Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8984/2020
CPV Kód:79340000-9
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, Zalaegerszeg
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth-Illés Borbála
Telefon: +36 92502131
E-mail: muszak@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000487672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP6.1.4.-Zöld Zala Marketing
Hivatkozási szám: EKR000487672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” című, TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú projektben az új kerékpáros turisztikai létesítmények és szolgáltatások bevezetését biztosító marketing kampány lebonyolítására
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A projekt jóváhagyott marketing stratégiája, ill. egy egységes koncepció mentén kialakított, elemeiben és célját tekintve összefüggő marketingkampány megvalósítása képezi, melyre tekintettel a részajánlattétel bizt. a műszaki-gazdasági okok alapján nem célszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: TOP6.1.4.-Zöld Zala Marketing
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
További tárgyak:79342000-3
79416000-3
79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Magyarország, Zalaegerszeg
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” című, TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 azonosítószámú projektben az új kerékpáros turisztikai létesítmények és szolgáltatások bevezetését biztosító marketing kampány lebonyolítása
A közbeszerzés tárgyát képező fő feladatok,
• 1 db közösségi (facebook) profil létrehozása és működtetése
• 1 db kreatív terv: a kerékpárút és azon belül az egyes szakaszok elnevezésének, marketing célú vizuális megjelenítésének tervezése
• Tájékoztató, útvonaljelző, és irányító táblák és felragasztható matricák tervezése, a matricák elkészítése és az útvonal melletti tábla és egyéb felületeken történő elhelyezése
• 1 db kerékpáros térkép készítése (print) - kreatív munka és nyomdai kivitelezés
• Honlap tervezése (tartalmi és webdesign), a város valamennyi a kerékpárút által érintett idegenforgalmi vonzerejének bevonásával
• EGERSZEG BRINGAPP elnevezésű, okos eszközön (telefon, tablet) használható reszponzív weboldal fejlesztése.
• 1 db promóciós kiadvány szerkesztése és készítése (print és elektronikus) - kreatív munka és nyomdai kivitelezés
• 1 db 3-5 perc terjedelmű promóciós film készítése és bemutatása
• 1 db workshop szervezése a projekt eredményeinek bemutatására a stakeholderek számára
• 2 db sajtóhirdetés a projekt eredményeinek bemutatására a kerékpáros közönség (a város lakói) számára
• Eredménykommunikációs anyagok tervezése és gyártása
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok, szolgáltatások, valamint az Ajánlatkérő követelményeinek részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 ATF III.1.3. M/2. pontja tekintetében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata hónapban megadva (min.0, max. 30) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Ld. AF II.2.13. pont – mindenkori TSZ fizikai befejezéséhez igazodik a teljesítés időtartama.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003
II.2.13) További információ
a teljesítés időtartama alatt AK a szerződés hatályba lépésétől számított 330 naptári napot ért, mely igazodik a mindenkor hatályos TSZ-ben rögzített fizikai befejezési időponthoz (tervezetten 2021.03.31.)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania (EKR űrlap), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia (EKR űrlap).
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap).
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között EKR űrlapként szerepel a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintája, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. [Kbt.69. §(11a)]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás során: A Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Utólagos igazolás során: AK Kbt. 69.§ szerinti felhívására köteles benyújtani. AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő csatolja:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (marketingtevékenység, és/vagy kommunikációs tevékenység, és/vagy rendezvényszervezés, és/vagy egyéb szervezési szolgáltatás [előadás, és/vagy bemutató, és/vagy workshop]) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az AT, közös AT, ha:
P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (marketingtevékenység, és/vagy kommunikációs tevékenység, és/vagy rendezvényszervezés, és/vagy egyéb szervezési szolgáltatás [előadás, és/vagy bemutató, és/vagy workshop]) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 6.000.000 Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni (EKR űrlap)
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra csatolandó:
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél neve,
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év,hó,nap),
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:
• Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.
• A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
• A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell:
• az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,
• a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint
• az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 évben teljesített, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db teljesített szerződéssel, vagy a Kr. 21/A.§-a szerint szerződéses részteljesítéssel, amelyik az alább felsorolt valamennyi tevékenység elvégzését tartalmazza:
• 1 db honlap tervezése (tartalmi és webdesign), és
• 1 db marketing célú rendezvény, vagy marketing célú előadás, vagy marketing célú workshop, vagy marketing célú bemutató megszervezése, és
• 1 db promóciós kiadvány szerkesztése és nyomdai úton történő előállítása.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § b) pontja szerinti, a teljesítésbe bevont, legalább egy fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki kommunikációs és/vagy marketing területen legalább 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj 1 %-a/nap, max. 20 nap
Meghiúsulási: kötbér: nettó vállalkozási díj 20 %-a
Részletes leírás a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. Támogatás intenzitása: 100%
Előleg igénybevétele nem biztosított.
1 db részszámla + 1 db végszámla nyújtható be (utófinanszírozás), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a benyújtott számla alapján, átutalással történik.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő közös ajánlatot tevő nyertesek vonatkozásában kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1), (1b), (2), (4) és (6) bekezdése,
424/2017 (XII.19.)15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Rövidítések: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT
2) Az ajánlat részeként csatolandó: a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is(EKR űrlap), a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (EKR űrlap), felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint (EKR űrlap), valamint a felhívásban és a Közbeszerzési dokumentációban előírt dokumentumok
3) AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
4) Kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekintendő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanap (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig megérkeznek.
5) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az ár: fordított arányosítás, a minőségi szempont: egyenes arányosítás (ahol a megajánlás legkedvezőbb szintje 30 hó és csak egész hónapban tehető megajánlás).
6) Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
7) Közös ajánlattétel a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
9) Ajánlattevők csatolják ajánlatukban az árazott költségvetésüket a KD szerint.
10) Jelen Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozeschnik-Rönky Zsófia (00538)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges