Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8654/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A terveket Ajánlatkérő részére a székhelyén kell átadni. A tervezéssel érintett terület: HRSZ 33067, HRSZ 20001, HRSZ 20252, HRSZ 20359, HRSZ 20287.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513567
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088712020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000088712020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útépítési engedélyezési tervek elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000088712020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Helikon utca szélesítésére és a Hetényi bekötő út Tamási Áron utcáig tartó folytatására vonatkozó útépítési engedélyezési tervek elkészítése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Útépítési engedélyezési tervek elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: A terveket Ajánlatkérő részére a székhelyén kell átadni. A tervezéssel érintett terület: HRSZ 33067, HRSZ 20001, HRSZ 20252, HRSZ 20359, HRSZ 20287.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Beszerzés tárgya: „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekthez kapcsolódóan a Helikon utca szélesítésére és a már építési engedéllyel rendelkező Hetényi bekötő út folytatására (a 33067 hrsz földúton a Tamási Áron utcáig) vonatkozó útépítési engedélyezési tervek kivitelezésre is alkalmas tartalommal és kidolgozottsággal (egyesített terv) elkészítése. Nyertes ajánlattevőnek az engedélyezéshez szükséges tervpéldányon kívül megbízó részére a terveket 4 pld-ban papír alapon és 2 pld-ban elektronikusan (1 pld-ban .pdf és 1 pld-ban .dwg formátumban a szerződéstervezet 3. sz. mellékletét képező „.dwg formátumú tervek műszaki tartalma” dokumentumban foglaltaknak megfelelően) kell átadni, valamint át kell adni az igazolást, hogy az útügyi hatósághoz a dokumentációt a szükséges pld-ban, az előírt mellékletekkel együtt benyújtotta.
Tervezési feladat két részből áll:
1. A „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt keretében megtervezett, engedéllyel rendelkező utat keresztmetszeti és szerkezeti változtatás nélkül, a jelenlegi földút nyomvonalán kell folytatni a Tamási Áron utcáig, mintegy 430-450 m hosszban. A csatlakozó utakat a már meglévő burkolatig ki kell építeni. Ezen a szakaszon jelenleg közvilágítás nem épül.
2. A jelenleg változó szélességű Helikon utcai burkolt út szélesítése egységesen 5 m-re, és a meglévő útburkolat
megerősítése. A meglévő közvilágítás megfelelő, változtatása nem szükséges. A csapadékvíz elvezetése a jelenlegi rendszerben történik.
Műszaki tartalom
- A tervezésnél figyelembe kell venni a „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt terveit.
- A Helikon utcán szükség szerint gyalogátkelőhelyet kell kialakítani.
- A csapadékvíz elvezetése nyílt szikkasztóárokkal történik.
- Az 1. számú tervezési szakaszon közvilágítás nem épül, a 2. szakaszon a meglévő közvilágítás megmarad. A szükség szerint elhelyezésre kerülő kijelölt gyalogos-átkelő helyeknél kiemelt közvilágítást kell kialakítani.
- Meg kell vizsgálni a közműkiváltások szükségességét: vízi-közművek, gázközművek, hírközlési közművek, elektromos erőátviteli közművek.
- Növénytelepítési tervet kell készíteni, melyet a városi főkertésszel jóvá kell hagyatni.
- Szükség szerinti közműkiváltásokra szakági tervet kell készíteni.
A feladat részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 30
2 3. Előteljesítés időtartama (naptári nap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó tervezői díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A szerződés időtartama: 1. részteljesítés: a tervezési szerződés aláírásától számított 90. naptári nap. Végteljesítés: építési engedély kézhezvételétől számított 30. naptári nap.
A 3. értékelési szempont az előzőek szerinti teljesítési határidőhöz (90+30 naptári nap, összesen 120 naptári naphoz) képest vállalt előteljesített napok számára vonatkozik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bek. és a Kr. 17. § (2) bek. alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okokra vonatkozóan. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben kizáró ok az eljárás során következik be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7), valamint a Kbt. 64. §-ban és a 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben foglaltakra. Tekintettel arra, hogy jelen (Kbt. 117. § szerinti) eljárásban az ajánlatok bírálat és értékelése egy lépcsőben történik, a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátania.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők közül legalább egy nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlattevőnek a Kbt.65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban 322 Kr.) 8. § (1) bek. alapján csatolnia kell az igazolását a tervezői szolgáltatást végző gazdasági szereplők vonatkozásában a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről, vagy arról, hogy rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 322 Kr. 8. § (2) bek. alapján a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az adott építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7), valamint a Kbt. 64. §-ban és a 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.
Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb útépítési tervezési szolgáltatásainak ismertetését. Ajánlatkérő a Kr. 21 § (3a) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. Az igazolásban ill. nyilatkozatban meg kell adni legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyát, valamint az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ismertetés/igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. § - ra, a 22. § (5) bekezdésére és 23. § -ra.
M.2. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek érdekében ajánlattevőnek be kell nyújtania:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot a szakember saját kezű aláírásával, amelynek minimális tartalma a következő: szakember neve; szakember képzettsége/ végzettsége; releváns jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartási száma (adott esetben); a szakember szakmai tapasztalatának a bemutatása, amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges, valamint értékelés alá eső szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül (az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre, a szakmai tapasztalatot év/hó bontásban kell megadni); a szakember (ajánlattételi határidő időpontjában aktuális) munkáltatója, vagy az a személy/szervezet, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik ajánlattételkor, úgy elegendő a vonatkozó értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásául szolgáló szakmai tapasztalatát feltüntetnie az önéletrajzban, ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására elfogadja a releváns jogosultság fennállását.
b) a szakember által aláírt, rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Egyenértékű végzettség esetén az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó. A bemutatott szakembernek lekésőbb a szerződés megkötéséig szerepelnie kell a kamarai nyilvántartásban az alkalmassági követelmény szerinti jogosultsággal. Tekintettel arra, hogy jelen (Kbt. 117. § szerinti) eljárásban az ajánlatok bírálat és értékelése egy lépcsőben történik, a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított - a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben legalább 1 db, legalább 3 millió Ft értékű útépítési tervezésre vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
M.2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke 5 % / késedelemmel érintett naptári nap, alapja a teljes nettó ellenszolgáltatás, max. 20 %.
Meghiúsulási kötbér: 30 %.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előleget nem biztosít. A vállalkozói díj kifizetésére ajánlatkérő által teljesítési igazolással elismerten, a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítést követően a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5)-(6) bek. alapján átutalással kerül sor. Irányadó a Kbt. 135. §-a, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., Art., ÁFA tv. Megrendelő 1 (egy) darab részszámla (75%) és 1 (egy) darab végszámla (25%) benyújtásának lehetőségét biztosítja. A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/06/05 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR portálon történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Árral kapcsolatos értékelési szempont: fordított arányosítás; többi értékelési szempont: egyenes arányosítás. Az értékelés módszere a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen kifejtésre kerül.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) AK a jelen eljárást Kbt. 117.§-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, jelen felhívásban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le. AK a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapján, a 114/A. § szerinti eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint, az alábbi eltérésekkel:
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett, jelen felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 3 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legalább 2 munkanappal köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző 2. munkanapnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (9) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 73. § (1)-(2) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a felhívás feladásának napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.
2) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Az EKR használatára vonatkozóan irányadóak a Kbt. 41/A.§ (3)-(5) bek. rendelkezései is.
3) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
4) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
6) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontjai szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is.
8) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is.
9) Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A pontkiosztás módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás. 2-3. értékelési szempontok: egyenes arányosítás. A módszer részletes ismertetése az eljárást megindító felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban szerepel.
11) A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti a legkedvezőbb, ill. legkedvezőtlenebb lehetséges megajánlásokat: 2. értékelési szempontokra vonatkozóan: legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap; legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap. 3. értékelési szempontokra vonatkozóan: legkedvezőbb megajánlás: 20 naptári nap; legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 naptári nap. Ajánlatkérő rögzíti, hogyha ajánlattevő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlást tesz, nem kap többletpontot.
12) Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatályának teljes időtartamára építészeti-műszaki tervezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés tárgyára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum 3 millió Ft/év és 1 millió Ft/káresemény.
13) FAKSZ: Dr. Kiss Balázs; lajstromszám: 01037
14) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5. pontjában az ajánlati kötöttség időpontjához a hirdetményminta sajátosságai miatt dátumszerűen kénytelen volt megadni az ajánlati kötöttség kezdő időpontját - ez a dátum kizárólag a hirdetmény feladhatósága miatt került rögzítésre, az eljárás lebonyolítása során nem bír relevanciával.
15) Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Az elvégzendő tervezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggnek, amely kizárja bármely feladatra vonatkozó részajánlat tétel lehetőségének biztosítását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges