Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8710/2020
CPV Kód:50225000-8
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU22;HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság;Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gysev.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vágány- és kitérőszabályozási munkák
Hivatkozási szám: EKR001597882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vágány- és kitérőszabályozási munkák a GYSEV Zrt. részére vállalkozási keretszerződés keretében
1. rész: Vágányszabályozási munkák
2. rész: Kitérőszabályozási munkák
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 518761125 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vágányszabályozási munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő magyarországi területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés (felépítmény karbantartó géplánccal végzett) vágányszabályozási munkák végzésére. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján 650 üzemóra mennyiségre vállal megrendelési (lehívási) kötelezettséget, amely a szerződéses alapmennyiséget jelenti.
A II.2.11) pontban megadott opciós keretösszeget is figyelembe a szerződés keretmennyisége 845 üzemóra.
A felépítmény karbantartó géplánc (FKG) szabályozási munka célja, hogy a munka során a vágány térbeli geometriája az előzetes felmérésekből megtervezett és a helyszínen kitűzött megfelelő helyre kerüljön és a munka eredményeképpen azok stabilan megmaradjanak. Befejeztével vaksüppedések nem maradhatnak.
A vágányszabályozási munkák előtti kitűzés elvégzése a Vállalkozó feladatát képezi.
Felépítmény karbantartó géplánc minimális műszaki leírása, paraméterei, felszereltsége, képességei:
1. Vágányszabályozógép
- 09-es sorozatú, vagy azzal egyenértékű vonali aláverőgép automatikus szabályozó rendszerrel (fekszint, irány, túlemelés).
- Vonali aláverőgép automatikus szabályozó rendszerrel (fekszint, irány, túlemelés).
- Teljesítmény 1000-1300 vfm/óra.
- Duo szekrénykialakítás (2db aljat szabályoz egyszerre).
- Legalább 32db kalapács.
- Ágyazatszél tömörítő az ágyazatfej tömörítéséhez.
- Korszerű tányéros sínfogó kialakítása legyen a gyorsabb folyamatos működéshez.
- Számítógéppel rendelkezzen, mely alkalmas lézeres és adathordozón tárolt kitűzési anyagok feldolgozására.
- Regisztráló berendezéssel rendelkezzen, mely nyomtatásra (rollpapírra) alkalmas kiértékelést biztosít.
• Irányhiba mérés.
• Kereszthiba mérés.
• Síktorzulás.
• Hosszanti hiba mérése a két sínszál adataiból közösen a hosszú mérőhúrra.
• Emelési érték mérés.
• Tömörítési idő.
- Alkalmas legyen Cosinusos ívek kialakítására.
- Alkalmas legyen vágányfelmérésre és az így kapott adatok alapján a megadott pályasebességhez szükséges vágánygeometria automatikus kialakítására.
2. Ágyazatrendező
- Alkalmas legyen egy menetben történő ágyazatprofil kialakítására és vágány kiseprésére (vágánytengely és ágyazati rézsű egylépcsős kialakítása kőtereléssel mindkét oldalról párhuzamosan, akár oldalsó felhúzással is).
- Tolólappal rendelkezzen, amely alkalmas nagy mennyiségű kő eltávolítására és a könnyebb kőrendezés biztosítására.
- Alkalmas legyen legalább 1m3 zúzottkő felszedésére, szállítására és más helyen történő lerakására.
3. Dinamikus vágánystabilizátor
- Teljesítmény 2000vfm/óra.
- Szabályozható vibrációs frekvencia 0-40Hz.
- Rázóasztal leszorító erő 0-300KN tartományban szabályozható.
- Alkalmas legyen két sínszál helyzetét síktorzulás nélküli előállítására egyenesben, ívekben az előírt túlemelés kifuttatásának megfelelően.
- Regisztráló berendezéssel legyen kialakítva, mely adathordozóra való mentésre és nyomtatásra is alkalmas kiértékelést biztosít.
• Irányhiba mérés.
• Kereszthiba mérés.
• Síktorzulás.
• Jobb sínszál hossz szint.
• Bal sínszál hossz szint.
• Leszorító erő.
A szabályozási munkák folyamán a munkavégzéshez igénybe vett munkagépek üzem- és kenőanyaggal történő ellátása a Vállalkozó kötelessége és költsége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Gépkezelők szakmai tapasztalata (max. 2 fő, összesen max. 120 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós keretmennyiség: 195 üzemóra.
Az opció lehívására a Szerződés hatálya alatt van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, amely meghaladja a keretmennyiség 2.4. pontban meghatározott mennyiséget, opció lehívásnak minősül.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az opciós rész értékének egyenletes lehívására, illetve annak teljes mértékű lehívására Megrendelő nem köteles. Az opció lehívása Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződés módosulásnak minősül.
Opció keretében az Megrendelések leadására, azok teljesítésére, valamint az opció keretében megrendelt szolgáltatás díjára az alapmennyiséget érintő Megrendelések szabályai vonatkoznak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 2. értékelési részszempont keretében Ajánlatkérő azt fogja értékelni, hogy az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2. alkalmassági minimumkövetelményt teljesítő 2 fő gépkezelő szakember összesen hány hónap felépítmény karbantartó géplánc (FKG) kezelésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

II.2.1)
Elnevezés: Kitérőszabályozási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében, illetve vagyonkezelésében levő magyarországi területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés kitérőszabályozási munkák végzésére. Ajánlatkérő a keretszerződés alapján 560 üzemóra mennyiségre vállal megrendelési (lehívási) kötelezettséget, amely a szerződéses alapmennyiséget jelenti.
A II.2.11) pontban megadott opciós keretösszeget is figyelembe a szerződés keretmennyisége 730 üzemóra.
A KIAG szabályozási munka célja, hogy a munka során a felírt emelési magasságok megtörténjenek és a munka eredményeképpen azok stabilan megmaradjanak. Befejeztével kitérő vaksüppedések nem maradhatnak.
A kitérőszabályozási munkák előtti kitűzés elvégzése a Vállalkozó feladatát képezi.
A kitérő aláverő gép minimális paraméterei, felszereltsége, képességei:
- Legalább 4 db különálló szerszámszekrénnyel rendelkezzen, melyek eltolhatóak és sugár irányban elforgathatóak
- Legalább 16 db aláverő kalapáccsal rendelkezzen
- Rendelkezzen kampós és tányéros sínfogó szerkezettel
- Vágányseprésre alkalmas nagyteljesítményű seprűvel és Geo seprűvel is rendelkezzen
- Legalább 2m3-es kőtároló silóval rendelkezzen, amelyből 4 irányba képes zúzottkő pótlásra
- Számítógépes rendszerrel rendelkezzen
- Regisztráló berendezéssel rendelkezzen, mely adathordozóra való mentésre és nyomtatásra is alkalmas kiértékelést biztosít
• Irányhiba mérés
• Kereszthiba mérés
• Síktorzulás
• Jobb sínszál hosszint
• Bal sínszál hosszint
• Emelési érték mérés
• Iránydifferencia
• Tömörítési idő
- Rendszere alkalmas legyen digitális vágányadatok fogadására és feldolgozására és azok alapján munkamenet vezérlésére
A szabályozási munkák folyamán a munkavégzéshez igénybe vett munkagépek üzem- és kenőanyaggal történő ellátása a Vállalkozó kötelessége és költsége.
A munkavégzéshez a Vállalkozó a gépet a megfelelő képesítéssel rendelkező gépkezelővel együtt biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Gépkezelő szakemberek szakmai tapasztalata (max. 2 fő, összesen max. 120 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az opciós keretmennyiség: 170 üzemóra
Az opció lehívására a Szerződés hatálya alatt van lehetőség. Az első olyan Megrendelés, amely meghaladja a keretmennyiség 2.4. pontban meghatározott mennyiséget, opció lehívásnak minősül.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az opciós rész értékének egyenletes lehívására, illetve annak teljes mértékű lehívására Megrendelő nem köteles. Az opció lehívása Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződés módosulásnak minősül.
Opció keretében az Megrendelések leadására, azok teljesítésére, valamint az opció keretében megrendelt szolgáltatás díjára az alapmennyiséget érintő Megrendelések szabályai vonatkoznak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A 2. értékelési részszempont keretében Ajánlatkérő azt fogja értékelni, hogy az ajánlattevő által a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M.2. alkalmassági minimumkövetelményt teljesítő 2 fő gépkezelő szakember összesen hány hónap kitérő szabályozó gép (KIAG) kezelésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 616778
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Sze.000284/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Vágányszabályozási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63999905
Postai cím: Jászberényi út 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@vasutvill.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL) www.vasutvill.hu
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 359391175
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakértői tevékenység, helyszíni szaktanácsadás, gépek biztosítása a vágányszabályozási munkákhoz
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Sze.000285/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Kitérőszabályozási munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: Vasútvillamosító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63999905
Postai cím: Jászberényi út 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@vasutvill.hu
Telefon: +36 306268201
Internetcím(ek): (URL) www.vasutvill.hu
Fax: +36 12600850
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 159369950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10813267-2-42
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
Valamennyi rész tekintetében:
1.) VASÚTVILL Kft., 1106 Budapest, Jászberényi út 90., 10813267-2-42
2.) Swietelsky Vasúttechnika Kft., 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.., 14564477-2-18
3.) Metal Consulting Kft., 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., 14643901-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)