Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9149/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Paszab Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Paszab 013 hrsz., 029/2. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paszab Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22140823
Postai cím: Fő Út 9.
Város: Paszab
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tajthy Péter
Telefon: +36 42204700
E-mail: hivatal@paszab.hu
Fax: +36 42204700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paszab.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paszab.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
Hivatkozási szám: EKR000179892020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45220000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Paszab 013 hrsz., 029/2. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő létesítmények ismertetése:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Tervezett létesítmények ismertetése:
Földút megerősítés.
A földút megerősítés során az útkoronához tartozó padka, valamint az egy- vagy kétoldali szikkasztó árkok is felújításra kerülnek.
I. Burkolat felújítási szakasz hossza 013 hrsz.: 1310 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 013 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+310,00
Szelvénylépésköz: 25,00
II. Burkolat felújítási szakasz hossza 029/2 hrsz.: 1099 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 029/2 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+098,62
Szelvénylépésköz: 25,00
Helyszínrajzi kialakítás
A földút megerősítés során, a meglévő földutak vonalvezetése nem módosul. A tervezett projekt keretében jelentősebb nyomvonal korrekcióra nincs szükség.
Magassági vonalvezetés
A tervezett megerősítés során az útpálya magassági vonalvezetése kis mértékben változik.
Keresztszelvényi kialakítás - Pályaszerkezetek
Az utak keresztszelvényi kialakítása, az e-ÚT 03.01.13.18 – „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
Útügyi műszaki előírásnak megfelelő
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Meglévő földpadka: 1,5 – 1,5 méter
Tervezett pályaszerkezet:
- 30 cm M56, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm homokos kavics réteg (nem megfelelő teherbírású helyeken, talajstabilizáció készítésére)
- Tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés
A tervezés által érintett területen, a csapadékvíz elvezetés, helyenként egyoldali, helyenként kétoldali,
nyílt földmedrű szikkasztó árkokkal jelenleg is megoldott.
Környezetvédelem
A kivitelezés alatt keletkező hulladékról mindvégig gondoskodni kell a „102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról” alapján.
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtakat a tevékenység ne lépje túl. Amennyiben a zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt a Környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A tervezés által érintett terület természetvédelmi és tájvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.
Ideiglenes forgalomszabályozás
Az építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani, valamint be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat is:
- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( I.29.) LM-BM sz. együttes rendeletekkel módosított 1/1975 ( II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelete
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 ( XII.24.) KM sz. rendelet
- a 9004/1982 (XII.29.) KPM-BM sz. együttes közlemény
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001
(I.31.) KöViM rendelet , 4/2001 KöViM rendeletet , továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat.
- Az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozást, az e-ÚT 04.05.11 (ÚT 2-1.152) és az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119) Útügyi Műszaki Előírások alapján kell kialakítani
Végleges forgalmi rend: A földút megerősítés során, az érintett útszakaszok végleges forgalmi rendje nem változik
Növényvédelem
A földút megerősítés, növényvédelem szempontjából védett területet nem érint.
A létesítmény megvalósítása kapcsán cserje, fa és bozótirtás, csak kis mértékben szükséges. Az útépítési munkák befejezését követően, a kialakított földpadkákat tereprendezés és tömörítés után füvesíteni kell.
Jogerős építési engedély száma: SZ-10/UT00133-1/2020.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Projektazonosító: 1826830798

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06412 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Paszab 013; 029/2.hrsz-ú kült.földutak megerősítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
E-mail: topprojrktkft@gmail.com
Telefon: +36 203105632
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78434780
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45220000-5
45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Paszab 013 hrsz., 029/2. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő létesítmények ismertetése:
A tervezési területen jelenleg 4,0 – 5,0 méter széles földút található, helyenként kétoldali, helyenként egyoldali nyílt, földmedrű szikkasztó árkokkal.
Tervezett létesítmények ismertetése:
Földút megerősítés.
A földút megerősítés során az útkoronához tartozó padka, valamint az egy- vagy kétoldali szikkasztó árkok is felújításra kerülnek.
I. Burkolat felújítási szakasz hossza 013 hrsz.: 1310 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 013 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+310,00
Szelvénylépésköz: 25,00
II. Burkolat felújítási szakasz hossza 029/2 hrsz.: 1099 m
Nyomvonal növekményes szelvényjelentése
Nyomvonal neve: 029/2 Hrsz. Külterületi út
Leírás:
Szelvénytartomány: Kezdet: 0+000,00, Vég: 1+098,62
Szelvénylépésköz: 25,00
Helyszínrajzi kialakítás
A földút megerősítés során, a meglévő földutak vonalvezetése nem módosul. A tervezett projekt keretében jelentősebb nyomvonal korrekcióra nincs szükség.
Magassági vonalvezetés
A tervezett megerősítés során az útpálya magassági vonalvezetése kis mértékben változik.
Keresztszelvényi kialakítás - Pályaszerkezetek
Az utak keresztszelvényi kialakítása, az e-ÚT 03.01.13.18 – „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
Útügyi műszaki előírásnak megfelelő
Forgalmi sáv szélessége: 4,00 méter
Meglévő földpadka: 1,5 – 1,5 méter
Tervezett pályaszerkezet:
- 30 cm M56, M22 réteg kiékeléssel
- 20 cm homokos kavics réteg (nem megfelelő teherbírású helyeken, talajstabilizáció készítésére)
- Tömörített földmű
Csapadékvíz elvezetés
A tervezés által érintett területen, a csapadékvíz elvezetés, helyenként egyoldali, helyenként kétoldali,
nyílt földmedrű szikkasztó árkokkal jelenleg is megoldott.
Környezetvédelem
A kivitelezés alatt keletkező hulladékról mindvégig gondoskodni kell a „102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról” alapján.
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy a munkahely környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben előírtakat a tevékenység ne lépje túl. Amennyiben a zajszint túllépése várható, úgy a munkák megkezdése előtt a Környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A tervezés által érintett terület természetvédelmi és tájvédelmi területet nem érint. A tervezett létesítmények elősegítik a természetes környezet fenntartását és megóvását.
Ideiglenes forgalomszabályozás
Az építés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozást a vonatkozó szabványok szerint kell kialakítani, valamint be kell tartani az alábbi rendeletekben foglaltakat is:
- a közúti közlekedésről szóló 16/1979. (VII.12.) KPM-BM sz. valamint a 2/1984 ( I.29.) LM-BM sz. együttes rendeletekkel módosított 1/1975 ( II.5.) KPM-BM sz. együttes rendelete
- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 ( XII.24.) KM sz. rendelet
- a 9004/1982 (XII.29.) KPM-BM sz. együttes közlemény
- a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001
(I.31.) KöViM rendelet , 4/2001 KöViM rendeletet , továbbá a vonatkozó szabványban foglaltakat.
- Az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozást, az e-ÚT 04.05.11 (ÚT 2-1.152) és az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119) Útügyi Műszaki Előírások alapján kell kialakítani
Végleges forgalmi rend: A földút megerősítés során, az érintett útszakaszok végleges forgalmi rendje nem változik
Növényvédelem
A földút megerősítés, növényvédelem szempontjából védett területet nem érint.
A létesítmény megvalósítása kapcsán cserje, fa és bozótirtás, csak kis mértékben szükséges. Az útépítési munkák befejezését követően, a kialakított földpadkákat tereprendezés és tömörítés után füvesíteni kell.
Jogerős építési engedély száma: SZ-10/UT00133-1/2020.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 78434780
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TOP - PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56358656
Postai cím: Tiszafolyó út Út 17
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
E-mail: topprojrktkft@gmail.com
Telefon: +36 203105632
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Paszab Község Önkormányzata ÁFA visszatérítésére nem jogosult szervezet, így jelen szerződés tárgya szerinti építési beruházás tekintetében nem állnak fenn a fordított adózás feltételei tekintettel arra, hogy az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdése alapján a fordított adózás feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. A megkötött vállalkozási szerződésben adminisztrációs hiba miatt tévesen került rögzítésre a fordított adózás hatálya alá tartozás.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Jelen szerződésmódosításban jelzett indok miatt kizárólag a számlázási feltételek kerültek módosításra, amely szerződéses elemek nem voltak bírálati (értékelési) szempontok a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 78434780 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 78434780 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben