Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9079/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.06.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17182803
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505700
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.jaszbereny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000488912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000488912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jászberény, Faiskola u.7. kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000488912020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6 ingatlanon kivitelezési munkák teljesítése.
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház, amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken belüli közmű ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra. A telek közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a gázellátás a tervezett felújítás során kerül kialakításra. A felújítás során kialakításra kerülő lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-, gázüzemű hőtermelő berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása tervezett, melynek során az épületben 15db lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. A tervdokumentáció az épület erős- és gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó társasház létesítése tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról működtetve. A vizes mellékhelyiségek szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „utánfutást” biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramkörök biztosítása szükséges. A használati melegvíz indirekt fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni az elektromos fűtőpatron részére. A tervezett épületen jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület alapterülete nem bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti védelem létesítése tervezett.
A kivitelezési munkák részletes leírását, részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tételt nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni, a kivitelezés egy hrsz-on valósul meg, annak részekre bontása szakmailag és gazdaságilag célszerűtlen, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Jászberény, Faiskola u.7. kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében 5100 Jászberény, Faiskola u.7., hrsz 4680/6 ingatlanon kivitelezési munkák teljesítése.
A meglevő földszintes plusz két emeletes-, lapos tetős-, alápincézett kialakítású társasház, amelyben 15 db Önkormányzati lakás kerül kialakításra. A tervezett felújítás során a lakások meglevő belső gépészeti rendszere cső- és berendezés cserével-, az épület telken belüli közmű ellátó rendszere teljes felújításra kerül-, a gázellátó rendszer eddig nem volt, most kerül kialakításra. A telek közművesített területen található, rendelkezik víz-, szennyvíz bekötő vezetékkel-, a gázellátás a tervezett felújítás során kerül kialakításra. A felújítás során kialakításra kerülő lakásokban korszerű víz- és energia takarékos gépészeti rendszerek kerülnek kialakításra-, gázüzemű hőtermelő berendezésekkel-, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A tárgyi ingatlanon meglévő többlakásos társasház felújítása, átalakítása tervezett, melynek során az épületben 15db lakás lesz kialakítva, ebből 1db akadálymentes kivitelben. A tervdokumentáció az épület erős- és gyengeáramú villanyszerelési terveit tartalmazza. A tárgyi ingatlanon 15db lakást tartalmazó társasház létesítése tervezett. A lakások fűtése, használati melegvíz ellátása egyedi (lakásonként elhelyezett) gázkazánokról történik, a lakáselosztókról működtetve. A vizes mellékhelyiségek szellőztetése önálló, helyi ventilátorokkal lesz megoldva, melyek a világítás kapcsolóról, „utánfutást” biztosító relé beépítésével üzemel. A klímatizálás részére tartalék áramkörök biztosítása szükséges. A használati melegvíz indirekt fűtésű tárolóban, gázkazán segítségével készül, azonban tartalék csatlakozási lehetőséget kell kiépíteni az elektromos fűtőpatron részére. A tervezett épületen jelenleg a létesítéskori előírásoknak megfelelő villámvédelmi rendszer van kiépítve. Az épület alapterülete nem bővül, rendeltetése nem változik, így az OTSZ 140.§ alapján a meglévő villámvédelmi rendszer felújítása, azaz nem norma szerinti védelem létesítése tervezett.
A kivitelezéssel érintett ingatlan nettó alapterülete 1438,91 m2. A felújítás során 512,66 m2 lapostető felújítás (hő és vízszigetelés), 1482 m2 homlokzati hőszigetelés (beleértve a lábazati hőszigetelést is), 212,86 m2 homlokzati nyílászáró beépítése, valamint épületvillamossági és épületgépészeti felújítás történik.
A kivitelezési munkák részletes leírását, részletes mennyiségi és műszaki adatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, és az árazatlan költségvetés tartalmazza. A teljesítéssel kapcsolatos további feltételek a szerződéstervezetben találhatók.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) 15
2 3.Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-,vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében,a jótállás teljes időtartama alatt(óra)(legkedvezőbb:12óra,legkedvezőtlenebb:36óra) 5
3 4. Kötelező teljes körű jótállási időtartamon (24 hónap) felüli jótállás vállalása (egész hónapban megadva, legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap, legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap) 5
4 5.Alk.min.követelmények M.2.a) pont szerinti szakember alkalmasság tekintetében előírt tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb:36 hónap; legkedvezőtlenebb: 0 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az 5. értékelési részszempont (5. Az alkalmassági minimumkövetelmények M.2.a) pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (hónap)(legkedvezőbb megajánlás: 36 hónap; legkedvezőtlenebb megajánlás: 0 hónap)) keretében Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő által bemutatott, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultság megszerzésétől vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat megszerzésének időpontjától számítva hány hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik épületek felújítási munkáit tartalmazó projektek esetében kivitelezési munkák helyszíni irányításában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki/amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Gazdasági szereplőnek a kizáró okok tekintetében az alábbiakat kell benyújtania.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban itt: Kr.) 17. § (1) bekezdésének megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia: ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, amely a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (EKR űrlap kitöltésével).
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában nyilatkozni kell.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt (Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m ) és q) pontja szerinti) kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap kitöltésével).
A Kr. 17. § (1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okok igazolásának vonatkozásában adott esetben a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak is irányadók (öntisztázás).
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, illetve aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról ,nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz.1. Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy az alkalmasság tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
Sz.1. Ajánlatkérő a Kr. 26.§(2)bek. szerint a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek. rendelkezése, továbbá a Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is megfelelően irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
P.1. A Kr. 19. § (1)bek. c) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a Kr.19.§(1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak/nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (8), (11) és (12) bek., Kr. 19.§ (6),(7)bek. rendelkezése, továbbá a Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is megfelelően irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 211 500 000, HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Gazdasági szereplőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia.
M.1. A Kr. 21.§ (2)bek. a)pont alapján, ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait a Kr.23. § alapján a Kr. 22.§. (3)bek. szerint igazolva. Az igazolásban meg kell adni szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, referenciát kiállító személy nevét, elérhetőségét (telefont/e-mail), )az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő időpontja és befejező – műszaki átadás-átvétel – időpontját, év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásban az adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Irányadó Kr. 21.§ (2a)bek. a)pont; 21/A.§; 22.§ (5)bek.
M.2.. A Kr. 21.§ (2)bek. b)pontja alapján ismertetni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségüket és/vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmasság igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
- Nyilatkozatot bemutatott szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), amelyben ismertetni kell a szakember nevét, az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontjának, illetve az alkalmassági követelmény megnevezésének megjelölésével az alkalmassági követelményt (M.2./a.; M.2./b); M.2./c)), amelynek igazolására a szakember bemutatásra kerül.
- Nyilatkozatot a szakember kamarai nyilvántartási számáról.
- Szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát (a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll).
Amennyiben a szakember nem rendelkezik 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmasság igazolására az alábbiakat kell benyújtani:
- Nyilatkozatot bemutatott szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével), amelyben ismertetni kell a szakember nevét, az eljárást megindító felhívás alkalmassági követelményt előíró pontjának, illetve az alkalmassági követelmény megnevezésének megjelölésével az alkalmassági követelményt (M.2./a.; M.2./b); M.2./c)), amelynek igazolására a szakember bemutatásra kerül.
- Szakember saját kezűleg aláírt – a szakember végzettségére, képzettségére, valamint szakmai tapasztalatára (a kezdő és végdátumot legalább év/hónap pontossággal kell feltüntetni) vonatkozó adatokat tartalmazó - szakmai önéletrajzát.
- Szakemberek végzettségét/ képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát.
- Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát (a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll).
- AT nyilatkozata arról, hogy nyertesség esetén gondoskodik a szakember kamarai regisztrációjáról. AT továbbá nyilatkozni köteles, hogy tudomással bír arról, hogy a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember tapasztalati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor. A szakmai gyakorlati követelmények abban az esetben kerülnek megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns a szakember által ellátott feladat/munka/szolgáltatás időtartamai (a kezdő és végdátum legalább év/hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát.
Az adatokat olyan részletességgel kell megadni, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Az M.1. és M.2. alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bek., Kr. 24.§ (2)bek. rendelkezése.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik (EKR űrlap kitöltésével), továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (7)]
A Kr. 1. § (7) bek., Kr. 17. § (1) bek., Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései is megfelelően irányadók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (befejezett), műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan magasépítésre irányuló (építés és/ vagy felújítás) referenciával, amely esetében min. 950 m2 nettó alapterületű épület teljes körű építése és / vagy felújítása megtörtént, és összességében tartalmazta az alábbiakat: legalább 350 m2 lapostető felújítás (hő és vízszigetelés), legalább 1000 m2 homlokzati hőszigetelés (beleértve a lábazati hőszigetelést is), legalább 140 m2 homlokzati nyílászáró beépítése, épületvillamossági felújítás, épületgépészeti felújítás.
Az M.1. alkalmassági követelmény maximum 3 db referenciával igazolható.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és a 2. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel (MV-É).
b) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott végzettséggel és a 3. E) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű - szakmai gyakorlati idővel (MV-ÉG).
c) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott – vagy azzal egyenértékű - végzettséggel és az 5. E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel (MV-ÉV).
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől számítja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 1 %-a/késedelemmel érintett naptári nap, maximuma 20 %-a, 20 napot elérő késedelem esetén ajánlatkérő jogosult elállásra,felmondásra.
„Hibajavítás megkezdése a bejelentés időpontjától számítva az élet-, vagy balesetveszélyt nem jelentő hibák esetében, a jótállás teljes időtartama alatt (egész órában megadva, legkedvezőbb megajánlás: 12 óra, legkedvezőtlenebb megajánlás: 36 óra)” értékelési szempontra tett vállalás szerinti határidő tekintetében 100.000,- Ft/késedelemmel érintett óra, max. tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 20 %-a.
Jóteljesítési biztosíték: a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj 2 %-a. A jóteljesítési biztosítékot legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdődően kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának végéig kell érvényben lennie. A biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján (EKR űrlap kitöltésével).
Jótállás: min. 24 hónap (értékelési szempont).
Ajánlatkérő a műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható, nem tervezhető munkák fedezetére 5% tartalékkeretet biztosít.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A vállalkozó 1 db előleg számla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, a vállalkozói szerződés alapján.
A vállalkozói díj átalányáras elszámolású. Ajánlatkérő előleget a nettó vállalkozói díj 25%-a erejéig nyújt, a Kbt. 135. § (7)-(8) bek. szerint.
Kifizetés 30 napos fizetési határidővel, átutalással. Irányadók Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek., Kbt. 27/A. §, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és 6:155.§ (1) bek., 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek., 31.§, 32.§, 32/A. §, 32/B.§.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/06/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi (https://ekr.gov.hu).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.)Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 15. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Lásd: VI.3.12) További információk: 20) alpont.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000,- Ft
A befizetés helye: MKB Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020014
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AT választása szerint a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. AK számlájára történő befizetés esetén a pénzösszeget AK fent megjelölt számlájára kell utalni (közlemény rovatba feltüntetve „Munkásszállás ajánlat”).Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Utalás esetén kizárólag akkor tekinthető határidőre rendelkezésre bocsátottnak, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóvá is íródik AK számláján. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba csatolni kell: átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okiratot, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratot.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár és a 2. Minőségi szempont esetén KH útmutató szerinti fordított arányosítás; 3. - 5. Minőségi szempontok esetén arányosítás ME útmutató Kbt.77.§(1) bek. Részletek a közbeszerzés dokumentumban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1)Az eljárás a Kbt. 40.§(1) bek. alapján az egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu). EKR használatához az EKR Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Ajánlatkérő (AK) a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi hozzáférhetővé az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére.
2) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek.,Kbt.65.§(12)bek. rendelkezései irányadók.
3)Az EKR-ben az elektronikus űrlapon felolvasólapot kell csatolni, a Kbt.68.§(4)bek.szerinti adatokkal.
4)Az ajánlatban ajánlattevőnek (AT) nyilatkoznia kell: Kbt.66.§(2)bek. szerint (EKR űrlap kitöltésével) és Kbt.66.§(6)a)és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével), valamint Kbt. 65. § (7) bek. szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével).
5)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az együttműködési megállapodást. AK kizárja projekttársaság létrehozását.
6)Csatolni kell a gazdasági szereplőt képviselő(k) aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (ld.2006.évi V.tv.9.§), akik aláírásukkal az ajánlatban szereplő iratot láttak el. Ha bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, meghatalmazást is csatolni kell, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is, és csatolni kell a meghatalmazó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját.
7)Amennyiben az ajánlatba nem magyar nyelvű dokumentum kerül csatolásra, a becsatolt a dokumentumhoz a magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell.
8)Az ajánlati árat (nettó vállalkozói díj) tartalékkeret és ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadni, a felolvasólapon egy összegben, valamint részletezve tételes árazott költségvetés benyújtásával. Az árazott költségvetést Excel formátumban (.xls/. xlsx formátum) kell benyújtani. Szakmai ajánlat részeként ajánlatban be kell nyújtani a 2. Minőségi értékelési szempontra tett vállalást alátámasztó dokumentumokat a dokumentációban részletezett tartalommal, továbbá a projekt tervezett megvalósítása tekintetében a dokumentáció előírásainak megfelelően összeállított építésszervezési projekttervet. Az 5. Minőségi értékelési szempontra tett megajánlás tekintetében csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, amelyben megjelöli a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert, akinek többlettapasztalata az értékelés során bemutatásra kerül, valamint a szakember szakmai önéletrajzát. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatra vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a szakember rendelkezik az alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalaton felüli, értékelési szempontra tett megajánlás szerinti többlet tapasztalattal.
9)Nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - legalább 150 000 000,- Ft/év és 50 000 000,- Ft/káresemény értékű teljes körű építés-szerelési felelősségbiztosítást (C.A.R.) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni. Az ajánlatban erről nyilatkozni kell. A felelősségbiztosítást a szerződés teljesítésének időtartama alatt fenn kell tartani. Megkötésének elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
10)A szerződés megkötéséig az III.1.3) M.2. pontban előírt szakemberek tekintetében a megajánlott szakembereknek kamarai nyilvántartásba vétellel a 266/2013(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É/MV-ÉG/MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkeznie kell. Elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
11)Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/nyilatkozatokat is.
12) FAKSz:dr.Piszkor Melitta,lajstromsz.:00423
13)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
14)Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezéseit.
15)AK a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményeket és igazolásait.
16)Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerintiek.
17)A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozottakra a Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
18)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
19)AK helyszíni bejárást tart. Helyszíne: 5100 Jászberény, Faiskola u.7., időpontja: a hirdetmény közzétételétől számított 5. munkanapon 10:00 óra. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű, nem minősül Kbt. 56. § (6) bek. szerinti konzultációnak, azon a helyszín megtekintésére kerül sor, kiegészítő tájékoztatás kérésére a helyszíni bejáráson nincsen lehetőség.
20) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen folytatja le, melyre tekintettel, amennyiben a nyertes ajánlattevő ajánlati ára meghaladja a támogatói okirat (az ajánlatkérő és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal között fennálló, JNM/01/000047/2020. szerződésszámú Hatósági szerződés) alapján rendelkezésre álló fedezet összegét, Ajánlatkérő további támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, az igényeltnél eltérő feltételekkel történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, Ajánlatkérő továbbá a szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását (a támogatói okirat további támogatásra irányuló igény szerinti módosításának hatályba lépését) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba léptető feltételeként köti ki.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/05/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges