Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8786/2020
CPV Kód:79620000-6
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Állami tulajdonú gazdálkodó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566515
E-mail: turbucz.peter@menesbirtok.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Állami tulajdonú gazdálkodó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
Hivatkozási szám: EKR000398792020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. út 30. sz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A teljesítést a 2020-as évben, a következő ütemezéssel kívánja az ajánlatkérő megvalósítani:
Az időpontok tervezett értékek, melyek nagyban függenek az időjárástól, és a növények fejlődési ütemétől.
- 24. hét 120 fő
- 25. hét +100 fő, összesen 220 fő
- 27. hét +100 fő, összesen 320 fő
- 28. hét + 100 fő, összesen 420 fő
- 29. hét +50 fő, összesen 470 fő
- 30. hét 300 fő
- 31. hét 100 fő
A napi munkaidő 8 óra 6:00-14:00 óráig
Heti munkarend váltott munkarendben:6 nap munka 1 nap pihenőnap.
Az ajánlatban szereplő óradíjnak tartalmaznia kell:
• az esetleges étkezés és szállás díjait,
• szállítási díjat, költséget,
• minden 50 fő után 2 fő munkairányító biztosításának költségeit,
• az ajánlattevő toborzási és egyéb költségeit is.

Az ajánlattevőnek kötelessége és feladata:
• gondoskodnia a munkavédelmi előírások betartásáról,
• a munkát végző személyek munkára képes állapotban való megjelenéséről,
• a védőfelszerelés biztosításáról / Hosszú ujjú ing, nap sugárzás ellen védő fejfedő, szemüveg, esetleg kesztyű, napi ivóvíz szükségletet. /

Feladatok:
- kapálás:
cél a vetőmag előállító terület tisztán, gyommentesen tartása. A feladat szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa, esetleg sarló.
- idegenelés: (árvakelésű idegen, vetett idegen, negatív szelekció)
cél: a területről, többszöri átjárással (tőből kapával kivágva) a fajtaidegen töveket eltávolítani, a tenyészidőszak folyamán idegen egyedektől mentes állapotban tartani. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Szükséges munkaeszköz, kapa. Az idegenelés minőségi követelményei: a fajta idegen egyedeket a talajszint felett maximum 5 cm magasságban tejesen át kell vágni, eltávolítani a gyökerétől. (lehajtani, letaposni TILOS!) A művelet normája, átlagban: 3 ha/fő/8 óra
- fattyazás:
cél: a terület anyasorain, az esetlegesen megjelenő fattyúhajtások eltávolítása, az anyán történő mechanikai sérülés ejtése nélkül. Szükségességét és mértékét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A művelet normája, átlagban: 1 ha/fő/8 óra
- címerezés:
cél: a terület anya növényegyedeiről a hím (címer) virágzat eltávolítása, az önbeporzás elkerülése érdekben.
Anyasoroknál a címerezés végrehajtásakor lehetőleg levél nélkül (max. 1-2 levéllel) kell kihúzni címert és a földre ledobni. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. A címerezés minőségi követelményei: Kíméletes címer eltávolítás, max 1-2 levéllel, letörni nem szabd, csak kihúzni. A főcímerezés során, az anya címerek minimum 95%-át el kell távolítani. A művelet normája átlagban: 0,3 ha/fő/8 óra
- utócímerezés:
cél: a főcímerezés során elhagyott címerek felkutatása és eltávolítása az anya növényegyedekből. Ez a munka fázis a főcímerezés kiegészítése, annál könnyebb és gyorsabban végezhető feladat, ugyanis nem kell minden egyes egyedből eltávolítani a címert, csak a főcímerezéskor jó esetben elhagyott 1-5 %-ot. Kezdő időpontját és a feladat befejezésének határidejét a Ménesbirtok szakmai irányítója állapítja meg. Munkaeszközt nem igényel. Az utócímerezés minőségi követelményei: Egy-egy utócímerezést követően elvégzett ellenőrzés során, az 1 ha-ban található porzós címerek aránya nem lehet több mint 0,3%. A művelet normája átlagban: 3 ha/fő/8 óra
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0–12 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Részekre történő ajánlattétel kizárása: A szolgáltatás jellegénél fogva oszthatatlan, így részekre történő ajánlattétel biztosítására nincs Ajánlatkérőnek lehetősége.
2) Kérjük ajánlati áruk megadásakor legyenek figyelemmel a mindenkor hatályos garantált bérminimumra és minimálbérre vonatkozó jogszabályi előírásokra (367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A COVID-19 vírus miatt meghozott átmeneti kormányzati intézkedések, külföldi munkavállalókat érintő határátlépési korlátozások, tartózkodási és karantén szabályok miatt jelentősen leszűkült, illetve bizonyos esetekben ellehetetlenült a Ménesbirtok elmúlt években kialakított munkaerő toborzási lehetősége, akiket korábban egyszerűsített munkaszerződéssel kerültek foglalkoztatásra. A kézi munkaerőt igénylő mezőgazdasági munkák 2020. június első hetét követően el kell kezdődjenek, amely indokolja a lehető legrövidebb idő alatt a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 081 - 191103
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Munkaerő kölcsönzése mezőgazdasági célból
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 007210 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A beérkezett ajánlatok adatai:
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 8912 Nagypáli, 030/2 hrsz. 13773160-2-20
Óradíj/fő HUF:
2088 Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0–12 hó)
12
Ajánlattevő neve, címe, adószáma:
DÉL-ALFÖLDI MUNKAERŐ SZOLGÁLTATÓ SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET, 3753 Abod, Tóth út 40., Adószám:
24899426205
Óradíj/fő HUF:
2415
Műszaki-szakmai alk. körében vizsgált (M/2.1.) szakember hibibridkukorica vetőmag előállításhoz szükséges kézi munkaerő munkairányítása területen szerzett többlettapasztalata mértéke: (0–12 hó)
12
A bontási jegyzőkönyvben közölt rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 170.000.000 HUF. Az óradíjra vetített rendelkezésre álló fedezet a felhívás II.2.4) pontjában megadott teljes mennyiség alapján: nettó 1816 Ft/fő/óra
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)