Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8825/2020
CPV Kód:45316110-9
Ajánlatkérő:Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:Hajdúnánás Város területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEZEI-VILL International Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67993060
Postai cím: Köztársaság Tér 1.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajdunanans.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hajdunanans.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajdúnánás közvilágításának korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000343312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Hajdúnánás közvilágításának LED-es korszerűsítése, karbantartása és üzemeltetése”
ESCO finanszírozási formában Hajdúnánás Város területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 168 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az áramkereskedőnek.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 14 éves (168 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.
Tervezés:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, előzetes terv alapján és annak megfelelően –
a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és
bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 282580500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajdúnánás közvilágításának korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45316110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Hajdúnánás Város területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Hajdúnánás közvilágításának LED-es korszerűsítése, karbantartása és üzemeltetése”
ESCO finanszírozási formában Hajdúnánás Város területén lévő közvilágítás, energia megtakarításból történő korszerűsítése, tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, továbbá a korszerűsített közvilágítás 168 hónap időtartamban történő üzemeltetése, karbantartása. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak, illetve az áramkereskedőnek.
A beruházás refinanszírozásának a fedezete, a megépített rendszer 14 éves (168 hónap) határozott időtartam alatt, a korszerűsítést megelőző beépített teljesítményhez képest - a prognosztizált évenkénti inflációval növelt - világítási energia költség megtakarítása.
Tervezés:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, előzetes terv alapján és annak megfelelően –
a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint – a projekt megvalósításával érintett közvilágítási rendszer korszerűsítéséhez és
bővítéséhez szükséges végleges kiviteli tervek elkészítése, és a területileg illetékes áramhálózati engedélyessel, a település jegyzőjével történő jóváhagyatása, a terveket illetően az országos (állami) fő közlekedési utaknak a településen átvezető szakasza kezelőjét véleményezési jog illeti meg. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a fentiek szerint jóváhagyott végleges kiviteli tervek megléte.
A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „Villamosság szakterület megnevezésű szakmagyakorlási területen MV-VI-vagy MV-VI-R jogosultsággal rendelkező szakember építési beruházások kivitelezésében  10
2 Kötelező 120 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.1.5) és II.2.7) ponthoz:
- kivitelezés tekintetében: az engedélyes terv leszállítása a szerződéskötéstől számított 120 nap, minden más tekintetben a szerződéskötéstől számított 12 hónap
- üzemeltetés és karbantartás tekintetében: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számított 168 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Hajdúnánás közvilágításának korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL International Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70860524
Postai cím: Vágóhíd Utca
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
E-mail: mezeivillinternationalkft@gmail.com
Telefon: +36 309031284
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044715209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 295498046
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 282580500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Világítóberendezések szerelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEZEI-VILL International Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70860524
Postai cím: Vágóhíd Utca
Város: Berettyóújfalu
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25044715209

Hivatalos név: Fényhozam Közvilágítás Üzemeltető és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65477265
Postai cím: Petőfi Utca 8
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14951851215

Hivatalos név: GREP Green Public Lighting Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65264461
Postai cím: Külterület
Város: Dörgicse
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8422
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22728326419

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás V.2. pont 9. alpontja alapján
előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az
alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: • Fényhozam Közvilágítás-üzemeltető és
Karbantartó Kft., Tarpa 4931. Petőfi utca 8. 1. értékelési részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 293 938 000 Ft 2.
értékelési részszempont: A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „Villamosság szakterület megnevezésű szakmagyakorlási
területen MV-VI-vagy MV-VI-R jogosultsággal rendelkező szakember építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata
(minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 0 hónap 3. értékelési részszempont: Kötelező 120 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (
hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 24 hónap • GREP Green Public Lighting Zrt., 8422 Dörgicse Külterület 1. értékelési
részszempont: Nettó ajánlati ár (Ft-ban megadva): 298 913 300 Ft 2. értékelési részszempont: A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet
szerinti „Villamosság szakterület megnevezésű szakmagyakorlási területen MV-VI-vagy MV-VI-R jogosultsággal rendelkező szakember
építési beruházások kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (minimum 36 hónap, maximum 60 hónap): 0 hónap 3. értékelési
részszempont: Kötelező 120 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 12 hónap
Az eljárás eredményes, mivel az ESCO hitel és a saját költségvetési forrás elegendő pénzügyi fedezetet biztosít az ajánlati árra.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges