Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/95
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Közzététel dátuma:2020.05.18.
Iktatószám:8754/2020
CPV Kód:79713000-5;79714000-2
Ajánlatkérő:Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Várkert Bazár Budai Palota Volt Honvéd Főparancsnokság Citadella Északi Pince Karakas Pasa torony Zsigmond Torony Kazamata folyosó Hűtőgépház Szivattyúház és víztározó (térszín alatti helyiségek)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Future Security Személy- és Vagyonvédelmi Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Postai cím: Ybl Miklós tér 6
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Somogyi Gabriella
Telefon: +36 12250310
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Fax: +36 13556364
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.vargondnoksag.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Fogarasi út 5. 1. em. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Címzett: Batári Ferenc
Telefon: +36 14684080
E-mail: info@future-fm.hu
Fax: +36 14684088
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.future-fm.hu

Hivatalos név: Future Security Személy- és Vagyonvédelmi Zrt.
Postai cím: Fogarasi út 5.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Future Security Személy- és Vagyonvédelmi Zrt.
Címzett: Hárskuti Gábor
Telefon: +36 14684080
E-mail: info@future-fm.hu
Fax: +36 14684088
Az ajánlattevő általános címe (URL): www.future-fm.hu
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb x
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Üzemeltetés, területhasznosítás, fejlesztés, mérnöki szolgáltatás
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés őrzési és vagyonvédelmi, valamint takarítási feladatok ellátására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 23
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Várkert Bazár Budai Palota Volt Honvéd Főparancsnokság Citadella Északi Pince Karakas Pasa torony Zsigmond Torony Kazamata folyosó Hűtőgépház Szivattyúház és víztározó (térszín alatti helyiségek)
NUTS-kód HU110
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2016/05/25 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés őrzési és vagyonvédelmi, valamint takarítási feladatok ellátására
1. rész
Őrzési és védelmi feladatok ellátása a II.1.2. pontban megadott helyszíneken, az alábbiak szerint:
Várkert Bazár KMOP forrásból finanszírozott 17 000 11 000
Budai Palota 58 000
Volt Honvéd Főparancsnokság 1 900 200 1 500
Citadella 10 000 21 500
Várkert Bazár KÖZOP forrásból finanszírozott 13 000
Szolgálati helyek: építmények (m2) kert-külső terület (m2) másodlagos területe
Északi Pince 1 300
Karakas Pasa torony 300
Zsigmond Torony 100
Kazamata folyosó 200
Hűtőgépház 500
Szivattyúház és víztározó (térszín alatti helyiségek) 300
Alapfeladat órakeret: legfeljebb 350.000 óra/év.
Alap feladatként az őrzés és vagyonvédelem négy külön helyszínen valósul meg.
Mindegyik helyszínen külön egységként kell ellátni a feladatot.
A szolgálat ellátása minden szolgálati helyen 0-24 óráig tart.
Az egyes területek és létesítmények esetében a rendelkezésre bocsájtott információk, anyagok és a hely pontos megismerése után a szolgálati kézikönyvet (rajzi melléklettel) - Őrszolgálati utasítást kell kidolgozni és jóváhagyatni Megrendelővel. (Szolgálati kézikönyvnek az adott szolgálati hely speciális feladatellátásához szükséges paraméterekre, részekre és eljárásrendekre kell kitérnie.) Amennyiben használat szempontjából változás történik a kézikönyv aktualizálása is feladat.
Szolgálati helyek a jelenlegi használat és hasznosítás függvényében kerültek meghatározásra ezek változtatása lehetséges.
Szolgálati helyenként a szükséges oktatásokat és vizsgákat saját költségén elvégezteti az mindegyik itt dolgozó munkavállalója számára.
A megjelölt szolgálati helyeken kívül eseti jelleggel (külön megrendelés estén) kültéri és beltéri rendezvények biztosítása, ideiglenes védelmének megoldásának biztosítása is opciós feladat.
Ajánlattevő rendelkezzen 0-24 órás diszpécserközponttal és jelzéstől/értesítéstől számított 1 órán belül kivonuló járőrszolgálattal (min. 4 fő - max. 10 fő), amelynek igénybe vételét megrendelői igény szerint kell biztosítani.
Keretmegállapodás összege: 1.500.000.000,- HUF.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79713000-5
További tárgyak:79714000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 1500000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. rész 1. Alap szolgáltatás havi átalánydíj (Ft/hó + Áfa)50
2. Szakmai megfelelőség 2.1. A minőségbiztosítás módszerének, technológiai hátterének bemutatása, ennek kidolgozottsága és szakmai megfelelősége 2.2. A kiválasztási, képzési folyamat leírása, módszertanának bemutatása, ennek kidolgozottsága és szakmai megfelelősége30
3. Opciós diszpécser és készenléti szolgálat biztosítás havi átalánydíja (Ft/hó + Áfa)10
4. Opcionális és eseti megrendelés díja (Ft/óra/fő + Áfa)10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19539 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/05 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
Szerződés II.1.a.) pont
A Megrendelő részéről kapcsolattartásra és a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására kijelölt személy: Gyutai Csaba ügyvezető (Tel.: 1/225-0310, Fax: 1/335-6364, E-mail: gyutai.csaba@vargondnoksag.hu)
Szerződés III.1. pont
A Keretmegállapodás a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, és négy évig tartó határozott időre vagy a keretösszeg kimerüléséig tart.
Módosított:
Szerződés II.1.a.) pont
A Megrendelő részéről kapcsolattartásra és a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének igazolására kijelölt személy: Madaras Bence vezérigazgató (Tel.: 1/225-0310, Fax: 1/335-6364, E-mail: madaras.bence@varkapitanysag.hu)
Szerződés III.1. pont
A Keretmegállapodás a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba, és a Keretmegállapodás tárgya vonatkozásában kiírásra kerülő új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés aláírásának napjáig, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig tart.
IV.1.3) A módosítás indoka:
Megrendelő személyében bekövetkezett változás:
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Jogelőd1, valamint a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.; cégjegyzékszám 01-09-919323; adószám: 18088074-2-41; a továbbiakban: „Jogelőd2”) összeolvadásának eredményeképpen jogutódja Jogelőd1-nek és Jogelőd2-nek.
Fentiekre való tekintettel a Szerződés vonatkozásában Megrendelő Félként a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.
A Megrendelő személyében bekövetkezett változásra tekintettel Felek módosítják a kapcsolattartó személyek meghatározását is a Szerződésben.
Szerződés hatálya
Tekintettel arra, hogy a Szerződés vonatkozásában meghatározott keretösszegből több mint nettó 484 302 567,- Ft + ÁFA összeg maradt fenn, illetve Megrendelőnek a következő közbeszerzési eljárás összeállításával kapcsolatos folyamata elhúzódott Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés időbeli hatályát módosítják úgy, hogy a Szerződés hatálya a Szerződés tárgya vonatkozásában kiírásra kerülő új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés aláírásának napjáig, de legkésőbb 2020 december 31. napjáig tartson.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2020/05/13 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2020/05/15 (év/hó/nap)