Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8847/2020
CPV Kód:45262800-9
Ajánlatkérő:Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14, hrsz.: 4420/115
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72844452
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61.
Város: Nagykovácsi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2094
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiszelné Mohos Katalin
Telefon: +36 26389566
E-mail: titkarsag@nagykovacsi.hu
Fax: +36 26389724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagykovacsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagykovacsi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lenvirág Bölcsőde bővítése
Hivatkozási szám: EKR000235682020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő által biztosított és véglegessé vált építési engedély, valamint kiviteli tervek alapján Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. szám, hrsz. 4420/115 ingatlanon lévő Lenvirág Bölcsőde 2 csoportszobával és kiegészítő helyiségekkel történő bővítésének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében, az alábbi főbb mennyiségekkel:
Hagyományos szerkezetű, egy tömbből álló magastetős épület kivitelezése.
- Az épület bővítményének fedett alapterülete: 339,5 m2
- A bővítmény szerkezeti, műszaki megoldásai a kiviteli tervben és költségvetési kiírásban megtalálhatók.
A szerződés része
 az épületben a komplett épületgépészeti munkák elvégzése, (épület vízellátása, szennyvízelvezetése, központi fűtése, szellőztetése) valamint a belső villamoshálózat kivitelezése. Az épületegyüttesen belül kiépítendő a tűzjelző rendszer, a bővítésen belül a telefonhálózat és riasztórendszer. A víz, szennyvízelvezetés, villany, fűtés, szellőzés, telefonhálózat, riasztó a meglévő rendszerhez csatlakoztatva kerül kiépítésre.
 Az építési területen a kertészeti munkák (zöldfelületek, játszó eszközök, burkolatok, növénytelepítés stb.)
Az épület látszóbeton födéme és a homlokzati burkolata kiemelt jelentőségű, valamint a homlokzati síkra tervezett fa ablakok beépítése és a fa szerkezetű külső ajtók vasalatai (a szél és a szerkezetek súlya miatt).
Az új épületrész padlószintjének igazodnia kell a már meglévő padlószinthez.
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a Dokumentáció részét képező hatósági engedélyek, kiviteli tervek és a tételes árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza. A költségvetési kiírásnak minden megvalósításhoz szükséges költséget tartalmaznia kell. Egyéb tétel kiírására nincs lehetőség.
Alkalmazott anyagok és szerkezetek, valamint megjelenés a már meglévő épületegyütteshez kell, hogy igazodjon.
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények:
Ajánlatkérő saját (szomszédos) önkormányzati ingatlanon ingyenes felvonulási területet biztosít, azzal a feltétellel, hogy a kivitelező az építési munka alatt a területet rendezetten tartja és a munka végeztével eredeti állapotra történt helyreállítással adja vissza.
A felvonulási terület, a kivitelezői parkoló helyének biztosítására, valamint az építési terület megközelíthetőségére készült, megrendelő részéről biztosított vázlat legyen az irányadó a kivitelező által készített organizációs tervben.
A Nagyszénás utca felöli ideiglenes beközlekedő útcsatlakozás (vízelvezető árkon keresztül) és útpálya kialakítása kivitelező feladata (műszaki megoldáshoz megrendelői hozzájárulás beszerzésével).
Az építési területet ideiglenesen le kell keríteni, olyan szerkezet alkalmazásával, mely kidőlés ellen biztosított és kellő állékonyságú. Az ideiglenes kerítésre az építési területre illetéktelenek bejutása, valamint a működő intézményben lévő gyermekek védelme miatt van szükség, ezért kérés, hogy a belátásvédelemmel is ellátott legyen.
A felvonulási terület és az építési terület őrzése, a felvonulási terület határainak jelzése, a figyelemfelhívó táblák kihelyezése kivitelező feladata.
Ajánlatkérő felhívja kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezés alatt a bölcsődében és a mellette található óvodában is kisebb-nagyobb szünetekkel folyamatos üzem várható, az intézmények működni fognak, ezért az építésvezetőknek fokozottan kell ügyelniük, hogy a kivitelezésen dolgozók a munkájuk során a gyermekeket minél kevésbé zavarják (viselkedés, ruházat is).
Ajánlatkérő a kivitelezés során a szükséges elektromos áram és víz mennyiséget a következő feltételekkel biztosítja:
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat mellett található Kispatak Óvoda kertjében lévő -szivattyúval ellátott- kút vize ellentételezés nélkül használható (pl. utókezelésekhez).
Vezetékes víz, valamint elektromos áram használatára térítés ellenében, ideiglenes mérő kialakításával van lehetőség, melyeknek szabályos és balesetmentes kialakításáról kivitelező gondoskodik.
A meglévő épületben a kivitelezésen megjelent dolgozók számára szociális helyiséget ajánlatkérő nem biztosít, ezek telepítése kivitelező feladata. Az említett egységek helyét az organizációs terven történő feltüntetéssel ajánlatkérő általi elfogadás után lehet telepíteni.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján, a kivitelezés során Nagykovácsi területén belül, a behajtási engedélyt meg kell kérni minden rendeletben foglalt járműre. A bölcsőde bővítés saját tulajdonú beruházás így a behajtási engedélyeket ingyenesen, térítési díj nélkül ki tudjuk adni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lenvirág Bölcsőde bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2094 Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14, hrsz.: 4420/115
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő által biztosított és véglegessé vált építési engedély, valamint kiviteli tervek alapján Nagykovácsi, Kaszáló utca 12-14. szám, hrsz. 4420/115 ingatlanon lévő Lenvirág Bölcsőde 2 csoportszobával és kiegészítő helyiségekkel történő bővítésének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében, az alábbi főbb mennyiségekkel:
Hagyományos szerkezetű, egy tömbből álló magastetős épület kivitelezése.
- Az épület bővítményének fedett alapterülete: 339,5 m2
- A bővítmény szerkezeti, műszaki megoldásai a kiviteli tervben és költségvetési kiírásban megtalálhatók.
A szerződés része
 az épületben a komplett épületgépészeti munkák elvégzése, (épület vízellátása, szennyvízelvezetése, központi fűtése, szellőztetése) valamint a belső villamoshálózat kivitelezése. Az épületegyüttesen belül kiépítendő a tűzjelző rendszer, a bővítésen belül a telefonhálózat és riasztórendszer. A víz, szennyvízelvezetés, villany, fűtés, szellőzés, telefonhálózat, riasztó a meglévő rendszerhez csatlakoztatva kerül kiépítésre.
 Az építési területen a kertészeti munkák (zöldfelületek, játszó eszközök, burkolatok, növénytelepítés stb.)
Az épület látszóbeton födéme és a homlokzati burkolata kiemelt jelentőségű, valamint a homlokzati síkra tervezett fa ablakok beépítése és a fa szerkezetű külső ajtók vasalatai (a szél és a szerkezetek súlya miatt).
Az új épületrész padlószintjének igazodnia kell a már meglévő padlószinthez.
A pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény követelményeket a Dokumentáció részét képező hatósági engedélyek, kiviteli tervek és a tételes árazatlan költségvetés kiírás tartalmazza. A költségvetési kiírásnak minden megvalósításhoz szükséges költséget tartalmaznia kell. Egyéb tétel kiírására nincs lehetőség.
Alkalmazott anyagok és szerkezetek, valamint megjelenés a már meglévő épületegyütteshez kell, hogy igazodjon.
Ideiglenes felvonulás, melléklétesítmények:
Ajánlatkérő saját (szomszédos) önkormányzati ingatlanon ingyenes felvonulási területet biztosít, azzal a feltétellel, hogy a kivitelező az építési munka alatt a területet rendezetten tartja és a munka végeztével eredeti állapotra történt helyreállítással adja vissza.
A felvonulási terület, a kivitelezői parkoló helyének biztosítására, valamint az építési terület megközelíthetőségére készült, megrendelő részéről biztosított vázlat legyen az irányadó a kivitelező által készített organizációs tervben.
A Nagyszénás utca felöli ideiglenes beközlekedő útcsatlakozás (vízelvezető árkon keresztül) és útpálya kialakítása kivitelező feladata (műszaki megoldáshoz megrendelői hozzájárulás beszerzésével).
Az építési területet ideiglenesen le kell keríteni, olyan szerkezet alkalmazásával, mely kidőlés ellen biztosított és kellő állékonyságú. Az ideiglenes kerítésre az építési területre illetéktelenek bejutása, valamint a működő intézményben lévő gyermekek védelme miatt van szükség, ezért kérés, hogy a belátásvédelemmel is ellátott legyen.
A felvonulási terület és az építési terület őrzése, a felvonulási terület határainak jelzése, a figyelemfelhívó táblák kihelyezése kivitelező feladata.
Ajánlatkérő felhívja kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezés alatt a bölcsődében és a mellette található óvodában is kisebb-nagyobb szünetekkel folyamatos üzem várható, az intézmények működni fognak, ezért az építésvezetőknek fokozottan kell ügyelniük, hogy a kivitelezésen dolgozók a munkájuk során a gyermekeket minél kevésbé zavarják (viselkedés, ruházat is).
Ajánlatkérő a kivitelezés során a szükséges elektromos áram és víz mennyiséget a következő feltételekkel biztosítja:
A Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat mellett található Kispatak Óvoda kertjében lévő -szivattyúval ellátott- kút vize ellentételezés nélkül használható (pl. utókezelésekhez).
Vezetékes víz, valamint elektromos áram használatára térítés ellenében, ideiglenes mérő kialakításával van lehetőség, melyeknek szabályos és balesetmentes kialakításáról kivitelező gondoskodik.
A meglévő épületben a kivitelezésen megjelent dolgozók számára szociális helyiséget ajánlatkérő nem biztosít, ezek telepítése kivitelező feladata. Az említett egységek helyét az organizációs terven történő feltüntetéssel ajánlatkérő általi elfogadás után lehet telepíteni.
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján, a kivitelezés során Nagykovácsi területén belül, a behajtási engedélyt meg kell kérni minden rendeletben foglalt járműre. A bölcsőde bővítés saját tulajdonú beruházás így a behajtási engedélyeket ingyenesen, térítési díj nélkül ki tudjuk adni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállás (hónapokban, min. 12 , max. 60) 10
2 Előteljesítés mértéke (napokban, min. 0, max. 20) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó, Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.aa) pont (fordított arányosítás) szerint pontozza. A 2-3. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket AK a KH által kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 227. szám) 1. számú melléklet A.1.ab) pont (egyenes arányosítás) szerint pontozza. Pontszámok: 0-100. Továbbiak AD-ben.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Lenvirág Bölcsőde bővítése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, tekintettel arra, hogy az adott eljárásban benyújtott végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59402624
Postai cím: Halomi Út 108.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10659461243

Hivatalos név: Globo Menedzsment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12339295
Postai cím: Kiss Áron Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22739058243

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: ARCHIBONA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25233245
Postai cím: Bokor Utca 9-11. 1. emelet I/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22930338241

Hivatalos név: Atryum Invest Korlátolt Felelősségú Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93550132
Postai cím: Margó Tivadar Út 220
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1186
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13635516243

Hivatalos név: Bástya Millenium Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65613524
Postai cím: Cziráki Utca 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25121254242

Hivatalos név: ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30712964
Postai cím: Verebély Út 14.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24103884207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges