Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8777/2020
CPV Kód:90512000-9
Ajánlatkérő:Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Támis-Dobos Marianna
Telefon: +36 308204404
E-mail: kozbeszerzes.marianna@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.varosgazda.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biológiailag lebomló és lomhulladék elszállítása
Hivatkozási szám: EKR000335672020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90512000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. székhelyéről és telephelyeiről, illetőleg alkalomszerűen Csepel közigazgatási területéről biológiailag lebomló hulladék (HAK kód: 200201) elszállítása, valamint lomhulladék (HAK kód: 200307) szállítási munkák elvégzése, a hulladék hivatalos hulladék-ártalmatlanító helyen történő elhelyezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 006753 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 077 - 182370
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/04/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése
A következő helyett:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek.b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1-16.§-okban foglaltak irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 4.§(1)bek.-nek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.15. §(1)bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlattevő gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3a) bek.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek (űrlap kitöltésével) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1)bek. a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt.62.§(1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt.69.§(4)-(6)bek-ben foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek:321/2015.(X.30.)Korm.rend.III.Fejezet8.§-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek: 321/2015.(X.30.) Korm. rend. III. Fejezet 10. §- a, a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. §(1)kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Alkalmassági követelmény: M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely az alábbi kódú hulladékok szállítására és/vagy (be)gyűjtésére vonatkozik: HAK kód: 200307, HAK kód: 200201.
Igazolási mód: M/4. érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolata
Részletes elvárás a közbeszerzési dokumentumok „Alkalmassági követelmények igazolása” mellékletében.
Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11) bek. irányadó.
Helyesen:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek.b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.1-16.§-okban foglaltak irányadók.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) EKR-ben történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja az ajánlatban becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 4.§(1)bek.-nek megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015.(X. 30.)Korm.rend.15. §(1)bek. szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében az ajánlattevő gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015.(X.30.)Korm.rend.3.§(3a) bek.]
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend.15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek (űrlap kitöltésével) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót.
A Kbt. 62.§(1)bek. a),b),e),h),j),l),n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
Ajánlatkérő a Kbt.62.§(1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt.69.§(4)-(6)bek-ben foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek:321/2015.(X.30.)Korm.rend.III.Fejezet8.§-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerint.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek: 321/2015.(X.30.) Korm. rend. III. Fejezet 10. §- a, a Kbt.62.§(1)kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. §(1)kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Alkalmassági követelmény: M/4: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel, amely az alábbi kódú hulladékok szállítására és (be)gyűjtésére vonatkozik: HAK kód: 200307, HAK kód: 200201.
Igazolási mód: M/4. érvényes hulladékgazdálkodási engedély másolata
Részletes elvárás a közbeszerzési dokumentumok „Alkalmassági követelmények igazolása” mellékletében.
Kbt.65.§(6)-(7),(9)és(11) bek. irányadó.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Kbt. 148. § alapján.
Karakterkorlát miatt a III.1.1) pontban az "Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése" leírás kiegészítése:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján (a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során) Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, ha kívánják valamely Ajánlatkérő által az EKR-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő/kapacitást nyújtó személy/szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
A VI.3. pont folytatása:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a szerződés műszaki, szakmai egysége, és a gazdasági észszerűség, valamint a közpénzek hatékony felhasználása okán a részajánlat-tétel lehetősége nem biztosított.
Helyesen:
Kbt. 148. § alapján.
Karakterkorlát miatt a III.1.1) pontban az "Igazolási módok felsorolása és rövid ismertetése" leírás kiegészítése:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján (a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során) Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt.69.§(4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell, ha kívánják valamely Ajánlatkérő által az EKR-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben az ajánlattevő/kapacitást nyújtó személy/szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
A VI.3. pont folytatása:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
A beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, valamint a szerződés műszaki, szakmai egysége, és a gazdasági észszerűség, valamint a közpénzek hatékony felhasználása okán a részajánlat-tétel lehetősége nem biztosított.
III.1.1) pont szerinti M/4. követelmény vonatkozásában Ajánlatkérő rögzíti: Az előírt követelményt Ajánlattevő több engedély benyújtásával is igazolhatja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/06/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában rögzített M/4 követelmény pontosításra került, a Közbeszerzési dokumentumok, és annak mellékletei közül a szerződéstervezet, és az alkalmassági követelmény igazolására vonatkozó dokumentum M/4 követelményre vonatkozó pontjai pontosításra kerültek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ