Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8981/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budakeszi Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Budakeszi, Makkosmária városrész
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budakeszi Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72590212
Postai cím: Fő Utca 179
Város: Budakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén László
Telefon: +36 23535710
E-mail: sebestyen.laszlo@budakeszi.hu
Fax: +36 23535712
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budakeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budakeszi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472542020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000472542020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000472542020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Budakeszi Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése”
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés szakmai tartalma egymással szorosan összefügg, Ajánlatkérő gazdaságilag ésszerű működése a beszerzés egységes
bonyolítása esetén biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Építési beruházás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budakeszi, Makkosmária városrész
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Budakeszi Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése”
A 2015-ös vízjogi létesítési engedélyes terv és annak 2019-es módosítása, valamint a korábbi, részben módosításra és aktualizálásra szoruló 2015 és 2018 évi kiviteli tervek egy bővebb műszaki tartalommal készültek el, melyek a városrész egészének csapadékelvezetését hivatottak megoldani. Jelen kiírás alapján az Önkormányzat a csapadékvíz elvezető hálózatnak csak egy részét kívánja megvalósítani a műszaki tartalomra vonatkozó ismertetés alapján.
A két ütemben megvalósítani tervezett városrészi fejlesztés első üteme kerül kiépítésre. A beruházás keretében az első ütem szerint a Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkosi út csapadékvíz rendezése történik meg:
• az 1. részfeladat a CS-4-0-0 ágjelű 0+000 - 0+149 m szelvények közötti csapadékvíz elvezető szakasz Patak utca) kiépítése, beleértve a torkolati becsatlakozás, valamint a hordalékfogó megvalósítását a szerződéskötéstől számított 80. naptári napig
• a 2. részfeladat a CS 4-0-0 ág 0+149 - 0+373 m közötti szakasz (Árnyas utca kezdetéig), valamint a CS 4-2-0 ág 0+000 - 0+707 m szakaszának kiépítése a szerződéskötéstől számított 180. naptári napig
• a 3. részfeladat a CS 4-0-0 ág 0+373 – 2+073 m közötti szakasz (Árnyas utca és Makkosi út) és a CS 4-4-0 mellékág 0+000 – 0+045 m szelvények közötti szakasz (Székely köz) kiépítése a szerződéskötéstől számított maximum 390. naptári napig úgy, hogy a 3. részfeladat kivitelezési munkálatainak megkezdéséhez szükséges munkaterület átadásának legkorábbi időpontja a szerződéskötést követő 180. naptári nap.
El kell készíteni/aktualizálni a csatornaszakaszok kiviteli terveit, majd a közműszolgáltatókkal történő egyeztetések és jóváhagyatás alapján meg kell építeni a csatornaszakaszokat az azokhoz kapcsolódó műtárgyak és a befogadó torkolati szakaszán létesítendő hordalékfogó műtárgy megvalósításával, valamint a szükséges közműkiváltások elvégzésével.
Budakeszi Makkosmária településrész csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése PM_CSAPVÍZGAZD_2017/7. azonosító számú pályázat keretében elvégzendő feladatok:
a) Az Ajánlatkérő által szolgáltatott terveket és engedélyeket, valamint az érintett közműszolgáltatói hozzájárulásokat és követelményeket figyelembe véve a nyomvonallal érintett közművek szükség szerinti helyszíni feltárása, a közművek valós nyomvonalának bemérése, feltérképezése.
b) Az Ajánlatkérő által szolgáltatott vízjogi engedélyes tervek, a korábban elkészült kiviteli tervek, a jogerős vízjogi engedély, valamint az ezekhez kapcsolódó közmű üzemeltetői hozzájárulásokban megfogalmazott követelmények alapján a szükséges kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai szerint. A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az érintett nyomvonal egyes szakaszain (pl. Kert utca és Árnyas utca) az út szabályozási vonalának módosítása van folyamatban, így a rendelkezésre álló terület bővülésének következtében egyes közművek kiváltása szükségtelenné válhat.
c) A kiviteli tervdokumentáció készítése során legalább 2 alkalommal (50%-os és 80%-os készültségi foknál) munkaközi egyeztetéseket kell tartani. A kivitelei tervek készítése során Ajánlatkérő által tett észrevételeket, módosítási előírásokat figyelembe kell venni, amennyiben azok nem ellentétesek az irányadó jogszabályokkal, szabvány előírásokkal. Az egyes szakaszokra elkészített kiviteli terveket Ajánlatkérő részére a munkák megkezdése előtt jóváhagyásra be kell nyújtani. A csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezési munkálatai csak az adott szakaszokra vonatkozó, Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján kezdhető meg.
d) A kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz (pl. közműkiváltások) szükséges engedélyeket be kell szerezni, a kiviteli tervet a közmű hozzájárulásokban meghatározottak szerint a közmű üzemeltetőkkel egyeztetni kell.
e) A településrészen tervezett egyéb beruházások figyelembevételével (Patak utca útépítése, Kert utca felsző szakaszának útfelújítása) az Ajánlatkérővel egyeztetve megvalósítási ütemterv és szükség szerint forgalomtechnikai terv elkészítése, az abban foglalt munkák elvégzése.
f) Kivitelezési munkák elvégzése, közműkiváltási munkák elvégzése, út-helyreállítási munkák elvégzése, a befejezett létesítmény átadása a Nyertes ajánlattevő által elkészíttetett, és Ajánlatkérő által elfogadott/jóváhagyott kiviteli tervek és ajánlati dokumentáció szerint.
g) A jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása.
h) A szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése.
A beruházás során a PM_CSAPVÍZGAZD_2017/7. azonosító számú pályázat keretében elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat tervezése és kivitelezése valósul meg Budakeszi város Makkosmária településrészen. Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység, a jogerős vízjogi engedély rendelkezésre áll. A Patak utca, Kert utca, Árnyas utca, Makkosi út és Székely köz területén megvalósítandó CS-4-0-0, CS-4-4-0 és CS-4-2-0 ágjelű csapadékvíz elvezető csatornák új hordalékfogó műtárgyon keresztül kerülnek bevezetésre a befogadó Budakeszi-mellékágba.
A hordalékfogóra vonatkozó tervekben ismertetett olajfogó műtárgyak nem kerülnek beépítésre a beruházás keretében, azok később kerülnek megvalósításra. A hordalékfogó kiviteli terveit és megvalósítását az olajfogó berendezések telepíthetőségének figyelembevételével kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő mértéke a minimálisan kötelező 36 hónap felett (min. 0 hónap max. 24 hónap, előny a nagyobb, csak egész hónap ajánlható meg) 20
2 Előteljesítés mértéke (min. 0, max. 30, napban, egész számban megadva, előny a magasabb) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (nettó HUF-ban megadva) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 390
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott
útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám) 1.
számú melléklet A.1.aa) pont szerint pontozza. A 2-3. részszempont esetében a részszempontra
adott ajánlati elemeket AK a KH által
kiadott útmutató (KÉ 2019. évi 106. szám) 1. számú melléklet A.1.ab) pont szerint pontozza.
Továbbiak AD-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés vonatkozó pontjai hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot nyújt be.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés (i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 321/2015. (X. 30.) Korm 19. § (6) szerint amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a dokumentumok benyújtása helyett. Az ajánlatban az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) alapján a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatában, valamint a kapacitást nyújtó szervezet nyilatkozatában (Kbt. 67. (3) bek.) arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelmény teljesül, a követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni, csak az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására (előzetes igazolás). A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő az alkalmasság igazolására, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, nyújtsa be
P/1 a Felhívás megküldésétől visszafelé számított három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja).
Ha az ajánlattevő P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység megvalósításából származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja mindösszesen a 200.000.000 HUF-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmas az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból amennyiben:
P/1 Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző három üzleti év egyikében sem volt negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő az alkalmasság igazolására, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, nyújtsa be
M/1
a felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített építési beruházásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára, helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a teljesített építési beruházások tárgyára, mennyiségére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja)
Amennyiben a korábbi teljesítést az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) nem önállóan végezte, a referenciaigazolásnak a részvétel módját (nyertes közös ajánlattevő tagja, alvállalkozó vagy teljesítési segéd) is tartalmaznia kell, illetőleg az igazolásnak az alkalmasság minimumkövetelménye szerinti adatokat az igazolni kívánt építési beruházás tekintetében a részvétel arányában is tartalmaznia kell. A részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesült az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó összegéből. Amennyiben a teljesítésben való részvétel fővállalkozóként történt, az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) a teljesítés egészére hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében, függetlenül attól, hogy a tényleges teljesítés alvállalkozók (teljesítési segédek) igénybevételével történt-e. Amennyiben a teljesítésben való részvétel alvállalkozóként (teljesítési segédként) történt, az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) csak az általa elvégzett feladatokra hivatkozhat az alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében. Amennyiben a teljesítés oszthatatlansága miatt nem lehet a nyertes közös ajánlattevők tagjai által végzett feladatokat különválasztani, akkor az ajánlatkérő az igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az alkalmasságot igazoló szervezet (személy) az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
Az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelést a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
M/2
azoknak a szakembereknek a felsoroló megnevezését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni, feltüntetve – adott esetben – az érvényes jogosultság igazolására szolgáló névjegyzéki jelölést (betűjel, regisztrációs szám), valamint az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására e szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja)
Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.
Amennyiben a jogosultság érvényessége a vonatkozó jegyzéket vezető szervezet honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból vagy magyar nyelven nem ellenőrizhető, a jogosultság érvényessége az illetékes szervezet által kiadott igazolás másolatának becsatolásával igazolható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból amennyiben:
M/1
nem igazolja olyan munka szerződésszerű teljesítését, mely tartalmazott legalább 800 m vb. vízelvezető elemekből álló belterületi csapadékvíz elvezető árok építése vagy felújítása, vagy 800 m szakasz hosszon belterületi közút építéséhez vagy felújításához kapcsolódó vb. vízelvezető elemekből álló vízelvezetés megvalósítása tárgyú munkarészt, a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítés alatt érti: a korábbi megrendelő fél által teljesítésigazolással elfogadott teljesítést, amennyiben a korábbi megrendelő a szerződő féllel szemben a szerződésből fakadó hátrányos jogkövetkezményeket nem érvényesített, a teljesítés megfelelt a szerződésnek és az előírásoknak.
Az előírt feltételek több referencia útján is teljesíthetők, azzal a megkötéssel, hogy egy adott alponton belül előírt mennyiség legfeljebb három referenciával igazolható. A felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási és/vagy megerősítési és/vagy bontást követő építési tevékenység értendő. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éves (60 hónapos) időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakmai tapasztalatát), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az ajánlatkérő teljesítés során köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke az ajánlatban foglalt vállalásnak megfelel-e.
M/2
nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberrel:
legalább 1 fő, a projekt vezetéséért, irányításáért felelős, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 3. rész 10. pontja szerinti, legalább MV-VZ szakterület jelölésű kategóriának megfelelő (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes), a kamarai névjegyzékbe történő felvételhez szükséges, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakember, aki rendelkezik belterületi csapadékvíz elvezető hálózat felújítása vagy építése tárgyú kivitelezési munka felelős műszaki vezetésére és/vagy építésvezetésére, és/vagy építésirányítására és/vagy művezetésére vonatkozó szakmai tapasztalattal.
Építésvezetői, építésirányítói, művezetői szakmai tapasztalat alatt az olyan feladatkör értendő, amelynek keretében a szakember az építőipari ágazatban vezetői feladatok ellátására kap megbízást, így feladatkörében egy adott építési beruházás megvalósítása során kell ellátnia mindazon feladatokat, amelyek a vezetés körébe tartoznak. Feladatait képezi a kivitelezésben résztvevő szervezetek és személyek munkájának megszervezése és irányítása, alvállalkozók koordinálása, a szak- és betanított munkásokat irányítása, a kivitelezési munkák ellenőrzése, a munkavédelmi szabályok és a minőségbiztosítási előírások betartása, műszaki minőségi problémák megoldása, a munka előírt norma szerinti teljesítménynek megfelelő előírt minőségben való elvégeztetése, munkafegyelem betartása, mennyiségszámítások elvégzése, anyagrendelések lebonyolítása, a megvalósuló létesítmények dokumentációjának összegyűjtése.
Ajánlatkérő egyenértékű besorolásnak az átsorolás előtti jogosultságokat tartalmazó az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000 (VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerinti, vagy az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006 (XII.5.) kormányrendelet szerinti besorolást tekinti.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Az adott végzettséggel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy az egyenértékű végzettség elfogadása a szerződésszerű teljesítés szempontjából nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt, nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem egyértelműen és ellenőrizhető módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek minősítse.
A közbeszerzési eljárás során az alkalmassági követelmények való megfelelés érdekében nevesített személyek a szerződés teljesítése során személyes teljesítésre kötelezettek.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait (a szervezet releváns szakembereit), ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállási kötelezettség: A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) köteles teljes körű, a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított minimum 36 hónap időtartamra jótállást vállalni. A jótállási kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás teljes körű befejezésétől kezdődik.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevő hibás teljesítéséből eredő ajánlatkérői igények biztosítékául jótállási biztosítékot köteles nyújtani, amelynek mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 3 %-a. Az okirati formában nyújtott jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 30. (harmincadik) napig. A jótállási biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a jótállási idő kezdetének időpontjában köteles nyújtani, és annak a teljes jótállási idő alatt folyamatosan fenn kell állnia. A jótállási biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő részére a nyertes ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 2,5 %-a. A teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia az utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti formában.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy ajánlatkérő jogosult a nyertes ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a (azaz egy százalék) naponta, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-át (azaz húsz százalékát). A kötbér alapja a nettó ellenérték.
Hibás teljesítési kötbér: Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit nem teljesíti, ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó teljes vállalkozói díj összegének 1 %-a (azaz egy százalék), minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a (húsz százaléka).
Meghiúsulási kötbér: A szerződés meghiúsulása esetén az ajánlatkérő meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. Meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás. A meghiúsulási kötbér alapja tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 10 %-ának (tíz százalék) megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell benyújtani. Az előlegként kifizetett összeg az 1. részszámlából teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Megrendelő részére.
Nyertes ajánlattevő 3 (három) darab részszámlát, és egy végszámlát nyújthat be az alább részletezettek szerint:
- az első részszámla benyújtható a nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 25 (huszonöt) százalékos műszaki készültségét követően;
- a második részszámla benyújtható a nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 50 (ötven) százalékos műszaki készültségét követően;
- a harmadik részszámla benyújtható a nettó vállalkozói díj 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőre által igazolt 75 (hetvenöt) százalékos műszaki készültségét követően;
- a végszámla benyújtható a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 (huszonöt) százalékának megfelelő összegről a szerződés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.
Tartalékkeret: nem kerül megállapításra, a megkötendő szerződés egyösszegű átalányáras szerződés.
Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. Részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A részszámla és a végszámla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § és 32/B § alapján fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: www.ekr.gov.hu

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2.000.000 Ft
A befizetés helye: OTP Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11742348-15390022-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt, 54. §-ában foglalt esetekre ajánlati biztosítékot kér. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11742348-15390022-00000000 számlájára történő befizetésével, átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Budakeszi Makkosmária városrész csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése Ajánlati biztosíték”.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: II.2.13. szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor a Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (www.ekr.gov.hu) (a továbbiakban: EKR) igénybevételével. A Kbt. vonatkozó rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen Közbeszerzési Dokumentáció külön nem tesz utalást.
2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevő elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.
3. Az ajánlat formája:
Ajánlattevőnek kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén van lehetősége az ajánlat benyújtására. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozata) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni. Egyes igazolások/nyilatkozatok (pl.: aláírási címpéldány, stb.) benyújtására a felület az ajánlat összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít az erre a célra létre hozott blokkokban. Az ajánlat, illetve a blokkonként felöltött dokumentumok nem tartalmazhatnak betoldásokat, törléseket vagy átírásokat, az Ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.
4. Kiegészítő tájékoztatás:
Amennyiben az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban– a kérdéssel érintett rész megjelölésével (pl. felhívás vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű határidőben, megkeresheti az Ajánlatkérőt. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet szerkeszthető, word formátumban is elő kell terjeszteni.
Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást, illetve konzultációt, ugyanakkor az építési munkák helyszíne korlátozás nélkül szabadon megtekinthető.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
6. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő (az ajánlattételre felszólított ajánlattevő más gazdasági szereplővel) közösen is nyújthat be ajánlatot, azzal, hogy az ajánlattételre felszólított ajánlattevők egymással közösen ajánlatot nem tehetnek.
A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni kell.
7. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)–b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
9. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
10. Amennyiben az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében meghatározott összeget nem forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott deviza az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenértéke kerül átszámításra.
11. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlat nem EKR nyilatkozatminták útján beadott részeit jelszóvédelem nélküli, *.pdf formátumban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt Ajánlattevőket, hogy az EKR rendszerbe feltölthető fileméret - a technológia jelen állása szerint - maximum 25 Mbyte.
12. Az ajánlatban ajánlati részenként szakmai ajánlat becsatolása szükséges, mely a kiadott árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példányét jelenti .pdf és .xls formátumban.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.
14. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15. A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a szerződés teljes időtartamára összkockázatú (allrisks típusú) építés- és szerelés biztosítást kötni vagy a meglévő vagyon és felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 50.000.000 Ft/káresemény és minimum 200.000.000 forint/éves felelősségbiztosítási kártérítési limittel, az alvállalkozókra és a tervezői hibára visszavezethető dologi, valamint a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra, az idegen, harmadik személyek tulajdonában lévő vagyontárgyakban okozott károkra, továbbá a vibráció, vagy teherhordó elemek eltávolítása, meggyengítése miatt okozott károkra is kiterjedően. A nyertes ajánlattevő a vagyon és felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
16. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
17. Az eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges