Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8871/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Hrsz: 10577/85
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 76513513
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Margaréta buszforduló kiépítése - magasépítés
Hivatkozási szám: EKR001230912019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés végállomás-épület építésére a TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú, Margaréta buszforduló kiépítése című projekt keretében.”
Választott eljárás
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Harmadik része szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: „EKR”) igénybevételével.
Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet”), valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet”) előírásait figyelembe véve fog eljárni.
Nyertes ajánlattevő feladata végállomás-épület építése.
Építési beruházás jellege: magasépítés, új építés
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje: bruttó alapterület: 65,69m2 alapterület: 31,34 m2 hasznos alapterület; 20,76 m2 nyitott- fedett közlekedő és tároló.
Kivitelezési feladat ismertetése
A végállomás épület biztosítja a buszsofőrök számára a rövid pihenés lehetőségét, étkezési hely- és mosdó kialakításával. Az épület előtér, mosdó, WC és tartózkodó fűtött helyiségeket (31,34 m2), valamint fűtetlen nyitott-fedett közlekedőt és tárolót (20,76 m2) tartalmaz.
Az épületbe korszerű hőhídmgeszakításos alumínium nyílászárók kerülnek beépítésre (4db), melyek alumínium zsalugáterekkel egészülnek ki. Ezen kívül a külső falazat is el lesz látva homlokzati hőszigetelő rendszerrel (64,08 m2,) és a teljes tetőfelület is kap hő- és vízszigetelést (56,34 m2).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 33513023 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Margaréta buszforduló kiépítése - magasépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Hrsz: 10577/85
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás jellege: magasépítés, új építés
Építési beruházás meghatározó nagyságrendje: bruttó alapterület: 65,69 m2 alapterület: 31,34 m2 hasznos alapterület; 20,76m2 nyitott- fedett közlekedő és tároló
Építési engedély és tervdokumentációk
A tervezett létesítmény építési engedély köteles.
A tervezett létesítmény építési engedéllyel rendelkezik.
Az engedélyező hatóság: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
Az engedély ügyiratszáma: BK-05D/008/892-37/2015 – jogerős: 2015.09.10
Jogerős építési engedély és záradékolt engedélyezési tervdokumentációt mellékelve.(2. melléklet)
Kiviteli tervdokumentáció mellékelve (3. melléklet)
Építést befolyásoló tényezők
A beruházással érintett területen a buszok közlekedését az építés alatt folyamatosan biztosítani kell, a végállomás épület munkaterületének lehatárolását ennek figyelembevételével kell megoldani.
Az ideiglenes áram és vízvétel kiépítéséről, a munkaterület elkerítéséről, az ideiglenes melléképítmények elhelyezéséről és az organizációs feladatokról a vállalkozónak kell gondoskodnia.
A beruházással érintett területen (a buszforduló út és környezetrendezési munkáin) a kivitelezési időben más vállalkozó is dolgozhat. Kivitelező a társvállalkozókkal köteles együttműködni, a kapcsoló feladataikat egymással összehangolni.
A munkaterület átadását követően a visszavételig a terület biztonság- és vagyonvédelméről a Vállalkozónak kell gondoskodni.
Előzmények
A TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú „Margaréta buszforduló kiépítése” projekt keretében fejlesztésre kerül a Kecskemét Margaréta Otthonnál található végállomás és autóbuszforduló. A beruházás keretében felszíni utak felületek, buszforduló átalakítása és a buszsofőrök számára tartózkodó, végállomás épület építése valósul meg.
Jelen közbeszerzési kiírás a vonatkozó helyszínen kizárólag az épület (teljes körű szakági feladatokat is tartalmazó) kivitelezését tartalmazza. Az épületen kívüli, kapcsolódó felszíni és környezetrendezési feladatok, különösképpen a felszíni utak kialakítása és a növénytelepítések nem részei jelen kiírásnak.
Kivitelezési feladat ismertetése
A végállomás épület biztosítja a buszsofőrök számára a rövid pihenés lehetőségét, étkezési hely- és mosdó kialakításával. Az épület előtér, mosdó, WC és tartózkodó fűtött helyiségeket (31,34 m2), valamint fűtetlen nyitott-fedett közlekedőt és tárolót (20,76 m2) tartalmaz.
Az épületbe korszerű hőhídmegszakításos alumínium nyílászárók kerülnek beépítésre (4db), melyek alumínium zsalugáterekkel egészülnek ki. Ezen kívül a külső falazat is el lesz látva homlokzati hőszigetelő rendszerrel (64,08 m2,) és a teljes tetőfelület is kap hő- és vízszigetelést (56,34 m2).
Jelen közbeszerzési feladat a tervdokumentációban szereplő műszaki tartalom 1. ütemének megvalósítását tartalmazza. Az 1. építési ütem az épület teljes körű építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági munkáiból áll, kivéve a homlokzati fix és toló alumínium zsalugáterek rendszer elhelyezését. A zsalugáter rendszer elhelyezése 2. ütemben fog elkészülni.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. a) pontjában előírt építész szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 24) 10
2 3. részszempont: a szerződés teljesítésében közreműködő a felhívás M/1. b) pontjában előírt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 - max. 24) 10
3 4. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 24) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005
II.2.9) További információ:
FAKSZ: dr. Fodor Péter, lajstromszám: 00907.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. Értékelés adható pontszáma 0-10, módszere: 1. részszempont: fordított arányosság, 2., 3. és 4. részszempont: egyenes arányosság.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1954-15/2020 Rész száma: Elnevezés: Margaréta buszforduló kiépítése - magasépítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89290941
Postai cím: Halasi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: minoseg@freeline.hu
Telefon: +36 76484902
Internetcím(ek): (URL) www.freeline.hu
Fax: +36 76507240
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32417591
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33513023
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉV jogosultságú felelős műszaki vezetés.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Free Line Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89290941
Postai cím: Halasi Út 2
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10553602203

Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges