Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8650/2020
CPV Kód:31121100-1
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gara Richárd
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Autóbusz generátorok beszerzése (BKV Zrt.T-429/17)
Hivatkozási szám: EKR000175252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31121100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Autóbusz generátorok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31121100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi telephelyei:
Trolibusz 1101 Bp, Pongrác út 6.
Kelenföld 1113 Bp, Hamzsabégi út 55.
Óbuda 1037 Bp, Pomázi út 15.
Cinkota 1165 Bp, Bökényföldi út 122.
Dél-Pest 1194 Bp, Méta u. 39.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Autóbusz generátorok beszerzése
Tapasztalati mennyiség:4580 db/48 hónap
A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:
-Az ajánlati árak táblázatban meg kell adnia a szállítani kívánt termékek pontos típusát, termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adni, hogy a megajánlott és szállítani kívánt termék Járműgyártói, Első beépítésű vagy Helyettesítő termék.
-A 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (Helyettesítő termékek) a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.
-Az ajánlattevőnek – attól függően, hogy Járműgyártói, Első beépítésű vagy Helyettesítő terméket ajánl meg – a műszaki leírásban meghatározott további dokumentumokat is csatolni kell.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy:
-a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
-az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
-a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,
-vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
-a teljesítésére vonatkozóan az átvételtől számított legalább 12 hónap teljes körű jótállást vállal kilométer korlátozás nélkül, valamint a termék esetleges meghibásodásából eredő károkat megtéríti, és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
-a megrendelt termékek, valamint jótállási idő alatt a termékek cseréjét és a cserélt termék szállítását Ajánlatkérő részére biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
-az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
-az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,
-a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, részegységeseket (pl.: ékszíjtárcsa) ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja.
-tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
-nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
-amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 050 - 116101

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: T-429/17 Rész száma: Elnevezés: Autóbusz generátorok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62900586
Postai cím: Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: auto@draspotempo.hu
Telefon: +36 306294601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24538450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 263946660 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás 2020. május 12-én került aláírásra.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31121100-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31121100-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. alábbi telephelyei:
Trolibusz 1101 Bp, Pongrác út 6.
Kelenföld 1113 Bp, Hamzsabégi út 55.
Óbuda 1037 Bp, Pomázi út 15.
Cinkota 1165 Bp, Bökényföldi út 122.
Dél-Pest 1194 Bp, Méta u. 39.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Autóbusz generátorok beszerzése
Tapasztalati mennyiség:4580 db/48 hónap
A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10%-ával megegyező mértékben. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján megrendelhetők.
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:
-Az ajánlati árak táblázatban meg kell adnia a szállítani kívánt termékek pontos típusát, termékgyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint meg kell adni, hogy a megajánlott és szállítani kívánt termék Járműgyártói, Első beépítésű vagy Helyettesítő termék.
-A 321/2015. (X.30) Korm.rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat (Helyettesítő termékek) a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával.
-Az ajánlattevőnek – attól függően, hogy Járműgyártói, Első beépítésű vagy Helyettesítő terméket ajánl meg – a műszaki leírásban meghatározott további dokumentumokat is csatolni kell.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy:
-a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,
-az eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén – a keretszerződésben foglalt esetek kivételével – a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,
-a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,
-vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül;
-a teljesítésére vonatkozóan az átvételtől számított legalább 12 hónap teljes körű jótállást vállal kilométer korlátozás nélkül, valamint a termék esetleges meghibásodásából eredő károkat megtéríti, és a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,
-a megrendelt termékek, valamint jótállási idő alatt a termékek cseréjét és a cserélt termék szállítását Ajánlatkérő részére biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,
-az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,
-az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,
-a termék gyártója által biztosított, beépítéséhez szükséges tömítéseket, csatlakozó elemeket, részegységeseket (pl.: ékszíjtárcsa) ajánlatkérő részére szállításkor díjmentesen átadja.
-tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:
-nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja
-amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.
A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 263946660
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DRASPÓ-TEMPÓ Autó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62900586
Postai cím: Áti Sziget Ipari Park Ipari Park 39 épület
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: auto@draspotempo.hu
Telefon: +36 306294601
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24538450
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a szerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. A szerződés 1. sz. melléklete a szerződés 1.3. pontja alapján kerül kiegészítésre.
A módosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt. A szerződés keretösszege nem változik.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi közlekedésben üzemeltetett autóbuszok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen az alkatrészek beszerzése. Az autóbuszok rendelkezésre állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó alkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 263946660 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 263946660 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben