Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8662/2020
CPV Kód:50710000-5
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:A PTE vidéki telephelyei Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében KD szerint;A PTE pécsi telephelyei KD szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy, Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452762020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452762020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egészségügy, Oktatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Split klímák és VRF karbantart., hibajav. PTE
Hivatkozási szám: EKR000452762020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállakozási keretszerződés split klímák és VRF rendszerek szezononkénti rendszeres karbantartása és eseti hibajavítása a Pécsi Tudományegyetem részére 48 hónap időtartamra az alábbiak szerint:
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
1. rész: 124 db split kílma berendezés
2. rész: 28 db split kílma berendezés és 231 244 db VRF-VRV beltéri + 34 db VRF-VRV kültéri (34 hűtőkör)
A részenként megadott darabszámok csak tájékoztató jellegűek, a közbeszerzési eljárás teljes mennyiségét az alábbiakban megadott keretösszeg képezi:
1. rész: nettó 2 628 749,- Ft/év
2. rész: nettó 9 347 733,- Ft/év
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek.
II.1.5)
Becsült érték: 47905930 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 1-Split klímák (vidék)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: A PTE vidéki telephelyei Somogy, Tolna, Vas és Zala megyében KD szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállakozási keretszerződés split klímák szezononkénti rendszeres karbantartása és eseti hibajavítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A közbeszerzési eljárás a műszaki leírás 1. számú mellékletében tájékoztató jelleggel megjelölt split klímák szezononkénti (tavaszi és őszi) karbantartásának és eseti hibajavításának a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételekkel történő elvégzésére vonatkozik.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
1. rész: 124 db split kílma berendezés
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
1. rész: nettó 2 628 749,- Ft/év
Karbantartás:
A karbantartás gyakorisága: évente 2 alkalommal: tavasszal és ősszel az alábbiakban meghatározott időintervallumon belül, a műszaki specifikációban meghatározott valamennyi berendezés vonatkozásában:
— A tavaszi karbantartási feladatokat tárgyév március 1.-től, tárgyév április 30.-ig kell elvégezni a szerződésben megjelölt telephelyeken,
— Az őszi karbantartási feladatokat tárgyév október 1.-től, tárgyév november 30.-ig kell elvégezni a szerződésben megjelölt telephelyeken.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkeznie kell felelősség biztosítással. A felelősség biztosítás megfelelő, ha a biztosított tevékenységek között a klíma karbantartás és javítás szerepel; a biztosított kockázati körök a Szerződés alapján végzett, illetve elmulasztott tevékenységre visszavezethető valamennyi - akár a megrendelőnél, akár harmadik személynél jelentkező - személyi/dologi kár, illetve a káreseménnyel összefüggésben, vagy annak enyhítése kapcsán keletkező költség, elmaradt haszon megtérítésére kiterjednek, illetve a biztosító által átvállalt felelősség éves szinten legalább a nettó 1,4 millió Ft-ot illetőleg káreseményenként legalább a nettó 700 ezer Ft-ot eléri.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Eseti javítás és javítás során felhasznált anyagok kötelező jótállás időtartamán (6 hónap) felül vállalt jótállási időtartam (min. 0 hónap és max 6 hónap) egész hónapban 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlat ár a II.2.13 pont szerint / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 10514995 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
1.1.1 Tavaszi és őszi karbantartás nettó ajánlati ár (HUF/év) - súlyszám 50
1.1.2 Eseti javítás nettó óradíja (HUF/óra) - súlyszám: 20
1.1.3 Eseti hibajavítás kiszállási díja (HUF/alkalom) - súlyszám: 10

II.2.1) Elnevezés: 2-Split klímák és VRF-VRV (Pécs)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50710000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A PTE pécsi telephelyei KD szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállakozási keretszerződés split klímák és VRF-VRV rendszerek szezononkénti rendszeres karbantartása és eseti hibajavítása a Pécsi Tudományegyetem részére az alábbiak szerint:
A közbeszerzési eljárás a műszaki leírás 1. számú mellékletében tájékoztató jelleggel megjelölt split klímák és VRF-VRV rendszerek szezononkénti (tavaszi és őszi) karbantartásának és eseti hibajavításának a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételekkel történő elvégzésére vonatkozik.
A vállalkozási keretszerződés tervezett mennyisége a szerződés időtartamára vonatkozóan:
2. rész: 28 db split kílma berendezés és 244 db VRF-VRV beltéri + 34 db VRF-VRV kültéri (34 hűtőkör)
Az itt megadott mennyiségi adatok tájékoztató jellegű információnak minősülnek, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő nem a megadott mennyiségre vállal kötelezettséget, hanem az ismertetett keretösszegre. A keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem vállal kötelezettséget, azzal, hogy a keretösszeg 70 %-ának mértékéig vállal lehívási kötelezettséget.
2. rész: nettó 9 347 734,- Ft/év
Karbantartás:
A karbantartás gyakorisága: évente 2 alkalommal: tavasszal és ősszel az alábbiakban meghatározott időintervallumon belül, a műszaki specifikációban meghatározott valamennyi berendezés vonatkozásában:
— A tavaszi karbantartási feladatokat tárgyév március 1.-től, tárgyév április 30.-ig kell elvégezni a szerződésben megjelölt telephelyeken,
— Az őszi karbantartási feladatokat tárgyév október 1.-től, tárgyév november 30.-ig kell elvégezni a szerződésben megjelölt telephelyeken.
Eseti hibajavítás a műszaki leírásban meghatározottak és szerződéses feltételek szerint történik a szerződés teljes időtartama alatt.
A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkeznie kell felelősség biztosítással. A felelősség biztosítás megfelelő, ha a biztosított tevékenységek között a klíma karbantartás és javítás szerepel; a biztosított kockázati körök a Szerződés alapján végzett, illetve elmulasztott tevékenységre visszavezethető valamennyi - akár a megrendelőnél, akár harmadik személynél jelentkező - személyi/dologi kár, illetve a káreseménnyel összefüggésben, vagy annak enyhítése kapcsán keletkező költség, elmaradt haszon megtérítésére kiterjednek, illetve a biztosító által átvállalt felelősség éves szinten legalább a nettó 6 millió Ft-ot illetőleg káreseményenként legalább a nettó 3 millió Ft-ot eléri.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Eseti javítás és javítás során felhasznált anyagok kötelező jótállás időtartamán (6 hónap) felül vállalt jótállási időtartam (min. 0 hónap és max 6 hónap) egész hónapban  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlat ár a II.2.13 pont szerint / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 37390937 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ár értékelési részszempont tartalmi elemeinek ismertetése:
2.1.1 Split klíma és VRF-VRV rendszer tavaszi és őszi karbantartás nettó ajánlati ár (HUF/év) - súlyszám 50
2.1.2 Eseti javítás nettó óradíja (HUF/óra) - súlyszám: 10
2.1.3 Eseti hibajavítás kiszállási díja (HUF/alkalom) - súlyszám: 10
2.1.4 VRF-VRV kültéri egységek szivárgásvizsgálatának díja (HUF/alkalom/hűtőkör) - Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésekben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)].
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát [Kbt. 64. §].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § bekezdés (7) pontjában foglaltakra.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a Hatóság útmutatót ad ki a 8–11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozattal történik.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett jelentősebb közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szolgáltatásokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint kiállított referencia-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
- a szolgáltatás tárgyát, rövid leírását (amelynek alapján az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható),
- a karbantartással és/vagy eseti hibajavítással érintett berendezések számát,
- a teljesítés idejét (a kezdési és a befejezési időpont év/hó/nap pontossággal történő feltüntetésével),
- a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
- arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont].
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint:
A szakemberek vonatkozásában csatolni kell:
— A végzettséget igazoló oklevelet, diplomát egyszerű másolatban.
— A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza legalább a szakember adatait, végzettségeinek bemutatását, megszerzésének időpontját, és a releváns szakmai tapasztalat részletes bemutatását.
E körben az önéletrajznak minimálisan tartalmaznia kell a tapasztalattal érintett projekt megrendelőjének nevét és címét, a tapasztalat kifejtésének kezdő és befejező időpontját (év, hónap, bontásban), azt, hogy a szakember mely jogviszonya alapján végezte az adott tevékenységet, a végzett tevékenység részletes bemutatását.
— A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amelyben feltétlen rendelkezésre állási kötelezettséget vállal ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre ajánlatkérő, mint megrendelő elvárásainak megfelelően, a szerződés teljes időtartama alatt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember egyértelmű nyilatkozatát arra, hogy nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonya, amely a jelen szerződés szerinti kötelezettsége teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.
— A H.-I. képesítési kategória meglétét igazoló dokumentumot.
— Klímagáz lefejtésére és kezelésére jogosító jogosultságot igazoló dokumentumot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § bekezdés (7) pontjában foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, összhangban a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakkal.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1) az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik összességében legalább
1. rész tekintetében: 90 db split klíma berendezés karbantartására és/vagy eseti hibajavítására,
2. rész tekintetében: 200 db split klíma és/vagy VRF-VRV berendezés karbantartására és/vagy eseti hibajavítására vonatkozó referenciával.
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(11) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi ajánlati rész esetében, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 2 fő érvényes H-I. képesítési kategóriás klímaszerelő szakemberrel, aki „hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő” (OKJ 34 582 05) vagy „hűtő- és klímaberendezés szerelő karbantartó” (OKJ 33 522 02) vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint split klímák javításában és/vagy karbantartásában legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik, aki jogosult a hűtőkör telepítésére, karbantartására és szerelésére és rendelkezik szivárgásvizsgálatra vonatkozó jogosultsággal, mely klímagéz lefejtésére és kezelésére jogosít, vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
b) 1 fő „hűtő- és klímaberendezés szerelő karbantartó” képesítéssel (OKJ 33 522 02) vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel,
c) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az M2./ pontban előírt szakemberek rendelkezésre állására, illetve a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő a végzettségek tekintetében az előírtakkal egyenértékű végzettségek bemutatását is elfogadja. Egy szakember valamennyi ajánlati részben igazolhat alkalmassági követelményt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi ajánlati rész esetében irányadó feltételek:
Késedelmi kötbér: Karbantartás esetén alapja az adott karbantartási időszakra meghatározott nettó vállalkozói díj, mértéke 1% / naptári nap, de maximum 20 napi tétel. Hibajavítás esetén alapja az adott hibajavítás után fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 1% / naptári nap, de maximum 20 naptári napnak megfelelő összeg. Az árajánlat elkészítésének késedelmes teljesítésére megállapított kötbér 5.000,- Ft (azaz ötezer forint) / óra, de maximum 120.000,- forint.
Meghiúsulási kötbér: Karbantartás esetén alapja a meghiúsulással érintett Klímára vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke 30%. Hibajavítás esetén a meghiúsulással érintett hibajavítás után fizetendő teljes nettó díj 30%-a. Az árajánlat elkészítése esetén 360.000,- Forint.
Lásd szerződéstervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi ajánlati rész esetében irányadó feltételek:
A Kbt.135.§(1),(6) igazolt teljesítést követően kiállított szla ellenértékét a Ptk.6:130.§(1),(2) szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg AK az Áht. rendelkezései szerint. AK figyelemmel van a 27/A. §-ban foglaltakra. Előleg nincs. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: A bontás a 2015. évi CXLIII. tv. rendelkezései szerint, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16.§-aiban foglaltakkal eltérésekkel történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a 2015. évi CXLIII. tv. rendelkezései szerint, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15-16.§-aiban foglaltakkal eltérésekkel történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően ugyanazon hiány tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, azaz a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Vmennyi ajánlati rész esetében: 1. értékelési szempont fordított arányosítás, 2. értékelési szempont "minél nagyobb érték a jobb" arányosítás KD szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR történik. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint a Kbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását egyik részfeladat vonatozásában sem.
4. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
5. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. M1, M2.
6. Az Ajánlatkérő kizárja a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó szervezet létrehozását a teljesítéshez (Kbt. 35. §(8)-(9)
7. Az ajánlatban benyújtandó:
— a Kbt. 66. § (2) szerinti felolvasólap (EKR űrlap),
— a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat,
— Ajánlatkérő által előírt EKR űrlapok,
— a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat,
— cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben az ajánlat meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg ha a meghatalmazás nem tartalmazza a meghatalmazott aláírásmintáját, úgy csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
— a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről,
— közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2) (6) bek. szerint.
A csatolandó dokumentumok teljes körét a dokumentáció tartalmazza.
8. Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszer az ár értékelési részszempont tartalmi elemei esetén: fordított arányosítás, a jótállás esetében az egyenes arányosítás, melynek ismertetését a KD tartalmazza.
9. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
10. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja.
11. Az ajánlati kötöttség VI.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért, tekintettel a Kbt. 81. § (11) foglaltakra.
12. Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
13. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
14. FAKSZ: Onhausz Nikolett (01030); Kiss Adrienn (00883)
15. Az ajánlatban részenként meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni; az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
16. Ajánlattevőnek ajánlati részenként ajánlatukban árazott és cégszerűen aláírt költségvetést kötelesek benyújtani. Az árazott költségvetést pdf. és excel. formátumban is be kell csatolni.
17. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéstől a szerződés megszűnéséig folyamatosan rendelkeznie kell felelősség biztosítással. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot egyik ajánlati rész vonatkozásában sem alkalmazza
19. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges