Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17436/2021
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza Gömb utca;4400 Nyíregyháza, Meggyfa u.;4400 Nyíregyháza, Sátor u.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017472021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017472021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Lakóutcák kivitelezése II. ütem (3 részben)"
Hivatkozási szám: EKR001017472021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési feladat:
"Lakóutcák kivitelezése II. ütem (3 részben)" a Belügyminisztérium, mint Támogató a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. mellékelt IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 35. Kiemelt beruházási feladatok támogatása cím 45. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása címén, vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
Nyertes Ajánlattevő feladata a Vállalkozási szerződés keretében Nyíregyháza közigazgatási területén megvalósítandó útfejlesztések keretében lakóutcák útépítési, kapcsolódó közmű kiváltási, továbbá csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi részek tekintetében:
1. rész: Nyíregyháza, Gömb u. útfejlesztése
2. rész: Nyíregyháza, Meggyfa u. útfejlesztése
3. rész: Nyíregyháza, Sátor u. útfejlesztése
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá valamennyi kivitelező hatáskörbe tartozó kiegészítő feladat elvégzése (pl: előzetes állapotfelvétel, szakfelügyelet megrendelése a kivitelezéssel összefüggésben, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése geodéziai beméréssel, a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás lefolytatásához és az engedélyek beszerzéséhez a jogszabályokban meghatározott dokumentáció összeállításához szükséges kivitelező által biztosítandó dokumentáció elkészítése)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Gömb u. útfejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45200000-9
45233200-1
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza Gömb utca
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyháza, Gömb u. útfejlesztése:
Fejlesztendő útszakasz hossza: 760 fm, burkolat szélessége: 4 méter, 3040 m2.
Funkció: Belterületi önkormányzati út
Tervezési osztály: B.VI.d.
Keresztmetszet: A tervezéssel érintett szakasz jelentős hosszán nem található épített burkolat.
Az utca kezdetén 10 m hosszban aszfalt burkolat, azt követően 15 m hosszban, illetve az utca
végén 250 m hosszban, 3,0-4,0 m szélességben szórt útalap található.
Beépítettség:
Az utcán családi házak találhatóak, a meglévő kerítések közötti távolság változó.
Forgalom:
A Gömb utcán jelenleg kétirányú forgalom jellemző. A területen nincs nagyobb
forgalomvonzó létesítmény, valamint menetrendszerű közösségi közlekedési buszjárat sem
halad át.
Burkolat állapota:
Az érintett szakaszon jelenleg csak a kezdetén van kiépítve szilárd útburkolat, azt követően
szórt útalap található.
Csapadékvíz elvezetés kiépítése, állapota:
A Gömb utcán jelenleg semmilyen csapadékvíz elvezető létesítmény nincs.
Közvilágítás kiépítése:
Az érintett utcán található meglévő közvilágítás.
Meglévő közműellátottság:
A területen vízvezeték, szennyvíz gravitációs és nyomóvezeték, középnyomású gázelosztó
vezeték, kisfeszültségű elektromos légvezeték, valamint távközlési kábel üzemel.
Tervezett beavatkozások ismertetése:
Tervezési osztály: B.VI.d.
Tervezési fix pont a tervezett út mellett lévő trafóház alapozásának szintje, mely a
helyszínrajzokon feltüntetésre került:117.59 mBf
X= 290345,81
Y= 850683,13 (EOV).
A burkolatba eső közművek föld feletti szerelvényeit, akna fedlapokat szintbe kell helyezni.
Keresztmetszeti kialakítás:
A tervezett út korona szélessége 7,0 m: 4,0 m aszfalt burkolatú út a szelvényezés szerinti jobb
oldalon a 0+000 – 0+387.5 km. szelvények között 5 cm kiállású „K” típusú útszegélysorral
határolva, teljes hosszban 1,5-1,5 m széles 10 cm vastagságú M22 stabilizált padkával. A
0+387,5 km. szelvénytől a végszelvényig terjedően útszegélysor nem épül, tekintettel arra,
hogy ezen szakaszon a vízelvezetésre szikkasztóárkok létesülnek.
A burkolat jellemzően egyoldali 2,5 %-os oldalesésű a szegély irányába, a csatlakozó stabilizált
padka 5-5% oldalesésű a burkolattól. A padka esése kapubejárók környezetében változó lehet.
A tervezett stabilizált padkán túl további, minimum 1-1 m széles területet az alkalmatlan
fedőréteg eltávolításával, majd 10 cm humuszterítéssel és füvesítéssel rendezni kell!
A 0+375 – 0+400 km szelvények között az útburkolat jobb oldali 2,5%-os keresztirányú esése
átfordul bal oldali 2,5%-os keresztirányú esésbe. Ennek oka, hogy a jobb burkolatszélben a
közműhelyzet miatt a csapadékvíz elvezetésre tervezett szikkasztó alagcső és aknák telepítésre
nem áll rendelkezésre elegendő hely, a védőtávolságok nem tarthatóak, ezért a 0+395 km
szelvénytől a 0+746 km szelvényig bal padkában gyepkő burkolatú szikkasztóárkok kerülnek
kialakításra 0,4 m-es fenékszélességgel és 1:1,5-es rézsűhajlással, minimum 0,45 m
mélységben.
A tervezett pálya szintje a meglévőhöz képest esetenként akár 40 cm-rel is magasabbra adódik,
ezért ahol szükséges, a 10 cm alkalmatlan talaj leszedését, és a megfelelő tükör készítést
követően az útkorona alatt min M2 minőségű földműanyag feltöltés kell készíteni. A
földfeltöltés készítésére vonatkozó előírásokat a „Földművek követelményei” c. fejezet
tartalmazza.
Tervezett pályaszerkezet
Aszfalt burkolatú út esetén
- 6 cm AC-16 alap-kopó aszfalt kopóréteg
- 20 cm M56 mechanikai stabilizáció
- 20 cm homokos kavics ágyazat
- tömörített humuszmentes földmű
Sárrázó esetén
- 20 cm M56 mechanikai stabilizációs útalap.
Csapadékvíz elvezetés:
A terület domborzati adottságaiból adódóan a tervezési szakasz három vízgyűjtő területre
különíthető el. A szabályozási szélesség és a meglévő, kiváltásra kerülő közművek
elhelyezkedése miatt szikkasztó árkok kiépítése ezen szakaszokon nem kivitelezhető. Ebből
adódóan az első és második szakaszon DN 80/60 cm-es tisztítóaknát valamint DN 100/60 cmes
szikkasztóaknát kell telepíteni, D600 mm-es (D400KN) víznyelőrácsos fedlappal. Mivel a
Palánta utcán jelenleg is található zárt csapadékvíz elvezető csatorna, ezért az egyes és kettes szakasz csapadékvize túlfolyós rendszerű DN250 KD-EXTRA csatornacsővel ide került
bevezetésre. A telepített szikkasztóaknák DN 400 KD-EXTRA szikkasztó alagcsővel kerülnek
összekötésre, melyeknek hossza 112, illetve 187 m. A két önálló szikkasztó rendszer között
szintén DN250 KD-EXTRA csatornacső összekötés létesül a vízkiegyenlítés és a zárt
rendszerbe való túlfolyás biztosítása miatt. Mivel a magassági és oldalesés viszonyok lehetővé
teszik a harmadik szakaszon 0+395 km szelvénytől gyepkő burkolatú szikkasztóárkok kerültek
elhelyezésre 351 m hosszban. Az árkok 0,4 m fenékszélességűek és 1:1.50-es rézsűhajlással
kerültek betervezésre.
Közműkiváltások:
A meglévő földút mentén távközlési, (UPC, Magyar Telekom) és elektromos földkábelek
találhatóak. A távközlési kábelek teljes hosszában a tervezett aszfalt burkolatú útban haladnak,
ezért azok kiváltása szükséges. A kisfeszültségű elektromos földkábel a tervezési szakasz
elején, a 0+080 km szelvényig, valamint a 0+600 km szelvénytől a tervezési szakasz végéig a
tervezett aszfalt útburkolatban található. Ezért ezen szakaszokon a meglévő földkábeleket és
elektromos oszlopokat a szakági tervdokumentáció szerint szintén ki kell váltani. Az útburkolat
alatt keresztirányban húzódó földkábeleket — amennyiben a földtakarásuk megfelelő— az új
koronaszélességnek megfelelően védelembe (hasított védőcső, pattintós védővályú, stb.) kell
helyezni. A kiváltási terveket külön szakági tervdokumentáció tartalmazza.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható azzal, hogy az adott cserélni kívánt tételt valamennyi megvalósítandó elem tekintetében azonosra szükséges cserélni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 10
3 4. Az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember rendelkezik belterületi lakóutca építése, és/vagy felújítása során szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Meggyfa u. útfejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45200000-9
45233200-1
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Meggyfa u.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyháza, Meggyfa u. útfejlesztése:
Fejlesztendő útszakasz hossza: 650 fm, burkolat szélessége: 3 méter, 1950 m2.
Bontás, meglévő állapot:
A meglévő állapottal érintett területről és az érintett közművekről a mellékelt meglévő állapot
helyszínrajz alapján kell eljárni a szolgáltatói nyilatkozatok figyelembevételével. A tervezett
közlekedési létesítmények kialakításához szükséges a Meggyfa utcán található elektromos és
közvilágítást tartó oszlopait, a helyi távközlési hálózat szükséges szakaszait kiváltani, melykiváltásokról szakági tervek rendelkeznek. A tervezési területen a csapadékvíz elvezetés csak
kisrészben megoldott, a Meggyfa utcán néhány szikkasztókút biztosítja a területen a
csapadékvíz elvezetését és szikkasztását, melyek kapacítása a feliszapolódás miatt igen
csekély. A meglévő szikkasztókutak megszüntetésre kerülnek.
Közmű kiváltások szintbehelyezések:
A tervezési terület közművel sűrűn behálózott terület. A különböző vízi közművezetékek
tervezési területen belüli elhelyezkedését, kiváltását, védelmét, új vízi közművezetékek és
műtárgyaik tervét a burkolatépítési tervekkel egyeztetett kivitelezési szakági tervek
tartalmazzák.
A telekalakítás során, a megváltozott végleges jogi állapotok kialakulása után az érintett
ingatlanok közműcsatlakozásainak és kerítéseinek áthelyezése, átépítése szükséges.
A burkolatépítés megkezdése előtt a szakági tervekben szereplő közműves és technológiai
szerelési munkákat el kell végezni, illetve a burkolatok alá a megfelelő méretű és számú
védőcsövet, védőcsatornát a szakági tervekben előírt mélységben el kell helyezni.
A közművek, technológiai vezetékek védőcsövek építése után a felettük lévő talaj
tömörítését rétegesen, előírásszerűen kell elvégezni. A tükör alatti 50 cm mélységben az
altalaj tömörítését Trg≥ 95 %-ra kell végeztetni.
A tervezett útburkolatba eső összes meglévő és megtartott, valamint újonnan tervezett
közműszerelvény, akna és fedlap szintbe helyezendő, ahol szükséges terhelés változás miatt
megerősítendők!
Egyes közművezetékek alatt, illetve felett végzett munkákhoz a megfelelő szakvállalatok,
üzemeltetők szakfelügyeletét kell kérni, s azok előírásait be kell tartani. A mellékelt
jegyzőkönyvek szerint.
A tervezett pályaszerkezet illetve burkolati szint mindenütt meghaladja a jelenlegi földút,
illetve szórt burkolatú utpálya szintjét így a meglévő közművek takarása a továbbiakban is
biztosított a jelenlegi műszaki szinvonalnak megfelelően.
Elektromos hálózatok:
A meglévő közvilágítási hálózat biztosítja a szükséges megvilágítást, az út nyomvonallal
érintett oszlopok áthelyezéséről a mellékelt szakági terv gondoskodik.
Gyengeáramú hálózatok:
térségben üzemelő gyengeáramú hálózatok nyomvonalait a terv tartalmazza az érintett
szakaszok kiváltásáról a mellékelt szakági terv gondoskodik.
Gázvezeték hálózat:
A térségben középnyomású gázelosztó hálózat és bekötő vezetékei üzemelnek, a tervezett út
nyomvonal miatt vezeték kiváltás nem szükséges.
Vízvezeték hálózat:
A tervezett beruházás során meglévő vízvezeték hálózatot érintünk, új hálózat kiépítésére nem
kerül sor. A Meggyfa utcán építéssel érintett, meglévő 2 db földfeletti tűzcsapok és 1 db közkút
kiváltása, kihelyezése szükséges a tervezett padka felületen kívülre. A tervezett tűzcsap FF100kitörésbiztos földfeletti tűzcsap kell legyen, a hozzá tartozó szerelvényekkel kiépítve, a meglévő
megmaradó vízvezetékről lecsatlakozva.
Szennyvízelvezetés:
A tervezett beruházás során meglévő szennyvízvezeték hálózatot érintünk, új hálózat kiépítésére
nem kerül sor. A meglévő szennyvíz tisztítóaknák és tisztítóidomok fedlapjának szintbehelyezése
válhat szükségessé.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
A tervezési terület útüzemeltetője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő kht.
Nyíregyháza, Tűzér u. 2-4. közüzemi hálózat.
Nyíregyháza Kistelekiszőlő városrész nagy szintkülönbségekkel rendelkező, szélhordta, homokos
talajú terült. A tervezett utcában több pontos problémákat okoz a nagy mennyiségű, összegyűlő
csapadékvíz.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egy másik pályázati projekt finanszírozásában
kívánja megvalósítani a tervezési terület csapadékvíz elvezetését KÖZMŰTERV M93 kft. által
2018.06-hó 532/18 munkaszámú kiviteli tervdokumentáció alapján. A terület csapadékvíz
elvezetéséről külön tervdokumentáció gondoskodik. Jelen tervdokumentációban a tervezett
burkolatfelület vízelvezetését terveztük.
A csapadékvíz gerinchálózat nem része jelen tervnek, arra érvényes vízjogi létesítési engedély
van, az alábbiak szerint:
A tervezési területen zárt csapadékvíz elvezető hálózat a Palánta utcán található.
A lefolyó csapadékvíz elhelyezésénél igyekeztünk a VGT2 Csapadékvíz irányelvben
meghatározott vizek helyben tartása elv érvényesítésére. A tervezett burkolt t felületén összegyűlő
csapadékvizeket zárt csapadékcsatornán keresztül kívánjuk eljuttatni a befogadó csatornába. A
meglévő közüzemi hálózat terhelésének csökkentésére a tervezési területen több ponton
záportározó műtárgyakat helyeztünk el, melyek biztosítják a csapadékvizek átmeneti tározását és
a késleltetett csapadékvíz elvezetést.
Csapadékvíz elvezetés:
Vízgyűjtő terület lehatárolt nagysága: 7680 m2 / közterület /
A tervezési területre figyelembevett átlag lefolyási tényező: 0.55
A felszíni lefolyás ideje: kb. 12-14 min.
Csapadékvíz intenzitások: mértékadó 270 l/sha
Tervezett létesítmények:
DN 400 műanyag vezeték 145,0 fm
DN 300 műanyag vezeték 359,5 fm
DN 200 műanyag vezeték 56,3 fm
D160 KPE műanyag vezeték 235,6 fm
DN 300 KG-PVC műanyag vezeték 4,7 fm
DN 80 beton tisztítóakna 41 db
Négyszögletes kialakítású víznyelőakna
50x50 cm
5 db
Záportározó 25 m3-es tározó képességű 2 db
Záportározó 35 m3-es tározó képességű 1 db
A tervezési terület változatos terepviszonyai miatt több kisebb záportározót kellett elhelyezni.
A szükséges záportározók mérete 25 és 35 m3.
Elektromos- és hírközlő hálózat(ok) kiváltásával kapcsolatos előírásokat a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható azzal, hogy az adott cserélni kívánt tételt valamennyi megvalósítandó elem tekintetében azonosra szükséges cserélni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 10
3 4. Az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember rendelkezik belterületi lakóutca építése, és/vagy felújítása során szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza, Sátor u. útfejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:45200000-9
45233200-1
45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Sátor u.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyíregyháza, Sátor u. útfejlesztése:
RÉSZLETES ISMERTETÉS:
A tervezési szakasz kezdőszelvénye a Sátor utca meglévő aszfalt burkolatának a
végszelvényétől indul. (0451/109 telek és a 0451/110 közötti telek határvonalával egyezik
meg.) Végszelvénye a Kavics utca északi határával egy vonalban található.
- Építés helye: Nyíregyháza, Sátor utca
- Az út teljes hossza: 1871.87 fm
- Szilárd burkolat kiépítésének hossza: 1330.00 fm
- Burkolat szélessége: 4.00 m
- Az útkorona szélessége: mintakeresztszelvények szerint
- Legnagyobb emelkedés vagy esés: hossz-szelvény szerint
A magassági vonalvezetés kialakítása során az eredeti terepszintet, a csatlakozó közlekedési
utak szintjeit, a magassági kiegyenlítés szabályait vettem figyelembe.
A magassági adatokat a hossz-szelvény és a keresztmetszeti rajzok tartalmazzák.
A tervezési szakasz becsatlakozó útjainál, az Önkormányzat által előírtaknak megfelelően 9
db, 3.00 m széles, 25 m hosszú sárrázó kerül kiépítésre.
A sárrázóval érintett ingatlanok: Nyíregyháza:17638/2, 17648/3, 17660/3, 17672/2,
17686/2, 17689/2, 17719/3, 17728/2, 0453.
KERESZTSZELVÉNY ÉS PÁLYASZERKEZET:
- A burkolat szélessége: mintakeresztszelvények szerint
- A burkolat esése: egyoldali, 2,5%, keresztszelvények szerint
- A padka: mintakeresztszelvények szerint, 5 % eséssel, nemesített padka, 1.50 m szélességben, 10 cm vtg. Z 0/63 stabilizációval.
A figyelembe vett CBR érték: 5 %. A tervezett földműveket Trg= 90%-ra kell tömöríteni!
A feltöltés anyaga jól tömöríthető homok, a töltést 90% TRG-ra kell tömöríteni.
A tervezett szilárd burkolat: e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás alapján
5+1 AC 16 (F) aszfalt kopóréteg
25 cm Z 0/90 mechanikai stabilizációs alapréteg
20 cm homokos kavics fagyvédő és talajjavító réteg
A tervezett sárrázók burkolata: megegyezik a tervezett szilárd burkolat rétegrendjével.
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:
Az út burkolatáról a csapadékvíz, a burkolat lejtésének megfelelő módon való kialakításával
folyik le. (L: helyszínrajz, hossz-szelvény, keresztszelvény) A tervezett csapadékvíz rendszer
csak az útburkolaton keletkező csapadékvíz elvezetést szolgálja.
A Sátor utcában, a meglévő közművek sűrű elhelyezkedése miatt, a vízelvezetés megoldása
körülményes, az üzemeltető által javasolt szikkasztó kutak összekötése nem megoldható.
A burkolat víztelenítését - ahol elfér -, ott nyílt, földmedrű szikkasztó árokrendszerrel
oldottuk meg. Helyszűkös helyeken, elegendő hosszirányú esés esetén, normál vb. folyókával
oldottuk meg a vízelvezetést. Ahol lehetséges ott a legközelebbi szikkasztó árokba kötöttük
be, ahol pedig erre nem volt lehetőség, szikkasztó kutakat terveztünk be, melyek
elhelyezkedését a helyszínrajzon is jelöltük. Az építési engedélyeztetési tervhez képest, az
üzemeltetővel történt egyeztetésnek megfelelően, a kiviteli terven több szikkasztókút került
betervezésre. U alakú rácsos folyóka elhelyezésére nincs elegendő hely.
A közművek pontos helyének ismeretében, a tervezett vízelvezető rendszer kiépítése
minimálisan változhat.
A változtatást a NYÍRVV Nonprofit Kft Csapadékvíz ágazatával, szakfelügyelet
megrendelése mellett egyeztetni szükséges.
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer csak az út víztelenítésére szolgál, ezért ezek
kiépítése nem vízjogi engedély köteles.
KÖZMŰVEK:
Az építési engedélyeztetési tervet, a 2017. évben készült terv készítése során, az érintett
útkezelővel és közműgazdákkal, üzemeltetőkkel egyeztettük.
A 2021. évi tervezés során az engedélyeztetési terveket az e-közműbe feltöltöttük, a
közműgazdák által megadott nyomvonalakat a rajzokon feltüntettünk. A 2021.03.16-án
kézhez kapott hitelesített közműnyilatkozatokat jelen tervdokumentációhoz csatoljuk.
A szilárd burkolattal ellátandó útszakaszon ivóvíz gerinc, ivóvíz távvezeték, gázvezeték,
elektromos 1 kV földkábel és 1 kV-os és 22 kV-os légvezeték, szennyvízvezeték, telefon
földfeletti hálózat és helyi hálózat található.
A kivitelezés megkezdése előtt helyszíni bejárást kell tartani az érdekelt felek bevonásával!
A közművek vonatkozásában a nyilatkozatokban foglaltak szerint kell eljárni!
A közművek elhelyezkedései a közműgazdák tájékoztatása szerint is csak tájékoztató
jellegűek, ezért a kivitelezés megkezdése előtt a közművek pontos helyét
kutatógödrökkel fel kell tárni! Ezek költsége a költségvetésben szerepel.
FORGALOMTECHNIKA, IDEIGLENES FORGALOMTECHNIKA:
Forgalomtechnika:
A tervezett út burkolatának építéséhez kapcsolódóan új, végleges forgalomtechnikai táblák
is kerülnek kihelyezésre.
A KKSZ 30 (Sebességkorlátozás) jelű táblákat az 1., 2., 4., 7., és a 9. sárrázók környezetében
kell kihelyezni, mivel a többi útbecsatlakozásnál (3., az 5., a 6., a 8. jelű) azok meglévőek.
A becsatlakozó utcák felől KKSZ 9 (Elsőbbségadás kötelező) táblákat kell kihelyezni az
elsőbbségi viszonyok szabályozására.
Ideiglenes forgalomtechnika:
A tervezett munkálatok a forgalom fenntartása mellett, annak korlátozásával végezhetők.
A gépjármű forgalom, kioktatott jelzőőr irányításával történhet!
Munkavégzés csak nappal, jó látási viszonyok között történhet. (nyári időszakban 7-20 óráig,
ősszel-tavasszal 7-17 óráig). Éjszaka és rossz látási viszonyok között munkavégzés nem
történhet!
Éjszakára, illetve amikor munkavégzés nem történik a tiltó táblákat elfordítással vagy
takarással kell ellátni.
A kivitelezés megkezdéséről, a várható forgalomkorlátozásokról, az esetleges
terelésekről és forgalmi rend-változásokról, azok időtartamáról a lakosságot és a
közlekedés résztvevőit, valamint az érintett szerveket időben tájékoztatnia kell a
Kivitelezőnek.
KÖRNYEZETVÉDELEM:
A kivitelezés során gondoskodni kell arról, hogy az építési munkahely környezetében a
tevékenység zajszintje ne haladja meg a 4/1984 (I.24.) EüM. sz. rendeletben előírt
határértéket.
Az építkezés munkagépei és időtartama a kivitelezés fázisában válnak ismertté. Az
építkezés időtartamára a környezetvédelmi hatóság a 12/1983 (V.12.) MT. rendelet
alapján egyedi zajkibocsátási értékeket írhat elő. Kivitelezés és üzemelés során 284/2007
(X.29.) Kormányrendelet előírásai betartandók.
A kivitelezés során keletkező építési és bontási hulladékkezelése során szigorúan
betartandó a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet.


Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt,azzal egyenértékű termék megajánlható azzal, hogy az adott cserélni kívánt tételt valamennyi megvalósítandó elem tekintetében azonosra szükséges cserélni.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) 10
2 3. Kötelező jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) 10
3 4. Az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember rendelkezik belterületi lakóutca építése, és/vagy felújítása során szerzett műszaki vezetői szakmai tapasztalattal (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), - ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő felhívására a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont:
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők
vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. Ennek megfelelően az ajánlattevő alkalmatlanságát jelenti, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari tevékenységet végzők névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
P.1.)
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési
dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés
szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri
megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1)
pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való
megfelelést:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre
jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt
üzleti évben elért nettó teljes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy
a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb
nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás
kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban
foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben
ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi – gazdasági követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (út építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább:
1. rész a 100.000.000,- Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 100.000.000,- Ft-ot).
2. rész a 90.000.000,- Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 90.000.000,- Ft-ot).
3. rész a 80.000.000,- Ft-ot (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a 80.000.000 Ft-ot).
Ugyanazon árbevétel igazolás több rész tekinteteben is felhasználható,ebben az esetben az árbevétel igazolásnak elegendő az igazolni kivánt követelmények közül a legmagasabbnak megfelelnie, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely árbevétel igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további szakaszaiban.
Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 5 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerződéskötő másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való
megfelelésnek. A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelményfentiekben előírt igazolását.
M.2. Az alkalmassági minimum követelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztaltuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani: Az M.2. alkalmassági követelmény tekintetében megajánlott szakember(ek) alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.
Kamari nyilvántartásban szereplés esetén további dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban.
Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg AK a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) szerződésnek megfelelően teljesített , sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan mélyépítési referenciával, amely:
1. rész: legalább 500 fm hosszban út felújítását es/vagy építését;
2. rész: legalább 400 fm hosszban út felújítását es/vagy építését;
3. rész: legalább 900 fm hosszban út felújítását es/vagy építését;
Ajánlattevők egy vagy több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
Ugyanazon referencia igazolás több rész tekinteteben is felhasználható, ebben az esetben a referencia igazolásnak elegendő az igazolni kivánt referencia követelmények közül a legmagasabbnak megfelelni, amely egyben a többi, alacsonyabb mértékű referencia követelménynek való megfelelést is igazolja. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy mely referencia igazolást mely rész tekinteteben kéri figyelembe venni.
M2.) Valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja „Közlekedési építmények szakterület” MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
Az adott szakember több - akár valamennyi - rész tekinteteben is megajánlható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetén:
Ajánlatkérő 5 % tartalékkeretet biztosít tárgyi beruházásban.
A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Késedelmi kötbér: A tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a tartalékkeret nélkül számított hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5 %-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Teljesítési és jótállási biztosíték mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
Előleg visszafizetési biztosíték: ajánlatkérő az előleg fizetését nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított összegét kell figyelembe venni.
A teljesítés során előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 15 %, 30 %, 60 %, 80 %, és 100 %-os készültségi fok elérését követően. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás max. 5 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít nyertes ajánlattevő részére.
AK a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) (5)-(6) szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.)
Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § szerint fogad el elektronikus számlát.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok
benyújtásának helye: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2) és (3) bekezdései és a Kbt. 68. § (1) (1b), (1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a dok-ok
elérhetőségét az EKR rendszerben: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001017472021/ reszletek
2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR és a használatával kapcsolatos útmutatóelérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/ tamogatas/.
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR
rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
6)Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve
személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
7)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
8)A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap
kitöltésével történik.
9)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
10)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá –adott esetben – az ajánlatban cégszerűen az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
kapacitást nyújtó szervezet/személy, alvállalkozó aláírási címpéldányát aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti
aláírás-mintáját.
11)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
12)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi
követelményeit a Közbesz-i dok-ok tartalmazzák.
13)AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
14)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő az 1.sz.
értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, 2., 3., értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás, a 4. értékelési szempontnál az abszolút értékelés módszerét alkalmazza.
15)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az alábbiak szerint felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés tárgyára a közbeszerzési dok-ban előírtak szerint, melyről ajánlatában nyilatkozni szükséges.
1. rész: legalább 80.000.000,-Ft/év és legalább 40.000.000,-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítás,
2. rész: legalább 70.000.000,-Ft/év és legalább 35.000.000,-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítás,
3. rész: legalább 60.000.000,-Ft/év és legalább 30.000.000,-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítás,
16) Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyil-okat, igazolásokat és más
dokumentumokat.
18)Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
19.)Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján végzi el.
20)Költségvetés:Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan költségvetést árazott excel és cégszerűen
aláírt pdf formátumban.
21)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvéd. tájékoztató elfog-ról.
22)FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).
23)Ha a közbesz.dok.-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben foglalt okok miatt nem biztosított úgy a Kbt.
41/C. § (3)-(6) bek-ben foglaltak irányadóak.
24)Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás
nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
25)AT-nek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
26)AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
27.)Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a
szakember nevét, akkor az nem hiánypótólható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
28) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Amennyiben a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlásra, úgy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
29) Azon nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
30) Ajánlatkérő az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Ajánlati biztosíték összege:
1. rész: 1.500.000,-Ft
2. rész: 1.000.000,-Ft
3. rész: 1.000.000,-Ft
Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az
Ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: amennyiben ajánlattevő utalással teljesíti, úgy
elegendő az utalásról szóló igazolás a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított
garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
31. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
32. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapján a szerződésben foglalt nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít. A tartalékkeret felhasználásának szabályai a Közbeszerzési dokumentációban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák