Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/183
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.22.
Iktatószám:17918/2021
CPV Kód:32232000-8
Ajánlatkérő:NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Nyertes AT-nek a távmeghallg. végpontokat Magyaro. területén található 8 helyszínen kell kialakítania. A telj. helyek pontos címét AK a szerz. hat.lép. követő 10 munkanapon belül közli nyertes AT-vel.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:elektr. közig. inform. és távközlési szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10585560244
Postai cím: Csokonai Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tímea
Telefon: +36 18960975
E-mail: kovacs.timea@nisz.hu
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126062021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126062021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: elektr. közig. inform. és távközlési szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: VIKI rendszer VP5 távmeghallg. végpont kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001126062021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VIKI rendszer VP5 távmeghallgatás végpont kialakítása
A jelen beszerzés keretében a NISZ Zrt. által kiszolgált intézmény, az IP alapú Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kommunikációs összeköttetéseinek felhasználásával a NISZ Zrt. által nyújtott Videokonferencia infrastruktúra (továbbiakban: VIKI) rendszeréhez kíván csatlakozni, a hatályos Büntetőeljárási törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően, az alábbi végponti szett mennyiségben:
• VIKI VP5 végponti szett (továbbiakban VP5) = 8 db
A nyertes ajánlattevő feladata a műszaki specifikációban előírtaknak megfelelő végponti állomások létrehozásához szükséges eszközök szállítása, beüzemelése, a jelen leírásban meghatározott dokumentálási feladatok elvégzése, részvétel az átadási-átvételi tesztekben, garanciális, támogatási szolgáltatás nyújtása és felhasználói oktatások megtartása.
Ajánlattevőnek a megajánlott termékeknek a VIKI központi rendszerrel való együttműködési képességét teljeskörűen bizonyítania kell. Az együttműködési képesség vizsgálatára a műszaki leírásban meghatározott valamennyi paraméter tekintetében kerül sor, oly módon, hogy a szerződéskötést követő 30 napon belül nyertes Ajánlattevő köteles minden végpont típusból egy szettet a NISZ rendelkezésére bocsátani, melyen NISZ a nyertes Ajánlattevő közreműködésével kompatibilitási teszteket végez. A NISZ által kiállított megfelelőségi igazolás az első rendszer átvételének feltétele.
Amennyiben az Ajánlattevő a szállított végponti szettre rendelkezik már megfelelősségi igazolással, ami nem régebbi mint 2 év, és azt a NISZ is igazolja, akkor a vizsgálatot nem szükséges elvégezni.
A műszaki követelményeknek való megfelelést, a VIKI központi rendszerrel való együttműködési képességet a „I_mell_Kompatibilitasi_teszt_folyamat.docx” mellékletben leírt kompatibilitási teszt sikeres teljesítésével lesz szükséges bizonyítani.
A részletes előírásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: VIKI rendszer VP5 távmeghallg. végpont kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32232000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes AT-nek a távmeghallg. végpontokat Magyaro. területén található 8 helyszínen kell kialakítania. A telj. helyek pontos címét AK a szerz. hat.lép. követő 10 munkanapon belül közli nyertes AT-vel.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen felhívás II.1.4. pontjában és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az AF III.1.3./M.2.2., illetve M.2.3. pontjában előírt szakember létszám felett biztosított, a III.1.3./M.2.2., vagy M.2.3. szerinti alkalmasság követelményeknek megfelelő szakemberek többlet létszáma (fő) (0-2 közötti érték) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.7. pontjában meghatározott 2 hónapos szerződéses időtartam alatt a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napot érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A formanyomtatványra Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumként az EKR elektronikus űrlapot biztosít.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 14.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A kizáró okokra, illetve azok igazolására vonatkozó egyéb rendelkezéseket az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Nincs
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz az egységes európai dokumentumot az érintett szervezetek vagy személy képviseletében az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1.) Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (1) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített szállításait, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)) vagy időtartama (hónapban megadva),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
- a szállítás (szerződés) tárgya,
- szerződés keretében elvégzett feladatok ismertetése olyan részletezettséggel, hogy abból ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen,
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A három év teljesítésének igazolása során ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M2.) Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Igazolási mód:
- nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek képzettségéről, végzettségről, minősítéséről, gyártói vizsga meglétéről, valamint szakmai tapasztalatáról
- az előírt képzettséget, végzettséget, minősítést, gyártói vizsga meglétét az igazoló okirat egyszerű másolatban történő benyújtása;
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza
- továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ahol a szakmai gyakorlat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai gyakorlat (ellátott feladat, tevékenység ismertetését) kezdő és befejező idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, de legfeljebb az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, videó kommunikációs végponti infrastruktúra szállítására és kiépítésére vonatkozó olyan referenciával (szerződéssel), amelynek keretében legalább 5 db videó kommunikációs végpont szállítása és kiépítése történt.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű, PMP és/vagy IPMA és/vagy PMI nemzetközi projektmenedzsment minősítéssel rendelkező, legalább 24 hónap videókonferencia rendszerek kialakításában szerzett projektvezetési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
M2.2. legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű olyan szakemberrel, aki a végzettsége megszerzését követően legalább 24 hónap időtartamban videó kommunikációs rendszerek tervezése területen vezető tervező vagy főmérnök feladatkörben dolgozott.
M.2.3. legalább 1 fő, felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettségű olyan szakemberrel, aki a megajánlott tárgyalótermi vezérlő rendszer megoldás gyártói vizsgájával rendelkezik és aki a videó konferencia és/vagy egyéb IP alapú hang és videó kommunikációs rendszerek kiépítésében minimum 24 hónapos tapasztalattal rendelkezik.
Ugyanazon szakember több alkalmassági követelmény kapcsán bemutatható
Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket az ajánlati felhívás III.1.3./M.2.2., illetve M.2.3. pontban előírt szakemberek alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások ajánlatban történő benyújtására, tekintve, hogy az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését. Ajánlatkérő már az ajánlatok Kbt. 69. § (4) bekezdését megelőző bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.
A III.1.3. (M1. és M2.) pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

Ajánlattevőnek a műszaki és gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §-ában, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § és 22. § -ában foglaltak alapján kell eljárnia.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseinek megfelelően, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezetben részletezettek szerint történik. Nyertes ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt, Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv. szabályai szerint állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat. Ajánlatkérő a megkötendő szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint. Nyertes ajánlattevő a teljesítésről egy db számla benyújtására jogosult.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárás nyelve magyar.
2. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
3. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
4. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).
5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
8. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 1-10 pont adható. Az 1. részszempont esetében az értékelés módszere a fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetében az értékelés módszere a pontkiosztás.
Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség 1 hónapban meghatározott időtartama alatt 30 napot ért.
10. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
11. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
12. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
13. Az ajánlathoz csatolandó egyéb dokumentumok felsorolását a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 28. pontja tartalmazza.
14. Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumok részét képező ajánlati dokumentáció III. 26. és 27. pontjaiban foglaltakra.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Tímea (lajstromsz.: 00754)
16. A tárgyi eljárásban Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattételt, mert:
- a jelen Távmeghallgatás szett (VP5) csak akkor üzemképes és ellenőrizhető le a megfelelő működése, ha minden részegysége egyszerre kerül leszállításra. A szett működési szempontból nem bontható meg. A részegységek működése külön nem ellenőrizhető le, csak a teljes szett.
- mind a 8 végpont szállítására szükség van, nem bontható meg a szállítás több ütemre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák