Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8674/2020
CPV Kód:45234115-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Szolnok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandor.balazs@gmail.com
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000344342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok D 70 felújítása
Hivatkozási szám: EKR000344342020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Szolnok D-70 felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében külsőtéri munkák, kezelő- és visszajelentő készülékek felújítása, valamint Szolnok „AB” és „CD” elágazáson távvezérlés tervezése és kiépítése tervezett.
Külsőtéri munkák vonatkozásában kábelbevezetés-, és csere (29 db) jelző végelzáró-, kábelelosztó és kábelcsere szükséges.
Kezelő- és visszajelentő készülék korszerűsítése tekintetében az állomáson 2 db nyomógombos kezelőkészülék és 1 db visszajelentő készülék (panoráma tábla) pultkockák és fedlapok cseréje, nyomógombok cseréje, felújítása, számláló jelfogók cseréje, visszajelentő izzók LED fényforrásra cseréje a szükséges áramellátás kiegészítéssel.
Szolnok „AB és CD” elágazások (továbbiakban elágazás, elágazások) Szolnok állomás forgalmi irodájából vannak távvezérelve, egy GANZ által szállított rendszerrel. Az elágazások vissza vannak jelentve a D70 panoráma táblán is, kezelésük azonban egy külön számítógépről történik, amely a GANZ távvezérlő része. Az elágazásokon személyzet nem teljesít szolgálatot, megközelítésük rendkívül nehézkes. Az elágazások utasforgalmi szempontból elzártak, utastájékoztatás nincs. Az elágazásokon FOR adatgyűjtő terminálok is üzemelnek, amelyek a szolnoki FORSZG-hez kapcsolódnak. A GANZ távvezérlő és a FOR adatkapcsolata is rézkábelen valósul meg, előbbi HF modemekkel, utóbbi pedig SHDSL modempárral.
A beruházás megvalósításával az „AB” és „CD” elágazások távvezérlése Szolnok állomás forgalmi irodából lesz kialakítva. Ehhez két új biztosítóberendezési távvezérlő szükséges az elágazásokra, Szolnokra és a jelenlegi távvezérlő munkahely átalakítása szükséges. A szolnoki távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vonalra. Az „AB” és „CD” elágazás információit be kell vinni a Kerepesi 14-ben épülő 120a távvezérlő KÖFI-KÖFE központba is. Az ezekhez szükséges adatátvitelt ki kell építeni.
II.1.5)
Becsült érték: 479631000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel biztosítása esetén nem lenne gazdaságos a tárgyi munka kivitelezése. Az eljárás tárgyát képező feladatrészek egymással fizikai összeköttetésben vannak, ezek önállóan nem működő szerkezeti elemek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szolnok D70 felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Forgalmi irodában és a két elágazáson egy-egy db távvezérlő rendszer kiépítése, a szükséges forgalmi munkahely kialakításával.
• A kiépített távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vonalra.
• Az „AB” és „CD” elágazás információinak megjelenítése a Kerepesi út 14.-ben épülő 120a távvezérlő KÖFI-KÖFE központba.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2. b) pontban előírt szakember vonatkozásában többlettapasztalat 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 479631000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pontban hivatkozott minőségi bírálati szempont a következő: Az M/2. b) pontban előírt szakember vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfeleléshez bemutatott gyakorlati időn kívüli KÖFI vagy KÖFE berendezés tervezésében és/vagy építésében és/vagy szerelésében szerzett többlettapasztalat (minimum 0 hónap; maximum 24 hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, valamint 64. §-ára is).
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdése].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okokról nyilatkozni köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint azzal, hogy egységes európai közbeszerzési dokumentum helyett a hivatkozott jogszabályhely szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontja szerint köteles igazolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a kiírásban megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§ szerinti öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem alkalmazott.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem alkalmazott.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Előzetes igazolási mód: Előzetes igazolási mód M.1. és M.2. alkalmassági követelmény vonatkozásában is: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő ajánlatához köteles csatolni arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, azonban az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bekezdéseire, valamint a 67. § (3) bekezdésre. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály
azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt.35.§(6) bek. szerinti egyetemleges felelősségét. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik az alkalmasság igazolása során, úgy kell csatolni az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak minimálisan az alábbi tartalmi elemeknek kell megfelelnie: - ajánlattevő és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által egyaránt, cégszerűen aláírt okirat szükséges - az okiratból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az eljárást megindító felhívás mely alkalmassági követelményének vonatkozásában írták alá a felek az okiratot - az okiratban nem elegendő csupán nyilatkozni az erőforrások rendelkezésre állásáról, hanem a Kbt. 65. § (9) bekezdése nyomán ki kell derülnie az okiratból (az okiratnak alá kell támasztania), hogy az adott alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet valósítja meg a szolgáltatás
megrendelés azon részét, melyhez a rendelkezésre bocsátott kapacitásokra szükség van. M2 a)-b) Előzetes igazolási mód: Lásd M1. Utólagos igazolási mód: Az M1 alkalmassági követelmény vonatkozásában: A 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolási mód szerint kiállított referenciaigazolás, amely az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesített, de 8 éven belül megkezdett építési beruházásról szól. Az M2 a)-b) alkalmassági követelmény vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.
Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az önéletrajzoknak a tapasztalatot év/hónap bontásban kell tartalmazni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe. A 321/2015 (X.30.) kormányrendelet 21/A. § értelmében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) alatt befejezett (azaz szerződésszerűen teljesített), de legfeljebb 8 év alatt (96 hónap) megkezdett, legalább 1 db üzem alatti, jelfogófüggéses biztosító berendezés átalakítási és/vagy felújítási munkáiról szóló referenciával.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2 a) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. (továbbiakban R.) szerinti MV-VV (Vasútvillamossági építmények szakterület) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, és a R-ben előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik, és vállalja a jogosultság megszerzését a szerződéskötésig a nyertessége esetén. Az előírt szakember továbbá legalább 60 hónap vasúti biztosítóberendezés telepítésében szerzett szakmai tapasztalattal, és legalább 36 hónap KÖFI-KÖFE berendezés telepítés irányításában szerzett tapasztalattal is rendelkezik;
A 60 és a 36 hónap szakmai tapasztalat a műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolásával is bemutatható. Az előírt 60, illetve 36 hónap szakmai tapasztalat időtartamai között átfedés lehetséges.
M2 b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, akik informatikai mérnöki, vagy azzal egyenértékű, valamint 1 fő közlekedésmérnöki vagy villamosmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, és legalább 1 db KÖFI vagy KÖFE berendezés tervezésében és építésében és/vagy szerelésében legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A fenti szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkákért és a beépített anyagokért, eszközökért, alkatrészekért, berendezésekért 24 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-173. §-ai szerinti jótállást vállal a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel. Vállalkozó az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletében foglaltak szerinti kötelező alkalmassági időnek megfelelő időtartamú (vagy 5, vagy 10 év hosszú) szavatosságot biztosít, kivéve, ha a hatályos jogszabályok, vagy a termék(ek) gyártói ennél a Ajánlatkérő részére kedvezőbb feltételeket biztosítanak, mert ebben az esetben a jótállás, illetve szavatosság időtartama tekintetében az említett, Ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételeket kell irányadónak tekinteni. A szavatossággal, jótállással kapcsolatos további feltételek a szerződésben találhatók.
2. Kötbérek: A Szerződésben foglalt feladatoknak a jelen Szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítési határidőkhöz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelemmel megkezdett naptári napra az adott szakaszra lebontott nettó Vállalkozói Díj 1 %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 20 %-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Ajánlatkérő számára. Amennyiben a Vállalkozóval szemben érvényesített kötbér a nettó Vállalkozói Díj 20 %-át eléri, Ajánlatkérő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.
Ha Vállalkozó a Szerződés tárgyában megjelölt munkák vonatkozásában késedelmesen teljesít, Ajánlatkérő által megadott póthatáridőt köteles vállalni. Amennyiben a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a munkát nem teljesítettnek kell tekinteni. A póthatáridő kitűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. Póthatáridő csak olyan munkára adható, amely nem érinti a vonatzavartatást.
Hibás teljesítés esetén a Ajánlatkérő az adott szakaszra lebontott nettó Vállalkozói Díjának 20 %-ával megegyező kötbért számít fel. Amennyiben azonban a Ajánlatkérő kijavítást kér, erre az időszakra a késedelmi kötbér illeti meg. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.
A Szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó nem szerződésszerű vagy nem jogszabályszerű magatartása okán történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó által teljesített részekre tekintettel elismert és kifizetett részszámlák összegével csökkentett nettó Vállalkozói díj 20 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Ajánlatkérőnek fizetni. További részletszabályok a szerződésben találhatók.
3. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő jólteljesítési biztosítékot fizet a szerződés rendelkezései szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. és a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében, és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában, illetve a 32/A-B. §-ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint a végszámlával együtt 5 db részszámla kibocsátásának lehetőségével. Mivel a jelen közbeszerzés a Kbt. 135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, vagyis az időtartama a két hónapot meghaladja, Ajánlatkérő a Vállalkozó kérésére előleget biztosít. Az előleg összege az általános forgalmi adó nélkül számított, nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő üzleti tervének felülvizsgálata az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető humánjárvány miatt. Ld. még: VI.3. pont
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az árszempont vonatkozásában: fordított arányosítás, a minőségi szempont vonatkozásában: egyenes arányosítás, ld. még KH útmutatója, KÉ. 2020. évi 60. szám
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő jelen eljárást a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. 2. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő által EKR-ben létrehozott űrlapon kéri benyújtani az Ajánlattevő nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan. 3. A szerződéskötés várható legkorábbi időpontja az összegzés megküldését követő 11. nap. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. 4. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett
ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, erről nyilatkoznia kell ajánlatában. 5. Ha az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében olyan igazolás benyújtása szükséges, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 6. A hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket - M.1., M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 8. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 10. Ajánlatkérő előírja felelősségbiztosítási szerződés kötését: A Vállalkozó köteles építési-szerelési felelősségbiztosítást is kötni, amelynek az összege a évenként legalább: nettó vállalkozói díj 100 %-a, és 30 %-a értékében káreseményenként. Az építés szerelés biztosításnak tartalmaznia kell tervezési kockázat fedezetére vonatkozó záradékot is. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. Ennek hiányában a Ajánlatkérő a munkaterület átadását megtagadhatja. A munkaterület átadásának megtagadásából eredő késedelmes teljesítésért a Vállalkozó felel. értékben. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. További feltételek a Közbeszerzési dokumentumban találhatók. 11. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége. 12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén III.1.3) M.2. a) és b) pontjában megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételével a szerződéskötésig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 13. Ajánlattevőnek a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az igénybe venni kívánt szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 15. Ajánlatkérő közli hogy a közbeszerzési eljárást feltételes eljárásként indítja a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint és jogosult alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja szerinti eredménytelenségi okot vagy a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján jogosult a szerződéskötéstől elállni az alábbiakra tekintettel.
Ajánlatkérő a kötelezettségvállalás esedékességének időszakára vonatkozó üzleti tervének felülvizsgálata a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Vagyon Felügyeletéért Felelős Tárca Nélküli Minisztériumnál folyamatban van, figyelemmel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása érdekében hozandó gazdasági intézkedésekre is. Az eljárás eredményeként kötendő szerződés ellenértékének fedezete a MÁV Zrt. üzleti tervének elfogadásáról szóló határozat, vagy egyéb, kifejezetten erre irányuló nyilatkozat alapján állhat majd rendelkezésre.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges