Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8897/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:Az egyes feladatok vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti helyszínek Bács-Kiskun megye területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66928865
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bankó Ágnes
Telefon: +36 76513813
E-mail: banko.agnes@bacskiskun.hu
Fax: +36 76513801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bacskiskun.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483032020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000483032020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-268) rendezvényszervezés (3) (TOP-5.3.2)
Hivatkozási szám: EKR000483032020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Napközis táborok megszervezése és lebonyolítása a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 azonosító számú, „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi programokban” című projektben
11 db napközis tábor megszervezése és lebonyolítása Bács-Kiskun megye területén
táboronként min. 15 fő
időtartam táboronként: 5 nap
főbb elemei: a programok tervezése, programok szervezése, célcsoport toborzása; tábor lebonyolítása Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyott programterv szerint; a program megvalósításához szükséges anyagok és eszközök biztosítása; együttműködés a kirándulások megszervezésében, lebonyolításában: a szükséges busz és a belépőjegyek biztosítása; az Európai Uniós forrásokból megvalósított programoknak megfelelő dokumentáció; a résztvevők napközbeni háromszori ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna); táboronként legalább 1 fő pedagógus művelődésszervező, közművelődési szakember, vagy kulturális mediátor végzettséggel rendelkező táborvezető biztosítása
A megvalósításhoz koncepciót Ajánlatkérő biztosít.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes feladatokat és specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyának jellege és mennyisége nem teszi lehetővé részajánlat tétel biztosítását az ajánlatkérő gazdasági és a szolgáltatás minőségéhez fűződő érdekeinek sérelme nélkül.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: napközis táborok szervezése és lebonyolítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Az egyes feladatok vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerinti helyszínek Bács-Kiskun megye területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Napközis táborok megszervezése és lebonyolítása a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 azonosító számú, „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi programokban” című projektben
11 db napközis tábor megszervezése és lebonyolítása Bács-Kiskun megye területén
táboronként min. 15 fő
időtartam táboronként: 5 nap
főbb elemei: a programok tervezése, programok szervezése, célcsoport toborzása; tábor lebonyolítása Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyott programterv szerint; a program megvalósításához szükséges anyagok és eszközök biztosítása; együttműködés a kirándulások megszervezésében, lebonyolításában: a szükséges busz és a belépőjegyek biztosítása; az Európai Uniós forrásokból megvalósított programoknak megfelelő dokumentáció; a résztvevők napközbeni háromszori ellátása (tízórai, ebéd, uzsonna); táboronként legalább 1 fő pedagógus művelődésszervező, közművelődési szakember, vagy kulturális mediátor végzettséggel rendelkező táborvezető biztosítása
A megvalósításhoz koncepciót Ajánlatkérő biztosít.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes feladatokat és specifikációt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (HUF, előny a kisebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/07/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001
II.2.13) További információ
1.) AT a teljes mennyiségre köteles ajánlatot tenni.
2.) A nyújtandó szolgáltatás minőségét és jellemzőit AK olyan részletességgel meghatározta, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (AI), akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek keretében
• nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá;
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania;
• AV és adott esetben AI vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására AK elfogadja, ha AT a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért AT felel.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására AT-nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására vonatkozó nyilatkozatot.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes igazolás módja:
P1. AT igazolja alkalmasságát a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatás részének benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait AK ellenőrzi, a beszámoló benyújtása nem szükséges
A Rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, ha AT a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A Rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében, ha AT a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1. Alkalmas AT, ha az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül legalább 2 esetében adózott eredménye nem negatív.
Ha AT a Rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kívánja igazolni az alkalmasságát, alkalmas, ha működésének megkezdése óta rendelkezik legalább 7 000 000 Ft, rendezvényszervezési szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a P1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek elegendő, ha egy közös AT megfelel.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 19. § (7) bekezdés rendelkezései szerint is. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására AT-nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására vonatkozó nyilatkozatot.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes igazolás módja:
M1. AT a Rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (gyermekprogramok szervezése és lebonyolítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a Rendelet 23. §-ban írt módon (saját nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással). A referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szolgáltatást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szolgáltatást veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra eső mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, összességben legalább 120 résztvevő részére gyermekprogram szervezése és lebonyolítása vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával. A követelménynek AT több szerződésből származó teljesítéssel is megfelelhet.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér: 1%/nap
hibás teljesítési kötbér: 1%/alkalom
meghiúsulási kötbér: 20%
A szerződést biztosító (megerősítő) mellékkötelezettségek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
Forrás: 100 %-ban a TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001 „Az Érték-Élmény-Egészség megjelenítése közösségi programokban” projekt. Amennyiben a támogatási forrás nem nyújt elegendő fedezetet, azt AK – döntése szerint – saját forrásból kiegészítheti.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
AK előleget nem fizet.
Számlázás ütemezése: részszámla rendezvényenként.
A nyertes AT a számlán köteles feltüntetni a projekt azonosító számát (TOP-5.3.2-17-BK1-2018-00001).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(5) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
6. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén alkalmazandó eltérő szabályok:
a. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
b. A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
c. A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
d. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
e. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
f. A bontás helye: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., I. emelet 116. számú iroda
g. A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
7. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
8. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
9. AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.2) P1. és III.1.3) M1.
10. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11. A II.2.7) pontokban megadott kezdő időpont a szerződéskötés tervezett napját jelenti. Amennyiben a szerződés ennél korábban létrejön, az nem módosítja sem a befejező időpontot, sem a műszaki leírásban megadott részhatáridőket, időpontokat. Amennyiben a szerződés ennél később jön létre, AK a 2020. augusztus folyamán megrendezni tervezett táborok módosított időpontjáról azt min. 30 nappal megelőzően tájékoztatja a nyertes AT-t.
12. További információk a KD-ban találhatók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges