Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8776/2020
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Nagykáta Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagykáta, Dózsa György út 46.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykáta Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74515796
Postai cím: Dózsa György Út 2.
Város: Nagykáta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 2760
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dörner Gábor
Telefon: +36 29641100
E-mail: drborbelymagdolna@t-online.hu
Fax: +36 29440086
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykata.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykata.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000247342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőr beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000247342020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Műszaki ellenőri szolgáltatási feladatok ellátása az alábbiakban meghatározott kivitelezési munkák időtartama során, azzal, hogy az utó-felülvizsgálati eljárások során és a jótállási időszakban is köteles rendelkezésre állni.
A műszaki ellenőri feladatok alatt ajánlatkérő az 1997. évi LXXVIII. törvény által is meghatározott műszaki ellenőri feladatokat érti, az alábbi részfeladatokkal:
- a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok;
- a műszaki átadás-átvételi eljárásokkal és a használatba vételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok;
- az utó-felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos feladatok;
- a jótállással kapcsolatos feladatok.
A műszaki ellenőri szolgáltatás részletes tartalmát és feltételeit az eljárás során kibocsátott műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
A közbeszerzéssel érintett beruházásra vonatkozó adatok:
A fejlesztési helyszín neve: Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
A fejlesztési helyszín címe: Nagykáta, Dózsa György út 46.
A fejlesztési helyszín helyrajzi száma: 2231hrsz
Felújítandó épület bruttó alapterülete: 1506 m2
Meglévő épület földszinti nettó alapterülete: 964 m2
Bővítés tervezett alapterülete: 750 m2
Telek területe: 5379 m2
A szakrendelő a kivitelezés során rendes működését nem szünetelteti, hanem az organizációs tervben foglaltak szerint várhatóan folyamatosan fog üzemelni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az ajánlatkérő a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Nagykáta, Dózsa György út 46.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Műszaki ellenőri szolgáltatási feladatok ellátása (épületvillamossági (ME-V), építész (ME-É) és épületgépész (ME-G) szakterület teljes lefedésével) az alábbiakban meghatározott kivitelezési munkák időtartama során, azzal, hogy a műszaki ellenőr az utó-felülvizsgálati eljárások során és a jótállási időszakban is köteles rendelkezésre állni.
A műszaki ellenőri feladatok alatt ajánlatkérő az 1997. évi LXXVIII. törvény által is meghatározott műszaki ellenőri feladatokat érti, az alábbi részfeladatokkal:
- a kivitelezési munkák megvalósításával, teljesítésével kapcsolatos feladatok;
- a műszaki átadás-átvételi eljárásokkal és a használatba vételi engedély megszerzésével kapcsolatos feladatok;
- az utó-felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos feladatok;
- a jótállással kapcsolatos feladatok.
A műszaki ellenőri szolgáltatás részletes tartalmát és feltételeit az eljárás során kibocsátott műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
A közbeszerzéssel érintett beruházásra vonatkozó adatok:
A fejlesztési helyszín neve: Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézet
A fejlesztési helyszín címe: Nagykáta, Dózsa György út 46.
A fejlesztési helyszín helyrajzi száma: 2231hrsz
Felújítandó épület bruttó alapterülete: 1506 m2
Meglévő épület földszinti nettó alapterülete: 964 m2
Bővítés tervezett alapterülete: 750 m2
Telek területe: 5379 m2
A szakrendelő a kivitelezés során rendes működését nem szünetelteti, hanem az organizációs tervben foglaltak szerint várhatóan folyamatosan fog üzemelni.
Kivitelezési munkák tervezett időtartama: maximum 18 hónap (tervezett kezdés: 2020. harmadik negyedév)
Műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának tervezett időtartama: 1 hónap
Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásának tervezett időtartama: 2 hónap


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1/A. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember tapasztalata egészségügyi intézményhez kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásában (min. 0 hó, max. 36 hó) 20
2 Az M.2.1/B. pont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember tapasztalata egészségügyi intézményhez kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásában (min. 0 hó, max. 36) 20
3 Az M.2.1/C. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember tapasztalata egészségügyi intézményhez kapcsolódó kivitelezés műszaki ellenőri feladatainak ellátásában (min.0 hó, max 36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forintban) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 21 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Felhívásban megadott időtartam a kivitelezési munkák tervezett időtartamát, a műszaki átadás-átvétel időtartamát, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásának időtartamát foglalja magában, így a II.2.7. szerinti időtartam tájékoztató adat, a szerződés időtartama a kivitelezés időtartamához igazodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5. pont szempontjából Egészségügyi intézmény alatt érti ajánlatkérő: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában meghatározott intézményeket (azaz: a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók, az állami mentőszolgálat, az állami vérellátó szolgálat, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében az alábbi igazolásokat az ajánlattevők az ajánlatukban nyújtsák be:
a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a fentiek szerinti kizáró okok. Az ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti alvállalkozót. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a közbeszerzés megkezdését megelőző időpontra is vonatkozhatnak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő az eljárásban hivatkozik a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére, valamint a Kbt. 67. § (4) bekezdésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) bekezdés alapján az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A szakmai tevékenység végzésre vonatkozó alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvánosan elérhető adatbázisból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó következő dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének c.) pontja alapján csatolni kell az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, illetve közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri tevékenység ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben legalább 12 millió Ft teljes és legalább 10 millió Ft közbeszerzés tárgya szerinti (műszaki ellenőri tevékenység ellátása) tárgyú árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó következő dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) során szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, az alábbi tartalommal: - a szolgáltatás tárgya és mennyisége - a teljesítés helye, ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap), - szerződést kötő másik fél neve, címe, - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
M.2.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket megjelölő nyilatkozat, a szakemberek önéletrajzának, diploma másolatának és rendelkezésre állási nyilatkozatának benyújtása.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a projekt ismertetését, adott szakember által a hivatkozott projekten ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ajánlatkérő a gyakorlat, illetve a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Amennyiben az adott szakember által ellátott munkakör/feladat tekintetében a felhívás/dokumentáció fogalommeghatározást tartalmaz, úgy annak minden eleme meg kell jelenjen a szakember által ellátott feladat bemutatása során! Végzettség és gyakorlat egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, építési műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó, épületvillamossági (ME-V), építész (ME-É) és épületgépész (ME-G) műszaki ellenőri szakterületet teljeskörűen lefedő referenciával, amely referencia sikeres, műszaki átadás-átvétellel és jogerős használatbavételi engedéllyel lezárt, épület építésére és/vagy felújítására vonatkozó kivitelezéshez kapcsolódik, ahol az épület nettó alapterülete eléri az 1000m2-t.
Ajánlatkérő az M.1. referencia esetében a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe. A kért referencia legfeljebb két szerződés bemutatásával igazolható.
M.2.1/A. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-V építményvillamosság szakterületen szerzett műszaki ellenőri jogosultsággal vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal
M.2.1/B. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-G építménygépészet szakterületen szerzett műszaki ellenőri jogosultsággal vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal
M.2.1/C. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik ME-É magasépítés szakterületen szerzett műszaki ellenőri jogosultsággal vagy korábbi jogszabályok szerint azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
AK az M.2.1.A-C. alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat érti (1. melléklet - A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelmények, szakmai gyakorlati idők, továbbá feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni, V. Építési műszaki ellenőrzés 1. és 2. rész). A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti AK a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Megbízott köteles késedelmi kötbér fizetésére akkor, ha a Megbízás teljesítése során olyan okból, amelyért felelős késedelembe esne, azaz a Megbízást a Megbízó által előírt teljesítési határidőre teljesíteni nem tudja. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett, az adott készültségi szakaszhoz tartozó részszámla szerinti nettó Megbízási Díj 0,4 %-a. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a késedelemmel érintett készültségi szakaszhoz tartozó részszámla szerinti nettó Megbízási Díj 20 %-át.
Megbízott szavatolja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfelel a szakmai követelményeknek és elvárásoknak. Hibás teljesítés esetén Megbízott az adott készültségi szakaszhoz tartozó részszámla szerinti nettó Megbízási díj 10%-ának megfelelő összegű kötbért megfizetésére kötelezett, amennyiben Megbízó nem érvényesít szavatossági igényt. Hibás teljesítésnek minősül a szerződés szerint nem vagy nem megfelelően történő teljesítés: példálózó, de nem kimerítő jelleggel különösen a következő események: a műszaki ellenőr a jogszabályban meghatározott időközönként nem jegyez be az építési naplóba, a műszaki ellenőr által készített jelentéseket a Megbízottnak felróható ok következtében javítani szükséges, stb.
Megbízott meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a Megbízás teljesítése olyan okból, amelyért Megbízott felelős, meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Megbízási Díj 20 %-át kitevő összeg.
A kötbér összegét a Megbízó írásbeli fizetési felszólítással érvényesíti. Amennyiben a Megbízott a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a késedelmét – alátámasztott indokolással – nem menti ki, a kötbérkövetelés elismertnek tekintendő. A Megbízó a lejárt kötbérkövetelését és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét jogosult beszámítás útján is érvényesíteni Megbízott még ki nem fizetett számláival szemben.
Részletes feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Fizetés elektronikus úton történik. A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint jogosult számla benyújtására. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Kifizetés tekintetében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) az irányadó. Részletes információk a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás az EKR rendszerben történik, figyelemmel a Kbt. 68. §-ára és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeltre is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 12. Ajánlatkérő az ajánlati ár értékelési szempont esetében fordított arányosítást, a minőségi értékelési szempontok esetében pedig az egyenes arányosítás értékelési módszertant alkalmazza.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű. 2.)Alv. igénybevétele: A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a) a közbesz. azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (nemleges tartalom esetén is benyújtandó) 3. Minősített ajánlattevők névjegyzéke: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján AK kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak aminősített AT hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest. 4. Tárgyalásra nem kerül sor. 5.Az AK az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.
6. AT a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek benyújtani az EKR rendszer nyilatkozatmintája alapján.
7. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum AT általi fordítását is elfogadja.
8. Amennyiben az Ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést.
9. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásai alapján nyilatkozni kell, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e és amennyiben igen, akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben.
10. Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben. Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. Az eljárásba bevonni kívánt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Márkus Tímea lajstromszáma: 00318, 2626 Nagymaros Király u. 10., drmarkustimea@t-online.hu
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 17. Megbízottnak a szerződéskötés időpontjára és a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan rendelkeznie kell az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épber. rendelet) 11. §-ban meghatározott általános felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 10.000.000, - Ft/kár és 15.000.000, - Ft/év. A biztosítási kötvény másolatát Megbízott köteles a Szerződés aláírásakor a Megbízó részére bemutatni és annak másolatát átadni. 13.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §. -át, amely alapján a közbeszerzési dokumentumokban a kizáró okokra, valamint az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani. Ajánlatkérő fentiekre tekintettel nem alkalmazza a Kbt. 67. § (1), a Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdését, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdését.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges