Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8893/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Corvinus Egyetem
Teljesítés helye:1093 Budapest Fővám tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58756641
Postai cím: Fővám Tér 8 37058
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
Telefon: +36 14827154
E-mail: kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000461672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Egyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hallgatói Szolgáltatói Központ kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000461672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Hallgatói Szolgáltató Központ kialakítására
II.1.1) pontban karakterkorlátozás miatt rövidítésre került az eljárás elnevezése: Hallgatói Szolgáltatói Központ kialakításának kivitelezési munkái a Budapesti Corvinus Egyetem főépületében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A részajánlattétel lehetőségének biztosítása az elvégzendő munkák jellege miatt nem lehetséges. Az elvégzendő munkák egységes belsőépítészeti koncepció megvalósítását szolgálják. A beruházás egy épületben egyidőben megvalósuló, egymással szoros műszaki és időrendbeli kapcsolatban lévő munkákat tartalmaz, melyek gazdasági észszerűséggel a folyamatos, zavartalan munkavégzés érdekében nem elválaszthatók.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Hallgatói Szolgáltatói Központ kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1093 Budapest Fővám tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elvégzendő feladatok a Hallgatói Szolgáltatói Központ kivitelezése során:
~475 m2 terület teljes belsőépítészeti felújítása
~475 m2 terület teljes elektromos (erős és gyengeáram) felújítása
~475 m2 terület teljes belsőépítészeti felújítása
~200 m2 gipszkartonfal építése
~350 m2 gipszkarton, monolit álmennyezet készítése
~500 m2 akusztikai falburkolat készítése
~320 m2 burkolattal rendelkező álpadló építése
~2100 m2 falfelület festése
~35 m2 üvegfal kialakítása
- 2db 4*1,6m egyedi tárgyalóasztal gyártása
- 20db tárgyalószék szállítása
~28 m2 növényfal kialakítása
- 1 db VRF kültéri egység és 12db beltéri egység telepítése
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállási idő (egész hónap) (Legalább 0 hónap, legfeljebb 24 hónap. A 24 hónapot elérő, ill. afeletti megajánlás a maximális pontszámot kapja.) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (egész Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: TOVÁBBI INFO FOLYT (VI.3.12 pont)
q) Az ajánlathoz csatolni kell - a 2006.évi V. törvény 9. §-ában foglaltaknak megfelelően - az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányának másolatát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni eredeti példányban. Egyéni vállalkozónak, az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 10. § (1) bekezdése figyelembevételével csatolnia kell a képviseletre jogosult személy által aláírt a képviseletre való jogosultság igazolására alkalmas teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, az igazolványszámát, vagy az adószámát. A képviseleti jogosultság igazolására AK nem fogadja el AT vagy alváll. által benyújtott személyes okmányok másolatát. Elektronikus aláírás esetén AK az aláírást a www.keaesz.gov.hu oldalon validálja. Amennyiben az elektronikus aláírás érvényes validációval rendelkezik és a tárolt cégkivonat tartalmazza az azonosítóját, AK eltekint az aláírási címpéldány csatolásától.
r) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a részletes ajánlatot (árazatlan költségvetés kitöltve!), melyet Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekint. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem tartalmazza a beárazott, tételes költségvetést .
s) Minden, a felhívás III.1.2) a.) pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vevő ajánlattevőnek és más szervezetnek (személynek) nyilatkoznia kell arról, hogy pénzforgalmi számláit mely pénzügyi intézmények vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részére pénzforgalmi számlát.
t) Pontszámok kiosztásának módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, vállalt jótállási idő esetében egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését a dokumentáció tartalmazza.
u) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
v) Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
w) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
x) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
y) Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatot elektronikus úton szükséges becsatolni az EKR rendszerbe (www.ekr.gov.hu) az eljárás erre megadott felületén. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az EKR-ben rögzített ajánlattételi határidőn belül elektronikusan beérkezik.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) a- m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114.§ (2) bekezdés és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17.§-a szerint Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik jelen Felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) al-pontját a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17.§-a szerint kell igazolnia. A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a jelen felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az Ajánlati felhívás III.1.1. pontjában felsorolt nyilatkozatokkal egyidejűleg köteles benyújtani
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Magyarországon letelepedett Ajánlattevő szerepeljen az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a letelepedése szerinti ország hasonló nyilvántartásába.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján, pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról (a vizsgált időszak vonatkozásában a már megszűnt számlákról is) szóló nyilatkozat, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin jelen Felhívás feladásától visszafelé számított huszonnégy (24) hónapban harminc (30) napot meghaladó sorbaállítás volt-e.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
b) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen Felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három (3) üzleti évi összesített teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdése szerint igazolható. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) és 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7), 19. § (7) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései.
A Kbt. 114.§ (2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított huszonnégy (24) hónapban harminc (30) napot meghaladó sorba állítás volt.
b) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha jelen Felhívás feladását megelőzően mérlegfordulónappal lezárt utolsó három (3) üzleti évben összesen a teljes nettó árbevétele nem éri el a százkilencvenkétmillió forintot, azaz 192 000 000 Ft-ot.
A fenti a) pontban foglalt követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel.
A fenti b.) pontban foglalt a követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: a) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és 22. § (3) bekezdése szerint jelen Felhívás feladásától visszafelé számított hatvan (60) hónapban teljesített, jelen Felhívás III.1.3) pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége), a kivitelezés tárgyát, a kivitelezéssel és/vagy felújítással érintett terület nagyságát ( külön kitérve a belsőépítészet, elektromos (erős és/vagy gyengeáram) festés területének nagyságára) , a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év/hónap – megjelölésével) és helyét, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el. Ajánlatkérő épület fogalma alatt az 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 114.§(2) szerint, a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az igazolások benyújtásának előírásakor az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) és a 114. § (2) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése, 21. § (2a) a) pontja, 21/A. §-a, 24. § (1) bekezdése és további vonatkozó rendelkezései.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): a) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be jelen Felhívás feladásától visszafelé számított hatvan (60) hónapban összesen legalább 350nm belsőépítészeti kivitelezésre és/vagy felújításra, 350 nm terület teljes elektromos (erős és/vagy gyengeáram) kivitelezésre és/vagy felújításra, valamint 1500 nm festésre vonatkozó műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciát, amely legfeljebb négy (4) db referenciával igazolható Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Jótállás Vállalkozó a szerződés tárgyát képező, a szakmai elvárások szerinti, a Ptk. 6:123. §-ának figyelembe vételével, a forgalomban szokásos jó minőségben, a forgalomban szokásos jó minőségű anyagból, a terveknek és egyéb dokumentumoknak, szabványoknak és szabályzatoknak megfelelő módon, a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért minimum 24 hónap, illetve a benyújtott ajánlat alapján jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. Az előírt jótállási időn kívül a kötelező alkalmassági időre vonatkozóan a 12/1988. ÉVM-IpM-KM- MÉM-KVM r. előírásai az irányadóak.
Kellékszavatosság: Vállalkozót a jogszabályban meghatározott időtartamban szavatosság is terheli.
b) Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj után napi két százalék (2%), de maximum tíz (10) napi tételnek megfelelő összeg.
c) Meghiúsulási kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj huszonöt százaléka (25%).
d) Felelősségbiztosítás: Vállalkozó köteles a közbeszerzés tárgya szerinti teljes tevékenységi körre kiterjedő, teljes körű szakmai, az alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig megszakítás nélkül fenntartani, amelynek mértéke legalább 100.000.000,- Ft/év, valamint káreseményenként legalább 20.000.000,- Ft/kár. A meglévő érvényes biztosítási szerződés a Szerződés aláírásának előfeltétele. Vállalkozó köteles a vonatkozó biztosítási kötvény, továbbá a díjfizetés megtörténtét igazoló dokumentum másolatát a szerződés aláírásának időpontjában Megrendelőnek átadni.
e) Jótállási biztosíték: A Kbt . 134. § (4) bekezdés szerint a szerződés szerinti kivitelezés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújt megrendelő számára, melynek mértéke jelen a szerződés szerinti kivitelezés tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás mértékének 5%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a forint. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak alapján 30% előleget fizet. Ajánlatkérő tartalékkeretet köt ki, melynek mértéke az ajánlati ár (nyertes ajánlattevő nettó vállalási ára) 10%-a. Ajánlatkérő a tartalékkeretet 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 20.§ -val összhangban biztosítja. Vállalkozó a kivitelezés 50%-os készültségi fokának maradéktalan elvégzését igazoló tételes műszaki jegyzék, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljesítésigazolás alapján, a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegre jogosult, a fennmaradó Vállalkozói díj a Kivitelezés határidőben történő műszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követően benyújtható végszámlában érvényesíthető, Megrendel.ő által aláírt teljesítésigazolás alapján
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolt teljesítést követően a vállalkozó által kiállított és megküldött számlát a Kbt. 135. § alapján a Ptk. 6:130. §(1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. §(1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ában meghatározottak szerint banki átutalással fizeti meg. Irányadó továbbá a Kbt. 135. § (2) és (6) bekezdése. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak alapján késedelmi kamat fizetésére köteles. Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek részét képezik a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet rendelkezései. Az ellenszolgáltatás és a szerződéses biztosítékok teljesítésének részletes feltételeit a Dokumentáció (szerződéstervezet) tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás, Vállalt többlet jótállás esetén egyenes arányosítás, az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő a) AK a Kbt. 40. § (1) bekezdésében rögzített, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le a tárgyi közbeszerzési eljárást.
b) Ahol AK a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában
c) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart
Találkozó időpontja: 2020. május 28. 09:00 óra
Találkozó helye: Budapesti Corvinus Egyetem
1093 Budapest, Fővám tér 8. Déli kapu
A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, melyet AK öt (5) napon belül valamennyi a Kbt. 56. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.
d) A kiegészítő tájékoztatás megadásának határideje körében AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik napot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik napnál később érkezik be, a kiegészítő tájékoztatást AK-nek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt észszerűen lehetséges.
e) Az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (2) alapján előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Egyéb esetekben AK nem követeli meg elektronikus aláírás alkalmazását.
f) Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
g) AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
h) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat
i) Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
j) AK a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) 6:419. § alapján előírja, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti kezességvállalás esetén kifejezetten készfizető kezességet kell vállalni. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben AK és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. 6:416. § szerinti kezességi szerződés jön létre olyan módon, hogy a fentiek szerinti írásbeli kezességvállalásnak AK általi elfogadásáról a kezességet vállaló személyt (szervezetet) értesíti AK. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, e-mail címét.
k) AK jelen felhívásban AT-nek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági feltételeit és ennek igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
l) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
m) AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, jelen Felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza árfolyamai alapján számítja át magyar forintra, árbevétel tekintetében az érintett év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
n) AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
o) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
p) Amennyiben AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről cégbíróság által megküldött igazolást. Ha AT tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása szükséges.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges