Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8653/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tök Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tök, Táncsics Mihály utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tök Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32772896
Postai cím: Fő Utca 1.
Város: Tök
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Kálmán
Telefon: +36 23341166
E-mail: polgarmester@tok.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
Hivatkozási szám: EKR001020092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tök, Táncsics Mihály utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Táncsics Mihály utca felújítása 485 fm hosszon, a dokumentáció részét képező műszaki leírás és
költségvetés szerint, különösen az alábbiak figyelembe vételével: Jelenlegi állapot: A beruházással érintett terület a Fő úttal
párhuzamos lakóút. A terepviszony dombvidéki jellegű. A beruházás területen földalatti közművezetékek találhatók (vízvezeték,
gázvezeték, szennyvízcsatorna). A csapadékvíz elvezetés nyílt rendszerű. Tervezési osztály: B.VI.dD Tervezési sebesség: 30 km/h
Tervezett út hossza: 485,0 m Tervezett út szélessége 2,87 – 10,13 m Burkolat A meglévő burkolat 3,0 m széles. A tervezett út
pályaszerkezete szélesítésnél (0+000 – 0+485 km sz között): − 8 cm térkő burkolat − 3 cm fektető ágyazat, Z0/4 andezit zúzottkő −
15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt − 20 cm talajjavító réteg, homokos kavics A tervezett burkolat szélessége
2,87 – 10,13 méter között változó. A tervezett burkolat oldalesése 2,0 %-os. A hosszesés megegyezik a meglévő burkolat esésével. A 0
+000 – 0+375 km sz közötti szakaszon az utca teljes szélességében épül a burkolat, közép vápás kialakítással 2,0 – 2,0 %-os
oldaleséssel középre. A középvápánál süllyesztett szegély épül. A 0+010 – 0+022 km szelvények között található parkolónál a jobb
oldalon kiemelt szegély épül. A 0+375 – 0+485 km sz között süllyesztett szegély épül a jobb oldalon és kiemelt szegély épül a
baloldalon. A tervezési szakasz elején és az útcsatlakozásoknál süllyesztett szegély épüljön. Építés alatti forgalomtechnika Az építés
alatti forgalomtechnika kialakítása az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.119/2007 „Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes
forgalomszabályozása” című tervezési segédlet szerint történjen. A munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell az útkezelőt.
Építés utáni forgalomtechnika A tervezett létesítmény kiépítése után nem történik változás a jelenlegi forgalmi rendben. A 0+030 – 0+
375 km sz közötti szakaszon burkolatjel festés történjen 3,0 méter széles sáv jelöléssel, 1,50 – 1,50 m-es terelő vonallal, kétoldalt,
tartós, fehér festékkel. Közművek A tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai is,
melyek a 2. számú helyszínrajzon feltüntetésre kerültek. A helyszínrajzon feltüntetett közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű!
Ezért az út és a vízelvezető rendszer építése során a helyszínrajzon feltüntetett közművek megóvására nagy figyelmet kell szentelni. A
földalatti közművezetékek megközelítésénél kézi földmunka kötelező. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezőnek
maradéktalanul be kell tartania. A burkolatba eső aknafedlapokat szintre kell emelni. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében
végzett munkánál figyelembe kell venni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm
. rendelet 19/A-B§-át. Közvilágítás A tervezési területen kiépített közvilágítás van. Csapadékvíz elvezetés A tervezett burkolatról a
csapadékvíz a padkán szikkad el. Mennyiségek: Előkészítő munkák 1. Burkolat bontás géppel 170,10 m3 2. Föld kiemelés útburkolat
helyén 1 518,05 m3 3. Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre 170,10 m3 4. Építési törmelék lerakási díja 170,10 m3 5. Kiszoruló
föld elszállítása lerakóhelyre 1 518,05 m3 6. Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 1 518,05 m3 Útépítés 1. Tükör készítés 3 707,00 m2 2.
Simító hengerlés 3 707,00 m2 3. Fagyvédő réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vtg-ban 741,40 m3 4. Burkolatalap építés
hidraulikus stabilizációból (Ckt), 15 cm vtg-ban 556,05 m3 5. Térkő burkolat építése, 8 cm vtg., szürke kőből, 3 cm vtg. 2/4 ZK
ágyazóréteg készítése, andezit zúzalékból 3 707,00 m3 6. Kiemelt szegély építése 140,00 m 7. Süllyesztett szegély építése 272,00 m 8.
Burkolatjel festés tartós, fehér színben 78,00 m2 Egyebek 9. Növényzet eltávolítása 1,00 db 10. Minősítési vizsgálatok 1,00 db 11.
Megvalósulási terv 1,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20388 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Táncsics Mihály utca felújítása Tökön
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54274176
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: hornyakutepitokft@gmail.com
Telefon: +36 302887275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68829105
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233120-6
45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tök, Táncsics Mihály utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a Táncsics Mihály utca felújítása 485 fm hosszon, a dokumentáció részét képező műszaki leírás és
költségvetés szerint, különösen az alábbiak figyelembe vételével: Jelenlegi állapot: A beruházással érintett terület a Fő úttal
párhuzamos lakóút. A terepviszony dombvidéki jellegű. A beruházás területen földalatti közművezetékek találhatók (vízvezeték,
gázvezeték, szennyvízcsatorna). A csapadékvíz elvezetés nyílt rendszerű. Tervezési osztály: B.VI.dD Tervezési sebesség: 30 km/h
Tervezett út hossza: 485,0 m Tervezett út szélessége 2,87 – 10,13 m Burkolat A meglévő burkolat 3,0 m széles. A tervezett út
pályaszerkezete szélesítésnél (0+000 – 0+485 km sz között): − 8 cm térkő burkolat − 3 cm fektető ágyazat, Z0/4 andezit zúzottkő −
15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt − 20 cm talajjavító réteg, homokos kavics A tervezett burkolat szélessége
2,87 – 10,13 méter között változó. A tervezett burkolat oldalesése 2,0 %-os. A hosszesés megegyezik a meglévő burkolat esésével. A 0
+000 – 0+375 km sz közötti szakaszon az utca teljes szélességében épül a burkolat, közép vápás kialakítással 2,0 – 2,0 %-os
oldaleséssel középre. A középvápánál süllyesztett szegély épül. A 0+010 – 0+022 km szelvények között található parkolónál a jobb
oldalon kiemelt szegély épül. A 0+375 – 0+485 km sz között süllyesztett szegély épül a jobb oldalon és kiemelt szegély épül a
baloldalon. A tervezési szakasz elején és az útcsatlakozásoknál süllyesztett szegély épüljön. Építés alatti forgalomtechnika Az építés
alatti forgalomtechnika kialakítása az Útügyi Műszaki Előírás ÚT 2-1.119/2007 „Közúton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes
forgalomszabályozása” című tervezési segédlet szerint történjen. A munkálatok megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell az útkezelőt.
Építés utáni forgalomtechnika A tervezett létesítmény kiépítése után nem történik változás a jelenlegi forgalmi rendben. A 0+030 – 0+
375 km sz közötti szakaszon burkolatjel festés történjen 3,0 méter széles sáv jelöléssel, 1,50 – 1,50 m-es terelő vonallal, kétoldalt,
tartós, fehér festékkel. Közművek A tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai is,
melyek a 2. számú helyszínrajzon feltüntetésre kerültek. A helyszínrajzon feltüntetett közművek nyomvonala csak tájékoztató jellegű!
Ezért az út és a vízelvezető rendszer építése során a helyszínrajzon feltüntetett közművek megóvására nagy figyelmet kell szentelni. A
földalatti közművezetékek megközelítésénél kézi földmunka kötelező. A közműkezelői nyilatkozatokban foglaltakat a kivitelezőnek
maradéktalanul be kell tartania. A burkolatba eső aknafedlapokat szintre kell emelni. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében
végzett munkánál figyelembe kell venni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm
. rendelet 19/A-B§-át. Közvilágítás A tervezési területen kiépített közvilágítás van. Csapadékvíz elvezetés A tervezett burkolatról a
csapadékvíz a padkán szikkad el.
Mennyiségek (a módosítást követően):
Előkészítő munkák
1. Burkolat bontás géppel 170,10 m3
2. Föld kiemelés útburkolat helyén 1 518,05 m3
Föld kiemelés útburkolat helyén 0,00 m3
3. Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre 170,10 m3
4. Építési törmelék lerakási díja 170,10 m3
5. Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre 1 518,05 m3
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre 0,00 m3
6. Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 1 518,05 m3
Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 0,00
Útépítés
1. Tükör készítés 3 707,00 m2
2. Simító hengerlés 3 707,00 m2
Geotextilia terítés 200g/m2 anyagból 0,00 m2
Georács terítés 3 161,00 m2
3. Fagyvédő réteg készítése mechanikai stabilizációból Z32/56 kőből, 20 cm vtg-ban 741,40 m3
4. Burkolatalap építés hidraulikus stabilizációból (Ckt), 15 cm vtg-ban 474,15 m3
Burkolatalap építés hidraulikus stabilizációból (Ckt), 5 cm vtg-ban 0,00 m3
Burkolatalap építés C20/25 KK Betonból 81,90 m3
Betonacélháló beépítése 546,00 m2
5. Térkő burkolat építése, 8 cm vtg., szürke kőből, 3 cm vtg. 2/4 ZK ágyazóréteg készítése, andezit zúzalékból 3 707,00 m3
6. Kiemelt szegély építése 140,00 m
Kiemelt szegély építése 11,00
7. Süllyesztett szegély építése 272,00 m
8. Burkolatjel festés tartós, fehér színben 78,00 m2
Egyebek
9. Növényzet eltávolítása 1,00 db
10. Minősítési vizsgálatok 1,00 db
11. Megvalósulási terv 1,00 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78829734
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54274176
Postai cím: Janek Géza Utca 8-10
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: tata@hornyakkft.hu
Telefon: +36 302887275
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a A kivitelezés során a felmart aszfaltréteg alatt olyan alapréteg került feltárásra, amelynek betonos megerősítése indokolt az útszerkezet stabilitásának fenntartása miatt.
Megrendelő a fentiek igazolására teherbírás mérését rendelte meg. A 0235-1/2020 iktatási számú „Teherbírás mérése könnyű ejtősúlyos berendezéssel” elnevezésű 2020.03.31. napján kelt dokumentum, valamint vállalkozó fentiek szerint módosított ajánlata a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
A műszaki tartalom módosítására tekintettel a Vállalkozási díj nettó 68.829.105,- forintról, 78.829.734,- forintra változik.
A Műszaki ellenőr és a Megrendelő a vállalkozói kalkulációt elfogadta.
A betonos megerősítés szükségességére tekintettel módosított tételek, melyek alapján Vállalkozó a módosított ajánlatát megtette:
Tök, Táncsics Mihály utca útfelújításának költségvetési kiírása
ssz. tétel megnevezés mennyiség me
Előkészítő munkák
1. Burkolat bontás géppel 170,10 m3
2. Föld kiemelés útburkolat helyén 1 518,05 m3
Föld kiemelés útburkolat helyén 0,00 m3
3. Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre 170,10 m3
4. Építési törmelék lerakási díja 170,10 m3
5. Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre 1 518,05 m3
Kiszoruló föld elszállítása lerakóhelyre 0,00 m3
6. Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 1 518,05 m3
Kiszoruló föld lerakóhelyi díja 0,00
Útépítés
1. Tükör készítés 3 707,00 m2
2. Simító hengerlés 3 707,00 m2
Geotextilia terítés 200g/m2 anyagból 0,00 m2
Georács terítés 3 161,00 m2
3. Fagyvédő réteg készítése mechanikai stabilizációból Z32/56 kőből, 20 cm vtg-ban 741,40 m3
4. Burkolatalap építés hidraulikus stabilizációból (Ckt), 15 cm vtg-ban 474,15 m3
Burkolatalap építés hidraulikus stabilizációból (Ckt), 5 cm vtg-ban 0,00 m3
Burkolatalap építés C20/25 KK Betonból 81,90 m3
Betonacélháló beépítése 546,00 m2
5. Térkő burkolat építése, 8 cm vtg., szürke kőből, 3 cm vtg. 2/4 ZK ágyazóréteg készítése, andezit zúzalékból 3 707,00 m3
6. Kiemelt szegély építése 140,00 m
Kiemelt szegély építése 11,00
7. Süllyesztett szegély építése 272,00 m
8. Burkolatjel festés tartós, fehér színben 78,00 m2
Egyebek
9. Növényzet eltávolítása 1,00 db
10. Minősítési vizsgálatok 1,00 db
11. Megvalósulási terv 1,00 db
A vállalkozási díj ellenértékének módosítása érintette a számlázásra vonatkozó szerződéses pontot is tekintettel arra, hogy a szerződés e pontjában összegszerűen szerepelt az egyes részszámlák ellenértéke, mely a vállalkozási díj módosításával értelemszerűen módosult. Fentiekre tekintettel a szerződésmódosítás által törlésre került a részszámlák forintban kifejezett összege a szerződés 2.3-as pontjából, kizárólag a vállalkozási díjra vetített százalékos mérték szerepel a szerződésben.

b. A kivitelezés megkezdését követően Megrendelő tájékoztatta a Vállalkozót 2020. január 14-én kelt levelében, hogy a Táncsics utca alatt lévő ivóvíz vezetéket annak rossz állapota miatt cserélni kívánja. Fentiekre tekintettel Vállalkozó 2020. január 15. napján akadályközlést jelentette be, melyben az akadályoztatás végének 2020.április 10. napja került megjelölésre. Az akadályközlésben Vállalkozó a kivitelezési határidő meghosszabbítását kérte az akadály fennálltának időtartamával összhangban. 2020. június 10. napjáról 2020. szeptember 10. napjára.
Megrendelő a teljesítési határidő meghosszabbítását az akadály fennálltának időtartamával összhangban 2020. szeptember 6. napjáig engedélyezte.
A fenti módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak, azaz a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése (14,53 %) nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, valamint a szerződés módosított időtartama arányban áll az akadályoztatás időtartamával.
Jelen módosítást megelőzően a szerződése nem került módosításra.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A kivitelezés során a felmart aszfaltréteg alatt olyan alapréteg került feltárásra, amelynek betonos megerősítése indokolt az útszerkezet stabilitásának fenntartása miatt. A szerződésmódosítás mellékletét képezi a többletmunkák mennyiségét és ellenértékét tartalmazó vállalkozói kalkuláció, mely a többletmunkával érintett tételeket, mennyiségeket és
ezek árát tartalmazza.
A többletmunkák, azaz az alapréteg betonos megerősítése, a szerződésnek szintén mellékletét képező mérési jegyzőkönyv szerint szükségesek a beruházás megvalósításához, az új burkolat megépítésének előfeltételét képezik.
A vállalkozói kalkuláció tételei és mennyiségek a valamint a részletek a jelen tájékoztató VI.2.1 pontjában találhatók.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68829105 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78829734 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben