Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17523/2021
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, továbbá Ajánlatkérő által meghatározott egyéb budapesti helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27122677241
Postai cím: Váci Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz Éva
Telefon: +36 307727284
E-mail: eva.lorincz@datrak.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.datrak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.datrak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704122021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704122021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000704122021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztés.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
További tárgyak:72000000-5
72260000-5
72261000-2
72262000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, továbbá Ajánlatkérő által meghatározott egyéb budapesti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgyát képezi az Üvegkapu Kulcsszolgáltatói Rendszer (ÜKR) fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása, Helyszíni Felügyeleti Egység (a továbbiakban: HFE) szállítása és a szükséges szoftver használati jogosultságok biztosítása a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott műszaki leírásban foglaltak alapján, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
Az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (továbbiakban: Üvegkapu) létrehozásával az elsődleges cél az építőipari ágazat működésének javítása, az átláthatóság növelése, a jogkövetés ösztönzése és az ágazatban a hatósági ellenőrzések támogatása. Az Üvegkapu rendszer célja az építőiparban legálisan foglalkoztatottak számának növelése a valós munkaidő bejelentése mellett, valamint az ágazatban a teljes alvállalkozói lánc átláthatóságának növelése.
A kulcsgeneráló megoldás által generált kulcsok felhasználásával egy rendszerben adat visszafejtés nélkül kell elérni azon célt, hogy a védendő adatok teljes életciklusuk alatt végig titkosított állapotban maradjanak azok használata, mozgatása és tárolása során (data in use, in transit, at rest) úgy, hogy azok elemezhetőségének lehetősége ezen életciklus alatt mindvégig maradjon elérhető.
A rendszerrel szemben támasztott követelmények alapján a kulcsgenerátor megoldás mindezt kulcshármasok generálásával és elérhetővé tételével teszi lehetővé, amelyek a klasszikus aszimmetrikus kriptográfiai megoldásokban megszokott kulcspárokhoz képest a titkosító és feloldó kulcsok mellett egy speciális, álnevesítésre szolgáló kriptográfiai kulcsot is tartalmaz. Az álnevesítő kulcsokkal – ugyanazon un. kriptográfiai hálózaton belül – minden azonos nyílt adat mindig ugyanarra az álnévre képződik le az eredeti nyílt adatok ismerete nélkül.
A Kriptográfiai Álnévképző feladata a Kulcsszolgáltatótól érkező Kulcsgenerátor Hardver megoldás által létrehozott speciális kulcsok használatával un. álnevesítést végezni a rendszerben tárolt személyes adatokon vagy az ezen adatokon végzett keresési kifejezéseken, majd azokat továbbítani az erre dedikált interfészen keresztül.
Az adatforrások eltérő, folyton változó, új titkosítási kulcsokat használhatnak minden egyes adatbeküldésre. A folyamatosan eltérő módon végzett titkosítási műveletek ellenére az elemezhetőség úgy marad meg, hogy az adatok visszafejtése az elemzést végző szereplők számára sem lehetséges.
A gyakorlati alkalmazást tekintve a Kulcsgenerátor Hardver Megoldás alkalmazása lehetővé teszi azt, hogy az arra kötelezett építtetők/építőipari vállalkozások úgy szolgáltassanak belépési adatokat az építési területekről, hogy azokból ágazatilag illetve az ellenőrzéshez hasznos elemzéseket lehessen kinyerni, miközben maguk az egyes személyekre/munkavállalókra vonatkozó személyes adatok az elemzés során nem megismerhetők.
A technológia lehetővé teszi azt is, hogy az anonimizált adathalmazból különleges jogosultságokkal bíró szervezetek, mint pl. egyes hatóságok (pl. NAV vagy a Foglalkozás Felügyeleti Hatóság) megismerhessenek részletes nyílt adatokat is.
A Kulcsszolgáltató az alábbi funkciókat fogja ellátni:
• Kulcsgenerálás (Kulcsgeneráló HW)
• Kulcsgenerálás vezérlése: Kulcsgenerátor HW rendszerben történő kulcsgenerálás folyamatait vezérli.
• Kulcstárolás: A legenerált kulcsokat kulcstípusok szerint elkülönítve tárolja.
• Kulcskiszolgálás: A kulcsok felhasználására jogosult szereplők számára megfelelő típusú kulcsokat fog kiszolgálni.
• álnevesítő kulcsok használatával kriptográfia álnévképzést hajt végre.
Mindezen funkciókat az ÜKR magas rendelkezésreállással, nagy megbízhatósággal kell, hogy ellássa.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Helyszíni Felügyeleti Egységek (HFE) szállítása. A HFE-t úgy kell méretezni, hogy képes legyen óránként minimum 5 000 be- vagy kilépési tranzakció kezelésére, továbbá hogy a központi rendszer kiesése vagy az adatkapcsolat elvesztése esetén legalább 72 órás időszakban képes legyen az ezen időszak alatti be- és kilépési tranzakciók adatainak gyűjtésére és tárolására. Ajánlatkérő összesen 550 db HFE szállítását kéri, ugyanakkor fenntartja a jogot további 150 db HFE megrendelésére.
Nyertes ajánlattevő a rendszer fejlesztését 2021. december 31. napjáig köteles elvégezni, majd ezt követően üzemeltetni 2022. június 30. napjáig.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdése alapján amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A kiszolgáló infrastruktúra tervezésénél szempont, hogy az teljes kiépítettségében ne igényeljen 380 db vCPU-nál, valamint 2500 GByte RAM-nál több erőforrást.
A feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer fejlesztése területén szerzett szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági követelményen felül, hónapokban megadva, 0-12 hónap) 6
2 3. Az M.2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer üzemeltetés területén szerzett szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági követelményen felül, hónapokban megadva, 0-12 hónap)  6
3 4. A rendszert kiszolgáló infrastruktúrához szükséges virtuális CPU magok száma (db) 6
4 5. A rendszert kiszolgáló infrastruktúrához szükséges RAM mérete (GByte) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 76
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a Helyszíni Felügyeleti Egységek (HFE) szállítása. Ajánlatkérő összesen 550 db HFE szállítását kéri, ugyanakkor fenntartja a jogot további 150 db HFE megrendelésére. Az opció megrendelésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7) pontjával összefüggésben: Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel tüntette fel a teljesítés kezdő időpontját, az a tárgyi eljárás lefolytatásának időigényének függvényében változhat. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nyertes ajánlattevő feladatát képezi az ÜKR fejlesztése, majd annak 2022. június 30. napjáig való üzemeltetése a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, a releváns mérföldköveket rögzítő táblázatban részletezettek figyelembevételével.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD/EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Az ESPD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, így az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ESPD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 4-7. §-aiban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. §, 10. § és 12-16. §-aiban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás (nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges; EKR űrlap). A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 13. §-a alapján a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Ajánlatkérő az öntisztázást a Kbt. 64. §-a szerint biztosítja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK a részvételi feltételeket és az alkalmassági előírásokat a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 12. § alkalmazása alapján minden olyan kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A műszaki, illetve szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási módok részletes leírását a jelen felhívás karakterkorlátjára tekintettel a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem). Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdéseire figyelemmel kell eljárnia.
A cégszerű nyilatkozat(ok)ban/ igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a referenciát adó kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (e-mail címét vagy telefonszámát), a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból és igazolás(ok)ból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen derüljön ki.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő – az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap használatával – ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök – nevét, végzettségét illetve képzettségét, szakmai gyakorlatát – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt – akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a fentiek szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, amely
M.1.1. 1 db olyan informatikai és/vagy híradástechnikai rendszer fejlesztéséről szól, amely rendelkezik saját kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító komponenssel, valamint
M.1.2. 1 db olyan informatikai és/vagy híradástechnikai rendszer folyamatosan, legalább 3 hónapon keresztül történő üzemeltetéséről szól, amely rendelkezik saját kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító komponenssel.
Ajánlattevő az M.1.1. minimumkövetelménynek való megfelelést egy referencia bemutatásával igazolhatja. Ajánlattevő az M.1.2. minimumkövetelménynek való megfelelést egy referencia bemutatásával igazolhatja.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú informatikus vagy villamosmérnök végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki a hivatkozott végzettsége megszerzésétől számítva legalább 1 éves (12 hónapos) szakmai gyakorlattal rendelkezik kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer fejlesztése területén;
M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú, mérnökinformatikus vagy programtervező informatikus (programozó matematikus) végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, aki a hivatkozott végzettsége megszerzésétől számítva legalább 1 éves (12 hónapos) szakmai gyakorlattal rendelkezik kulcsmenedzser és/vagy kulcs előállító rendszer üzemeltetés területén.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.2.1-M.2.2. pont szerinti szakemberek között átfedés nem lehetséges.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. A végzettségek egyenértékűségének igazolása az ajánlattevőt terheli.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény (tv.); 2007. évi CXXVII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 2013. évi V. tv; 2000. évi C. tv.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme a magyar forint.
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A vállalkozói díj kifizetése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a nyertes ajánlattevő számlájára történő átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdését is figyelembe véve a munkák igazolt szerződésszerű teljesítését követően. A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bek. alapján történik. Irányadó a Ptk. 6:155. §-a is.
Nyertes AT a jelen eljárás tárgyát képező ÜKR megvalósítása ellenértékeként 2 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani. Nyertes AT az ÜKR üzemeltetéséért havonta jogosult számla benyújtására.
Jótállás: Nyertes ajánlattevő a szállított HFE-k tekintetében 12 hónap jótállást köteles vállalni.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az ÜKR fejlesztéssel összefüggésben: késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér alapja szerződésszegéssel érintett teljesítéshez rendelt vállalkozói díj ÁFA nélküli ellenértékének 0,5%-a naponta, a késedelmi kötbér maximuma a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20%-a. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér alapja szerződésszegéssel érintett teljesítéshez rendelt vállalkozói díj ÁFA nélküli ellenértékének 0,5 %-a naponta, a hibás teljesítési kötbér maximuma a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a.
Az ÜKR üzemeltetéssel összefüggésben: amennyiben az üzemeltetési időszakban a Rendszer együttes kiesési ideje meghaladja a műszaki leírás 14. fejezetében rögzített rendelkezésre állásnak megfelelő 43,8 órát, nyertes AT késedelmi kötbér fizetésére kötelezett. Az üzemeltetési időszak együttes kiesési idő 43,8 óra feletti, minden megkezdett órája után a nyertes AT a havi nettó üzemeltetési díj 0,5 %-ával megegyező összegű kötbér megfizetésre köteles. Az üzemeltetési idő alatti együttes kiesési idő mértékétől függetlenül, amennyiben bármely hónapban a kiesési idő meghaladja a 24 órát - ide nem értve az egyszeri legfeljebb 3 napos leállást -, úgy a Vállalkozó a tárgyhavi kiesési idő 24 óra feletti, minden megkezdett óra után úgyszintén a havi nettó üzemeltetési díj 0,5 %-ával megegyező összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. Az üzemeltetési időszak együttes kiesési idő mértékétől függetlenül, amennyiben az egyszeri legfeljebb 3 napos leállás meghaladja a 72 órát, úgy a Vállalkozó a kiesési idő 72 óra feletti, minden megkezdett óra után úgyszintén a havi nettó üzemeltetési díj 0,5 %-ával megegyező összegű késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A tárgyi szerződés hatálya alatt az üzemeltetés során érvényesíthető késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a havi nettó üzemeltetési díj 50%-át (késedelmi kötbér maximális mértéke).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos és a fizetési feltételekre vonatkozó további részletes előírásokat a felhívás karakterkorlátja miatt az egyéb közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet 2022. január 1. napján hatályba lépő 2. §-a értelmében az ajánlatkérő lett kijelölve, mint az Üvegkapu (az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer) üzemeltetője. Ajánlatkérő a tárgyi eljárást annak érdekében folytatja le, hogy a fent hivatkozott jogszabályi kötelezettségének eleget tegyen és 2022. január 1. napjától az ÜKR megkezdhesse működését. A kötelezettség teljesítéséhez való felkészülésre biztosított jogszabályi határidő rövidségére tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakra tekintettel gyorsított eljárást folytat le.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/09/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (1b), (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 14 pontjai alapján, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el. A felhívás I.1) és I.2) pontjai e tekintetben kizárólag az EKR technikai sajátosságai miatt kerültek a fentiek szerint kitöltésre.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/ igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.-41/B. §-aira. AT köteles az ajánlati ár alátámasztásául a hiánytalanul kitöltött, megfelelően aláírt ártáblázatot benyújtani.
4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8. A IV.2.6) pontban feltüntetett 1 hónap ajánlati kötöttség alatt AK 30 napot ért. AK felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás feltételesként kerül megindításra a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján figyelemmel arra, hogy az eljárás megindításakor AK tekintetében még nem történt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet összegét biztosító tőkeemelés.
9. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKRr. 11. § (4).
10. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő (AT) nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ban.
11. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): dr. Hegedűs Fanni (lajstromszám: 01314); helyettes: Bánhidi Richárd (lajstromszám: 01200).
13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
14. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 66.§ (2) és (6) bekezdés a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó). A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/ személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
15. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. A módszerek ismertetése, mellyel AK megadja a pontszámokat:
- az 1. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-ei útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám, a továbbiakban „Útm.”) VI.1.m.A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás,
- a 2-5. részszempontok esetében a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bek. szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója szerinti arányosítás.
AK a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a 2. és 3. értékelési részszempont tekintetében az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 0 hónap, a legkedvezőbb 12 hónap.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján előírja, hogy - mivel az eljárásban olyan értékelési részszempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, - hogy az ajánlattevők nyújtsák be az ajánlatuk részeként az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat, azaz a felhívás III.1.3) M.2. pontjában meghatározott dokumentumokat:
• Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR űrlap);
• A bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozatát;
• Az előírt végzettség igazolása - az iskolai oklevél egyszerű másolata.
AK előírja, hogy a 4. részszempont esetén az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: 380 db-nak megfelelő, vagy annál kedvezőtlenebb (nagyobb mértékű), a legkedvezőbb a 280 db-nak megfelelő vagy annál kedvezőbb (kisebb mértékű) megajánlás, az 5. részszempont esetén az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintje: a 2500 GByte-ot (GB) meghaladó (annál nagyobb) megajánlás, a legkedvezőbb az 1500 GByte-ot meg nem haladó (annál kisebb) megajánlás. AK felhívja a figyelmet, hogy a 4-5. részszempontok esetében amennyiben az AT által tett megajánlás meghaladja a fenti legkedvezőtlenebb szintet, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó részletszabályokat a felhívás karakterkorlátjára tekintettel a KD tartalmazza.
16. A nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 27001:2014 Információbiztonsági szabványnak megfelelő vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított információbiztonsági rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. A fenti tanúsítvány megléte a szerződéskötés feltétele.
17. A nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. A fenti tanúsítvány megléte a szerződéskötés feltétele.
Folytatás a felhívás VI.4) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
A felhívás VI.3) pontjának folytatása:
18. A nyertes AT-ként szerződő fél a projekt alapító dokumentumban (PAD) köteles bemutatni a szerződés tárgyát projekt működését. Vállalkozó a PAD tervezetét a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül köteles megküldeni AK részére. AK ezt követően 5 munkanapon belül visszajelez annak megfelelőségéről. A feleknek a PAD-ot kölcsönösen el kell fogadni és alá kell írni legkésőbb az első mérföldkő teljesítését megelőzően. Tartalmi követelmények az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
19. AK az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
20. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
21. AK felhívja a figyelmet, hogy AT-k jogosultak arra, hogy már az ajánlat részeként benyújtsák az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló dokumentumokat. Ilyen esetben AK a Kbt. 69. § (4) bekezdésének 3-4. mondatában foglaltak szerint jár el.
22. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
23. A nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes, a jelen eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés szerinti feladatokra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással, melynek fedezeti értéke legalább nettó 35 000 000,- Ft/év és nettó 3 000 000,- Ft/káresemény. A fenti biztosítás megléte a szerződéskötés feltétele. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
24. A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő részajánlat tételre nem ad lehetőséget. Ajánlatkérő megvizsgálta a rész- és többváltozatú ajánlattétel lehetőségét műszaki szakmai-és gazdasági szempontok szerint is:
Műszaki-szakmai szempontból a hivatkozott műszaki dokumentáció részletesen kifejti a meglévő Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, az Ajánlatkérőnek az ellátandó feladatok szempontjából releváns szakmai követelményeit, illetve a szolgáltatással (üzemeltetéssel) kapcsolatos részletes elvárásait. Az így meghatározott feladat összetettsége és a szolgáltatással érintett kulcsszolgáltató rendszer egységessége okán Ajánlatkérő akkor látja biztosítottnak a műszaki dokumentációban leírt követelmények teljes körű, ugyanakkor mind szakmai, informatikai, mind pedig dokumentációs szempontból egységes teljesülését, ha az ellátandó feladatokat egy ajánlattevő teljesíti. Ajánlatkérő szempontjából elengedhetetlen az üzemeltetett rendszer magas rendelkezésre állása, melyet nem lehet részfeladatokra bontani. A rendelkezésre állás biztosításának felelősségét nem lehet megosztani több Ajánlattevő között.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét gazdasági szempontból sem tartja észszerűnek, mivel a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező, az Üvegkapu kulcsszolgáltató rendszer különböző, egymással szorosan összefüggő fejlesztési, támogatási, üzemeltetési feladatait különböző szervezetek végezzék, az jelentős árfelhajtó hatással járna az egyes szervezetek közötti egyeztetések, tevékenység szinkronizáció megvalósítása. Ajánlatkérőnek is jelentősen megnövelné a részekre osztás a teljesítések ellenőrzésére és igazolására fordított költségeit.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák