Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8719/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területe;Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60236102
Postai cím: Pásztor Utca 17.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hanó-Csavanyák Rita
Telefon: +36 66241782
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bvgkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://bvgkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BVG-kp.út,járdaburkolat,útpályaburkolat fenntart.
Hivatkozási szám: EKR000110552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1) rész: „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járdaszigetek) burkolatának fenntartása vállalkozási szerződés keretében”
Dokumentáció tárgya:
Békéscsaba közigazgatási területén lévő kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járdasziget) burkolatának fenntartási munkái.

2) rész: „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő útpályaburkolatok fenntartása vállalkozási szerződés keretében”
Dokumentáció tárgya:
Békéscsaba közigazgatási területén a burkolt utak fenntartási munkáinak végzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 90000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárút,járda,parkoló,járdasz. burkolat fenntar
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233141-9
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Dokumentáció tárgya:
Békéscsaba közigazgatási területén lévő kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járdasziget) burkolatának fenntartási munkái.
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladatok:
2.1.1. Az elvégzett munkákról a vállalkozónak építési naplót kell vezetni.
2.1.2. A vállalkozó tudomására jutott élet- vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, illetve a veszély elhárításáról (körbehatárolása) haladéktalanul gondoskodni kell.
2.1.3. A balesetveszélyes burkolatokat javítását és helyreállítását a vállalkozónak mindenkor a megrendelő által meghatározott és adott esetben a helyszínen egyeztetettek alapján kell elvégezni.
2.1.4. A megbízó listán közöli a vállalkozó részére a helyreállítási feladatok végzésének pontos helyét és mennyiségét.
2.1.5. A Megrendelő a Vállalkozó részére a balesetveszélyes burkolatokról címlistát küld. Amennyiben a megjelölt helyszínen baleset történik és a kijavítást, helyreállítást a Vállalkozó a meghatározott határidőre nem végzi el, a Megrendelő a Vállalkozóra áthárítja az Egészségbiztosítási Pénztár által követelt biztosítási összeget.
2.2. Fenntartás jellegű feladatok:
2.2.1. A burkolatok balesetveszélyes területeinek javítási munkái, balesetveszélyes kátyúk, gödrök, süllyedések, valamint esetleges felpúposodások megszüntetését az észleléstől vagy a bejelentést követően (E-mail, telefon, levél stb.) azonnal körül kell, határolni a megszüntetést pedig 72 órán belül szakszerűen el kell kezdeni. A kisebb süllyedések, kátyúk, felpúposodások, megszüntetését a bejelentést követően (megrendelő levél) a megszüntetését 30 munkanapon belül szakszerűen el kell végezni.
2.2.2. A helyreállítási munkákat a meglévő burkolattal azonos anyagból kell végezni az alábbiak szerint.
Tégla járda javítás: Meglévő téglajárda burkolat bontása, szegély tégla bontása, homok ágyazat pótlása, téglajárda szegély készítése, téglajárda burkolat lerakása, pótlással és fugázása homokkal, törmelék elszállítása.
Betonburkolat javítás: Sérült járdaszakasz bontása, ágyazat készítése tömörítéssel, zsaluzás, dilatációs hézagolás, 10 cm vtg., beton járda készítése, felületre cement szórással, fasimítóval eldolgozva, törmelék elszállítással.
40x40 beton-járdalap burkolat javítása: Süllyedt járdalapok felbontása, ágyazat pótlása homokból, tömörítéssel, jó állapotú járdalapok visszarakása esetleges pótlása.
Aszfalt burkolat javítása: Sérült aszfalt élvágása 3 cm mélységben, burkolat bontása kellősítés, hengerelt aszfalt készítése 3 cm vastagságban bontott törmelék felrakása és elszállítása.
Díszkőburkolat javítása: Sérült, süllyedt díszkő burkolat bontása ágyazat pótlása nyéki kaviccsal, tömörítéssel, díszkő lerakása, a szükséges pótlással, fugák beseprése, törmelék elszállítása.
-Járda felújítás bontással: Meglévő járdaburkolat bontása, törmelék elszállítása, új járda szerkezet építése: 10 cm homok ágyazat, 10 cm soványbeton alapréteg, 3 cm AC-4 aszfalt kopóréteg.
Meglévő csapszekrény bontása, szintre emelése: Meglévő csapszekrény bontása, szintre emelése, betonba beágyazása, szintre aszfaltozása, törmelék elszállítása.
Csatorna fed lap bontása, szintre emelése: Meglévő csatorna fed lap bontása, szintre emelése, betonba beágyazása. szintre aszfaltozása, törmelék elszállítása
Az építési törmelékeket a kivitelezési munkák befejezése után 5 munkanapon belül el kell szállítani a munkaterületről. A munkavégzés idején a forgalomtereléssel és korlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a vállalkozó feladata.
2.2.3. Az ajánlat kidolgozásához tájékoztatásul közöljük, hogy a megrendelt feladat mennyisége az alábbi arányban oszlanak meg:
Tégla járda javítás: 25 m3
Beton burkolat javítás: 25 m2
Aszfalt burkolat javítása 2200 m2
Díszkő burkolat javítása 500 m2
Járda felújítás bontással 1000 m2
40x40 beton járdalap burkolat javítás 700 m2
Csapszekrény bontása szintre emelése 10 db
Csatorna fed lap bontása szintre emelése 10 db
3. A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése:
3.1. A szerződés időtartama: 2020. március 1. – 2020. december 31.
3.2. Az elvégzett munkákról a vállalkozónak havonta felmérési naplót kell készíteni, amelyet a műszaki ellenőr igazol. A munkák elszámolásának módja: tételes elszámolású.
3.3. A műszaki ellenőrzés főbb szempontjait az „A” jelű melléklet tartalmazza és ezeken túl a műszaki ellenőr a munkavégzéssel kapcsolatos hiányosságok esetén mennyiségi és minőségi levonásokat alkalmaz.
- 1,0 cm-t meghaladó pontatlanság, illetve a felület nem megfelelő minősége (darázsfészek, nyitott felület) miatt - 5 % levonás
- ha vállalkozó rögzített határidő után 3 munkanappal később végzi el a munkát akkor a számla végösszegéből 10% levonás, ezt követően pedig naponta -2 % levonás
- a munkavégzéssel kapcsolatosan megnövekedett jogos lakossági észrevételek -5%
A műszaki ellenőr a fenti hiányosságokat dátum megjelenítésű fotóval rögzíti és mellékletként csatolja a teljesítési igazoláshoz. A fel nem sorolt hiányosságokkal kapcsolatos levonás mértékét a Műszaki ellenőr, Megrendelő és a Kivitelező közösen bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 10
2 2) Az M.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 10
3 3) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
x Költség szempont – 1 4) Aszfalt burkolat javítás ajánlati ára (Ft/m2)  20
2 5) Díszkő burkolatjavítás ajánlati ára (Ft/m2)  15
3 6) Járda felújítás bontással ajánlati ára (Ft/m2)  15
4 7) Csapszekrény bontás, szintre emelés ajánlati ára (Ft/db)  10
5 8) Csatorna fed lap bontás, szintre emelés ajánlati ára (Ft/db)  10
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
További, részletes információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: Útpályaburkolat fenntartása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233141-9
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Békéscsaba megyei jogú város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsaba közigazgatási területén a burkolt utak fenntartási munkáinak végzése
2. Ellátandó feladatok:
2.1. Általános feladatok:
2.1.1.Előre nem várható útburkolat meghibásodások javítása a forgalom biztonságát és az út állagát veszélyeztető hibajavítási tevékenységek elvégzése.
2.1.2.A területen lévő útburkolat fenntartási munkák körét meghaladó felújítást igénylő tevékenységekről a vállalkozónak minden évben október 15-ig javaslatot kell készíteni.
2.1.3.A balesetveszélyes hibabejelentésekre a vállalkozó köteles azonnal intézkedni és az írásbeli bejelentésekre pedig írásban 15 munkanapon belül válaszolni, melyről 1 példányt el kell juttatni a megbízónak.
2.1.4.Az elvégzett munkákról folyamatosan építési naplót kell vezetni.
2.1.5.A vállalkozó tudomására jutott vagy észlelt, a feladat ellátásával kapcsolatos élet- vagy balesetveszélyes hibák megszüntetéséről, vagy ha ez nem lehetséges a veszély elkorlátozásáról azonnal kell gondoskodnia.
2.1.6.A vállalkozó köteles közvetlen kapcsolatot tartani a megbízóval,
2.1.7. A vállalkozónak havonta ütemtervet kell készíteni a végzendő munkákról, amelyet a megbízónak kell eljuttatni előző hó 20-ig.
2.1.8.A vállalkozónak rendelkeznie kell a feladat ellátásához szükséges gépekkel, eszközökkel, valamint szakemberekkel, amelyet az ajánlatában kell rögzíteni.
2.1.9.A vállalkozó feladata a megbízó megrendelése alapján “A” melléklet szerinti összes burkolt utak kátyúmentesen tartása és a fenntartási munkák elvégzése.
2.2. Folyamatosan végzendő fenntartási feladatok:
2.2.1.Útburkolatok (utak és autóbuszöblök) meghibásodásának javítását a megbízó megrendelés alapján kátyúmentesen tartását folyamatosan kell végezni.
2.2.2.Az útburkolat fenntartója naponta helyszíni bejárás alkalmával köteles feltárni az útburkolat hibáit, és erre a célra útfigyelő szolgálatot kell működtetni.
2.2.3Balesetveszélyes kátyúk, gödrök (kopóréteg hiánya, vagy 5 cm-nél mélyebb) megszüntetését az észlelést vagy a bejelentést követően azonnal körül kell határolni szabványos táblával és elkorlátozó elemmel jelölni kell, a megszüntetését pedig 72 órán belül szakszerűen el kell végezni.
2.2.4.Kisebb kátyúk (4 cm mélységig, vagy 0,50 m2-nél kisebb területű) süllyedések megszüntetését az észleléstől, vagy bejelentéstől számítva 20 munkanapon belül kell szakszerűen elvégezni.
2.2.5.A kátyúzási munkákat az útburkolatok fajtájával megegyező anyaggal aszfaltbeton és itatásos aszfaltmakadám burkolat esetén hengerelt aszfalt és zsákos hideg aszfalt.
2.2.6.Téli időszakban, amikor az aszfaltkeverékek előállítása szünetel, akkor „Téli kátyúzó keverék” 2000 egység jármű/nap minőségű aszfalttal történő kátyúzási tevékenység is végezhető.
2.3. Fenntartás jellegű feladatok:
2.3.1.Repedéskiöntések: a burkolat repedéseinek kötőanyaggal való kiöntése a vízbehatolás megakadályozása érdekében.
2.3.2.Deformációk helyreállítása: a burkolat forgalomra veszélyes hullámainak „nyomvályúsodás” alakváltozásainak a megszüntetése.
2.3.3Fokozott figyelmet kell fordítani az aszfaltburkolatok téli időjárás által okozott fagykárainak megszüntetésére, amit 72 órán belül szakszerűen el kell végezni a helyreállítást.
2.3.4.Kőburkolatok fenntartási munkáinak végzése során a lesüllyedt, balesetveszélyes szakaszokat teljesen fel kell bontani és újra kell rakni.
2.3.5.Kiemelt és süllyesztett szegélyek pótlását, szintre helyezését és kihézagolását szükség szerint kell végezni.
2.3.6.Felületi bevonatok készítése: a burkolatfelület bitumenes kötőanyaggal való itatása zúzalékterítéssel egy vagy két rétegben. Felületi bevonatot az útburkolatok állapotának függvényében általában a nyitott felületű itatásos aszfaltburkolatoknál kell készíteni. A felületi bevonatok készítésének mennyiségét a vállalkozónak tervezni kell az utca jegyzékét minden évben egyeztetni kell a megbízóval és a műszaki ellenőrrel.
Téli üzemeltetés:
Megnevezés: súlyszám mennyiség
hideg aszfalt 0,20 160t
Nyári üzemeltetés:
Megnevezés: súlyszám mennyiség
hengerelt aszfalt 0,70 400t
beton burkolat 0,01 27m3
repedés kiöntés 0,01 1000fm
felületi bevonat 0,01 2000m2
szegély pótlás, javítás 0,01 200fm
csapszekrény bontása, szintre emelése 0,01 10db
csatorna fed lap bontása, szintre emelése 0,01 8 db
szikkasztó árok készítése 0,01 50fm
nemesített padka készítése 0,02 200fm
földpadka készítése 0,01 100fm
2.5. Az útburkolatok helyreállításának technológiai leírásait a „B”jelű melléklet tartalmazza.
3. A munkák elszámolása és műszaki ellenőrzése
3.1.A szerződés időtartama: 2020.március 31.-2020.december 31.
3.2.Az elvégzett munkák elszámolása havonta történik tételes felméréssel, amelyet a megrendelő igazol.
3.3. A műszaki ellenőrzés főbb szempontjait a kiírás „C” jelű melléklete tartalmazza és ezeken túl a műszaki ellenőr a munkavégzéssel kapcsolatos hiányosságok esetén mennyiségi és minőségi levonásokat alkalmaz. A mennyiségi hiányok esetén az elmaradt munka költsége nem kerül kiegyenlítésre, azaz a havi számlából a vállalkozó által megadott egységár alapján a munka értéke levonásra kerül. A minőségi levonás mértéke az alábbiak szerint alakul, amely a havi díjból kerül levonásra a következők miatt:
-a munkavégzésnél a szakszerűtlenség és technológia nem betartása miatt -10 % levonás
-a balesetveszélyes kátyúk javítása az előírt határidőn túl 2 nappal történik ezért - 10 % levonás ezt követően naponta 2 % levonás
-a nem baleset veszélyes kátyúk javítása az előírt határidőn túl 5 nappal ezért -5% levonás ezt követően naponta 2% levonás
-a bejelentésekre nem megfelelő intézkedés - 5 %
A műszaki ellenőr a fenti hiányosságokat dátum megjelenítésű fotóval rögzíti és mellékleteként csatolja a teljesítésigazoláshoz.A fel nem sorolt hiányosságokkal kapcsolatos levonás mértékét a Műszaki ellenőr,Vállalkozó és a Megrendelő közösen bírálja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1) Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő)  10
2 2) Az M.1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (max. 36 hónap) 10
3 3) Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt jótállás időtartama hónapokban meghatározva (max. 24 hónap)  10
x Költség szempont – 1 4) Hideg aszfalt készítés ajánlati ára (Ft/t)  20
2 5) Hengerelt aszfalt készítés ajánlati ára (Ft/t)  15
3 6) Kiemelt, süllyesztett szegély bontás, építés ajánlati ára (Ft/m)  10
4 7) Csapszekrény bontás, szintre emelés ajánlati ára (Ft/db)  10
5 8) Csatorna fed lap bontás, szintre emelés ajánlati ára (Ft/db)  10
6 9) Földpadka készítés ajánlati ára (Ft/m)  5
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
További, részletes információ a közbeszerzési dokumentáció alatt feltöltött dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút,járda,parkoló,járdasz. burkolat fenntar
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34428142
Postai cím: Őszi Utca 3.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: kaczko.a@gmail.com
Telefon: +36 66450555
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11050731204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÖVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34428142
Postai cím: Őszi Utca 3.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11050731204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Útpályaburkolat fenntartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL) www.swietelskymagyarorszag.hu
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - szállítás
- minőség-ellenőrzés és laborvizsgálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges