
adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a
formanyomtatvány megfelelő részében. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes
ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra
figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására. M/1. A Kbt. 69. § (4
)–(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján, a 22. § (1) bekezdése, 21/A § valamint 21. § (1a) bek. szerint kell igazolnia, hogy megfelel
az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös
ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított
hat évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (1., 3., és 4. rész: ETSI ITS-G5 adó-vevő
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítása és telepítése, 2. rész: ETSI ITS-G5
adó-vevő berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítása.) szállításairól szóló
nyilatkozata. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: — a
teljesítés kezdő és befejező időpontja, — a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely,
elérhetőség), — a szállítás tárgya, — a szállítás mennyisége, — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. A Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdése
alapján a felhívott ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitást biztosító szervezetnek) be kell
nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetését. Csatolni kell a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot a szakmai
tapasztalat alátámasztására, az alkalmassági követelmény szempontjából releváns képesítést,
végzettséget igazoló oklevél másolati példányát. Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten
hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Fenti előírások az 1., 3. és
4. ajánlati rész esetében alkalmazandók.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 9
éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített összesen az 1. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (R-ITS-S és/
vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 2. rész: legalább 1 db mennyiségű, ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására vonatkozó referencia 3. rész: legalább 7 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 4. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia (Az előírt minimumkövetelmény több szerződés
bemutatásával is teljesíthető, az 1., 3. és 4. részre vonatkozóan felhasználható ugyanaz a referencia.) M/2. (1., 3. és 4. ajánlati rész
esetében egységesen) M/2.1. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő villamosmérnök végzettséggel rendelkező
és a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti (Kooperatív (C-ITS) rendszer szállítása és
telepítése) szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő
mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus (programozó matematikus) végzettséggel rendelkező és a végzettség
megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.3. a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő MV-TE és MV-TV felelős műszaki vezető vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező és a
jogosultság /végzettség és gyakorlat megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal
rendelkező személy AZ M/2.1-M/2.3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez megadott szakemberek személyükben azonosak lehetnek az 1., 3., és 4., rész tekintetében. Ugyanaz a szakember több rész tekintetében is bemutatható. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Helyesen:
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az
igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. M/1.
Alkalmatlan az ajánlatevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben teljesített, de legfeljebb 9
éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített összesen az 1. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (R-ITS-S és/
vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 2. rész: legalább 1 db mennyiségű, ETSI ITS-G5 adó-vevő
berendezés (R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására vonatkozó referencia 3. rész: legalább 7 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia 4. rész: legalább 10 db ETSI ITS-G5 adó-vevő berendezés (
R-ITS-S és/vagy V-ITS-S) szállítására és telepítésére vonatkozó referencia (Az előírt minimumkövetelmény több szerződés
bemutatásával is teljesíthető, az 1., 3. és 4. részre vonatkozóan felhasználható ugyanaz a referencia.) M/2. (1., 3. és 4. ajánlati rész
esetében egységesen) M/2.1. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő villamosmérnök végzettséggel rendelkező
és a végzettség megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti (Kooperatív (C-ITS) rendszer szállítása és
telepítése) szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.2. a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő
mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus (programozó matematikus) végzettséggel rendelkező és a végzettség
megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal rendelkező személy M/2.3. a
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között legalább 1 fő MV-TE és MV-TV felelős műszaki vezető vagy azzal egyenértékű
jogosultsággal, vagy az arra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkező és a
jogosultság /végzettség és gyakorlat megszerzésétől számított legalább 12 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal
rendelkező személy AZ M/2.1-M/2.3 alkalmassági feltétel teljesítéséhez megadott szakemberek személyükben azonosak lehetnek az 1., 3., és 4., rész tekintetében. Ugyanaz a szakember több rész tekintetében is bemutatható. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az
ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/05/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltakat. 13) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
14) Ajánlatkérő kizárja nyertes AT részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. 15) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal. 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 17) FAKSZ:
dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830), helyettes FAKSZ: Nagy Flóra (01128) 18) Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző
szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai
miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. 17) II.2.7. pontban megjelölt határidők esetében AK nem munkanapot hanem helyesen
naptári napot ért minden rész vonatkozásában. III.2.2. pont folyt.: Amennyiben Nyertes AT előleget vesz igénybe, a 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet) 27/A. §-a alapján választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a szerződés Kbt. 135. (9) bekezdése szerinti
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Támogató javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
27/A. §-a alapján a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontja alkalmazandó. Nyertes AT által a fentiekben
rögzített választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell
maradnia. Jogorvoslati kérelmek benyújtása: Kbt. 148. § alapján. II.2.4. pontok kiegészítése minden rész vonatkozásában: Ajánlatkérő
felhívja Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. 19) A IV.2.6 .
pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 20.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással
eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 21) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
Helyesen:
12) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben foglaltakat. 13) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
14) Ajánlatkérő kizárja nyertes AT részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. 15) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal. 16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját. 17) FAKSZ:
dr. Mezősi-Keszericze Andrea (00830), helyettes FAKSZ: Nagy Flóra (01128) 18) Jelen eljárásban a DKÜ a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (7a) bekezdése alapján jár el. A felhívás I.1 és I.2. pontjai kizárólag az EKR technikai sajátosságai
miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre. 19) II.2.7. pontban megjelölt határidők esetében AK nem munkanapot hanem helyesen
naptári napot ért minden rész vonatkozásában. III.2.2. pont folyt.: Amennyiben Nyertes AT előleget vesz igénybe, a 75/2016. (IV. 5.)
Korm. rendelet) 27/A. §-a alapján választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a szerződés Kbt. 135. (9) bekezdése szerinti
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben a Támogató javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
27/A. §-a alapján a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontja alkalmazandó. Nyertes AT által a fentiekben
rögzített választott formában nyújtott előleg visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes összegének visszafizetéséig érvényben kell
maradnia. Jogorvoslati kérelmek benyújtása: Kbt. 148. § alapján. II.2.4. pontok kiegészítése minden rész vonatkozásában: Ajánlatkérő
felhívja Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. 20) A IV.2.6 .
pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 21.) Hiánypótlás: a Kbt. 71. §-a szerint; új gazdasági szereplő hiánypótlással
eljárásba történő bevonása esetén Ajánlatkérő 1 alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 22.) AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlati felhíváson kívül a közbeszerzési dokumentum szerinti felolvasólapokat Ajánlatkérő az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentációval összhangba hozva javította.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ