Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/131
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.09.
Iktatószám: 12549/2021
CPV Kód: 72261000-2
Ajánlatkérő: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szigeti Szilvia
Telefon: +36 304699040
E-mail: szigeti.szilvia@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000306052021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000306052021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő Oracle licencek terméktámogatása_OSUP21
Hivatkozási szám: EKR000306052021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó szervezeteknél [ld. a felhívás VI.3) 1. pontját!] meglévő Oracle szoftvertermékek használatához szükséges gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások beszerzésére. A KM alapján az érintett szervezetek részére tipikusan 24 és 12 hónapos időtartamra vonatkozó teljesítés történik, a termékekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosításával. Ajánlatkérő a nyújtandó szolgáltatásokat általánosságban a „termék” kifejezéssel hivatkozza az eljárás során. Az eljárás tárgya szerinti 1 db ellátási csomag tételes terméklistáját a műszaki leírás szerinti 3624 db árlista sor képezi. A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége és - a KM részét képező elemekből összeállított - konkrét tárgya a KM megkötését követően, az írásbeli konzultációk [Kbt. 105.§ (1) bek. c) pont] során kerül meghatározásra. Lásd még a közbeszerzési dokumentumokban!
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 28600000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő Oracle licencek terméktámogatása_OSUP21
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72261000-2
72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Oracle szoftvertermékek használatához szükséges gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .xlsx fájl) szerint (keretösszeg: 22 000 000 000 Ft). A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége az írásbeli konzultációk során kerül meghatározásra.) Valamennyi (3624 db) árlista sorra kötelező az ajánlattétel. Ajánlattevőnek a terméktámogatási szolgáltatások keretében a vonatkozó Oracle szoftverek forráskódjának elérhetőségi jogával rendelkeznie kell, tekintettel arra, hogy az emelt szintű szolgáltatás nyújtás körében olyan javítások is elvégezhetőek legyenek, amelyek a forráskód átírásával valósíthatók meg. Egyenértékű megajánlás esetén is ismertetni kell, hogy hogyan biztosított az Érintett Szervezeteknél meglévő Oracle szoftverlicencek tekintetében az emelt szintű szolgáltatás nyújtás körében az olyan javítások elvégzése, amelyek a forráskód átírásával valósíthatók meg.
2. A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, tekintettel arra, hogy az Érintett Szervezeteknél rendelkezésre álló Oracle szoftverlicenc-fajták sokféle kombinációja nem teszi lehetővé a terméktámogatási szolgáltatások szolgáltatástípus szerinti megbontását, továbbá az a központosított közbeszerzés szállítója által működtetendő ügyfélkiszolgálási modell szempontjából gazdaságilag is észszerűtlen lenne. Ajánlatkérő jelen beszerzéstől elkülönülő terméktámogatási szolgáltatásokat külön közbeszerzési eljárások keretében kívánja beszerezni, ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás kapcsán nincs olyan funkcionális/gazdasági/területi, vagy egyéb szempont, mely alkalmas lehet önálló közbeszerzési rész(ek) definiálására.
3.Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt. 104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (1) bek. c) pontja szerint kerülhet sor.
4. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését. A Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján AK az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. AK a legkedvezőbb és az azt követő további 1 legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő vonatkozásában végzi el a bírálatot.
5. AK a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazza, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja [Kbt. 76. § (5) bekezdés]. Az összehasonlítás alapját az ajánlattevő által a 3624 terméksorra megajánlott ÁFA nélkül számított összesített ajánlati ár képezi.
6. AK a Kbt. 75.§ (6) bekezdés alapján megadja, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7.A megkötendő keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
8. A keretmegállapodás alapján megvalósuló beszerzés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzésként is történhet, ez esetben az Érintett Szervezet köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban ismertetni a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés szerinti körülményt.
9. A keretmegállapodás II.2.7) pontban megadott maximális időtartama az alábbiak szerinti:
- A keretmegállapodás hatályba lépését követő 24 hónap a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka, mely időszak alatt van lehetőség a keretmegállapodás keretösszege erejéig az írásbeli konzultációk megindítására, s annak eredményeképpen a szerződés megkötésére, illetve ezek teljesítésére. A keretmegállapodás alapján nem indítható meg olyan írásbeli konzultáció, továbbá nem köthető meg olyan szerződés, amely a keretmegállapodás keretösszegének túlteljesítését eredményezné.
- Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását eredményezi.
- Amennyiben az egyedi szerződések összértéke eléri a keretösszeget (meghosszabbítás esetén a keretösszeg-emelkedéssel számított keretösszeget értve ezen), úgy a szerződéskötési időszak megszűnik.
- A szerződéskötési időszakot követi az ún. szerződés teljesítési időszak, amely 24 hónap időtartamú. Ezen időszak alatt új írásbeli konzultáció nem indítható, szerződés nem köthető. A szerződés teljesítési időszak a szerződéskötési időszakban megkötött szerződések teljesítésére szolgál.
- A keretmegállapodás időtartamának utolsó (a szerződés teljesítési időszakot követő) időszaka az ún. elszámolási időszak, amely a keretmegállapodásban nyertes ajánlattevő (Szállító) és a Beszerző közötti végső elszámolást szolgálja. Ennek időtartama 3 hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 28600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 51 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő döntése alapján a keretmegállapodás a szerződéskötési időszak időtartama alatt egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható azzal, hogy a meghosszabbítás miatti keretösszeg-emelkedés nem lehet több, mint a keretösszeg 30%-a. A 6 hónapos hosszabbítás a szerződéskötési időszak meghosszabbodását eredményezi. (Ld. II.2.4) 9. pont)
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A keretösszeg 30%-kal növelhető a II.2.7) pontban leírtak szerint.(A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a keretmegállapodás megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető.)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós finanszírozás esetén az Érintett Szervezet köteles a keretmegállapodás alapján megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14) További információ:
1. A KM alapján történő beszerzések az Érintett Szervezetek igényeitől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésében előírtakra.
2. A Kbt. 135. § (5) bekezdésének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.
3. A KM megkötésére irányuló jelen eljárásban minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bekezdésében foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Korm.r. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges.
4. A nyertes ajánlattevővel megkötött KM alapján az egyes konkrét (eseti) közbeszerzések lebonyolítására a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt módon kerülhet sor az ajánlatkérő, mint Beszerző által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszerben (rövidítve: DKR; kozbeszerzes.dkuzrt.hu).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdések alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.
Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1)-(2) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjának hatálya alá.
A KR. 3.§ (3),(5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben.
A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik (az EEKD II. rész D. pontja is kitöltendő).
A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a KR. 4. §, a 8. § és 9. § b) pont, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. §, a 10. § és a 11. § b) pont alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.
A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában és Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek.).
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a KR.18. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott gazdasági szereplők által benyújtott igazolások alapján. Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M1 A KR. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és jogviszonyuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A megjelölt szakemberek vonatkozásában nyújtsa be a képzettséget (szakmai minősítést) igazoló okirat(ok) egyszerű másolatát, valamint a megjelölt szakemberek vonatkozásban csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozata az ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatójának megismeréséről, továbbá a teljesítés során történő rendelkezésre állásáról.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a KR. 21. §-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésére. A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Az alkalmasság a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) bekezdései szerint is igazolható. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, továbbá szintén elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike felel meg. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő, minimum Oracle Certified Professional (OCP) szintű (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel rendelkező szakemberrel a közbeszerzési projektirodai feladatok támogatásához. Ajánlatkérő az Oracle Certified Master (OCM) és az Oracle Certified Expert (OCE) képzettségeket is elfogadja az egyenértékűségi elvre tekintettel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a keretmegállapodás (továbbiakban: KM) szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000,- Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér. A KM alapján történő írásbeli konzultáció eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet 2.KÖTBÉR, ADATSZOLGÁLTATÁSI BIZTOSÍTÉK alcíme tartalmazza.
A keretmegállapodás alapján megkötött Egyedi Szerződésben a Szállító köteles késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér fizetését vállalni. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér alapja a késedelmesen, illetve nem teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
Hibás teljesítés vonatkozásában támasztott szavatossági igény esetén annak teljesítéséig késedelmi kötbér érvényesíthető. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.
Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximum értéket, abban az esetben az Érintett Szervezet jogosult az Egyedi Szerződést felmondani vagy attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér a szerződésszerű teljesítés időpontjában válik esedékessé, illetve, ha a kötbér mértéke eléri a maximumot.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
A meghiúsulási kötbér akkor válik esedékessé, ha az Érintett Szervezet az Egyedi Szerződés felmondásáról vagy az elállásról szóló jognyilatkozatot vagy az Egyedi Szerződés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulásról szóló tudomásszerzést tartalmazó jognyilatkozatot - a késedelmi kötbérmaximum elérése miatt, vagy egyéb, a jelen keretmegállapodásban meghatározott felmondási ok miatt - a Szállítónak megküldi.
Az Érintett Szervezet a Keretmegállapodás X.2.1. pontban rögzített kötbérmértékektől – kivéve az ott meghatározott kötbérmaximumok mértékét -, és kötbéralapoktól a keretmegállapodás alapján történő írásbeli konzultáció esetén eltérhet, feltéve, hogy az egyedi beszerzés tárgya, a nyújtott szolgáltatás természete, a teljesítés körülményei ezt indokolttá teszi.
Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet 2. A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA, FIZETÉSI MÓD alcíme tartalmazza.
Irányadók: Kbt. 135.§ (1) és (4), (5)-(6) bekezdés, Kbt.136.§, Kbt. 27/A.§ és a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdés. EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. §, valamint a 256/2021 (V.18) Kr. 64. fejezet (ill. az eseti beszerzés megvalósítására irányadó hatályos jogszabályi előírás) alapján történhet. Vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII. tv; 2007. évi CXXVII. tv; 2013. évi V. tv; 2017. évi CL tv; 2011. évi CXCV. tv; 301/2018. (XII. 27.) Kr; 424/2017. (XII.19.) Kr.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
Az indoklást lásd a felhívás VI.3. pontjában
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§ (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ának (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra: A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a központosított közbeszerzési rendszerhez a felhívás feladásáig önként csatlakozóként regisztráltak. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 2/2021-es felhívása szerinti határidő lezárásáig, az abban foglaltak szerint önként csatlakozóként regisztráltak.
2. Az Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet vonatkozásában lásd a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltakat!
3. Ajánlatkérő ajánlattevő és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.
5. A 321/2015.(X.30.) Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3) M1 pontjában.
6. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, valamint a 66.§ (5) bekezdés szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kell csatolni. Az ajánlatban nyilatkozni kell az Oracle szoftverek forráskód elérhetőségi joga biztosítási módjáról, továbbá csatolni kell a megajánlott termékekhez kapcsolódó, a műszaki leírás által előírt dokumentumokat. Egyenértékű megajánlás esetén is ismertetni kell, hogy hogyan biztosított az Érintett Szervezeteknél meglévő Oracle szoftverlicencek tekintetében az emelt szintű szolgáltatás nyújtás körében az olyan javítások elvégzése, amelyek a forráskód átírásával valósíthatók meg.
7. A Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Kormányrendelet 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
9. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
10. A Kbt. 41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
11. Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés feltételeként nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
12. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában jelölt „1 hónap” alatt az ajánlattételi határidő lejártától számítottan 30 napot ért.
13. A keretmegállapodás hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a központosított közbeszerzés Érintett Szervezetei költségvetésében áll rendelkezésre, kivéve a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglalt támogatásra irányuló pályázat benyújtása esetében.
14. FAKSZ neve és lajstromszáma: Orosz Endre Tibor, 00406; Szigeti Szilvia, 01292
15. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, mert az ajánlattevők saját nyilatkozatmintáit is jogosult használni. Ajánlatkérő a nyilatkozatmintákban adott esetben meglévő elírások, illetve inkonzisztenciák tekintetében nem vállal felelősséget.
16. Tájékoztatjuk Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy az ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon érhető el.
17. Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
A KM tárgyát képező termékek jelentős részénél 12 és 24 havi időtartam a tipikus szolgáltatás-igénybevétel. Tekintettel arra, hogy a KM szerződéskötési időszaka (ld. a felhívás II.2.4) 9. pontját) 24 hónap + 6 hónap opcionális időtartam, így a max. 24 havi időtartamú teljesítési időszakokra, valamint azok elszámolására (3 hónap) tekintettel indokolt, s egyben – annak érdekében, hogy a szerződésszerű teljesítések a KM időtartama alatt történjenek meg – szükséges a KM időtartamát max. 51 hónap +6 hónap hosszabbíthatóság értékben meghatározni.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben szakmai ajánlattal kapcsolatosan előírt információk a benyújtott ajánlatban nem kerülnek szerepeltetésre, azaz amennyiben Ajánlattevő valamely termékre vonatkozó megajánlása az ajánlatból nem állapítható meg, abban az esetben a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében hiánypótlásnak helye nincs.
19. Az Ajánlat részeként csatolandó dokumentumok részletes listáját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
20. Az EKR karakterkorlátaira tekintettel a további előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák