Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/183
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.22.
Iktatószám:18147/2021
CPV Kód:30216100-7
Ajánlatkérő:Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország területe, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerültek meghatározásra a teljesítés pontos helyszínei.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ; Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint - ORFK
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.vbuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő r. alezredes
Telefon: +36 14435597
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001098172021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001098172021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint - VBÜ; Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint - ORFK
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Arcképrögzítésre alkalmas fix torony beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001098172021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216100-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Arcképrögzítésre alkalmas fix torony beszerzése
Mennyiség: 170 db + 4 db opció
A közbeszerzés célja: a harmadik országbeli állampolgárok arckép rögzítése és azonosítása. A beszerezni kívánt eszközök segítségével biztosítható az EES kötelezett harmadik országbeli állampolgárok EES követelmény szerinti határforgalom-ellenőrzésének végrehajtása.
A részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Arcképrögzítésre alkalmas fix torony beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30216100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerültek meghatározásra a teljesítés pontos helyszínei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgy: Arcképrögzítésre alkalmas fix torony
Főbb műszaki jellemzők:
Oszlop kivitelben elhelyezhető, mozgó alkatrészek nélküli kivitelű, állandó igénybevételre (7/24/365) tervezett arcképrögzítő kameraegység, amely képes 140 és 200 centiméter testmagasságú személyek arcképének EES végrehajtási rendeletben meghatározottak szerinti rögzítésére.
Alapmennyiség: 170 db + 4 db opciós mennyiség
Az alapmennyiség teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 180 napon belül a Műszaki leírásban szereplő ütemezés szerint.
A részletes műszaki paramétereket és elvárt minimumkövetelményeket részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Az árubeszerzés magában foglalja a termék árát, szállítási és telepítési költségét, SDK, driver, felhasználói kézikönyvek, telepítési útmutatók költségét., valamint az üzembehelyezéssel egybekötötten 10 fő részére tájékoztatást.
Jótállás: kötelező időtartama: 1 év
Az eszközbeszerzés a BBA-2.6.3/11-2019-00001 „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című projekt keretében valósul meg.
A műszaki leírásokban megjelölt szabványok esetében az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak (321/2015 (X.30) Korm. rendelet 24. § (3) bek.).
Ajánlatkérő részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés jellege nem teszi lehetővé a részajánlat tétel lehetőségét figyelemmel a műszaki-gazdaságossági észszerűségre (egy típusú termék kerül beszerzésre).
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolít le. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételhez köti a szerződéstervezet IV.1. pont a)-d) alpontokban foglaltak szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciós mennyiség: 4 db, az alapmennyiségben megjelölt műszaki tartalommal azonos Arcképrögzítésre alkalmas fix torony megrendelése legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 180 napon belül. Ajánlatkérő a jelzett dátumig egy alkalommal kíván élni az opcionális megrendeléssel, melynek teljesítési határideje a megrendeléstől számított 60 napon belül. Ajánlatkérő az opcionális mennyiség egy részének megrendelésére is jogosult, azonban nem jogosult további mennyiség vagy eltérő termékek megrendelésére. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy adott esetben egyáltalán nem hívja le az opciós részt. Az opcionális mennyiségre is kötelező az ajánlattétel (5.sz.minta). Az opcióra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-2.6.3/11-2019-00001 „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című projekt
II.2.14) További információ:
A szerződés időtartama abban az esetben 9 hónap, amennyiben a szerződés 2022. február 28-ig hatályba lép.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bekezdéseire.
Megkövetelt igazolási módok:
A) Előzetes igazolás
a) AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. Korm. r. (Kr.) 4.§ (1), (1a), (1b) és (4) bek., 6. § (1)-(2) bek., 15. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum elektronikus űrlap EKR rendszerben való benyújtásával (továbbiakban EEKD benyújtása) köteles előzetesen igazolni a felhívásban előírt Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok fennállásának hiányát.
Az EEKD-nak – ha a Kr. azt nem határozza meg – tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az EEKD megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. r. előírja.
Az AK a Kbt. 69. § (1)-(2) bek. szerinti bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot.
b) Ha AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet v. személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (EEKD II.C. pontban a válasz IGEN), akkor minden érintett szervezetre v személyre vonatkozó EEKD űrlap kitöltése is kötelező. (Kbt. 67. § (3) bek és Kr. 3.§ (3) bek).
c) A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ sz. kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alk. igazolásában részt vevő alv. tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének, de az alkalmasság igazolásban részt vevő szervezet vonatkozásában ebben az esetben is külön be kell nyújtania a külön kitöltött EEKD űrlapot. Azon alv. tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti űrlapot nyújt be.
d) A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteniük.
e) Öntisztázás Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. és Kr. 4. § (3) bek.
f) Közös AT esetén Kr. 3.§ (5)-(6) bek.
g) AK a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló – a Kr. megnevezett – elektronikus nyilvántartásokból is ellenőrzi.
h) AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
B) Igazolás
a) A Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK felhívja a legkedvezőbb AT-t – illetve felhívhatja az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ATt is – a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az AT-nek a Kr. 8.§, 10.§, 13 - 14.§ és 16.§ rendelkezései szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
b) Az alk. igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában az AT csak az érintett szervezetre vagy személyre vonatkozó, külön EEKD űrlapot köteles benyújtani az ajánlat részeként. Az érintett szervezetek v személyek részéről a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra további igazolásokat nem kell benyújtani a kizáró okok hiányának igazolására (Kbt. 67. § (3) bek. és Kr. 15. § (1) bekezdés. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1-16. §-aira. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § ( 11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) szakasz kitöltése.
Az alábbi dokumentumokbenyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező.
M.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a 21. § (1a) bek. a) pontjára csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgya szerinti optikai leolvasók szállítása és/vagy forgalmazása és/vagy értékesítése és/vagy gyártása referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év, hó, nap),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) - figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontjára – mutassa be a megajánlott terméket a Korm. rendelet 21. § (1) bek. h) pontja alapján annak részletes – a műszaki leírásban megadott paraméterek szerint történő – leírásával, fényképének bemutatásával.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (7) és (9) bek.,69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § és 3. §, 21/A. §-ában foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a műszaki szakmai alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplőnek nem szükséges olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek elegendő nyilatkoznia arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett 85 db optikai leolvasók szállítása és/vagy forgalmazása és/vagy értékesítése és/vagy gyártása tárgyú referenciá(kkal)val.
(AK az arcképrögzítő eszközökről (szállítása és/vagy forgalmazása és/vagy értékesítése és/vagy gyártása) szóló referenciát elfogadja optikai leolvasó eszközökről szóló referenciaként.)
AK több szerződésből való teljesítést is elfogad.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek., valamint a Kr. 1. § és 3. §-ában foglaltakra.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a termékleírás és fénykép nem olyan részletezettséggel és tartalommal kerül benyújtásra, amelyből egyértelműen megállapítható a termék műszaki leírásban foglalt előírásoknak, az érintett adatoknak és paramétereknek való megfelelése.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2), 2017. évi CL. törvény von. rendelk. A beszerzés alapmennyisége EU-s forrásból támogatott (100 %), az opciós mennyiség saját forrásból valósul meg. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. AK a nyertes AT részére a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték 30% -ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg igénylésekor Eladó köteles a szerződés –általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékének 20 %-ának megfelelő összegű előleg visszafizetési biztosítékot a szerződés(tervezet) VI.8. pontjában foglaltak szerint Vevő rendelkezésére bocsátani. Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Vevő bankszámlájára történő befizetéssel (óvadék), bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A Felelős Hatóság a kifizetési igénylés és a csatolt dokumentumok beérkezésétől számított 30 naptári napon belül forintban utalja át a külső szolgáltató vagy az általa megjelölt engedményes fizetési számlájára a kifizetési igénylésben szereplő összeget, amennyiben azok a Felelős Hatóság által jóváhagyásra kerülnek.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor.
Az AT az alapmenny. teljesítése során 1 számla benyújtására jogosult. A számla fiz. határideje 30 (naptári) nap. Opcionális mennyiség: az opciós rész megrendelése esetén, a megrendelt mennyiségéről szóló számla. Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek. Késedelmi: 1 %/naptári nap, max. 15 napi tétel, alapja: a késedelemmel érintett termék(ek) nettó ellenértéke; Hibás teljesítési: a késedelmi kötbér szabályai irányadók; Meghiúsulási: a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó ellenértékének 20 %-a. Jótállás: teljesítéstől számított 1 év.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – pdf formátumban az aláírt szkennelt valamint adott esetben .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
2. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
5. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. Ennek érdekében részletes, minden elvárt műszaki szempontot figyelembe vevő műszaki leírás készült.
6. A beszerzés tárgya a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amelyre tekintettel a Korm. rendelet XXV. (HUML25) fejezet szerinti terméknek rendelkeznie kell haditechnikai forgalmi engedéllyel, melyet Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének feltételeként ír elő. Az engedély megszerzésével kapcsolatos feltételekről a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet részletesen rendelkezik. Az engedély kiadására jogosult szerv a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. (https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/haditechnikai_osztaly).
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy a 2005. évi CIX. törvény 3. § (6) bekezdés alapján a 2. § és a 2/A. § szerinti engedélyezési eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap. A (7) bekezdés szerint a 2/B. § szerinti engedélyezési eljárásokban, valamint a vállalkozások tanúsítási eljárásban a hatóság hatvan napon belül dönt, amennyiben kormányrendelet rövidebb határidőt nem állapít meg.
7. A) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Felolvasólap (EKR űrlap)
- Kereskedelmi ártábla
- Termék felhasználói tájékoztatója
- Termék gyártói adatlapja
- Termék megfelelőségéről szóló nyilatkozat (a műszaki leírás részeként kiadott Megfelelőségi nyilatkozat nevű dokumentum kitöltésével)
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap)
- EEKD
- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR űrlap)
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) (EKR űrlap)
- Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)
- Nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A) /13. pont szerinti nyilatkozatok (EKR űrlap)
- A KKD 19.1. A.) /14. pontja szerint AT-nek, adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevő nyújtsa be:
- Nyilatkozat korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembevételéről (4.sz. nyilatkozatminta szerint)
- Előírt kizáró okok igazolás (1.sz. nyilatkozatminta szerint) (Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat!)
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti részletes nyilatkozatok (EKR űrlap)
- Referencianyilatkozat/igazolás (2.sz. nyilatkozatminta szerint)
- az M/2. szerinti részletes termékleírás (magyar nyelven) és fénykép
8. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig nyújtsa be
- A 2011.évi CXCV. törvény 41.§ (6) bek. szerinti átláthatósági nyilatkozat. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (6.sz. nyilatkozatminta)
- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kíván alválallkozók tekintetében 3.sz. nyilatkozatminta)
9. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. Irányadó idő: jelen felhívásban közölt határidők vonatkozásában ajánlattevőknek az EKR rendszer idejét kell figyelembe venni.
12. Irányadó jogszabályok Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.)Korm.r., Ptk.
13. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
14. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat.
15. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
16. FAKSZ: Dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199) Dr. Pekóné Tózsa Éva (lajtsromszám: 00202) Dr. Spóhn Tímea (lajstromszám: 00555)
17. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónapos időtartam alatt 60 napot ért. E körben AK hivatkozik a Kbt. 81.§ (11) bekezdésére. Jelen közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellet zajlik.
18. A felhívás II.2.7) pontjában megadott időtartam tájékoztató jellegű információ, a szerződés teljesítésének határideje 2022. november 30.
19. AK a megfelelő ajánlattétel érdekében az eszközök telepítési helyszíneinek megtekintését biztosítja AT-nek, mely érdekében nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart melynek időpontjai és helyszínei:
Záhony – 2021. szeptember 29. 10:00 óra
Röszke – 2021. szeptember 30. 10:00 óra
Tompa – 2021. október 6. 10:00 óra
A találkozó mindhárom helyszínen a határátkelő központi épületének ügyeletén történik.
A bejáráson történő részvételi szándékot az EKR rendszeren keresztül 2021. szeptember 27., 2021. szeptember 28. napján, illetve 2021. október 4. napján 12:00 óráig szükséges jelezni a gazdasági szereplő nevének, székhelyének, illetve a résztvevők nevének, lakcímének, személyazonosító igazolvány számának megadásával.
Ezen lehetőség kizárólag a helyszín megismerését szolgálja, az nem konzultációs jellegű, AK az esetleg felmerült kérdéseket írásban kéri benyújtani, melyre válaszát az összes AT egyidejű tájékoztatása mellett szintén írásban adja meg.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák