Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9158/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírgyulaj, Petőfi u. (997. hrsz) Nyírgyulaj, 0222 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírgyulaj Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75205670
Postai cím: Rákóczi Út 2
Város: Nyírgyulaj
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4311
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Becsei György
Telefon: +36 42385522
E-mail: nyirgyulajonk@gmail.com
Fax: +36 42385522
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyirgyulaj.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Hivatkozási szám: EKR000342452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő állapot ismertetése:
A tervezett útszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírgyulaj településtől keleti irányban, Nyírderzs település felé helyezkedik el. Jelen beruházás során a műszaki dokumentumok alapján kivitelezendő útszakaszok: 0+000-0+292 kmsz. és 1+794-1+914 kmsz közötti szakaszokat kell érteni.
Tervezési paraméterek
A létesítmény megnevezése, helye: Nyírgyulaj Petőfi Sándor utca (HRSZ 997) Nyírgyulaj, 0222 HRSZ-ú külterületi út
Rendeltetése: belterületi lakóút és külterületi mezőgazdasági bekötőút
Tervezési osztály B. VI. d. B K.VI.B Környezeti körülmények B B Tervezési sebesség Vt=40 km/h 30 km/h Szelvényezett hossz294 m 120 m Beavatkozás jellege aszfalt burkolatú út építése Helyszínrajzi kialakítás: A beavatkozási szakaszon a nyomvonalban 3°-nál nagyobb törés nem található sor, így a vízszintes vonalvezetésben helyszínrajzi ívek alkalmazására nem került sor, a nyomvonalat a töréspontokban sarokpontok tagolják. Hossz-szelvényi kialakítás: A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok lekövetésével állítottuk elő, mivel jelentős töltésépítés vagy bevágás készítése esetén a rézsűk kialakítása kisajátítási igénnyel járt volna. A magassági adatok GPS magasságok alapján EOMA rendszerben kerültek meghatározásra. A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terep, a burkolatépítés kezdőszelvényében a meglévő aszfaltburkolat magassági viszonyai, valamint a meglévő és megmaradó műtárgyak magassági szintjeinek figyelembe vételével, az optimális földmunkára törekedve határoztuk meg.
Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés:
A tervezési teljes szakaszon 4,00 m burkolatszélességet terveztünk, mindkét oldalon 1,50-1,50 m földpadkával. Tervezett burkolatszélesség 4,50 m A tervezett burkolat oldalesése 2,5% A tervezett padka szélessége 1,50 m A padka esése 5,0% Koronaszélesség 7,0 m A részletes keresztmetszeti kialakítás a vonatkozó mintakeresztszelvényeken megtalálható.
Földmunka:
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az ÚT 2 -1.222 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. Az útalapok,meg kell, hogy feleljenek az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás követelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás követelményeinek megfelelően kell megépíteni. Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok ellenőrzésének és a vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok előírásait kell betartani.
Leszedett humusz:
A kitermelt humusz mennyiséget, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet rehabilitációjára kell fordítani, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre. Amennyiben a kitermelt humusz az építési helyszínről elszállításra kerül, az érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni.
Pályaszerkezetek
A tervezett pályaszerkezet méretezését az e-UT 03.01.13. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű útügyi műszaki előírás alapján a A1 terhelési osztályt alapul véve készítettük el. A tervezett pályaszerkezet: - 6,0 cm AC 16 kopó j. aszfalt kopóréteg - 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés - 20 cm törtbeton alap - 20 cm homokos kavics javító rtg.
Forgalomtechnika:
A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú. Vízszintes jelzésképek Útburkolati jelek: Tekintettel arra, hogy a szilárd burkolat 4,00
m szélességű, útburkolati jelek felfestésére a tervezési szakaszon nem kerül sor.
Csapadékvíz elhelyezés
A tervezett vízelvezető létesítmények kizárólag a tervezett közlekedési létesítmény vízelvezetésében vesznek részt, a „mögöttes” vízgyűjtőre, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyaira nincs közvetlen hatással, így ezen vízelvezető létesítmények az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út tartozékainak tekinthetők, ezért nem vízjogi engedély kötelesek. A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati szabványokat, előírásokat be kell tartani. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közműkezelők és –tulajdonosok képviselőit meg kell hívni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 21996492 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45220000-5
45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírgyulaj, Petőfi u. (997. hrsz)
Nyírgyulaj, 0222 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő állapot ismertetése:
A tervezett útszakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírgyulaj településtől keleti irányban, Nyírderzs település felé helyezkedik el.
Jelen beruházás során a műszaki dokumentumok alapján kivitelezendő útszakaszok: 0+000-0+292 kmsz. és 1+794-1+914 kmsz közötti szakaszokat kell érteni.
Tervezési paraméterek
A létesítmény megnevezése, helye: Nyírgyula Petőfi Sándor utca (HRSZ 997)
Nyírgyulaj, 0222 HRSZ-ú külterületi út
Rendeltetése: belterületi lakóút és külterületi mezőgazdasági bekötőút
Tervezési osztály B. VI. d. B K.VI.B
Környezeti körülmények B B
Tervezési sebesség Vt=40 km/h 30 km/h
Szelvényezett hossz 294 m 120 m
Beavatkozás jellege aszfalt burkolatú út építése
Helyszínrajzi kialakítás:
A beavatkozási szakaszon a nyomvonalban 3°-nál nagyobb törés nem található sor, így a vízszintes vonalvezetésben helyszínrajzi ívek alkalmazására nem került sor, a nyomvonalat a töréspontokban sarokpontok tagolják.
Hossz-szelvényi kialakítás:
A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terepviszonyok lekövetésével állítottuk elő, mivel jelentős töltésépítés vagy bevágás készítése esetén a rézsűk kialakítása kisajátítási igénnyel járt volna.
A magassági adatok GPS magasságok alapján EOMA rendszerben kerültek meghatározásra. A tervezett magassági vonalvezetést a meglévő terep, a burkolatépítés kezdőszelvényében a meglévő aszfaltburkolat magassági viszonyai, valamint a meglévő és megmaradó műtárgyak magassági szintjeinek figyelembe vételével, az optimális földmunkára törekedve határoztuk meg.

Keresztszelvényi elrendezés, földmű tervezés:
A tervezési teljes szakaszon 4,00 m burkolatszélességet terveztünk, mindkét oldalon 1,50-1,50 m földpadkával.
Tervezett burkolatszélesség 4,50 m
A tervezett burkolat oldalesése 2,5%
A tervezett padka szélessége 1,50 m
A padka esése 5,0%
Koronaszélesség 7,0 m
A részletes keresztmetszeti kialakítás a vonatkozó mintakeresztszelvényeken megtalálható.
Földmunka:
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrizni kell a terhelésnek kitett földmű felületén. Csak akkor szabad a burkolat legalsó alaprétegét a földműre ráépíteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az ÚT 2-1.222 számú ágazati szabványban előírt követelményeknek. A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. Az útalapok, meg kell, hogy feleljenek az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás követelményeinek. Az aszfaltburkolatokat az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás követelményeinek megfelelően kell megépíteni.
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelményeknek, azok ellenőrzésének és a vizsgálatok sűrűségének (darabszámának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére. Az egyes munkanemek vonatkozásában az ágazati szabványok előírásait kell betartani.
Leszedett humusz:
A kitermelt humusz mennyiséget, az adott útszakasz töltés rézsűjének építés utáni környezet rehabilitációjára kell fordítani, illetve ugyanazon helyrajzi számon kerül terítésre. Amennyiben a kitermelt humusz az építési helyszínről elszállításra kerül, az érvényben lévő jogszabályok szerint kell eljárni.
Pályaszerkezetek
A tervezett pályaszerkezet méretezését az e-UT 03.01.13. „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai” nevű útügyi műszaki előírás alapján a A1 terhelési osztályt alapul véve készítettük el. A tervezett pályaszerkezet:
- 6,0 cm AC 16 kopó j. aszfalt kopóréteg
- 5,0 cm M22 j. zúzottkő kiékelés
- 20 cm törtbeton alap
- 20 cm homokos kavics javító rtg.
Forgalomtechnika:
A teljes tervezési szakaszon a forgalmi rend kétirányú.
Vízszintes jelzésképek
Útburkolati jelek:
Tekintettel arra, hogy a szilárd burkolat 4,00 m szélességű, útburkolati jelek felfestésére a tervezési szakaszon nem kerül sor.
Csapadékvíz elhelyezés
A tervezett vízelvezető létesítmények kizárólag a tervezett közlekedési létesítmény vízelvezetésében vesznek részt, a „mögöttes” vízgyűjtőre, annak felszíni és felszín alatti vízviszonyaira nincs közvetlen hatással, így ezen vízelvezető létesítmények az 1988 évi I. törvény 47§ 9. pontja szerint az út tartozékainak tekinthetők, ezért nem vízjogi engedély kötelesek.
A kivitelezés során az általános érvényű és ágazati szabványokat, előírásokat be kell tartani. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra a közműkezelők és –tulajdonosok képviselőit meg kell hívni.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes
műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes
szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Tárgyi építési beruházás megvalósításában résztvevő szakember mélyépítési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 db - max. 3 db) 10
2 3. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
3 4. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § rendelkezésére tekintettel a Vállalkozó a Vállalkozói Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy eleget tett az Ajánlattételi felhívásban meghatározott kötelezettségének, és a szerződéskötés időpontjában rendelkezik legalább 10.000.000,-Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet Vállalkozónak ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Önk.-i tulajdonú utak felújít.Nyírgyulaj községben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: nyirepito@gmail.com
Telefon: +36 308441717
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22002368
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21996492
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - földmunka
- aszfaltozás
- felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24603270
Postai cím: Bercsényi Utca 22.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24926939215

Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40599227
Postai cím: Budai Nagy Antal Utca 14. A ép.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Sipos János EV
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16059467
Postai cím: Felhő Út 18
Város: Nyírmeggyes
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51554246235

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/04/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges