Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8931/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Vízügyi Igazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77850241
Postai cím: Rákóczi Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Nóra
Telefon: +36 14773500
E-mail: palyazat@kdvvizig.hu
Fax: +36 14773519
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kdvvizig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318332020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318332020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Vízügyi Igazgatóság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: OKP-hoz kapcsolódó gépjárműbérlet
Hivatkozási szám: EKR000318332020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz kapcsolódó gépjárműbérlet 12 hónap időtartamra a bérleti szerződés hatályba lépésének dátumától, azaz 2020. október 14-től az alábbiak szerint:
1. rész: 6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró) bérlése;
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
2. rész: 2 db 9 személyes mikrobusz bérlése:
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak:34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6 db 5 személyes platós kisteherautó (terepjáró) bérlése 12 hónap időtartamra a bérleti szerződés hatályba lépésének dátumától, azaz 2020. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 5 fő (sofőrrel)
- Ajtószám: minimum 4 ajtó
- Karosszéria: duplakabinos platós
- Teljesítmény: minimum 135 LE
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártási évek átlaga (2010-nél nem régebbi) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra, valamint Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2020. október 14) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 12 hónap időtartamig tart.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot (Közbeszerzési dokumentumok 5. sz. melléklet/6. sz. melléklet), melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum csatolását (forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

II.2.1) Elnevezés: 2 db 9 személyes mikrobusz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
További tárgyak:34115200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db 9 személyes mikrobusz bérlése 12 hónap időtartamra a bérleti szerződés hatályba lépésének dátumától, azaz 2020. október 14-től.
- Gyártás időpontja: 2010. évnél nem régebbi
- Futott kilométerek száma: maximum 150 000 km
- Szállítható személyek száma: minimum 9 fő (sofőrrel)
- Minimum 2.0 dízel motoros
- Hajtóanyag: gázolaj (dízel)
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Gyártási évek átlaga (2010-nél nem régebbi) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó bérleti díj/db (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lebonyolításra, valamint Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2020. október 14) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 12 hónap időtartamig tart.
A Kbt. 114/A. § alapján Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakmai ajánlatot (Közbeszerzési dokumentumok 5. sz. melléklet/6. sz. melléklet), melyből megállapítható, hogy az 1. rész esetén megajánlott platós kisteherautó, azaz terepjáró, a 2. rész esetén megajánlott mikrobusz megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. A megajánlás alátámasztásaként kérjük olyan dokumentum csatolását (forgalmi engedélyek másolata vagy törzskönyv másolata), melyből Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a gépjárművek életkorát és a megajánlott átlagéletkort.
Ajánlatkérő nem alkalmazza az adott eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a közbeszerzési eljárás alatt merül fel.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell dokumentumot benyújtania.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti − korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált − egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közvetlen megküldését követő keltezésű nyilatkozatok, igazolások benyújtását fogadja el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertesse a jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész platós kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása, 2. rész mikrobusz bérbeadása) referenciáit, a nyilatkozat, vagy igazolás tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap megjelölésével), a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám), a szállítás tárgyát és mennyiségét (az alkalmasság megítéléséhez szükséges tartalommal), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, de elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. A műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül [Kbt. 65. § (7) bekezdés]. A meghatározott referencia több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (1a) bekezdésére: "Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő
a) három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett,
b) hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szállításokat veszi figyelembe."
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő
1. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik legalább a felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (platós kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása) vonatkozik, ahol a szerződéses platós kisteherautó, azaz terepjáró bérbeadása elérte a 4 db-ot;
2. rész: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik legalább a felhívás megküldésének napjától visszaszámított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely a közbeszerzés tárgyára (mikrobusz bérbeadása) vonatkozik, ahol a szerződéses mikrobusz bérbeadása elérte a z 1 db-ot.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén:
Meghiúsulási kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %-ának megfelelő összeg.
Késedelmi kötbér: ha olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. A mértéke az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 0,2 (nulla egész két tized) %-a, minden késedelmes naptári nap után, de legfeljebb az áfa összegét nem tartalmazó havi bérleti díj 5 (öt) %-a. Ha a késedelem a 25 naptári napot meghaladja, ezt az ajánlattevő olyan jelentős érdekmúlásának tekinti, amely feljogosítja ajánlattevőt arra, hogy a szerződéstől minden további figyelmeztetés és felszólítás nélkül elálljon.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlattevő havonta egy számlát köteles kiállítani. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlatkérői teljesítésigazolás alapján, számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően, a kincstári fizetési rendnek megfelelően, átutalással kerül kiegyenlítésre.
Továbbá a Ptk. 6:130.§, 6:155. § valamint a Kbt. 27/A, Kbt. 135. § (1), 135. § (5) 135. § (6) bekezdései az irányadók.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszeren belül történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: valamennyi rész esetén: 1. részszempont KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. 1. számú melléklet A.1. aa) alpontja szerinti fordított arányosítás, 2. részszempont 1. számú melléklet 2.) alpontja szerinti sorba rendezés.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására az Ajánlati felhívás IV.2.2). pontban foglalt határidőig. Az előírt nyilatkozatokat és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban.
2. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a műszaki, illetve szakmai alkalmassági kritériumokat (M/1. pont) érintik.
3. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni [Kbt. 66. § (6)]
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozat nemleges válasz esetén is csatolandó!
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2) bekezdés].
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat [Kbt. 35. § (2a) bekezdése].
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt nyilatkozatot csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. §-ának (2) és (3) bekezdései].
7. Az ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti szervezet tekintetében a cégszerűség és a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében az ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatot (amennyiben a cégkivonat megtalálható a Céginformációs Szolgálat honlapján, akkor a cégkivonat csatolása nem szükséges, azt az ajánlatkérő ellenőrzi). Szintén csatolni kell az ajánlathoz az ajánlattevő és a Kbt. 65. §-ának (7) bekezdése szerinti szervezet tekintetében az ajánlatot vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) 2006. évi V. törvény 9. §-ának (1) bekezdése szerinti aláírási címpéldánya(i)t, vagy aláírási mintá(i)t, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)t az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazott aláírási mintáját is.
8. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia (EKR szerint), amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat [Kbt. 66. § (5) bekezdés]. Az ajánlat szerinti iratnak ebben az esetben is meg kell azonban felelnie tartalmilag a jelen dokumentáció szerinti iratmintának. Hamis adatok, illetve hamis nyilatkozattétel esetén az ajánlattevő kizárására kerül sor.
Amennyiben az EKR használata során erre lehetőség van, az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A benyújtott dokumentumok elektronikus aláírással is elláthatóak, azonban az EKR-en belül annak használata nem kötelező.
9. Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap) van lehetősége az ajánlat benyújtására.
10. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
11. Ha bármely, az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, akkor az ajánlattevő köteles a nem magyar nyelvű irat felelős magyar fordításának a csatolására is.
12. Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő információt kérni, kérdést feltenni az EKR rendszeren belül lehet. A kiegészítő tájékoztatás kérésével és megadásával kapcsolatban az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.
13. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja az ajánlattevők számára.
AZ EKR SZIGORÚ KARAKTERKORLÁTOZÁSA MIATT AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK TELJES KÖRŰ MEGADÁSÁT A „ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK” ELNEVEZÉSŰ IRAT TARTALMAZZA!
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges