Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:8997/2020
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Teljesítés helye:8640 Fonyód-Bélatelep, Báthory utca 14., 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93701794
Postai cím: Báthory Utca 14
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Györke Zsófia
Telefon: +36 85560072
E-mail: igazgato@rakoczigyermekotthon.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.rakoczigyermekotthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000489632020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000489632020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Hivatkozási szám: EKR000489632020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Drogprevenciós akkreditált továbbképzésbeszerzése2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:80530000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: 8640 Fonyód-Bélatelep, Báthory utca 14., 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Drogprevenciós akkreditált továbbképzés beszerzése2 Fonyódon az EFOP-1.8.9-17-2017-00009 projekt keretében (megismételt eljárás)
A képzés Gyermekvédelmi területen dolgozó, ill. a drogfogyasztás által veszélyeztetett/érintett célcsoportokkal foglalkozó szakemberek részére kerül megvalósításra.
A képzés során megszerezhető, elvárt kompetenciák: a drogfogyasztással kapcsolatos alapfogalmak, szakmai ismeretek és aktuális trendek megismerése, A prevencióra ható tényezők megismerése révén felkészülés a hatékonyabb megelőzési munkára, A prevenciót segítő személyes kompetenciák erősödése és a szakmai hatékonyság fejlődése, Az adekvát beavatkozáshoz szükséges ismeretek bővülése, szakmai készségek fejlődése, A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk átvétele, releváns módszerek elsajátítása
Tervezett képzési idő, a képzési napok száma:
- Összes óraszám: 31 óra
- Elméleti-gyakorlati órák aránya a tanfolyamra vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően.
- Képzési napok száma: 5 nap/csoport (párhuzamosan a képzések nem folytathatóak)
A képzés formája: Csoportos, tanfolyam, online formában (videokonferencia, skype, lync, stb.)
Ajánlatkérő az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a tantermi oktatás helyett a skype-on oktatást határozza meg elsődlegesen a képzés formájaként a veszélyhelyzet elhárultáig.
Maximális csoportlétszám (fő): 2 x 17 és 1 x 16 fő
Csoportok száma: 3 db
A képzés (tananyag) elvárt célja, időtartama:
(1) A drogprevenciós szakmai munkára ható külső és belső tényezők rendszerezett áttekintése, a prevencióval foglalkozó szakemberek szociális készségfejlesztése. Időtartama: 6 óra
(2) A prevenciós munka hatékonyságának fokozása a drogfogyasztással kapcsolatos egészségügyi vonatkozású ismeretek áttekintése révén. Időtartama: 6 óra
(3) A szenvedélybetegség kialakulásával és kezelésével kapcsolatos ismeretek elsajátítása. Időtartama: 6 óra
(4) A drogfogyasztás sajátosságainak megismerésével az adekvát beavatkozáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése. Időtartama: 6 óra
(5) A mindennapi munkát segítő gyakorlati információk, módszerek megismerése, a gyakorlati alkalmazással összefüggő kompetenciák erősítése. Időtartama: 6 óra
(6) A képzés végén az átadott ismeretek elsajátításának felmérése rövid írásbeli teszt formájában. Időtartama: 1 óra
A nyertes ajánlattevő feladata a képzések lebonyolítása, megtartása, amelynek keretében az ajánlattevő kötelessége:
- a képzés megvalósításához kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
- a megfelelő oktatók biztosítása,
- oktatási segédlet, tananyag biztosítása,
- alapvető oktatástechnikai eszközök biztosítása.
Opcionális mennyiség: az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása.
Ajánlatkérő egyéb térítést nem biztosít az Ajánlattevőnek, illetve személyes közreműködői számára.
A képzések pontos tárgyát, tematikáját, illetve az elvégzendő feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.) pont szerinti alk-i köv-en felül bemutatott szakemberek megajánlott száma, akik az alk-i köv-en felül rend a droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prev képzési tap-al (fő)  20
2 3. Az M.1.) pont szerinti alkalmassági követelményen felül bemutatott megfelelő többletreferenciák száma [db] (min. 0 db, max. 3 db] 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) opció nélkül / Súlyszám: 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/20 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az alábbi oktatásszervezési feladatok ellátása a műszaki leírás szerint, a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglalt veszélyhelyzet elhárultának függvényében
- szállás biztosítása,
- a képzés helyszínére való utaztatás,
- ellátás (catering) biztosítása, figyelemmel
az oktatásban résztvevő személyek számának függyvényében. Ld. a részletes árajánlat táblázat 2. fülét.uj
Amennyiben ilyen tevékenység ellátása válik szükségessé, akkor az elszámolás alapját a benyújtott részletes árajánlat képezi. Ajánlatkérő az opcionális tevékenységekre egyedi megrendelést ad. Az opcionális rész megrendelése Ajánlatkérő előzetes írásbeli igénye alapján történik a szerződésben meghatározott feltételek és a benyújtott részletes árajánlat figyelembevételével, a szerződés időtartama alatt. Ajánlatkérő nem kötelezett az opció lehívására.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00009
II.2.13) További információ A felhívás II.2.7) pontjában meghatározott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás lebonyolításának időfüggvényében változhat.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, az alábbiak miatt:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel kizárását azzal indokolja, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladat 1 db képzés lebonyolítása, egy EU-s támogatású projekten belül, a célcsoport egyéb elfoglaltságához igazítva valósulnak meg. A több megbízóval történő folyamatos konzultáció, időpont egyeztetés szükségessége jelentős szervezési problémát, időráfordítást és többletterhet jelent az Ajánlatkérő számára. A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítása során egy rendszerben kell működni. Az, ha bizonyos szolgáltatások külön szerződés keretében más-más ajánlattevők valósítanák meg, az a későbbi lebonyolítást, a projekt eredményességét is veszélyeztetné, illetve a felelősségi körök megállapítását és lehatárolását is jelentősen megnehezítené. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételét. Ajánlatkérő ennek érdekében a beszerzés tárgyát képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által is biztosíthatóvá válik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint.
Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt.
Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a Kbt. 114. § (2) bekezdése értelmében a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelménynek.
Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a saját, illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján és a 23. §-a szerint – figyelemmel a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra is – az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a felhívás III.1.3. pont M1) alpont szerinti követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referencianyilatkozatnak, vagy adott esetben a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét. a kapcsolattartó nevét és telefonszámát vagy email címét,
- szolgáltatás tárgyát és mennyiségét olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen
- a teljesítés idejét (azaz a kezdő és befejező időpontját legalább év hónap és nap bontásban)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, és az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél / igazolvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat és tapasztalat a szakmai önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában a minimumkövetelmény időtartamban került meghatározásra, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi szolgáltatások időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi szolgáltatások) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt több szolgáltatásban megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. Ajánlatkérő kiemelten felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát (a rendelkezésre állási nyilatkozatot a szakmai önéletrajz is tartalmazhatja).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdés alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában - vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Alkalmazandó még a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése, a 28. §-a és a 36. §-a. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdése is, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásáról visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legalább 1 db, oktatási és/vagy szociális és/vagy egészségügyi területen szerzett képzési referenciával, amely droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós tevékenységhez kötődött. A referencia egy szerződésből teljesíthető.
A bemutatandó referencia teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3b) bekezdését.
Ajánlatkérő a droghasználat megelőzését és visszaszorítását célzó prevenciós tevékenység alatt az alábbiakat érti: a prevenció olyan tervezett beavatkozás, melynek célja a drog- és alkoholfogyasztás társadalmi és környezeti befolyásoló tényezőinek megváltoztatása, beleértve a droghasználat elkezdésének megakadályozását és a gyakoribb használat kialakulásának megelőzését a veszélyeztetett populációkban. A prevenciós beavatkozások irányulhatnak az átlagpopulációra, mint például az általános tájékoztató és oktató jellegű tömegkommunikációs kampányok, közösségi kezdeményezések és iskolai programok, melyek általánosan a diákságot, fiatalokat célozzák meg. Emellett a prevenciós programok irányulhatnak veszélyeztetett csoportokra is, mint például az utcagyerekek, iskolából kimaradó fiatalok, droghasználók gyermekei, bűnelkövetők stb. A prevenciós tevékenység lényegében a következő elemekre koncentrál: Figyelemfelhívás, információátadás/oktatás a drogokról és a droghasználat káros egészségügyi és társadalmi hatásairól, a drogellenes normákat és a droghasználatot ellenző szociális magatartás támogatása; Képessé tenni az egyéneket és csoportokat, hogy olyan személyes és életvezetési készségeket sajátítsanak el, melyek segítségével drogellenes attitűdöt alakítanak ki és elkerülik a droghasználó magatartást; Támogató környezet és egészségesebb, produktívabb, drogoktól mentes életstílus elősegítése.
M2) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik egyetemi vagy főiskolai szakirányú végzettséggel humán területen (pedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus) vagy azzal egyenértékű, és rendelkezik legalább 12 hónap képzési és/vagy oktatói és/vagy tréneri tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: nyertes Ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a jelen szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó ellenértéke, mértéke naponta (minden megkezdett naptári napra) 1 %. A kötbérmaximum elérését követően Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelem a 20 naptári napot meghaladja. A kötbérmaximumot a felek összesítve (tehát több késedelmi kötbérfizetési kötelezettség esetén összesítve) alkalmazzák.
Meghiúsulási kötbér: az áfa nélküli teljes szerződéses ellenérték 30%-a.
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleg nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Magyar Forint (HUF).
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen beszerzés európai uniós projekttel kapcsolatos, a támogatásból származó összeg finanszírozási módja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás, a támogatás intenzitása 100,000000%.
A támogatással érintett projekt neve: „A „Legyen más a szenvedélyed2! – prevenciós program megvalósítása a Fonyódi járásban” című, EFOP-1.8.9-17-2017-00009” azonosítószámú támogatási projekt”
A támogatással érintett projekt azonosító száma: EFOP-1.8.9-17-2017-00009
Részszámlázás nem biztosított.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása:
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (6), (10)-(11) bekezdéseiben foglaltak
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
-­ Ptk.
­- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, az alábbiak miatt:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel kizárását azzal indokolja, hogy a jelen eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés keretében a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladat 1 db képzés lebonyolítása, egy EU-s támogatású projekten belül, a célcsoport egyéb elfoglaltságához igazítva valósulnak meg. A több megbízóval történő folyamatos konzultáció, időpont egyeztetés szükségessége jelentős szervezési problémát, időráfordítást és többletterhet jelent az Ajánlatkérő számára. A tárgyi közbeszerzési eljárás keretében beszerezni kívánt szolgáltatás megvalósítása során egy rendszerben kell működni. Az, ha bizonyos szolgáltatások külön szerződés keretében más-más ajánlattevők valósítanák meg, az a későbbi lebonyolítást, a projekt eredményességét is veszélyeztetné, illetve a felelősségi körök megállapítását és lehatárolását is jelentősen megnehezítené. A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételét. Ajánlatkérő ennek érdekében a beszerzés tárgyát képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által is biztosíthatóvá válik.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra a Kbt. 68. § az irányadó, figyelemmel a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § rendelkezéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. szempont (ár): fordított arányosítás, 2-3. részszempont (szakember, többletreferencia): arányosítás
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
a) Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
b) Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte.
2./ Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére (lásd: EKR ŰRLAP), az EKR-ben rendszeresített űrlapon kell benyújtani: Felolvasólap, a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat, a Kbt. 67. § (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozat, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró okra vonatkozó kifejezett nyilatkozat, nyilatkozat - a kizáró okok tekintetében - az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában, nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (nemleges tartalom esetén is), nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján (nemleges tartalom esetén is), nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkozniuk kell, hogy van-e folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, és amennyiben van, úgy akkor a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás becsatolása szükséges.
3./ Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt tartalommal. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőktől nem követeli meg, és nem engedélyezi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot, aminek ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
4./ A hiánypótlások során AK nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb! AK nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdését és a 114/A. §-át. A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
5./ Szakmai ajánlatként Ajánlattevőnek részletes ajánlatot kell tennie a Részletes árajánlat táblázat kitöltésével és azt az ajánlatában csatolnia kell. Ajánlattevőnek a beárazott dokumentumot cégszerű aláírással kell ellátnia.
6./ Az Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. (5) bek-t, és az ajánlatok bírálatát – a Kbt. 67.§ (1) bekezdés szerinti dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
7./ A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon, EKR azonosítószám: EKR000489632020
8./ FAKSZ: Dr. Varga Enikő 00761
9./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig és a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell a drogprevenciós akkreditált továbbképzés szervezéséhez és megtartásához szükséges engedéllyel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az engedély bemutatásának elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.
10./A jelen eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
11./ Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, indokolás karakterkorlát miatt a III.1.8) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges