Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8782/2020
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67902044
Postai cím: Anikó Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodánszky Nikolett
Telefon: +36 13041374
E-mail: bodanszkyn@mavir.hu
Fax: +36 13041118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavir.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavir.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482002020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000482002020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 15 perces napon belüli határkeresztező termék
Hivatkozási szám: EKR000482002020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztés létfontosságú infrastruktúraként kezelt IT alkalmazásokat érint: összesen 7 db rendszerben a napon belüli implicit kapacitásjogok és ezekre bejelentett napon belüli külkereskedelmi menetrendek 15 perces alapú kezelésének kialakítását fedi le oly módon, hogy az egymást követő negyedórás értékek eltérhetnek egymástól. Mivel az átállás határonként és időtávonként eltérő időpontban történik, a külkereskedelmi menetrendek és egyeztetések, valamint az ezt vezérlő kapuk és kapufolyamatok felbontása (órás vagy 15 perces) metszékenként és időtávonként külön, érvényességi időintervallumok megadásával legyen paraméterezhető.
Várhatóan 2021. január 1-től az osztrák-magyar határmetszék napon belüli időtávja kerül elsőként 15 perces felbontásra átkonfigurálásra.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Piaci rendszerek fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi rendszerek fejlesztése:
- Kapacitás Aukciós Rendszer fejlesztése 380 mérnöknap + 30 mérnöknap opciós keret mennyiségben
- Menetrend Kezelő Rendszer fejlesztése 180 mérnöknap + 20 mérnöknap opciós keret mennyiségben
- MAURO és MXBID Rendszerek fejlesztése összesen 70 mérnöknap + 10 mérnöknap opciós keret mennyiségben
- Operational Data Store Rendszer és Adattárház fejlesztése 80 mérnöknap + 10 mérnöknap opciós keret mennyiségben
Ajánlatkérő 1 mérnöknap alatt 8 mérnökórát ért. A jelen részvételi felhívásban megadott mérnöknapok száma Ajánlatkérő általi előirányzott mennyiség.
A rendszerfejlesztési feladatok mellett nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hiánytalan, teljeskörű szerződésszerű teljesítéstől számított 12 hónap gyártó támogatás biztosítására köteles.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsájtott követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 360 hónap) 4
2 3. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap ) 4
3 4. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap) 4
4 5. M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap) 4
5 6. M.2.5. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 99
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem alkalmaz a jelentkezők számának korlátozására vonatkozóan objektív szempontokat.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciósan lehívható 70 mérnöknap keret biztosítása (az ajánlatban külön tételként árazandó, de az 1. Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési részszempontra tett ajánlattevői megajánlásba beleszámítandó).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megjelölt határidő tervezett határidő, a teljesítési határidőket Ajánlatkérő a tárgyaláson kívánja véglegesíteni, azonban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az EU Bizottság 2015/1222 rendeletében foglaltak teljesítésére a 2020. december 31. határidőt szabta.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § szerint jár el, a részvételi szakaszban szükséges a kizáró okok és alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

II.2.1) Elnevezés: Rendszerirányítási rendszerek fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db rendszer (Szabályozási Tartalékok Információs Rendszere) fejlesztése 55 mérnöknap + 10 mérnöknap opciós keret mennyiségben. Ajánlatkérő 1 mérnöknap alatt 8 mérnökórát ért. A jelen részvételi felhívásban megadott mérnöknapok száma Ajánlatkérő általi előirányzott mennyiség.
A rendszerfejlesztési feladatok mellett nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hiánytalan, teljeskörű szerződésszerű teljesítéstől számított 12 hónap gyártó támogatás biztosítására köteles.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok keretében rendelkezésre bocsájtott követelményspecifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 360 hónap) 4
2 3. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
3 4. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap) 4
4 5. M.2.4. alkalmassági követelmény szerinti szakemberek többlet szakmai tapasztalata összesen (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap) 4
5 6. M.2.5. alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, összesen max. 240 hónap)  4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 99
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem alkalmaz a jelentkezők számának korlátozására vonatkozóan objektív szempontokat.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciósan lehívható 10 mérnöknap keret biztosítása (az ajánlatban külön tételként árazandó, de az az 1. Nettó ajánlati ár (HUF) értékelési részszempontra tett ajánlattevői megajánlásba beleszámítandó).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban megjelölt határidő tervezett határidő, a teljesítési határidőket Ajánlatkérő a tárgyaláson kívánja véglegesíteni, azonban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az EU Bizottság 2015/1222 rendeletében foglaltak teljesítésére a 2020. december 31. határidőt szabta.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § szerint jár el, a részvételi szakaszban szükséges a kizáró okok és alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész esetében:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel, vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás: A Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész esetében:
A részvételre jelentkezőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a részvételre jelentkezésben a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha a részvételre jelentkező a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért a részvételre jelentkező felel.
A részvételre jelentkezésben be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Részvételre jelentkezőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 19. § (1) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje - a számviteli jogszabályok szerinti – beszámoló részét képező eredménykimutatásának egyszerű másolatát.
P2) Részvételre jelentkezőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (üzemelő informatikai rendszerek továbbfejlesztése) származó árbevételéről szóló nyilatkozatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója szerinti adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti év közül egynél több üzleti évben negatív volt vagy amennyiben a részvételre jelentkező a számviteli törvény által nem kötelezett beszámoló készítésére, abban az esetben SZJA tv. szerinti adóbevallása szerinti vállalkozói osztalékalap egynél több évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredménykimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, az eredménykimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében.
A Kr. 19. § (2) bekezdés szerinti esetben részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (üzemelő informatikai rendszerek továbbfejlesztése) származó nettó árbevételére vonatkozó nyilatkozatát. A Kr. 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan részvételre jelentkező, amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el
- az 1. rész vonatkozásában az 50 000 000, - Ft összeget,
- a 2. rész vonatkozásában az 5 000 000,- Ft összeget.
P2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (üzemelő informatikai rendszerek továbbfejlesztése) nettó árbevétele összesen nem éri el
- az 1. rész vonatkozásában az 50 000 000, - Ft összeget,
- a 2. rész vonatkozásában az 5 000 000,- Ft összeget.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) pontban meghatározott követelménynek, amely értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők, ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P2) pontban meghatározott követelménynek a közös részvételre jelentkezők, ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha a részvételre jelentkező az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor úgy tud megfelelni a P2) pontban rögzített feltételnek, ha a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri vagy meghaladja a P2) pontban rögzített összeget, különben alkalmatlan a szerződés teljesítésére.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők, ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a Kr. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
Az ajánlati felhívás III.1.2) pontjában előírt alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak, ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő A részvételre jelentkezőnek, ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján, a Kr. 23.§-ában foglaltakra figyelemmel részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolást.
M2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pont alapján részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot, azok szakmai önéletrajzát, végzettségüket igazoló dokumentumok másolatát, továbbá a szakember vagy munkáltató nyilatkozatát arról, hogy a szakember a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzának tartalmaznia kell a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését, nyelvtudásának megadását. Az anyanyelvi szintű nyelvtudás igazolásaként államilag elismert intézményben szerzett középiskolai végzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum csatolása szükséges.
A szakemberek ismertetésének tartalmaznia kell, hogy melyik szakembert melyik alkalmassági követelmény (Téma) tekintetében mutatja be részvételre jelentkező. A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel kell összeállítani, hogy abból egyértelműen, minden kétséget kizáróan kiderüljön az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-t alkalmazza, csatolandók a szakember alkalmassági követelménynek való megfelelőségét alátámasztó EKR nyilatkozatok, és a cégszerűen aláírt, a szakember bevonásának ismertetéséről és rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem rendelkezik
- legalább 1 db ENTSO-E TSO-nál (European Network of Transmission System for Electricity Transmission System Operators) legalább egy 7/24 órában üzemelő rendszer üzemeltetési és/vagy támogatási referenciával és
- ENTSO-E TSO-nál legalább egy villamosenergia-ipari Menetrendkezelő alkalmazás – mely a mérlegköri és tagi menetrendek fogadására alkalmas – és/vagy villamosenergia-ipari Forrástervezési rendszer – mely a rendszerszintű szolgáltatásokban résztvevő termelői és fogyasztó adatok kezelésére is alkalmas - fejlesztési és/vagy üzemeltetési és/vagy támogatási referenciával és
- legalább egy magyar kezelőfelületű villamosenergia-ipari alkalmazás fejlesztési és/vagy üzemeltetési és/vagy támogatási referenciával.
Amennyiben részvételre jelentkező megfelel az M1.) alkalmassági követelménynek, mindkét rész vonatkozásában alkalmasnak minősül.
M2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben nem tud bemutatni legalább
1. 6 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert személyenként minimum 36-36 hónap informatikai rendszer fejlesztési és/vagy üzemeltetési és/vagy rendszerszervező szakmai tapasztalattal
2. 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert minimum 36 hónap informatikai projektmenedzseri szakmai tapasztalattal
3. 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert minimum 36 hónap, ENTSO-E Harmonised Electricity Role modelt alkalmazó szoftverfejlesztésben és/vagy annak bevezetésében szerzett szakmai tapasztalattal
4. 4 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert személyenként minimum 36 hónap szakmai tapasztalattal (szoftverfejlesztőként részt vett villamosenergia-ipari menetrend kezelési és/vagy forrástervezési folyamatok támogatására végrehajtott informatikai rendszer fejlesztésében és/vagy üzemeltetésében és/vagy támogatásában)
5. 4 fő szakembert minimum 36 hónap rendszerirányítói tevékenységekkel kapcsolatos villamosenergia-ipari menetrend kezelési és/vagy forrástervezési területen szerzett tapasztalattal
Valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére alkalmasságához feltétlen szükséges mértékű.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában közös részvételre jelentkezők közül elegendő, ha egy megfelel (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltakra.
Amennyiben részvételre jelentkező megfelel az M2.) alkalmassági követelménynek, mindkét rész vonatkozásában alkalmasnak minősül.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett nap után a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-a.
Gyártói támogatáshoz kapcsolódó kötbér: nettó havi díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: hibával érintett munkarészre eső vállalkozói díj napi – 0,5%-a, de legfeljebb a nettó Vállalkozói Díj 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 25 %-a.
Jótállási időszak: 24 hónap
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének idejére teljesítési biztosítékot, míg a jótállási időszak időtartamára jólteljesítési biztosítékot ír elő. Teljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5%-a. Jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói díj 5%-a. A nyertes ajánlattevő a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott biztosítéki formák közül választhat.
A jótállás időtartama 12 hónap.
A gyártói támogatás 12 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalkozó a tárgyalások lezárását követően véglegesített szerződéstervezet szerinti részszámlák és 1 végszámla benyújtására jogosult.
• Részszámlák: A Megrendelő és a vállalkozó által elfogadott fizetési ütemezés alapján meghatározott feladatok igazolt teljesítését követően,
• Végszámla, melynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozói díj 10%-a: A nyújtott szolgáltatás éles rendszerbe állítás igazolt teljesítését követően,
a Kbt. 135 § (1), (5), és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai szerint kerül kifizetésre.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlatot tevő nyertesek esetén ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A nyertes az általa módosított rendszerre a garancia időszakban teljes körű támogatást (hibabehatárolást és javítást) vállal – mely kiterjed az általa módosított rendszer teljes funkcionalitására, nem csak a módosított kódrészre.
Részvételre jelentkezőnek szerződéskötésig csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott ajánlati ár 110%-ának összegére szóló szakmai, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás igazolását új szerződéssel vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésével. A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felelősségbiztosítás szerződés időtartama (várhatóan 2020.07.01-2020.12.31.) alatti fennállására vonatkozó nyilatkozatát, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum és az aktuális díjfizetést igazoló bizonylat másolati példányát az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor, amely rendelkezik az alapadatokon kívül a felelősségbiztosítás jellegéről, időtartamáról és a felelősségbiztosítás által lefedett összegről.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől valóvisszalépésének minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/06/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10918001-00000024-90010211
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: RÉSZVÉTELI SZAKASZBAN NEM RELEVÁNS! Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek AK bankszámlájára történő befizetéssel (HUF-ban) az ajánlattételi határidő lejártáig, készpénz átutalási igazoláson vagy átutalással a következő megjelöléssel: „Ajánlati biztosíték - 15 perces napon belüli határkeresztező termék bevezetése”, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, figyelemmel a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglaltakra.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. ár értékelési szempontban: fordított arányosítás; 2-6. minőségi értékelési szempontokban: egyenes arányosítás (maximális vagy annál magasabb megajánlás esetén a maximális 100 pont kerül kiosztásra), a Közb. Hat. KÉ 2020. évi 60. szám, 2020.03.25.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik. A részletes szabályokat a KD és az EKR rendelet (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet) tartalmazza.
2. A közbeszerzési dokumentumokhoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított a felhívás I.3) pontjában megadott címen.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontját.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben - figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentum, a Kbt., a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. és a 307/ 2015. (X.27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
7. A részvételi jelentkezésben nem HUF-ban megadott összegek átszámítása a részvételi felhívás feladásának napján érvényes MNB árfolyamon történik.
8. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról a szerződés megkötésekor, hogy nem áll a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVl. törvényben (a továbbiakban: Vet) foglalt, MAVIR ZRt.-re vonatkozó szerződéskötési tilalmak hatálya alatt.
9. Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalás befejezésének időpontjától számított 30 nap.
10. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben bármely, az eljárás során csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező, ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége a részvételre jelentkező, ajánlattevő felelőssége.
11. Közös részvételi jelentkezés esetén közös részvételi megállapodás (amely tartalmazza a KD-ban leírtakat, különös tekintettel a Kbt. 35. § (2)-(2a) bek-re).
12. Meghatalmazás (amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.)
13. Aláírási címpéldány/aláírás-minta (RJ, alkalmasság igazolására igénybe vett gazd-i szereplő vonatkozásában)
14. A III.1.2) és III.1.3) P.1., P2., M.1. és M.2. pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
15. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
16. A Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt „Ésszerű idő” a részvételi határidő lejárta előtti 2 munkanapban határozza meg az ajánlatkérő.
17. AK az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT-ket, az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
18. Ajánlatkérő az ajánlattételt részenként 500 000,- Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdés szerint teljesíthető. További információkat ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban ad.
19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (IX.) Korm. rendelet 13 §-ban foglaltakra, mely szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező.
20. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi szakaszban szakmai ajánlat benyújtása lesz szükséges, amelyben ajánlattevőnek be kell mutatnia a követelményspecifikációban foglaltak tervezett megvalósítását, amelynek egy – mérnökórákat és a szerződéstervezet mellékletében meghatározottmérföldköveket is figyelembe vevő - ütemezés is részét kell, hogy képezze.
22. Felelős akkreditált szaktanácsadó: dr. Molnár Annamária (01106)
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/05/26 14:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges