Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8918/2020
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Mórahalom Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92056107
Postai cím: Szentháromság Tér 1.
Város: Mórahalom
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6782
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Zoltán
Telefon: +36 62281022
E-mail: info@morahalom.hu
Fax: +36 62281044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000448282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés Összefoglaló szakmai elemzések, stratégiák készítése a „Szeged-Makó turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása”projektben tárgyban

1. részfeladat - Kulturális turizmus fejlesztése
Részletes leírás 1:
A térség kulturális értékeinek belföldi és nemzetközi értékesíthetőségét, fejlesztési koncepcióját leíró tanulmány.
Műszaki specifikáció 1:
A beszerzés céljához kapcsolódóan a fő feladat a Szeged-Makó turisztikai fejlesztési térségre vonatkozó turisztikai termékspecifikus (kulturális turizmus) összefoglaló és elemző tanulmány elkészítése termékfejlesztési javaslatok megfogalmazásával.
Részletes feladatleírás:
- kulturális turisztikai altermékek beazonosítása és a térségi vonzerők besorolása a terméktípusokba (legalább: világörökségi/világörökségvárományosi helyszínek, múzeumok, kastélyok, várak, bemutatóhelyek, látogatóközpontok, egyházi emlékek, ipartörténet)
- a beazonosított vonzerők/attrakciók felmérése, különös tekintettel a szolgáltatási spektrum, a szolgáltatási minőség és a hálózatba kapcsolás lehetőségeinek bemutatására
- az előző pont kapcsán valamennyi elemről adatlap készítése szükséges, melyben részletezni kell legalább:
● megnevezés
● rövid bemutatás
● megközelíthetőség, elhelyezkedés
● honlap és közösségi média elérhetőség és értékelés
● üzemeltető alapadatai
● településenkénti turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek, vendéglátóhelyek és egyéb turisztikai attrakciók elérhetősége)
● nyitvatartás
● jegyárstruktúra (jegyárak és kedvezmények)
● fizetési és foglalási lehetőségek
● kitáblázottság (megléte, minősége, látogatószempontú megfelelősége)
● elérhető szolgáltatások (parkoló, családbarát szolgáltatások, étterem/büfé, shop, idegenvezetés, audio guide, terembérlés stb.)
● akadálymentességi ismérvek
● családbarát ismérvek
● idegen nyelvi elérhetőség
● látogatóforgalmi mutatók az elmúlt 5 év vonatkozásában (látogatószám, ingyenes és fizetős vendégek aránya, kedvezményes jeggyel érkezők aránya, látogatóforgalom szezonális megoszlása, külföldi vendégarány, TOP belföldi és külföldi küldőpiacok beazonosítása, látogatók jellemző átlagos tartózkodási ideje)
● célcsoportok
● attrakció deszitnációban betöltött szerepe
● további, szükségesnek tartott vonzerőspecifikus adatok
A felmérést követő feladat egy összefoglaló elemzés készítése a felmért vonzerőkről külön kitérve a térség kiemelt/kiemelendő kulturális turisztikai attrakcióira, valamint a felmért látnivalók és programhelyszínek összekapcsolhatóságának, keresztpromóciós és kombinált értékesítésének lehetőségeire (akár egyéb terméktípussal is). Az elemzés ki kell, hogy térjen a vonzerők elérhetőségére (szezonálisan vagy egész évben elérhető).
A felmért attrakciók legfontosabb adatairól excel formátumú összefoglaló táblázat készítése, valamint attrakciónként 2-3 db fotó készítése (fotódokumentáció a bejárásról) szükséges.
A felmérő adatlapok, a fotótár és az excel táblázat nem képezik a minimális terjedelem részét, mellékletként csatolandók.
Eredménytermék 1:
80-90 oldalas dokumentum szöveges tartalom esetén 11-es betűmérettel, 1-es sortávval szedve, ábrákkal, grafikonokkal együtt. A teljesítés formája: 2 db nyomtatott példány, valamint elektronikus példányban is (szerkeszthető: doc/docx és pdf formátumban) a megrendelő rendelkezésére bocsátva.
2. részfeladat - Családbarát desztináció
Részletes leírás 2:
A projekt célja a családbarát stratégiában meghatározott irányelvek alapján a térség vonzerőinek, attrakcióinak családbarát szempontú felmérése
Műszaki specifikáció 2:
A családbarát stratégia elkészítésének célja, hogy meghatározza a Szeged-Makó turisztikai térségen belül a családbarátság, mint horizontális, általános érvényű szempont értelmezési szintjeit, és ehhez képest vizsgálja a turisztikai térség attrakcióit és a turisztikai infrastruktúrához (szálláshelyek, vendéglátóhelyek) tartozó szolgáltatóit, azok eszközei és szolgáltatásai szintjén, majd ehhez képest határozza meg a stratégiai célkitűzéseket és fejlesztési irányokat.
A családbarát stratégia elkészítése az Ajánlatkérő által előre meghatározott, és Vállalkozóval leegyeztetett módszertan alapján történik.
A stratégiának tartalmaznia kell minimum:
1. Vezetői összefoglaló
2. Helyzetelemzés
• A kiinduló helyzet ismertetése, rövid értékelése
• Kereslet és kínálat elemzése
3. Összegzés, problémafelvetés
4. Intézkedési terv: a jövőkép és fejlesztési irányok meghatározása, prioritások kijelölése
A családbarát stratégia elkészítésével kapcsolatos követelmény, hogy legalább 10 éves időtartamra készüljön, és a család minden generációjával foglalkozzon (ne csak a 3 év alatti gyerekekre vonatkozzon).
A stratégiának választ kell adni arra, melyek a családok, mint célcsoport igényei, erre, milyen kínálattal válaszol a desztináció, hogyan növelhető a családosok tartózkodási ideje, költési hajlandósága, komfortérzete, valamint hogyan válhat vonzóvá az adott desztináció a családosok számára.
A stratégiában meg kell határozni, hogy melyek azok a területek, ahol nem szükséges a beavatkozás, illetve melyek azok a kínálati elemek, amelyek jelenlegi állapotukban fejlesztésre szorulnak, vagy jelenleg a desztinációban semmilyen formában nem elérhetők.
Meg kell határozni továbbá azt az alapvető elvárást, szolgáltatási minőséget és színvonalat a családbarátság vonatkozásában, amely a desztinációban érintett turisztikai szereplők és összességében a desztináció szintjén is rendelkezésre kell állnia.
5. A stratégia elkészítése során elvárás legalább 20, a térségben releváns szakmai szereplővel történő igazolt egyeztetés.
6. A stratégiához kapcsolódóan legalább 2 alkalommal szükséges a térségi turisztikai szereplőkkel fórum keretében a munkafolyamatot ismertetni, hozzászólási, véleményezési lehetőséget biztosítani.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS AZ ALÁBBI II.2.4. PONTBAN

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább
- M/1-1. 1 fő, idegenforgalmi közgazdász képzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 60 hónap turisztikai szakmai tapasztalattal, és
- M/1-2. 1 fő felsőfokú, turisztikai szakirányú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap turisztikai szakmai tapasztalattal
továbbá a 2 fő szakember összesen rendelkezzen legalább 3 igazolt turisztikai szakirányú publikációval.
A szakmai tapasztalatot az Önéletrajznak kell tartalmaznia. Tapasztalati időként elfogadható az is többek között, ha a szakember munkakörébe tartozott turisztikai szakmai feladatok ellátása vagy turisztikai projektben való részvétel.
További előírás a csatolt Dokumentációban.
Helyesen:
Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább
- M/1-1. 1 fő, idegenforgalmi közgazdász képzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 60 hónap turisztikai szakmai tapasztalattal, és
- M/1-2. 1 fő felsőfokú, turisztikai szakirányú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap turisztikai szakmai tapasztalattal.
A szakmai tapasztalatot az Önéletrajznak kell tartalmaznia. Tapasztalati időként elfogadható az is többek között, ha a szakember munkakörébe tartozott turisztikai szakmai feladatok ellátása vagy turisztikai projektben való részvétel.
További előírás a csatolt Dokumentációban.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/05/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Egyéb dokumentációként az ajánlatkérő feltöltötte az EKR rendszerbe a módosított Dokumentációt, amelyben csak a jelen hirdetmény szerinti adatok módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben