Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:9078/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hatvani Tankerületi Központ
Teljesítés helye:Magyarország, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. HRSZ. 57.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hatvani Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26409197
Postai cím: Radnóti Tér 2
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintérné Juhász Györgyi
Telefon: +36 37795208
E-mail: gyorgyi.juhasz.pinterne@kk.gov.hu
Fax: +36 37795208
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hatvan
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439512020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439512020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pétervásárai általános iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000439512020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés a Hatvani Tankerületi Központ által kezelt EFOP-4.1.2-17-2017-00043 azonosítószámú, a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése tárgyában
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (egységesen működő komplexum kialakítása) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a beruházás mérete, jellege miatt, a költséghatékonyság szempontja, a párhuzamos kivitelezési tevékenységet végzők közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Továbbá a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pétervásárai általános iskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
További tárgyak:45453100-8
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45442100-8
45236250-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Magyarország, 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. HRSZ. 57.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezés megvalósítása, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, megfelelően. A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés során a dokumentációban (közbeszerzési műszaki leírás, árazott költségvetés, és szerződéses feltételek) meghatározottak szerint kell a létesítményt megvalósítani.
Munkálatokkal érintett alapterületek
1. Iskola épület bővítése 3 szinten (780 m2)
2. Meglévő iskola épület felújítása
a.) Természettudományos labor és szertár kiépítése, felújítása (összesen 120 m2)
b.) Sportudvar kialakítása (400 m2 földmunka; 200 m2 öntött gumiburkolat).
c.) Iskolaudvar fejlesztés (976 m2)
d.) Bejárati portál cseréje (1db)
e.) Mosdók, vizesblokkok felújítása (összesen 97 m2)
f.) Tantermek, közlekedők felújítása (összesen: 900 m2 félmeleg-meleg padlóburkolat; 450 m2 csempeburkolat; 8650 m2 festés).
g.) Egyéb feladatok (Állványozás, törmelék elszállítás, ideiglenes melléképítmények).
h.) szomszédos ingatlanon 2 db 50 m3 tűzivíztartály létesítése felszíni vízvételi lehetőséggel 4”
Főbb, irányadó mennyiségek:
Homlokzat hőszigetelés: 370 m2;
Födém szigetelés: 160 m2;
Külső nyílászáró: 110 m2;
Belső nyílászáró:106 db
Sportpadló: 200 m2;
Belső fal, mennyezet felületelőkészítés, festés: 8650 m2;
Padlóburkolat: 1350 m2;
Épületgépészet: 880 m2
Épületvillamosság: 1185 m2
Központi kémény bontása 1 db
Konyhatechnológia beszerzés kiírás szerint
Mozgássérült parkoló 1 db
Gáz és vízmérőhely átépítése 1-1 db

A meglévő fűtési rendszer részleges korszerűsítése, a jelenlegi kazánok megtartásával.
Főbb, irányadó mennyiségek:
• A felújítással érintett terület 2458 m2.
• Új fűtési vezeték kiépítése kiegészítőkkel, szelepekkel 1225m
• Új lapradiátorok felszerelése termosztatikus fejjel 117db
A régi épületrészben a teljes erősáramú hálózatának komplett felújítása, hozzávetőlegesen 2458 m2-en, az elosztók, vezetékezés, csövezés, szerelvények, lámpatestek, érintésvédelem, villámvédelem kivéve a már felújított északi oldali épületrészt. Az informatikai rendszerek működéséhez szükséges gyengeáramú hálózat felújítása.
Főbb, irányadó mennyiségek:
• Védőcső szerelése 4071m
• Vezetékek és kábelek szerelése 8115m
• Szerelvények és szerelvény csoportok bekötése 200 db
• Lámpatest bekötése 465db
• Elosztó telepítése 5 db
• Érintésvédelmi hálózat kiépítése 414m
• Gyengeáramú szerelvények bekötése 42 db
Udvar és kert kialakítása főbb, irányadó mennyisége:
- Meglévő melléképület bontása 1 db
- 400 m2 felületrendezés füvesítéssel
- Új fém kerítéskapu készítés 2 db
- Sportpálya készítés gumiburkolattal 200 m2 kiegészítő földmunkálatokkal és betonozással
- épület felüli oldalon labdafogó háló építése tartóvázzal 80 m2
A műszaki átadás-átvétel feltétele a felmérés alapján készült, minőségi bizonylatokkal ellátott, megvalósítási terv (mely a kivitelezés alatt felmerült módosításokat is tartalmazza, alapja nyertes AT által szolgáltatott – kivitelezés során készített – szakágankénti dokumentáció) 2 pld nyomtatott, papír alapú + 2 pld CD formájában történő átadása. AT kötelezettsége a használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges szakhatósági nyilatkozatok, mérések, és dokumentumok átadása. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdés). A használatba vételi engedélyt az ajánlatkérő kéri meg a hatóságoktól, de az ehhez szükséges valamennyi előzetes egyeztetés, mérés elvégezése, egyeztetés lefolytatása, valamint a kérelem megkéréséhez szükséges dokumentáció hiba- és hiánymentes összeállítása a nyertes ajánlattevő feladata.
Teljesítés időtartama:
 Munkaterület átadás-átvétel: a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül;
 Teljesítés (készre jelentés) határideje: a munkaterület átadás-átvételét követő 330. naptári nap, amennyiben nem munkanap, az azt követő első munkanap;
Műszaki átadás átvétel megkezdése: készre jelentéstől számított 5 naptári napon belül, az átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap lehet. A végszámla kiállításának feltétele az átadás-átvétel sikeres lezárása és a használatbavételi engedély megadása iránti eljárás megindításáról szóló igazolás AK részére történő átadása;
 AK előteljesítést elfogad;
 A II.2.7) pont szerinti végteljesítési határidő (365 naptári nap) a munkaterület átadás átvételétől számított időtartam naptári napban megadva, amely a teljesítés készre jelentésére, az átadás-átvétel megkezdésére, valamint az átadás átvételi eljárás lefolytatására előírt lehetséges maximális időtartamok összege (330+5+30).
AT-nek a felújítást részben az iskola üzemszerű működése közben kell elvégeznie, ezért a kivitelezés időbeni és térbeli ütemezése, erőforrás allokációja, így ellenértéke meghatározása során AT-nek minden ebből adódó egyeztetési kötelezettséggel, esetleges korlátozásokkal, egy tapasztalt szakcégtől elvárható módon és mértékben számolnia kell.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő vállalása (hónap; min.12/max.36) 10
2 3. Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (munkanap; min1/max5) 10
3 4. M2) szakember–FMV jogosultság megszerzéséhez szüks. gyakorlatiidőn felüli– működés közbeni épület felújításban és/vagy bővítésben és/vagy kivitelezésben szerzett többlet tapasztalata(db,min0/max3) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00043
II.2.13) További információ
II.2.5) pontban a 4. minőségi szempont teljes megnevezése:
"4. M2) szerinti szakember – felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli – működés közbeni épület felújításban és/vagy bővítésben és/vagy kivitelezésben szerzett többlet tapasztalata (db, min0/max3)"
Becsült értéknél – II.1.5, II.2.6 pontokban – technikai érték került megadásra.
A II.2.7) pontban megadott időtartam a munkaterület átadás-átvételétől számított időtartam és naptári napban értendő.
Az é.sz. szerinti vállalásokra vonatkozó előírások, fogalommagyarázatok az AD 28. és 36. oldalon találhatók. A garanciális javítás megkezdése a szerződéstervezet 10.2 pontjában foglaltak szerint értelmezendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok (Kbt. 114. § (1) bekezdés) alapján:
az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben g-k) m) és q) pontjaiban foglalt kizáró feltételek valamelyike.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint fentiekben előírt kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. Ajánlattevő köteles abban az esetben is nyilatkozni, ha az ajánlatkérő nem tette kötelezővé a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő a Kormányrendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésére álló elektronikus nyilvántartásokból is. (Kbt. 67. § (4) bekezdés, illetve Kr 17. § alapján).
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetével szemben, a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK előírja, hogy a Kbt. 114/A.§ szerinti bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatukban nyújtsák be.
Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi – a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett – építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon (szerződést kötő másik fél megnevezése, építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(2)a), 22.§(3)).


M2) nyilatkozata azon szakemberek megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (Kbt.65.§(1)b), és Kr.21.§(2)b)). Jogosultsági feltételnek való megfelelés igazolására:
- benyújtandók a nevezett szakember által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum; vagy
- már megszerzett jogosultság esetén elfogadott az ezt igazoló dokumentum benyújtása, vagy ha ez AK számára térítésmentesen nyilvánosan elérhető adatbázisból megismerhető.
Benyújtandó továbbá a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott – általa igazolandó – alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazoltan – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett,
M1.1) teljesítéssel/teljesítésekkel, amely/amelyek olyan épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy kivitelezési munkára/munkákra vonatkozott/vonatkoztak, amely/amelyek keretében – összesen – megvalósult legalább
- 180 m2 homlokzat szigetelés, és
- 400 m2 alapterületen épületgépészeti munkák, és
- 50 m2 nyílászárócsere
M1.2.) legalább 1 db épület felújítási és/vagy bővítési és/vagy kivitelezési munkára vonatkozó teljesítéssel, amely működés közben valósult meg.
M2) Alkalmas AT, ha teljesítésbe bevonandó szakemberei között rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-É felelős műszaki vezetői
- jogosultsággal, vagy
- jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal, vagy
- jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel (vagy egyenértékű képzettséggel, végzettséggel) és szakmai tapasztalattal (gyakorlati idővel).
Alanyi kör:
III.1.3./M1)-M2): közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65.§(6))
M1) több feltételnek való megfelelés igazolható ugyanazon korábbi teljesítés bemutatásával is, amennyiben az egyébként valamennyi feltételnek megfelel. A feltételnek való megfeleléshez bemutatható az előírtnál nagyobb mennyiségben és/vagy bővebb tartalommal megvalósult szerződés is, ha annak része volt legalább az előírt mértékű és tartalmú teljesítés is.
M1.1) Valamennyi előírt mennyiségi feltétel igazolható tetszőleges számú korábbi teljesítéssel. A megfeleléshez elfogadottak olyan korábbi teljesítések, amelyek a – feltételben, vagy a fogalommagyarázatban – felsoroltak közül csak egyik, vagy csak másik munkára vonatkoztak, illetve olyanok, melyek nem tartalmazták valamennyi felsorolt tevékenységet, ha a bemutatásra kerülő korábbi teljesítések együttesen – összességében – teljesítik az elvárást.
M2) Az előírt jogosultság meglétének igazolása szerződéskötési feltétel, hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerint jár el.
Amennyiben M2) pontnak való megfeleléshez ajánlatkérő több személyt kíván megnevezni, köteles az ajánlatában – adott esetben az erre kiadásra kerülő nyilatkozaton – kifejezetten megjelölni az értékelés 4. rész-szempontja vonatkozásában figyelembe veendő személyre vagy több személy esetén tekintetükben ajánlattevő által felállított sorrendre vonatkozóan. Ajánlatkérő ezen nyilatkozatnak megfelelően végzi el a bírálatot és az értékelést.
Az előírt alkalmassági feltételnek AT más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7),(9) és (11)).
A GSz-k közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.
Fogalommagyarázat: Folytatás a dokumentáció 3.2.2 pontjában
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek, biztosítékok (Kbt.134.§(6)a) szerint)
Késedelmi kötbér (1%/nap; max.15%), meghiúsulási kötbér (30%).
Jótállás: vállalás szerint, de min.12 hónap.
Jólteljesítési biztosíték (5% - Kbt.134.§(3)). Kbt.134.§(5) nyilatkozat ajánlat része.
Amennyiben a meghiúsulás oka a maximálisan megengedett késedelem elérése, késedelmi kötbér helyett a meghiúsulási kötbér kerül kivetésre. Felek rögzítik, hogy bármely jogcímen történő kötbér követelés összege, legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a lehet.
A szerződésbiztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
A munkák kifizetése pályázati forrásból, utófinanszírozással (támogatási intenzitása: 100,000000 %) és hazai társfinanszírozásból történik.
A kifizetés a fordított ÁFA szabályai szerint történik.
Jogszabályok:
- Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
- 322/2015 (X.30) Kormányrendelet (Ép.Kr) 30-32/B.§
- 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet.
- 2007. évi CXXVII. tv
- Ptk. 6:130.§(1)-(2)
Fizetési ütemezés:
- Előleg: 20%
Igényelhető: munkaterület átadását követő 15 napon belül. Visszafizetés: a részszámlákból arányosan (1/5-1/5-d arányban). Ajánlatkérő nem kér előleg visszafizetési biztosítékot.
- Tartalékkeret: nem képeznek.
- Számlázás:
A szerződés elszámolása átalányáras.
Öt rész- és egy végszámla (10-20-20-20-20-10% értékben), amennyiben az igazolt teljesítés eléri a számla benyújtásának megfelelő (10-30-50-70-90-100%) mértéket.
A finanszírozási feltételekre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását. Ugyanakkor közös ajánlattevők az ajánlat részeként kötelesek nyilatkozni az egyetemleges felelősségvállalásról, és meg kell nevezniük a közös ajánlattevők nevében eljáró, nyilatkozattételre feljogosított ajánlattevőt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd a VI.3.12) pontban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.ért. szempont: fordított arányosítás 2-4. ért szempont: arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: VI.3.1) pont szerinti információk:
Az ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: többletforrás igényt ajánlatkérő vagy a pályázati forrásai átcsoportosításával vagy további társfinanszírozók (pl. önkormányzat) bevonásával kívánja biztosítani - szükség esetén. A fedezet kiegészítésére irányuló fenti intézkedései sikertelenségét olyan körülménynek tekinti AK, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53.§ (6)).
Az eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet AK rendelkezésére álljon. AK a fedezet biztosítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki (Kbt. 135.§ (12)).
1. Alkalmasság: feltétel, igazolása min. AT-k jegyzékénél szigorúbb.
2. Kieg.táj. kérhető Kbt.56.§(1) szerint, válasz Kbt. 114.§(6) szerint az EKR-ben (Kbt.40.§(1)). Konzultáció nem lesz. A helyszíni bejárás időpontja: 2020.05.29. 10:00 óra, találkozás helye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.
3. Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel, alkalmazandó jogszabályokkal kapcsolatos további előírások az ajánlati dokumentációban (AD).
4. Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. – adott esetben Kbt.65.§(7)-(8),(12) ill. Kbt.35.§(2a) szerint.
Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni.
Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja.
AK köteles elfogadni, ha AT a Kr7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.
EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel (Kr17.§(1)).
AT az alk. felt megf. és a kiz. ok ig-ra a Kbt. 69.§ (11a)szerint is jogosult.
5. Cégnek minősülő AT-nek, Kbt.65.§(7) szerinti szervezetnek, egyszerű másolatban benyújtandó:
• hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006.éviV.tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta;
• és – adott esetben – dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
6. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata – adott esetben – Ép Kr 25.§ szerint.
7. FAKSZ: Ádámné Egri Judit (lajstromsz.: 00239).
8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2)e)-t.
9. AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt – a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel – az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).
10. Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
11. Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
12. A szerződéskötés feltétele, hogy
• szakmai (építési kivitelezésre vonatkozó) felelősségbiztosítás megléte (min.: 10 millió Ft/ káresemény, 100 millió Ft/év);
• M2) igazolására bemutatott szakember: jogosultság igazolása;
• AT és építési tevékenységet végző GSz-k: Étv. szerinti bejegyzés igazolása;
• ütemterv (melyben a számlázási pontoknak megfelelő ütemezés is rögzítésre kerül) és organizációs terv benyújtása az Összegezés megküldésétől számított 15 napon belül, melyek AK-vel való egyeztetése és véglegesítése.
Fentiek hiányát az AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
Az ajánlat II.2.5 pont szerinti elemei a szerződés részévé válnak. (Kbt.131.§ (2))
13. A közbesz.műsz. leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.
14. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
15. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő, ill. a karakterkorlát miatt kimaradó információk AD-ban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges