Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8704/2020
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Futball Club Hatvan
Teljesítés helye:Hatvan hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyesület
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Futball Club Hatvan
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26636696
Postai cím: Népkert Utca 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ofella Zoltán
Telefon: +36 205219327
E-mail: kozari.monika@fchatvan.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fchatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://fchatvan.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyesület
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés
Hivatkozási szám: EKR000354972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELŐZMÉNYEK
Az egykori cukorgyár területén, Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5331/21 hrsz-ú ingatlanra Jégcsarnokot és az épülethez tartozó parkoló megépítését, valamint az 5331/41; 5331/27 hrsz-ú ingatlanokra kiszolgáló út építését, az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre csapadékvíz elvezető rendszer megépítését is tervezi.
A TERV TÁRGYA, CÉLJA
Az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítése.

TERVEZÉSI TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Tervezett fejlesztés: Tervezett csapadékvíz elvezetés, tovább vezetés a befogadó Zagyva folyóba.
Az érintett Sportcsarnok, Jégcsarnok, Információs Központ és „A” „B” jelű (5331/27; 5331/41) belső közlekedő utak területeiről érkező csapadékvíz elvezető hálózatot 4 éves visszatérési idejű 10 perces időtartamhoz tartozó csapadékintenzitásra méretezett főgyűjtő csatorna végpontja a tervezett CS 1-0 jelű (CS-2 rajzszám) gravitációs csatorna 6. sz. aknája, melybe a D 800 mm-es átmérőjű gravitációs csapadékvíz csatorna érkezik az 5331/41 hrsz-ú úton lévő aknából. A kialakítás során 5331/41 hrsz-ú útra tervezett (100x100 vb) aknát a 6-os számú akna közötti csatornaszakaszt (DN 800) továbbá a CS-1b rajzszámú „B” jelű út alatti csapadékcsatorna rajzán lévő 2-es és 3-as számú akna közötti 9,6 méter hosszú DN 600-as méretű csőszkaszt is ki kell építeni. A 6. sz. akna után, a Jégcsarnok területén kerül elhelyezésre az 55 m3 kapacitású záportározó. A tározó csillapítását figyelembe véve innen a tervezett Qm = 300 l/s vízmennyiség elvezetését biztosító gravitációs csatorna épül tovább a Jégcsarnok (hrsz. 5331/21) területén, majd a Hrsz: 5331/23 számú kivett úton, és a Hrsz:5330/2 közterületen a tervezett csapadékvíz átemelő telepig. A csatorna tervezett esése I=3 ‰.
A gravitációs csatorna az 1. sz Átemelő aknába érkezik. Az 1. sz és a 2. sz. Átemelő műtárgyak 2 db D 400 mm csatornatönkkel összenyitottak.
Az átemelő műtárgyakból egyenként méretezett FLYGT NP 3306/605 3 ~ 670 szivattyú nyomja a vizet a D 300 mm-es KPE nyomóvezetékbe. A nyomóvezeték minimális takarással halad az 5330/2 hrsz-ú közterületen a Zagyva folyó (hrsz. 5328) kisvízi meder jobb oldali rézsűél vonaláig.
Zárt csapadékcsatorna építése 12m hosszon DN 250 KG; 170m DN315 KG, 76m DN 400 KG, 101m DN 500 KG; 10m DN 600 KG; 10m D800 KG-U cső elhelyezése aknák és víznyelők beépítésével. Csapadékvíz csillapítására 2 db D1600mm (pureco) 2x28 m3 csapadékvíz tároló beépítése. Csillapított csapadékvíz továbbvezetésére 235m D500 KG-U csapadékcsatorna építése, 1+1 db NP3306-605 szivattyú elhelyezése átemelő aknákban, valamint csapadék elvezetése 215m hosszon D300 KPE csővel a Zagyva folyóig.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna teljes hossza 829 méter.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Hatvan hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELŐZMÉNYEK
Az egykori cukorgyár területén, Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5331/21 hrsz-ú ingatlanra Jégcsarnokot és az épülethez tartozó parkoló megépítését, valamint az 5331/41; 5331/27 hrsz-ú ingatlanokra kiszolgáló út építését, az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre csapadékvíz elvezető rendszer megépítését is tervezi.
A TERV TÁRGYA, CÉLJA
Az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítése.

TERVEZÉSI TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Tervezett fejlesztés: Tervezett csapadékvíz elvezetés, tovább vezetés a befogadó Zagyva folyóba.
Az érintett Sportcsarnok, Jégcsarnok, Információs Központ és „A” „B” jelű (5331/27; 5331/41) belső közlekedő utak területeiről érkező csapadékvíz elvezető hálózatot 4 éves visszatérési idejű 10 perces időtartamhoz tartozó csapadékintenzitásra méretezett főgyűjtő csatorna végpontja a tervezett CS 1-0 jelű (CS-2 rajzszám) gravitációs csatorna 6. sz. aknája, melybe a D 800 mm-es átmérőjű gravitációs csapadékvíz csatorna érkezik az 5331/41 hrsz-ú úton lévő aknából. A kialakítás során 5331/41 hrsz-ú útra tervezett (100x100 vb) aknát a 6-os számú akna közötti csatornaszakaszt (DN 800) továbbá a CS-1b rajzszámú „B” jelű út alatti csapadékcsatorna rajzán lévő 2-es és 3-as számú akna közötti 9,6 méter hosszú DN 600-as méretű csőszkaszt is ki kell építeni. A 6. sz. akna után, a Jégcsarnok területén kerül elhelyezésre az 55 m3 kapacitású záportározó. A tározó csillapítását figyelembe véve innen a tervezett Qm = 300 l/s vízmennyiség elvezetését biztosító gravitációs csatorna épül tovább a Jégcsarnok (hrsz. 5331/21) területén, majd a Hrsz: 5331/23 számú kivett úton, és a Hrsz:5330/2 közterületen a tervezett csapadékvíz átemelő telepig. A csatorna tervezett esése I=3 ‰.
A gravitációs csatorna az 1. sz Átemelő aknába érkezik. Az 1. sz és a 2. sz. Átemelő műtárgyak 2 db D 400 mm csatornatönkkel összenyitottak.
Az átemelő műtárgyakból egyenként méretezett FLYGT NP 3306/605 3 ~ 670 szivattyú nyomja a vizet a D 300 mm-es KPE nyomóvezetékbe. A nyomóvezeték minimális takarással halad az 5330/2 hrsz-ú közterületen a Zagyva folyó (hrsz. 5328) kisvízi meder jobb oldali rézsűél vonaláig.
Zárt csapadékcsatorna építése 12m hosszon DN 250 KG; 170m DN315 KG, 76m DN 400 KG, 101m DN 500 KG; 10m DN 600 KG; 10m D800 KG-U cső elhelyezése aknák és víznyelők beépítésével. Csapadékvíz csillapítására 2 db D1600mm (pureco) 2x28 m3 csapadékvíz tároló beépítése. Csillapított csapadékvíz továbbvezetésére 235m D500 KG-U csapadékcsatorna építése, 1+1 db NP3306-605 szivattyú elhelyezése átemelő aknákban, valamint csapadék elvezetése 215m hosszon D300 KPE csővel a Zagyva folyóig.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna teljes hossza 829 méter.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 Szakember (fő, minimum 0 fő, maximum 1 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ad.1.
A KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4/111.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, tekintettel arra, hogy hiánypótlási kötelezettségének nem megfelelően tett eleget; valamint
ad.2.
A rendelkezésre álló fedezet összege nettó 276.431.589,- Ft, mely összeget a KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4/111.) ajánlattevő ajánlata, valamint a Green-Goes Kft. (székhely: 2030 Érd, Bádogos utca 57.) ajánlattevő ajánlata meghaladta.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GREEN-GOES KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90445842
Postai cím: Bádogos Utca 57
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11687696213

Hivatalos név: KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36915620
Postai cím: Csertő Utca 6-8. 4/111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11712286242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges