Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8800/2020
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.;Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.;Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Könyvvizsgálói szolgáltatás 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001559732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001, a GINOP-5.1.1-15- 2015-00001 és a GINOP-5.3.10-17 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, 3 részben.
Használt rövidítések: 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; 2013. évi V. törvény: Ptk.; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, Támogatási Szerződés: TSZ.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7866000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt könyvvizsgálata
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan:
A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt folyamatos könyvvizsgálata (megbízási szerződés szerint vizsgálandó Kifizetési Igénylések számával megegyező számú vizsgálati jelentés elkészítése); záró könyvvizsgálat elvégzése a projekt befejezését követően.
Nyertes Ajánlattevőnek a megbízási szerződés szerinti tevékenységét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok - így különösen a 4400. témaszámú Standard - szerint kell elvégeznie és a jelentéseit is a Standardnak megfelelően kell kibocsátania, emellett a havi könyvvizsgálói jelentéseket a Magyar Könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint, továbbá a Pénzügyminisztérium által kiadott mindenkori aktuális könyvvizsgálói jelentés sablont használva kell elkészíteni.
Az időszaki könyvvizsgálatokat a megbízási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan, szükséges elvégezni mind a támogatási, mind pedig a működési elemek vonatkozásában, Kifizetési Igénylésenként.
A közbeszerzés az 1. részben feltételes eljárásként kerül megindításra, tekintettel arra, hogy a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt esetében jelenleg TSZ módosítás van folyamatban, a projekt fizikai zárásának meghosszabbítása tárgyában. A módosítást követően a könyvvizsgálói jelentések elkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatás 2018. január 1. és 2022. december 31. közötti időtartamra vonatkozik, a könyvvizsgálat mindösszesen 60 hónapot érint.
A könyvvizsgálói jelentéseket az alábbi ütemezés szerint szükséges elkészíteni:
• A megbízási szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 6. hónap utolsó munkanapjáig szükséges elvégezni az addig legalább 30 napja elfogadásra került Kifizetési Igénylések elszámolási időszakának vizsgálatát.
• Az ezt követő hónapokban az aktuálisan benyújtott, soron következő Kifizetési Igénylések elfogadását követően 30 napon belül szükséges megvizsgálni a Kifizetési Igénylésben érintett elszámolási időszakot.
• A projekt befejezésekor kötelező záró könyvvizsgálat elvégzése és záró könyvvizsgálói jelentés elkészítése. Az utolsó havi jelentés elkészítése után a záró könyvvizsgálói jelentés elkészítésének végső határideje: a projekt záró kifizetési igénylésének elfogadását követő 30 napon belül.
A feladat-ellátás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap, egész hónapban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.1-14-2015-00001
II.2.9) További információ:
II.1.5) és II.2.7): 1. rész szerinti szerződéses időtartam került rögzítésre; a TSZ módosítását követően irányadó projekt befejezési határidőre tekintettel. A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 azonosító számú projekt esetében a jelenleg hatályos TSZ alapján a projekt befejezési határideje: 2021. október 31. napja, a módosítást követően 2022. december 31. napja. A könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó szolgáltatás 2018. január 1. - 2022. december 31. közötti időtartamra vonatkozik, a könyvvizsgálat összesen 60 hónapot fog érinteni.

II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt könyvvizsgálata
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan:
A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt folyamatos könyvvizsgálata (megbízási szerződés szerint vizsgálandó Kifizetési Igénylések számával megegyező számú vizsgálati jelentés elkészítése); záró könyvvizsgálat elvégzése a projekt befejezését követően.
Nyertes Ajánlattevőnek a megbízási szerződés szerinti tevékenységét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok - így különösen a 4400. témaszámú Standard - szerint kell elvégeznie és a jelentéseit is a Standardnak megfelelően kell kibocsátania, emellett a havi könyvvizsgálói jelentéseket a Magyar Könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint, továbbá a pénzügyminisztérium által kiadott mindenkori aktuális könyvvizsgálói jelentés sablont használva kell elkészíteni.
Az időszaki könyvvizsgálatokat a megbízási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan, szükséges elvégezni mind a támogatási, mind pedig a működési elemek vonatkozásában, Kifizetési Igénylésenként.
A közbeszerzés a 2. részben feltételes eljárásként kerül megindításra, tekintettel arra, hogy a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú projekt esetében jelenleg TSZ módosítás van folyamatban, a projekt fizikai zárásának meghosszabbítása tárgyában. Nyertes Ajánlattevő munkáját a 2019. január 1. napját követő időszakra vonatkozó kifizetési igénylések vizsgálatával köteles megkezdeni.
A könyvvizsgálói jelentések elkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatás 2019. január 1. és 2022. december 31. közötti időtartamára vonatkozik, a könyvvizsgálat mindösszesen 48 hónapot érint.
A könyvvizsgálói jelentéseket az alábbi ütemezés szerint szükséges elkészíteni:
• A megbízási szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 6. hónap utolsó munkanapjáig szükséges elvégezni az addig legalább 30 napja elfogadásra került Kifizetési Igénylések elszámolási időszakának vizsgálatát.
• Az ezt követő hónapokban az aktuálisan benyújtott, soron következő Kifizetési igénylések elfogadását követő 30 napon belül szükséges megvizsgálni a Kifizetési Igénylésben érintett elszámolási időszakot.
• A projekt befejezésekor kötelező záró könyvvizsgálat elvégzése és záró könyvvizsgálói jelentés elkészítése. Az utolsó havi jelentés elkészítése után a záró könyvvizsgálói jelentés elkészítésének végső határideje: a projekt záró kifizetési igénylésének elfogadását követő 30 napon belül.
A feladat-ellátás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap, egész hónapban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) 2. rész szerinti szerződéses időtartam került rögzítésre; a TSZ módosítását követően irányadó projekt befejezési határidőre tekintettel. A GINOP-5.1.1-15- 2015-00001 projekt esetében a jelenleg hatályos TSZ alapján a projekt befejezési határideje: 2021. október 31. napja, a módosítást követően 2022. december 31. napja. A könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó szolgáltatás 2019. január 1. - 2022. december 31. közötti időtartamra vonatkozik, a könyvvizsgálat összesen 48 hónapot fog érinteni.

II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.3.10-17 projekt könyvvizsgálata
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal, 7623 Pécs, József Attila u.10.; 7621 Pécs, Király u. 46.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése a Baranya Megyei Kormányhivatal részére a GINOP-5.3.10-17 azonosító számú projekthez kapcsolódóan:
Nyertes Ajánlattevőnek a Szerződés szerinti tevékenységét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok - így különösen a 4400. témaszámú Standard - szerint kell elvégeznie és a jelentéseit is a Standardnak megfelelően kell kibocsátania, emellett a könyvvizsgálói jelentéseket a Magyar Könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglaltak szerint, továbbá a Pénzügyminisztérium által kiadott mindenkori aktuális könyvvizsgálói jelentés sablont használva kell elkészíteni.
A közbeszerzés a 3. részben feltételes eljárásként kerül megindításra, tekintettel arra, hogy a GINOP-5.3.10-17 azonosító számú projekt esetében jelenleg TSZ módosítás van folyamatban, a projekt fizikai zárásának meghosszabbítása tárgyában. A könyvvizsgálói jelentés elkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatás 2018. január 1. és 2021. december 31. közötti időtartamra vonatkozik.
3. rész: A GINOP-5.3.10-17 azonosító számú projekt tekintetében a program teljes egészét érintő egyszeri könyvvizsgálat elvégzése, melynek teljesítési határideje a Záró Kifizetési Igénylés benyújtását megelőző 30. nap, továbbá a program befejezésekor kötelező, a program végi (záró) könyvvizsgálat elvégzése, melynek teljesítési határideje tervezetten: a záró kifizetési igénylés elfogadását követő 30 nap.
A szolgáltatás időbeli ütemezése:
A könyvvizsgálatot a megbízási szerződés hatályba lépését követően szükséges elvégezni mind a támogatási, mind pedig a működési elemek vonatkozásában.
Nyertes Ajánlattevő munkáját a 2018. január 1. napját követő időszakra vonatkozó kifizetési igénylések vizsgálatával köteles megkezdeni.
A könyvvizsgálói jelentések elkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatás 2018. január 1. és 2021. december 31. közötti időtartamára vonatkozik, a könyvvizsgálat mindösszesen 48 hónapot érint. A könyvvizsgálói jelentéseket az alábbi ütemezés szerint szükséges elkészíteni:
• A teljes felhasznált támogatási és működési elemeket lefedő könyvvizsgálat elvégzése és könyvvizsgálói jelentés elkészítése a 2018. január 1. napjától 2021. november hónapjáig elfogadásra került Kifizetési Igénylések kapcsán.
• A záró könyvvizsgálói jelentés elkészítésének végső határideje: a projekt Záró Kifizetési Igénylésének elfogadását követő 30 napon belül.
A feladat-ellátás részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 24 hónap, egész hónapban megadva) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.10-17
II.2.9) További információ:
II.2.7) 3. rész szerinti szerződéses időtartam került rögzítésre; a TSZ módosítását követően irányadó projekt befejezési határidőre tekintettel. A GINOP-5.3.10-17 projekt esetében a jelenleg hatályos TSZ alapján a projekt befejezési határideje: 2020. december 31. napja, a módosítást követően 2021. december 31. napja. A könyvvizsgálói jelentéshez kapcsolódó szolgáltatás 2018. január 1. - 2021. december 31. közötti időtartamra vonatkozik, a könyvvizsgálat összesen 48 hónapot fog érinteni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BA/10/00171-89/2020. Rész száma: 1 Elnevezés: GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt könyvvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3253000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68555625
Postai cím: Doberdó U 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11762597209

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

Hivatalos név: SDP-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelűsségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56395217
Postai cím: Viola Utca 63.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560113102

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BA/10/00171-89/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt könyvvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4263000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68555625
Postai cím: Doberdó U 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11762597209

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: SDP-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelűsségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56395217
Postai cím: Viola Utca 63.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560113102

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BA/10/00171-88/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: GINOP-5.3.10-17 projekt könyvvizsgálata
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eastaudit.hu
Telefon: +36 52533190
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24547651
Postai cím: Zugligeti Út 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10250976243

Hivatalos név: I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68555625
Postai cím: Doberdó U 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11762597209

Hivatalos név: MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24975836
Postai cím: Báthori Utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11883816241

Hivatalos név: EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95532293
Postai cím: Széchenyi Utca 15
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12476963209

Hivatalos név: Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82561086
Postai cím: Katona József Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12140732241

Hivatalos név: Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33685924
Postai cím: Petneházy Utca 52. II/238
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12423161241

Hivatalos név: SDP-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelűsségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56395217
Postai cím: Viola Utca 63.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11560113102

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Mindhárom részben:
Az eljárás eredményesen zárult;
A nyertes ajánlattevő adószáma: 12476963-2-09 ;
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
- EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-, és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (4025 Debrecen, Széchenyi Utca 15.), 12476963-2-09;
- CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft. (1121 Budapest, Zugligeti út 6.), 10250976-2-43;
- Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. (1137 Budapest, Katona József utca 14.), 12140732-2-41;
- Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Petneházy u. 52. II/238.), 12423161-2-41;
- I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Doberdó u. 26.), 11762597-2-09;
- MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (1054 Budapest, Báthori utca 20.), 11883816-2-41;
- SDP-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (7761 Kozármisleny, Viola Utca 63.), 11560113-1-02.
Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges