Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/122
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.06.25.
Iktatószám:9657/2020
CPV Kód:79342200-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye:HU11,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:a 247/2014. (X.1.) Kr. szerinti feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barta Roland
Telefon: +36 18966863
E-mail: roland.barta@nkoh.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkoh.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Kr. szerinti feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Digitális Fogyasztóvédelem” (DF)
Hivatkozási szám: EKR000369172019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Stratégiai tervezés – kampánystratégia készítés körében a „Digitális Fogyasztóvédelem” (DF) – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása projekt kommunikációjával összefüggő stratégiai tervezési és tanácsadási szolgáltatás nyújtása, valamint hosszú távú vagy ad-hoc kampánystratégia készítése.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 74472582 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „KIFÜ DF kommunikáció-média beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342200-5
További tárgyak:79416000-3
79821000-5
79822500-7
79952000-2
92112000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 35. és egyéb vidéki helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Stratégiai tervezés – kampánystratégia készítés körében a „Digitális Fogyasztóvédelem” (DF) – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása projekt kommunikációjával összefüggő stratégiai tervezési és tanácsadási szolgáltatás nyújtása, valamint hosszú távú vagy ad-hoc kampánystratégia készítése.
Integrált reklámügynökségi szolgáltatások – kreatív tervezés, szövegírás, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés körében a kreatív koncepció és az egyes médiaeszközökre alkalmazott kreatívok kidolgozása, valamint grafikai tervezés és szövegírás. Kreatív tervezési és grafikai tervezési feladatok a következőkre: rádiószpot, TV szpot, sajtóhirdetések, banner, citylight plakát, óriásplakát, szórólap, eredménykommunikációs kiadvány, reklámajándéktárgyak.
Gyártás – nyomda körében szórólapok, füzet, közterületi plakátok, reklámajándékok, dekorációs és marketing eszközök gyártása.
Gyártás – TV szpot, youtube-video, rádió szpot, fotózás körében 5 alkalommal, alkalmanként legalább 15 db jó minőségű, nagy felbontású nyomdai felhasználásra is alkalmas fénykép készítése, továbbá 1 db TV-szpot, 1 db rádiószpot, valamint 3 db 10-15 mp-es online felületre alkalmas video legyártása.
Online ügynökségi szolgáltatások – keresőoptimalizálás, banner, influencer együttműködések kialakítása, menedzselése körében online kommunikációs stratégia kidolgozása, a kapcsolódó cselekvési és ütemterv elkészítése, valamint online tartalommenedzsment feladatok ellátása. Az online és közösségi média-kampányoknál 6 db banner programozása, Google Ads keresőoptimalizálás, social media kampánymenedzsment (preferált felület: Instagram, YouTube) illetve legalább 5 db releváns videótartalom elkészítését biztosító közösségi-média influencer együttműködés.
Rendezvényszervezés körében 3 db regionális workshop, 1 db kitelepülés, 1 db sajtónyilvános zárórendezvény rendezvényszervezési feladatainak teljes körű ellátása (rendezvényhelyszín és a lebonyolításhoz szükséges technikai eszközök, berendezés bérlése, technikai személyzet, dekoráció, catering biztosítása, meghívók kiküldése, regisztrációs lista kezelése, forgatókönyvírás, kapcsolódó szállítás).
Médiatervezés és - vásárlás médiatervező illetve kampányhatékonyság mérésére szolgáló szoftverek segítségével a műszaki leírásban részletesen meghatározott elvárások szerint, belföldi médiatervezési és - vásárlási feladatok teljeskörű lebonyolítása (médiamix, médiaterv elkészítése, médiavásárlás végrehajtása, kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások) online display , közösségi- média és PPC kampányokra vonatkozóan.
A részletes műszaki leírást és feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A nettó keretösszeg: 74.472.582 HUF
A KIFÜ a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1 A felhívás M.2) b) szerinti szakember televíziós reklámszpot készítésében szerzett szakmai többlettapasztalata (db) 60
2 2.2 A felhívás M.2) c) szerinti szakember online display és közösségi-média és PPC kampány stratégiai tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hó) 60
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 850
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Digitális Fogyasztóvédelem – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031
II.2.14) További információ:
Fizetés: igazolt teljesítés alapján utólag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján, a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 129. § (1) bekezdés alapján Utófinanszírozásos. Az európai uniós támogatás intenzitása 100 % . Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem bizt. Részletek a keretszerződésben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 229 - 562141
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „KIFÜ DF kommunikáció-média beszerzése”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84027052
Postai cím: Hungária Körút 108. IV/3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: falvai@redboxcom.hu
Telefon: +36 305578396
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74472582
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Dialogue Creatives Kft.: rendezvényszervezési feladatok, online ügynökségi szolgáltatások
Media Dynamics Kft.: médiatervezés- és vásárlás
Tősér Ádám: filmgyártás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattévők neve: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 35., 13354921-2-43)
Redboxcom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária Körút 108. IV/3.; 25826409-2-42)
New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.; 24670827-2-44) és Lounge Design SZolgáltató Kft. (1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.; 22715544-2-41) közös ajánlattevők

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) alapján. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. AK nem teszi lehetővé a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. Az ajánlatban felolvasólapot kell szerepeltetni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
4. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
5. Az ajánlatok értékelési szempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont illetve alszempont esetében egyaránt: 0-10 pont
Az értékelés módszere: a 2.1; 2.2. értékelési részszempont tekintetében az egyenes arányosítás, és az ár vonatkozásában pedig a fordított arányosítás. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján a 2. részszempont 2.1. alszempont, M2) b, szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-5 darab. A 2.2 alszempont, M2) c , szakember többlettapasztalatának legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 0-24 hó.
6. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
7. Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdésében és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
8. Hiánypótlás: a KD I. Fejezet 11. pontja szerint.
9. AK Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest – szigorúbban állapította meg AT műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a következő esetekben: III.1.3) M1) – M4)
10. Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Vállalkozási keretszerződés a KIFÜ részéről kerül megkötésre. (cím: H-1134 Budapest, Váci út 35.; nemzeti azonosító: AK22423)
11. A IV.2.6) pont szerinti időtartam a valóságban 60 nap.
12. Jelen közbeszerzési eljárás tekintetében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként dr. Zsabokorszky Ágnes jár el. (lajstromszám: 00127.)
13. A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): LÁSD II.1.6.pont.
14. Ajánlati biztosíték az eljárásban nem kerül kikötésre.
15. A felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen értelmezendőek.
16. A szerződés teljesítési határidejének kezdő időpontja az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
FOLYTATÁS a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI. 3. További információk folyt:
17. Az ajánlatba a Kbt. 65.§ (7) bek.-e szerinti nyilatk.-ot (nemleges válasz esetén is) egyaránt csatolni szükséges.
18. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67.§-okban foglaltakra.
19. Csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére (cégképviselet) jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját valamint a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás-mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia, lakcímének feltűntetése mellett.
20. AT-nek ajánlatában nyilatk. kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.
21. Az EKR használatával kapcs. útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/
22. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcs. bármi nemű segítséget és tájékoztatást az üzemeltető NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcs. telefonhívások fogadására fenntartott hívószám elérhető: https://nekszt.hu/elerhetosegek/
23. Irányadó Jog: AF-ben nem szab. kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rend. előírásai.
24. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)