Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8712/2020
CPV Kód:45235200-5
Ajánlatkérő:Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:Budapest X. kerület Sportliget 42443, 42469, 42309/59, 42360/1, 42444/24, 42444/34, 42450/1, 42450/2, 42450/3, 42450/4, 42492/1 helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kobanya.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportliget futókör építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000082802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45235200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Sportliget futókör közvilágítás és térfigyelő rendszer építési munkáinak elvégzése.
A Sportligetben építendő futókör 1,3 m szélességben, 1000 m hosszúságban) azaz 1300 m2 felületen kerül kialakításra. A pálya öntött gumiburkolatú (40 mm vtg. PlayToP öntött gumiburkolat), I,5 cm vtg. NIKEGrind Red (vörös színú) EPDM kopóréteggel, Semmelrock térburkoló beton kerti szegéllyel. Az egyéb, kapcsolódó műszaki szükségességből elvégzendő munkákkal együtt. Bontások, közmű kiváltások, földmunkával, aszfaltozás, tereprendezés-gyepesítés. Közvilágítási hálózat kiépítése (151 db közvilágítási oszloppal), világítás ellenőrzés mérés - jegyzőkönyvezés, megvalósulási dokumentáció készítése és átadása a BDK részére. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése (telepítés és üzembe helyezés) az optikai hálózat tervezésével, engedélyeztetésével. Futókörhöz kapcsolódó organizációs munkák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen tervek, műszaki leírás, és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 190420783 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Sportliget futókör építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45235200-5
További tárgyak:34928510-6
45100000-8
45112720-8
45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület Sportliget 42443, 42469, 42309/59, 42360/1, 42444/24, 42444/34, 42450/1, 42450/2, 42450/3, 42450/4, 42492/1 helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Sportliget futókör közvilágítás és térfigyelő rendszer építési munkáinak elvégzése.
A Sportligetben építendő futókör komplett, illetve az ahhoz kapcsolódó minden egyéb munka elvégzését tartalmazza a futókor teljes körű létesítésével kapcsolatban, beleértve a szükséges bontási, közmű, és azokhoz kapcsolódó kiváltási munkákat, futókor alatti közmű áttöréseket, akna építéseket és egyéb nem nevesített, de hozzákapcsolódó munkákat. Továbbá a nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervek szerinti teljes közvilágítás, továbbá térfigyelő rendszer teljes kialakítása, azok teljeskörű dokumentálásával, a szükséges átadásokkal, mérési jegyzőkönyvekkel.
Főbb munkanemek:
Futókörhöz kapcsolódó organizációs munkák:
Organizáció: felvonulási terület kialakítása, munkaterület körbe határolásával, ideiglenes építési energia csatlakozások kialakítása, közterüIetfoglalási engedély, behajtási engedély beszerzése, meglévő fák építés közbeni kalodázása. Kommunális építési törmelék konténeres elszállítása, lerakóhelyi díjjal. Futókör kitűzése, a munka befejeztével átadási dokumentáció összeállítása és átadása.
Futókör építés munkái:
1300 m2 - 1,3 m széles 1000 m hosszú futópálya kerül kialakításra. A futókor anyaga 40 mm vtg. PIayTOP ontott gumiburkolat, 1,5 cm vtg. NIKEGrind Red (vörös színű) EPDM kopóréteggel, 2,5 cm SBR bázisrétegre ragasztva, tömörített zúzottkő ágyra fektetve. Semmelrock térburkoló szegéIIyel.
Egyéb kiegészítő munkák:
Bontási munkák - aszfaltburkolat teljes rétegrenddel, kockakő szegély bontása teljes rétegrenddel, növényírtás - törmelék elszállítással.
Futókör alatt később megépítendő keresztező öntözőrendszerhez szükséges védőcsövek elhelyezése földárokban.
Futókör alatt később megépítendő keresztező erős és gyengeáram részére védőcsövek elhelyezése földárokban.
Futókör környezetében lévő egyéb földmunkák, tereprendezés gépi és kézi földmunka védőcsövek áttöréseinél, humuszterítés 30 cm vastagságban futókor teljes hosszán mindkét oldalon 1,5 m-en belül 50-60 cm szélességben. Gyepfelújítás újonnan megépített futókor mindkét oldalán - 3000 m2.
Futókörhöz kapcsolódó, csatlakozó járdák felújítása (alapréteg,- aszfaltréteg terítéssel, homokos kavics talajjavító rétegre, beton kerti szegéllyel.
Közvilágítási hálózat kiépítése:
Bontás: Földkábelek, közvilágítási oszlopok (51 db), közvilágítási kapcsolószekrény bontása. Építés:
védőcsövek, kábelek elhelyezése földárokban. Közvilágítási oszlopok elhelyezése földmunkával, alapozással,- lámpatestek elhelyezése,- elosztók és csatlakozódobozok elhelyezése.
Forgalomtechnikai tervek készítése, engedélyeztetése, közműszolgáltatói/üzemeltetői egyeztetések, szakfelügyelet megrendelése. Erősáramú berendezések első ellenőrzésére vizsgálatok elvégzése és jegyzőkönyvezése. BDK előírásai szerinti megvalósulási dokumentáció elkészítése, világítás ellenőrző mérés, jegyzőkönyvezés.
Gyepfelújítás közvilágítási kábelfektetés nyomvonalán.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése:
Kültéri kamera részére kiállás földárokból (4 db), oszlopok elhelyezése, térfigyelő rendszer kiépítése, helyi központi berendezésekkel,- optikai hálózati eszközökkel,- tervezéssel. Rendszer telepítése, beüzemelése programozása, oktatása 1 klt.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen tervek, műszaki leírás, és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 A szavatossági időszakra az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani kívánt szavatossági biztosíték mértéke %-ban meghatározva (minimum 1 %, maximum 2,5 %) 10
3 A M.1.1. pontban előírt szakember MV-É vagy MV-M jogosultság megszerzését követően futókör kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 0 db projekt, maximum 3 db projekt) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (5% tartalékkerettel növelt -nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1) Részekre vonatkozó információk: Részajánlat tételre nincs lehetőség. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka, hogy a beszerzés tárgyának jellege (Sportliget futókör, közvilágítás és térfigyelő rendszer építési munkái) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, a munkák jellege miatt azok egymástól − mind a munkaszervezés, mind a munkaterület vonatkozásában − elválaszthatatlanok, műszaki és gazdasági egységet képeznek és komplex megvalósítást igényelnek. Ajánlatkérőnek ésszerű és méltányolható gazdasági érdeke fűződik az egy szerződéssel való megvalósításhoz.
2) Ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a hirdetményben nem kívánja megadni.
3) Kiegészítés az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában rögzített időtartamhoz: A kezdés időpontja: A munkaterület átadás-átvétel a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül. Rész, illetve szakaszhatáridők: A munkaterület átadás-átvétel időpontjától számított 45. nap/ 75. nap, de legkésőbb 2020. június 10. (kötbérterhes határidő)/ 95. nap/120. nap (kötbérterhes határidő). Teljesítési véghatáridő: a munkaterület átvételétől számított 150. naptári nap, a kivitelezési munkák 100 %-os készültségi foka, a műszaki átadás-átvétel lezárása, közvilágítás BDK-nak, továbbá a térfigyelő rendszer üzemeltető részére történő műszaki átadás-átvétel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01950 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportliget futókör építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
E-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com
Telefon: +36 703128137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 252479942
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 190420783
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210

Hivatalos név: Windcollector Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46733090
Postai cím: Horvát Utca 14-24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23537608241

Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14759996243

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56425392
Postai cím: Tököli Út 103.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13305329213

Hivatalos név: Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30921403
Postai cím: Aulich Utca 3.
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24238278213

Hivatalos név: COURTINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30968510
Postai cím: Hétvezér Utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24894304209

Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52295911
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209

Hivatalos név: Kobold'2003 Növénytermesztő és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37667117
Postai cím: Termő U. 93
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12982578243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges