Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8840/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:7623 Pécs, József A. u. 10. szám; helyrajzi száma: 4116/1/A/3-12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71261867
Postai cím: József Attila Utca 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: +36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pécs, József A. u. 10., Tankonyha bontási munkái
Hivatkozási szám: EKR000089362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti telephelyén lévő 4116/1/A/3-12 helyrajzi számú épületének bontási munkái.
Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet: AIRSZ; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécs, József A. u. 10., Tankonyha bontási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7623 Pécs, József A. u. 10. szám; helyrajzi száma: 4116/1/A/3-12
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti telephelyén lévő 4116/1/A/3-12 helyrajzi számú épületének bontási munkái.
Bontandó építmény adatai: Tankonyha: bruttó beépített alapterület: 687,86 m2; szintek száma: 1 (földszint).
Szerkezeti ismertetés: Az épület hagyományos anyagokból és szerkezetekből készült. Alapozás: feltételezhetően beton sávalapokkal készült az épület; teherhordó falak: tömör tégla falazat; födémek: beton gerendák között tégla boltozat; tégla betétes, beton kiöntéses
födém, beton gerendák között; tetőszerkezet, héjalás: bitumenes lemez fedés és műanyag tetőszigetelés; nyílászárók: fa-, fém-, és műanyag nyílászárók; válaszfalak: kisméretű tömör tégla; padlóburkolatok: lapburkolatok; belső falburkolatok: vakolat; külső falburkolatok: műkő lábazat, vakolat.
A bontás megkezdését megelőzően a bontással érintett épületre korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként felszerelt, 12,5 kW-os napelemes rendszer (és tartozékai) – garanciális munka keretében történő – leszerelésére kell, hogy sor kerüljön, az AF VI.3.12) 17. és 18. pontjában foglaltak szerint.
A bontás időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. Részletes információt, leírást a KD mellékleteként rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A felhívás III.1.3) M.1. pontja szerinti szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata (min. 0 hónap – max. 12 hónap, egész hónapban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati összár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.1.5), II.2.7): Teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított 30 (harminc) munkanap. A munkaterület átadása: a VSZ
hatályba lépését követő 3 (három) naptári napon belül. Előteljesítés megengedett.
II.1.6) A részajánlat tétel kizárásának indokai: A bontás keretében elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggenek. A műszaki követelmények teljesülése kizárólag együttesen kezelhető, ellenőrizhető, illetőleg jótállási szempontból sem választható szét. Állagmegóvási és vagyonvédelmi szempontból sem különválasztható. Fentiekre tekintettel a részajánlat tétel biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03008 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Pécs, József A. u. 10., Tankonyha bontási munkái
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A közbeszerzési eljárás a a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen:
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára 2020. április 28. napján kelt, TKF-2/866/7/2020 iktatószámú levelében tájékoztatta a Baranya Megyei Kormányhivatalt, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 6. § -a alapján a Kormányhivatal kiadási és támogatási irányzatát csökkentette akként, hogy a Pécs, József Attila u. 10. szám alatti ingatlanra K6 kiemelt előirányzaton biztosított, illetőleg a tervezett beruházás tekintetében még rendelkezésre álló fejlesztési forrás elvonásra került.
Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs, József A. u. 10. szám alatti telephelyén lévő 4116/1/A/3-12 helyrajzi számú épületének bontási munkái megvalósítására közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményeként létrejövő vállalkozási szerződés teljesítése útján került volna sor, a műszaki tartalom csökkentésére és a beruházás ütemezésére, azaz a beruházás megvalósítására a fedezet elvonása következtében nincs lehetőség.
Fenti körülmény a tárgyi közbeszerzési eljárásban olyan, az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt Ajánlatkérő a vállalkozási szerződés teljesítésére nem lenne képes.
A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja értelmében:
„Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)–(6) bekezdés]”
A Kbt. 53. § (1) és (4) bekezdése alapján:
„(1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi […] határidő lejártáig vonhatja vissza.
[…]
(4) Az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat, […] elbírálni […], ha bizonyítani tudja, hogy az (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.”
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Andrics és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29660201
Postai cím: Nagydeindol Utca 76
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7635
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25464993202

Hivatalos név: MVH-Force Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54386860
Postai cím: Palánki Út 15.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26706706217

Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68489962
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Bóly
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10676428202

Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11004400202

Hivatalos név: CSIPKE-DESIGN Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40133850
Postai cím: Hosszúbereki Útja 5.
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14332993213

Hivatalos név: Abriss-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42828314
Postai cím: Borostyán Utca 3
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25480502217

Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013524202

Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25845437
Postai cím: Varsa Utca 8
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208

Hivatalos név: Fejes és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41952874
Postai cím: Ady Endre Utca 31
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11535623220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás eredménytelenül zárult (Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont).
Ajánlatkérő nem biztosította a részajánlattétel lehetőségét.
Ajánlatkérő a fedezet elvonására tekintettel az Abriss-Bau Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, Borostyán u. 3., 25480502-2-17) ajánlatának hiánypótlást és ár indokolást követő további bírálatát nem végezte el. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel - az Andrics és Társa Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7635 Pécs, Nagydeindol u. 76., 25464993-2-02) , - a CSIPKE-DESIGN Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2200 Monor Hosszúbereki Útja 5., 14332993-2-13), - a Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8., 26739919-2-43), - a Fejes és Társa Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg Ady Endre Utca 31., 11535623-2-20), - a Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7631 Pécs Köves-földi 33., 14013524-2-02), - a HVS-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7754 Bóly, Hősök tere 1., 10676428-2-02), - az MVH-Force Zrt. (7100 Szekszárd, Palánki út 15., 26706706-2-17), - a Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Somfalvi út 1., 14292990-2-08) és - a Pécsi Építő és Tatarozó ZRt. (7621 Pécs, Tímár u. 23., 11004400-2-02) Ajánlattevők ajánlatának bírálatát nem végezte el.
Az eljárás során Ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges