Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8969/2020
CPV Kód:24000000-4
Ajánlatkérő:TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Allied Solutions CEE Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:víziközmű szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69407745
Postai cím: Nyugati ipari út 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Balázs
Telefon: +36 72421700
E-mail: vincze.balazs@tettyeforrashaz.hu
Fax: +36 72421701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu.
A felhasználói oldal címe (URL): www.tettyeforrashaz.hu.
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
x Egyéb tevékenység: víziközmű szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ad.vét. keretszerz polielektrolit beszerzésre
Hivatkozási szám: EKR000982672019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I.
Beszerzés mennyisége két évre:
a) Vegyi anyag megnevezése
Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit
Mennyiség (kg/két év) : 25.200
Megjegyzés: A mennyiség - 30 %-kal eltérhet
b) Vegyi anyag megnevezése:
Rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit
Mennyiség (kg/két év): 56.700
Megjegyzés: A mennyiség - 30 %-kal eltérhet
II.
Megrendelői követelmények, műszaki specifikáció
1. Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit.
1.1. Az iszapkezelő vonal bemutatása:
Fölös és nyers iszap elősűrítése:
A fölösiszap 0,7 – 0,9 % -os szárazanyag tartalommal van kivéve a szennyvíztisztítási rendszerből. A recirkulációs gépházban elhelyezett fölösiszap szivattyúkkal egy 1.550 m3-es a pálcás iszapsűrítő medencébe kerül továbbításra, ahol gravitációs úton történik az elősűrítése.
Az előülepítőből kiemelt 1,1 – 2,8 %-os szárazanyag tartalmú nyersiszap mamutszivattyúzással közvetlenül a már említett pálcás iszapsűrítő medencébe jut, ahol a fölös iszappal keverten történik az elősűrítése.
Az elősűrítéssel átlag 2,2 % szárazanyag tartalmú kevert iszap állítható elő. Az elősűrített iszap továbbítását iszapátemelő végzi a vasbeton medence zsompjából az elősűrítő gépház 1 db 250 m3-es kevertiszap puffer medencéje felé.
Kevert iszap elővíztelenítése:
A gravitációsan elősűrített, átlag 2,2 % szárazanyag tartalmú kevert iszap rothasztás előtti elővíztelenítése, polielektrolit adagolása mellett, a sűrítő gépházban elhelyezett 2 db víztelenítő asztallal történik.
A por alapú polielektroltból egy 3 kamrás, folyamatos bekeverésű beoldó készíti el a megfelelő törzsoldatot. A polielektrolit oldat az iszapvezetékbe van adagolva, elkeveredését egy statikus és egy dinamikus flokkulátor is segíti.
Az üzemviteli paraméterek beállításához, a szárazanyag tartalmak meghatározását 1 db System SMART5 típusú mikrohullámú nedvesség-meghatározó műszerrel végezzük a feladott és az elővíztelenített iszapból, valamint a szűrletvízből.
Rothasztott iszap víztelenítése:
A rothasztott iszap a kigázosító medencéből, 2 db kiegyenlítő tartályba (V= 45 m3/db) kerül. Innen történik a feladása víztelenítésre, amit 3 db dekantáló centrifuga végez. A víztelenítési hatékonyság növelése céljából polielektrolit oldat kerül hozzáadásra az iszaphoz. A vegyszer beadagolása történhet közvetlenül a centrifugák bevezetésénél, vagy a jobb elkeveredés érdekében a centrifugák előtt az iszapfeladó szivattyú utáni iszapvezetékbe.
Az iszap-víztelenítés folyamatos, illetve szakaszos üzemben is történhet, a rothasztott iszap mennyiség és a szárazanyag tartalom függvényében 1, 2, vagy 3 centrifuga is üzemelhet egy időben.
Az üzemviteli paraméterek beállításához, a szárazanyag tartalmak meghatározását 1 db System SMART5 típusú mikrohullámú nedvesség-meghatározó műszerrel végezzük a feladott és a centrifugált iszapból, valamint a szűrletvízből.
Polielektrolit bekeverését egy AerowetTM/100/2.2 Integral Auto JetWet® típusú bekeverő végzi. A bekeverési ciklus után, az 5 grammos dózisú vegyszeroldatot egy 15 m3-es késztermék tartályba szivattyúzzuk egy hígító panelen keresztül ahol további nagy mennyiségű víz hozzáadásával, elkészül az iszap víztelenítéséhez adagolandó 1,5-2,2 ezrelékes vegyszeroldat. A polielektrolit adagolása innen történik az iszaphoz.
2.1. Berendezések, üzemviteli adatok:
2.1.1. Az elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítése:
Elővíztelenítő asztalok típusa:
- 2 db PDL 2000 típusú, 30 m3/h, ~ 1000 kg sz.a./h.
Vegyszeradagoló állomás / Polimer beoldó berendezés:
- ProMinent Ultromat 2000 típus (1db)
- Bekeverési kapacitás: maximum 18 kg polielektrolit por / h.
Iszap elővíztelenítés paramétereit (2018.01.01.- 2018.12.31. időszak adatai alapján) a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2.1.2. Rothasztott iszap víztelenítése:
Iszapvíztelenítő centrifugák típusai:
- 1 db HILLER DP 51-422 típusú, névleges 35 m3/h.
- 1 db HILLER DP 45-422 típusú névleges 22 m3/h.
- 1 db HILLER DP 450-422 típusú névleges 22 m3/h.
Vegyszeradagoló állomás / Polimer beoldó berendezés:
- AerowetTM /100/2.2 Integral Auto JetWet® típus (1db)
- Bekeverési kapacitás: maximum 15,57 kg polielektrolit por / h.
Iszapvíztelenítés paramétereit (2018.01.01.- 2018.12.31. időszak adatai alapján) a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
2.2. Információk az üzemi kísérletről és feltételeiről:
2.2.1. Az ajánlott vegyszerekkel üzemi kísérletet kell lefolytatni, az alábbiakban megadott adatok, bírálati szempontok (ciklusköltség) meghatározásához:
2.2.1.1. Az elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítése:
o 5,5 % szárazanyag tartalmú iszap elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit mennyiségének (dózisának) meghatározása.
o A kísérlettel meghatározott vegyszerdózis és az ajánlati ár alapján két éves vegyszerköltség meghatározása, 9000 tonna szárazanyag tartalom / 2 év mennyiségre.
2.2.1.2. Rothasztott iszap víztelenítéséhez:
o az iszap víztelenítéséhez szükséges, fajlagos polielektrolit mennyiségének (dózisának) meghatározására.
o A kísérlettel meghatározott vegyszerdózis és az ajánlati ár alapján két éves vegyszerköltség meghatározása, 7100 tonna szárazanyag tartalom / 2 év mennyiségre (KO-fermentáció miatt, külső hulladékbeszállítással növelve).
o a víztelenített iszap elhelyezés, fajlagos költségének meghatározása a kísérlet során elért centrifugált iszap átlagos szárazanyag tartalma és az iszapelhelyezés költsége alapján.
o iszapvíz lebegőanyag tartalmából adódó, belső terhelés (iszapvíz tisztítási költség) meghatározása.II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 74346085 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ad.vét. keretszerz polielektrolit beszerzésre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24000000-4
További tárgyak:24310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Tettye Forrásház Zrt. Pécs város szennyvíztisztító telep, 7634. Pécs, Állomás u. 40.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés tárgya : Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit és rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
A beszerzés pontos mennyiségét, a technológiai sort a II.1.4) pontban rögzítettük.
2.2. Információk az üzemi kísérletről és feltételeiről előírás folytatása.
2.2.2.Üzemi kísérlet:
Ajánlatkérő kizárólag helyszíni bejárás keretében lehetővé teszi Ajánlattevők számára, hogy iszapmintát vegyenek a megajánlásra kerülő polielektrolitok kiválasztásának céljából.
2.2.2.1. A szennyvíziszap elővíztelenítő és víztelenítő berendezéseinek működtetése:
o A kísérletet a meglévő polielektrolit bekeverő, beoldó és adagoló rendszerek használatával kell végezni.
o A kísérlet az elővíztelenítő és víztelenítő berendezések normál üzeme közben jellemző hidraulikai terhelés mellett végzendő, változó mennyiségű polielektrolit adagolással.
o Üzemelés közben 1,5 - 2 óránként veszünk mintát a kísérlet értékelése céljából a feladott elősűrített kevert és a rothasztott iszapból, az elővíztelenített és a víztelenített iszapból illetve az iszapvizekből.
o A polielektrolit beoldók valamint az iszapkezelés gépi berendezéseinek kezelését, illetve a System SMART5 szárazanyag tartalom mérő berendezés működtetését csak a Tettye Forrásház Zrt. szennyvíztisztító üzemének szakemberei végezhetik.
o A szennyvíztelepi csoport vezetője a kísérletet azonnal megszakíthatja, ha az nyilvánvalóan eredménytelen és / vagy veszélyezteti az üzem megfelelő működését, vagy a Beszállító a kísérlet megkezdésétől számított 48 óra elteltével nem tudja teljesíteni a K.D 1. sz. mellékletében rögzített kritériumokat.
2.2.2.2. Beoldás kalibrálásának folyamata (elővíztelenítés és víztelenítés):
Minden egyes vegyszertípussal megkezdett kísérlet előtt:
o A beoldó, hígító, közbenső pihentető és tároló tartályok, valamint a vegyszeradagoló rendszer teljesen leürítésre és átmosásra kerülnek, hogy az egymást követő vegyszerek véletlenül sem keveredhessenek és a kísérlet kezdeténél, még ha rövid időre is, semmiképp se módosíthassanak egymás hatásán.
o A polielektrolit beoldó, bekeverő, és adagoló rendszer kalibrálása a gépkönyvek és a gyártóművi, valamint technológiai előírások szerint minden esetben megtörténnek. A kalibrálási folyamat egymást követő minimum 3 alkalommal kerül elvégzésre. Amennyiben eltérés mutatkozik, akkor minden esetben addig kerül folytatásra, míg egymást követő 3 alkalommal a kalibrálás ugyanazon eredménnyel nem zárul (± 1 %-on belül).
o A gyártóművi előírásoknak megfelelő kalibrálás 3 egymást követő azonos eredménnyel záruló lefuttatását követően az adagoláshoz biztosított az egyenletes minőségű 2 ezrelékes vegyszeroldat.
A Víztelenítés és elővíztelenítés folyamatát, a kísérlet lefolytatásának menetét és a telepen tartózkodás feltételeit, rendjét, a mintavétel helyét, a minta mennyiségét, a mintavétel és mintafeldolgozás menetét, a kísérlet lefolytatásával kapcsolatos egyéb információkat, az üzemi kísérlet kiértékelési módszerét , a nyertes ajánlattevő kötelezettségeit és szolgáltatásait, továbbá az Ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a közbeszerzési dokumentum és annak részét képező 1. sz. melléklet (műszaki leírás) tartalmazza.
A műszaki leírás részletezése alapján, amelyben a teljesség igénye nélkül került rögzítésre a technológiai beavatkozási / beállítási lehetőségekről, azok sokrétűségéről és a berendezések eltérő tulajdonságáról, egyedi üzemi körülményeiről, az üzemviteli paraméterek folyamatos változtatása mellett az optimális üzemvitel meghatározásához és az értékeléshez szükséges mért adatok kinyeréséhez az elővíztelenítés esetében 150 kg, míg a víztelenítés esetében 350 kg vegyszer kísérleti felhasználására van szükséges.
A kísérlet lefolytatásának célja, hogy az Ajánlattevő helyismeretét, tapasztalatait és szakmai tudását felhasználva a berendezések beállítási adatait addig változtassa, amíg a legoptimálisabb és leggazdaságosabb üzemvitel meg nem valósul.
A kísérlet lefolytatása során a telepen tartózkodás feltételeit, a telepen tartózkodás rendjét, a mintavétel helyét, mennyiségét, mintafeldolgozás menetét, a minta átlagolását, homogenitása biztosítását, a kísérlet dokumentálását, kísérlet lefolytatásával kapcsolatos egyéb információkat, a beszállító kötelezettségeit és szolgáltatásokat, ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a karakterkorlát miatt a K.D 1. sz. melléklete rögzíti.
2.3.1. Szállítási határidő:
o Üzemeltető írásos megrendelőjében foglalt vegyszermennyiség leszállítását, az írásos megrendelő kézhezvételétől számított 3 (azaz három) munkanapon belül, hétfőtől csütörtökig 7:00 – 15:00 pénteken 7:00 – 12:00 időpontok között.
o Ajánlattevő / Eladó vegye figyelembe (szállítási feltétel, ajánlati ár), hogy Ajánlatkérő/ Vevő szerződéskötés esetén, az üzemeltetéshez szükséges polielektrolit(ok)ból rendelésenként minimum 2500 kg mennyiséget szállíttat be telephelyére.
o A polielektrolit szállítójárműről történő leemeléséhez a telephelyen Üzemeltető targoncát biztosít, azonban annak meghibásodása esetén szállító kötelessége az anyag lerakodása (pl.: emelőhátfalas szállító jármű + raklapmozgató hidraulikus kézi emelő).
o Szállító minden egyes polielektrolit szállításnál csatolja az adott szállítmány termékminőség tanúsítványát.
o A vegyszerek szállításának külön költsége Ajánlatkérőt / Vevőt nem terheli
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés alapján.
A beszerzés tárgyára vonatkozó további részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, az anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
x Költség szempont – 1 Összes üzemeltetési költség [Ft + Áfa / 2 év] (Ajánlattétel időpontjában nem számszerűsíthető adat) 10
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
I./
Az optimális üzemvitel meghatározásához és az értékeléshez szükséges mért adatok kinyeréséhez az elővíztelenítés esetében 150 kg, míg a víztelenítés esetében 350 kg vegyszer kísérleti felhasználására van szükséges.
A kísérlet lefolytatásának célja, hogy az Ajánlattevő helyismeretét, tapasztalatait és szakmai tudását felhasználva a berendezések beállítási adatait addig változtassa, amíg a legoptimálisabb és leggazdaságosabb üzemvitel meg nem valósul.
II./1.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdése b) pontja szerinti legalacsonyabb költség szempontja alapján értékeli az alábbiak szerint.
a.) Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit két éves költségének meghatározása:
A = X*Y*Z
A = Elősűrített kevertiszap rothasztás előtti elővíztelenítéséhez szükséges polielektrolit éves költsége [Ft + Áfa / két év]
X = a kísérlet során meghatározott, az 5,5 % szárazanyag tartalmú elővíztelenített iszap előállításához szükséges vegyszerdózis [kg polielektrolit / tonna szárazanyag tartalom]
Y = 9 000 tonna szárazanyag tartalom / két év
Z = az ajánlattevő által megajánlott beszállítói ár [Ft + Áfa / kg polielektrolit].
b.) A rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit két éves költségének meghatározása:
B = X*Y*Z
A = Rothasztott iszap víztelenítéséhez szükséges polielektrolit két éves költsége [Ft + Áfa / két év]
X = a kísérlet során meghatározott, átlagos vegyszerdózis [kg polielektrolit / tonna szárazanyag tartalom]
Y = 7 100 tonna szárazanyag tartalom / két év
Z = az ajánlattevő által megajánlott beszállítói ár [Ft + Áfa / kg polielektrolit].
c.) Iszap elhelyezés,két éves fajlagos költségének (tekintettel a kísérlet során elért centrifugált iszap átlagos szárazanyag tartalmára) meghatározása:
C = X/Y*Z*V
C = A kísérlet során elért átlagos szárazanyag tartalom alapján az iszap elhelyezés két éves költsége [Ft + Áfa /két év]
X = 7 100 000 [kilogramm szárazanyag tartalom / két év]
Y = A kísérlet során elért víztelenítet iszap átlagos szárazanyag tartalma [kg / m3]
Z = Az iszap fajsúlya [1,05 tonna / m3]
V = az iszapelhelyezés költsége [10 950 Ft + Áfa / tonna].
A fentiekben bemutatott módszerek alkalmazásával a legalacsonyabb költség szerinti értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ajánlatnak minősül:
Az a), b) és a c) pontokban meghatározott költségek összege alapján, a legalacsonyabb költség a legkedvezőbb ajánlat.
D = A + B + C
D = Összes üzemeltetési költség: az elővíztelenítéshez és a víztelenítéshez szükséges összes polielektrolit két éves költsége plusz az iszap elhelyezés, két éves költsége [Ft + Áfa / 2 év].
II./ 2.
Az egyes ajánlatok értékelési pontszámai számításának módszere:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 1-10 pont.
Az értékelés módszere: fordított arányosítás
A részszempont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra 3 (három) tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint.
A pontszámítás képlete:
P= Alegjobb / Avizsgált x (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az értékelési részszempontnál megszerzett pontszámok a szemponthoz tartozó súlyszámmal beszorzásra kerülnek. Az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, illetőleg – ha a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény nem áll fenn – az értékelési sorrendben második helyezett ajánlattevőt hívja fel a kizáró okok, illetőleg az alkalmassági feltételek utólagos igazolására.IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ad.vét. keretszerz polielektrolit beszerzésre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Allied Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39731076
Postai cím: Kardhegy Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: office@alliedsolutions.eu
Telefon: +36 13710317
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710318
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13752233243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 76800000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74346085
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szállítmányozás, logisztika
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1 (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Allied Solutions CEE Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39731076
Postai cím: Kardhegy Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13752233243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges