Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8759/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szegedi Közlekedési Kft.
Teljesítés helye:SZKT troli telephely – 6724 Szeged, Körtöltés utca 35.;SZKT villamos telephely – 6724 Szeged, Pulz utca 48.;Makkosház végállomási épület, 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19.;Tarján végállomási épület, 6723 Szeged, József Attila sgt.156.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54633737
Postai cím: Zrínyi Utca 4-8
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Makszin András
Telefon: +36 203891039
E-mail: makszin.andras@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szkt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városi vasúti, villamos, trolibusz, autóbusz szolg
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai fejlesztések a SZKT-nál - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000075952020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási-építési szerződés az „Energetikai fejlesztések a Szegedi Közlekedési Kft.-nél” című, TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 azonosító számú projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése tárgyban.
Főbb mennyiségi adatok:
1. rész: energiahatékonysági épületfelújítások az SZKT telephelyén
Szegedi Közlekedési Kft. Körtöltés utca 35. sz. telephely:
50kWp-os napelemes rendszer 3 db inverterrel és 200 db napelemmel
Trolimosó csarnok
A mosóépület bruttó alapterülete: 581,37 m2
3 db 17kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzatokon 10 és 12 cm hőszigetelés
Tetőzeten 15 cm szendvics tetőpanel
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
2 db ipari szekcionált garázskapu
Trolijavító csarnok
Az épület bruttó alapterülete: 1989,4 m2
2 db 17kW-os és 1db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
2 db Bosch 42kW-os kondenzációs falikazán
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag, illetve fém szerkezetűek
8 db ipari szekcionált garázskapu
2. rész: energiahatékonysági épületfelújítások az SZKT telephelyén
Szegedi Közlekedési Kft. Pulz utca 48. sz. telephely:
50kWp-os napelemes rendszer 3 db inverterrel és 200 db napelemmel.
Pályafenntartó műhely
Az épület bruttó alapterülete:104,87 m2
1 db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
Raktárkomplexum I-III. épületek
Az épület bruttó alapterülete:478,10 m2
2db 17kW-os és 1db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
3. rész: napelemes rendszer telepítése végállomási épületre
Szegedi Közlekedési Kft. Hont Ferenc utca 19. sz. végállomás („Makkosház végállomás”)
3,1kWp-os napelemes rendszer 1 db inverterrel és 12 db napelemmel.
9kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
4. rész: napelemes rendszer telepítése végállomási épületre
Szegedi Közlekedési Kft. József A. sgt. 156. Villamos végállomás („Tarján végállomás”)
5kWp-os napelemes rendszer 1 db inverterrel és18 db napelemmel.
7kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
A fentiekben rögzített műszaki leírásokban és a csatolt közbeszerzési dokumentumokban, műszaki anyagokban szereplő, meghatározott gyártmányú, típusú termékekre, anyagokra történő hivatkozások csak az adott termék, anyag kellően pontos műszaki szintjének meghatározására szolgálnak, különös tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti beruházás megvalósítása energetikai projekt keretében történik, ahol meghatározott energia megtakarítási mutatót teljesítése az elvárás. Az ilyen megnevezések mellett minden esetben irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) előírása, vagyis a gyártmány, típus megjelölések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értendő.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: épületfelújítások az SZKT telephelyén (troli)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45210000-2
45300000-0
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZKT troli telephely – 6724 Szeged, Körtöltés utca 35.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energiahatékonysági épületfelújítások az SZKT telephelyén
Szegedi Közlekedési Kft. Körtöltés utca 35. sz. telephely
50kWp-os napelemes rendszer 3 db inverterrel és 200 db napelemmel
Trolimosó csarnok
A mosóépület bruttó alapterülete: 581,37 m2
3 db 17kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzatokon 10 és 12 cm hőszigetelés
Tetőzeten 15 cm szendvics tetőpanel
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
2 db ipari szekcionált garázskapu
Trolijavító csarnok
Az épület bruttó alapterülete: 1989,4 m2
2 db 17kW-os és 1db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
2 db Bosch 42kW-os kondenzációs falikazán
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag, illetve fém szerkezetűek
8 db ipari szekcionált garázskapu
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
A fentiekben rögzített műszaki leírásokban és a csatolt közbeszerzési dokumentumokban, műszaki anyagokban szereplő, meghatározott gyártmányú, típusú termékekre, anyagokra történő hivatkozások csak az adott termék, anyag kellően pontos műszaki szintjének meghatározására szolgálnak, különös tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti beruházás megvalósítása energetikai projekt keretében történik, ahol meghatározott energia megtakarítási mutatót teljesítése az elvárás. Az ilyen megnevezések mellett minden esetben irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) előírása, vagyis a gyártmány, típus megjelölések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉG szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
3 Az alkalmasság körében bemutatott MV-É szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0-24 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban a "kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap)" értékelési szemponthoz kapcsolódóan a kötelezően előírt jótállási idő 48 hónap, vagyis a kiterjesztett jótállás a 48 - 60 hónap közé eső vállalásokat jelenti.
A II.2.5) pontban a felelős műszaki vezetői minőség megléte csak a szerződéskötésre elvárás, az értékelési szempont nem feltételezi a jogosultság meglétét.
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen az EKR rendszerben
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételét követő 18 hónap, de legkésőbb 2021.12.31.

II.2.1) Elnevezés: épületfelújítások az SZKT telephelyén (villamos)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45310000-3
45350000-5
45210000-2
45300000-0
45320000-6
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZKT villamos telephely – 6724 Szeged, Pulz utca 48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Energiahatékonysági épületfelújítások az SZKT telephelyén
Szegedi Közlekedési Kft. Pulz utca 48. sz. telephely
50kWp-os napelemes rendszer 3 db inverterrel és 200 db napelemmel.
Pályafenntartó műhely
Az épület bruttó alapterülete:104,87 m2
1 db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
Raktárkomplexum I-III. épületek
Az épület bruttó alapterülete:478,10 m2
2db 17kW-os és 1db 13kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
Homlokzaton 15 cm hőszigetelés
Tetőzeten 20 cm hőszigetelés
Új nyílászárók műanyag szerkezetűek
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
A fentiekben rögzített műszaki leírásokban és a csatolt közbeszerzési dokumentumokban, műszaki anyagokban szereplő, meghatározott gyártmányú, típusú termékekre, anyagokra történő hivatkozások csak az adott termék, anyag kellően pontos műszaki szintjének meghatározására szolgálnak, különös tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti beruházás megvalósítása energetikai projekt keretében történik, ahol meghatározott energia megtakarítási mutatót teljesítése az elvárás. Az ilyen megnevezések mellett minden esetben irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) előírása, vagyis a gyártmány, típus megjelölések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉG szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
3 Az alkalmasság körében bemutatott MV-É szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban a "kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap)" értékelési szemponthoz kapcsolódóan a kötelezően előírt jótállási idő 48 hónap, vagyis a kiterjesztett jótállás a 48 - 60 hónap közé eső vállalásokat jelenti.
A II.2.5) pontban a felelős műszaki vezetői minőség megléte csak a szerződéskötésre elvárás, az értékelési szempont nem feltételezi a jogosultság meglétét.
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen az EKR rendszerben
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételét követő 18 hónap, de legkésőbb 2021.12.31.

II.2.1) Elnevezés: napelemes rendszer telepítés végállomás épületre
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Makkosház végállomási épület, 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer telepítése végállomási épületre
Szegedi Közlekedési Kft. Hont Ferenc utca 19. sz. végállomás („Makkosház végállomás”)
3,1kWp-os napelemes rendszer 1 db inverterrel és 12 db napelemmel.
9kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
A fentiekben rögzített műszaki leírásokban és a csatolt közbeszerzési dokumentumokban, műszaki anyagokban szereplő, meghatározott gyártmányú, típusú termékekre, anyagokra történő hivatkozások csak az adott termék, anyag kellően pontos műszaki szintjének meghatározására szolgálnak, különös tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti beruházás megvalósítása energetikai projekt keretében történik, ahol meghatározott energia megtakarítási mutatót teljesítése az elvárás. Az ilyen megnevezések mellett minden esetben irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) előírása, vagyis a gyártmány, típus megjelölések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉG szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
3 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉV szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban a "kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap)" értékelési szemponthoz kapcsolódóan a kötelezően előírt jótállási idő 48 hónap, vagyis a kiterjesztett jótállás a 48 - 60 hónap közé eső vállalásokat jelenti.
A II.2.5) pontban a felelős műszaki vezetői minőség megléte csak a szerződéskötésre elvárás, az értékelési szempont nem feltételezi a jogosultság meglétét.
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen az EKR rendszerben
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételét követő 6 hónap

II.2.1) Elnevezés: napelemes rendszer telepítés végállomás épületre
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Tarján végállomási épület, 6723 Szeged, József Attila sgt.156.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napelemes rendszer telepítése végállomási épületre
Szegedi Közlekedési Kft. József A. sgt. 156. Villamos végállomás („Tarján végállomás”)
5kWp-os napelemes rendszer 1 db inverterrel és18 db napelemmel.
7kW-os levegő-víz hőszivattyú a központi fűtéshez.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi felhíváshoz melléklet műszaki anyagok tartalmazzák.
A fentiekben rögzített műszaki leírásokban és a csatolt közbeszerzési dokumentumokban, műszaki anyagokban szereplő, meghatározott gyártmányú, típusú termékekre, anyagokra történő hivatkozások csak az adott termék, anyag kellően pontos műszaki szintjének meghatározására szolgálnak, különös tekintettel arra, hogy a tárgy szerinti beruházás megvalósítása energetikai projekt keretében történik, ahol meghatározott energia megtakarítási mutatót teljesítése az elvárás. Az ilyen megnevezések mellett minden esetben irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) előírása, vagyis a gyártmány, típus megjelölések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap) 10
2 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉG szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
3 Az alkalmasság körében bemutatott MV-ÉV szakterületi jelölésű (vagy annak megfelelő) szakember többlet gyakorlati ideje a szakterületének megfelelő beruházások megvalósítása területén (0–24 hó)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tartalékkerettel növelt nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban a "kiterjesztett jótállási idő (min. 0 hónap, max. 12 hónap)" értékelési szemponthoz kapcsolódóan a kötelezően előírt jótállási idő 48 hónap, vagyis a kiterjesztett jótállás a 48 - 60 hónap közé eső vállalásokat jelenti.
A II.2.5) pontban a felelős műszaki vezetői minőség megléte csak a szerződéskötésre elvárás, az értékelési szempont nem feltételezi a jogosultság meglétét.
A II.1.5) és II.2.6) pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen az EKR rendszerben
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a munkaterület átadás-átvételét követő 6 hónap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárás minden részére irányadóan:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kizáró okokra vonatkozóan csak az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap kitöltésével szükséges nyilatkozni, mind az ajánlattevők, mind a részükre adott esetben kapacitást nyújtó szervezetek tekintetében.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat és a Kbt. 114. § előírásait.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja azt az ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget. Adott esetben a Kbt. 64. § szerint a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata benyújtása szükséges, öntisztázás igazolására.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1., 2., 3. és 4. rész tekintetében:
M/1. A kivitelezés során személyesen közreműködő műszaki vezető szakemberek bemutatása, a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajz csatolásával, amely tartalmazza a szakmajogosultsági feltételhez szükséges képesítést és szakmai tapasztalatot, továbbá csatolja a végzettséget/képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát. Amennyiben a szakember hatályos kamarai regisztrációval rendelkezik, úgy adja meg a regisztrációs számát, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a nyilvánosan elérhető kamarai névjegyzékből. Csatolja a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint az ajánlattevő nyertessége esetén kész dolgozni felelős műszaki vezetőként és nincs olyan más kötelezettsége, amely ezen vállalását akadályozná (EKR űrlap). /321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) b)/.
Amennyiben az alkalmasság körében bemutatott szakember rendelkezik az előírt szakterületi jelölésű hatályos kamarai regisztrációval, úgy a végzettséget/képzettséget igazoló okiratot nem szükséges benyújtani.
Az önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hó bontásban szükséges megadni.
Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakemberek bemutatása körében előírt dokumentumok (önéletrajz, végzettséget / képzettséget igazoló dokumentum) tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, így ajánlatkérő az illetékes által kiállított papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő az EKR rendszerben, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívott ajánlattevő esetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelésre vonatkozóan csak a 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtása szükséges mind az ajánlattevők, mind a részére adott esetben kapacitást nyújtó szervezet tekintetében (ezen nyilatkozattal egyenértékű az egységes európai közbeszerzési dokumentum is), azok tételes igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra történik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség van.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. és 2. rész tekintetében:
M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, legalább az alábbi szakemberekkel:
- 1 fő MV-ÉG szakterületi jelölésű (építménygépészeti szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG szakterületi jelölésű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal (3 év szakmai gyakorlati idő és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettség, vagy 4 év szakmai gyakorlati idő és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettség).
- 1 fő MV-É szakterületi jelölésű (építési szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-É szakterületi jelölésű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal (3 év szakmai gyakorlati idő és okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök végzettség, vagy 4 év szakmai gyakorlati idő és építészmérnök, építőmérnök végzettség).
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, ajánlatkérő legalább 2 szakember bemutatását várja el. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad.
Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a kamarai jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
3. és 4. rész tekintetében:
M/1. Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, legalább az alábbi szakemberrel:
- 1 fő MV-ÉG szakterületi jelölésű (építménygépészeti szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉG szakterületi jelölésű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal (3 év szakmai gyakorlati idő és okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettség, vagy 4 év szakmai gyakorlati idő és gépészmérnök épületgépész szakirány végzettség).
- 1 fő MV-ÉV szakterületi jelölésű (építményvillamossági szakterület) hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-ÉV szakterületi jelölésű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal (3 év szakmai gyakorlati idő és okleveles villamosmérnök végzettség, vagy 4 év szakmai gyakorlati idő és villamosmérnök végzettség).
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad.
Amennyiben a bemutatott szakember kapcsán a kamarai jogosultság az ajánlattétel időszakában nem áll fenn, nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles igazolni a névjegyzékben szereplés tényét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy minden részajánlati körben irányadó, hogy a megadott szakterületi jelölésű hatályos kamarai regisztrációval rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel egyenértékűnek elfogadja az olyan szakember bemutatását, akik rendelkezik az adott szakterületi jelölésű szakmajogosultsági feltételnek megfelelő képesítéssel és szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az eljárás minden részére irányadóan:
Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó a szerződéskötéskor a szerződés szerinti végső teljesítési határidőig érvényes, a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot ad Megrendelőnek a Kbt 134. § (2), (4), (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
Jóteljesítési (hibás teljesítési) biztosíték: A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor a kivitelezés utófelülvizsgálatán elrendelt kivitelezési elemek teljesítéséig, legfeljebb a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 14 hónapig érvényes, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a nettó szerződéses ellenérték 3 %-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot ad Megrendelőnek a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdések szerint.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A késedelmi kötbér a véghatáridő tekintetében merül fel, amelynek mértéke a teljes nettó ellenérték napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a.. Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett munkarész nettó ellenértékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximumok elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A kifizetés pályázati forrás igénybevételével, utófinanszírozással történik a TOP-6.5.1-16-SG1-2018-00003 „Energetikai fejlesztések a Szegedi Közlekedési Kft.-nél” projekt keretében, 100%-os támogatás intenzitással, adott esetben önerővel kiegészítve
Előlegfizetés:
Az ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke a szerződésben foglalt nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió forint a Kbt. 135. § (7) alapján, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(3) szerint.
Az előleget az ajánlatkérő az ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előleg biztosítékául a Kbt. 135. § (7) alapján biztosíték nem kérhető.
Elszámolás az előleggel: az 1-2. rész tekintetében a részszámlákban és a végszámlában arányosan (vagyis a 3 részszámlában és a végszámlában az előleg 25-25%-a), a 3-4. rész tekintetében a végszámlában
Számlázás:
1. és 2. rész:
A nyertes ajánlattevő 3 részszámlát és végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:
1. részszámla: a műszaki teljesítés 25 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 25%-a mértékében
2. részszámla: a műszaki teljesítés 50 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 25%-a mértékében.
3. részszámla: a műszaki teljesítés 75 %-os készültségének elérését követően a vállalkozási díj 25%-a mértékében.
Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után, a vállalási díj fennmaradó 25%-a mértékben, amellyel a teljes 100%-os díj kifizetésre kerül.
3. és 4. rész:
A nyertes Ajánlattevő 1 db végszámlát jogosult benyújtani, a Hont Ferenc utca 19. sz. végállomás („Makkosház végállomás”) (2. rész), ill. a József A. sgt. 156. Villamos végállomás („Tarján végállomás”) (3. rész) teljes kivitelezésének befejezése és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után.
Fizetési folyamat, határidő:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)).
A Kbt. 135. § (2) alapján, ha az ajánlattevőként szerződő fél írásbeli értesítésére (készre jelentés) az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
Teljesítésigazolás
A műszaki ellenőr állítja ki a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján.
A Kbt. 135. § (3) alapján építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A - 32/B. § irányadó. Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint teljesíti Ajánlatkérő, a teljesítést követően benyújtott szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, leigazolt szerződésszerű teljesítést követően.
A Kbt. 135. § (6) is irányadó.
A kifizetésre irányadó az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § előírásai is, továbbá alkalmazandó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai is.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5%-a mértékű tartalékkeretet biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) bekezdésének megfelelően
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR rendszer végzi a Kbt. 68. § (1b) bekezdésének megfelelően

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Az eljárás minden részére irányadóan:
A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, akkor ajánlatkérő e körben korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
x Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka: Az 1. vagy 2. rész eredménytelensége esetén AK eredménytelenné nyilvánítja valamennyi részt, tekintettel arra, hogy a projekt pénzügyi forrását biztosító energetikai pályázat elvárt megtérülési mutatói az 1. vagy 2. rész megvalósulása nélkül nem tarthatók
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az "ajánlati ár" esetében a fordított arányosítás, a további értékelési szempontok esetében egyenes arányosítás módszere, az EKR rendszerben csatolt Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció IV. fejezetében részletesen ismertetettek szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az eljárás minden részére irányadóan:
1. Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevők rendelkezésére a felhívás megjelenésének napjától a https://ekr.gov.hu/ címen. Az eljárásban való részvétel feltétele az oldalon történő regisztráció (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)), majd a közbeszerzési anyag letöltése, továbbá az ajánlat EKR rendszerben történő összeállítása és benyújtása.
2. Hiánypótlás 71. § (6) alapján biztosított.
3. Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy 2006. évi V. törvény 9. § (1) szerinti aláírási címpéldányát/aláírás-mintáját az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek szerint. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X.30) Korm.rend. 13. §-a is irányadó. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező adott esetben. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében kérjük csatolni az ajánlattevő cégkivonatát és annak egyszerű, magyar nyelvű fordítását, mivel esetükben ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni a cégjegyzék-adatokat a céginformációs szolgálattól lekérhető cégkivonatból.
4. Amennyiben több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot (közös ajánlattevők), akkor közös nyilatkozatban kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljáró jogosult képviselőt megjelölni cégnév, székhely telefon, telefax és e-mail elérhetőségek megadásával, valamint a közös ajánlattevők nyilatkozzanak, hogy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az előírt nyilatkozatokat a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg, a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése alapján.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (6) a) és b) pontja szerinti nyilatkozatát, nemleges tartalommal is, továbbá a Kbt. 67. § (4) és Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatokat.
6. Az ajánlatokat elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az ajánlat elkészítése során, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben eletronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Azon dokumentumok, amelyek tekintetében az EKR rendszerben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, ajánlatkérő a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus, pdf formátumú másolatának csatolását írja elő, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevői jegyzékbe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
8. Az eljárásban Dr. Makszin András közbeszerzési szaktanácsadó jár el: lajstromszám: 00047, tel: +36 20/389-1039, e-mail: makszin.andras@gmail.com
9. A Kbt. 40. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - elektronikus úton, az EKR-ben történik. Ennek megfelelően az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők az EKR rendszeren keresztül kérhetnek kiegészítő tájékoztatást.
10. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
11. Helyszíni bejárás: A helyszín megtekintésére 2020. május 26. 10:00 kezdéssel lehetőséget biztosítunk. Találkozás Ajánlatkérő Szeged, Pulz utca 48. alatti telephelyének portáján. A helyszíni bejárás során felmerült kérdések írásban tehetők fel, az EKR rendszerben, amelyre Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás szabályainak megfelelően adja meg a tájékoztatást. Kérjük a helyszíni bejáráson megjelenő cégképviselőket, hogy a járványhelyzetre tekintettel viseljenek szájmaszkot a bejárás során.
12. A nyertes ajánlattevőnek a tárgyi munkára, legkésőbb a szerződés hatálybalépése időpontjára, építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie, amelyet a kivitelezési szerződés időtartama alatt fenn kell tartania, a csatolt Ajánlattételi felhívás és Dokumentációban részletezett tartalommal. Kártérítési limitek: 1. rész: minimum 100.000.000,- Ft / kár és minimum 200.000.000,- Ft / év, 2. rész: minimum 50.000.000,- Ft / kár és minimum 100.000.000,- Ft / év, 3. és 4. rész: minimum 2.000.000,- Ft / kár és minimum 4.000.000,- Ft / év
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges