Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8943/2020
CPV Kód:79952100-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Teljesítés helye:Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.;APPLE PS Hostess Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Előadó-művészet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Artista- Előadó és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86029070
Postai cím: Állatkerti Körút 12/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsós Beáta
Telefon: +36 14122460
E-mail: maciva@maciva.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fnc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Előadó-művészet
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolgál.
Hivatkozási szám: EKR000244352020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása
A szerződés keretmennyisége
28 760 óra
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20 000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Megrendelő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
Kiegészítés a III.1.3.) ponthoz
Ajánlatkérő „kulturális tevékenységet végző” megrendelő alatt az alábbiakat érti:
A kulturális tevékenységet végző megrendelő/intézmény/gazdasági szereplő az aktív közösségi művelődést és a kulturális javak és értékek (szolgáltatások) közvetítésén keresztül végzi. Ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelynek végső célja a művelődésszervezés, felnőttoktatás és kultúraközvetítés, mely hatással van az életminőség javítására és a humán erőforrás fejlesztésre.
Ajánlatkérő kulturális tevékenységnek tekinti különösen a színházi, irodalmi, komolyzenei, képzőművészeti, múzeumi, könyvtári / levéltári tevékenységeket; a növény-, állatkerti, vagy természetvédelmi terület működtetését; történelmi hely, építmény vagy egyéb látványosság működtetését, melynek célja, hogy az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összességét bemutatva a művelődés szolgálja.
Ajánlatkérő „kulturális rendezvény” alatt az alábbiakat érti:
Olyan rendezvény, amely a személy művelődési aktivitását felkeltő, segítő és lehetővé tevő feltétel-, és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelődésre, a civil önszerveződésre és a közösségi művelődésre, mely magában foglalja a szellemi, különösen a kulturális és művészeti tevékenységet és e tevékenységek termékeit.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60463360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolg.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Fővárosi Nagycirkusz (1146 Budapest, Állatkerti körút 12/A)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„A Fővárosi Nagycirkuszban porta- és közönségkapcsolati szolgálat ellátása"
Host, és hostess szolgáltatások (Közönségkapcsolati szolgálati főbb feladatok):
- információs pultban szolgálat ellátása,
- vendégek irányítása és tájékoztatása,
- jegyek kezelése,
- ültetés jegyek alapján,
- ruhatár (időszakosan),
- ajtók nyitása/ csukása, villanyok felkapcsolása/ leoltása,
- nézőtéri felügyelet ellátása,
- szemétszedés,
- szórólapozás,
- a szolgálat ellátása a Fővárosi Nagycirkusz előadásrendjéhez igazodik,
- egyes előadásokon a szolgálatot ellátó személyzet száma 8 és 14 fő közt változik
Ajánlatkérő a nézőtéri felügyeletet nem tekinti személyvédelmi tevékenységnek.

Őrzés-, vagyonvédelmi szolgáltatások (Portaszolgálati főbb feladatok):
- A telephelyre történő ki-, és beszállítási folyamatoknak a felügyeletére 1 fő biztonsági őr biztosítása napi 24 órában, akinek fő feladata a telephely vagyonbiztonságának megőrzése, az ott tartózkodó személyek élete és testi épségének megóvása.
- A területen rendszeresített kamerarendszer porta helyiségbe látható kamera képeinek megfigyelése, szükség szerinti intézkedés.
- A portahelységben elhelyezett, és rendszeresített formanyomtatványok (pl. szolgálati napló, kulcskezelési nyomtatván, tűzjelző üzemeltetési napló, stb.) vezetése.
- Járőrözés
A Szolgáltató személyzete a Szolgáltató költségén köteles a Megrendelő által előírt és egyeztetett egységes formaruhában megjelenni. A munkavégzés egyenruhában történik. Az egyenruhák tervezését és gyártását a megrendelő végzi, melyet a Szolgáltató köteles közvetlenül gyártótól megvásárolni. Az egyenruha elemei: ing, mellény, műsorfüzet-tartó táska, fekete nadrág illetve nyáron szoknya.
Az általános formaruhától való eltérést a felek a rendezvényeket megelőzően egyedileg egyeztetik.
Megrendelés: Ajánlatkérő minden vasárnap, a következő egész hétre vonatkozóan megadja a nyertes ajánlattevő részére a pontos létszám és időbeosztást (heti beosztás).
A szerződés keretmennyisége
28760 óra
Várható megosztás a tevékenységek között:
Hostess szolgálat: 20000 óra
Portaszolgálat: 8760 óra
Megrendelő nem köteles a keretmennyiséget kimeríteni.
A szerződés időtartama alatt (12 hónap) körülbelül 330 darab kulturális rendezvény (előadás) várható.
A host- és hostess feladatok ellátása során legalább 1 fő irányító személyzet biztosítandó, aki a rendezvények lebonyolításának időszakában telefonon elérhető.
A VSzVMt. 14. § (2) bekezdés szerint „A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében további vállalkozással kizárólag a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával köthet szerződést. Az alvállalkozó a szerződés teljesítése érdekében további alvállalkozóval nem köthet szerződést.” Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján meghatározza, hogy a - 1 fő portaszolgálati feladatokat is ellátó - biztonsági őri tevékenység esetében kizárja az alvállalkozó igénybevételét, tehát a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató Vállalkozás a szerződés teljesítése érdekében nem jogosult alvállalkozót igénybe venni, további vállalkozással szerződést kötni a tevékenység végzésére.
A Vállalkozás rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban VSzVMt.) meghatározott működési engedéllyel, a feladatot ellátók a tevékenység személyes végzésére jogosító igazolvánnyal.
A részletes műszaki leírás a Műszaki leírásban található.
Ajánlatkérő megjelöli, hogy a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást kíván kötni, annak megkötését követően, az egyes beszerezni kívánt szolgáltatásokat közvetlen megrendelés útján rendeli meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Rendkívüli esetben a Szolgáltató által a módosításra biztosított idő (órában megadva, min. megadható érték: 6 óra; a max. megadható érték: 24 óra) (a kötbérmentes lemondásra biztosított idő)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Mindösszesen ajánlati ár Ft (képzett érték) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Szerz. mindkét fél általi aláí. napjától kezd. 12 hó határozott ideig tart.A keretmeg. ezt megelőzően is megszűnik, ha a Megr. által, a KM alapján megr. órák száma a keretmenny. eléri.
A keretmenny. felhasz. kizárólag Megr. egyoldalú döntésétől függ, Szolg. semmilyen erre von. igénnyel nem jogosult fellépni,kivéve a megr. alapján Szolg. megill. díjat. Megr. nem köteles a keretmenny. kimeríteni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Főv.Nagycirkuszban porta-és közönségkapcs.szolg.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Internetcím(ek): (URL) www.valton.hu
Fax: +36 18722942
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27312050243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: APPLE PS Hostess Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44378835
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: ezsias.nikolett@appleparty.hu
Telefon: +36 205013231
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11911210243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60463360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41907942
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27312050243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 5658/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges