Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/34
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.18.
Iktatószám:1959/2021
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Védelmi Szolgálat
Teljesítés helye:1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.;1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15722603251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Suha Zoltán
Telefon: +36 306943352
E-mail: suhaz@nvsz.hu
Fax: +36 14753711
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nvsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082422021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000082422021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2021évi HW és SW gyártói supportok meghosszabbítás
Hivatkozási szám: EKR000082422021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező termékek hardver és szoftver supportjának, szoftverek licence követésének beszerzése három közbeszerzési részben.
1. közbeszerzési rész: „Cisco eszközök supportja”
2. közbeszerzési rész: „Fujitsu-Vmware-Veeam termékek supportja”
3. közbeszerzési rész: "Microsoft-Microsemi-PPS-SNMP-BioKey-SIEM termékek supportja"
A támogatással érintett termékeket, valamint a beszerzendő szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes elvárásokat, a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CISCO termékek supportja
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező Cisco termékek gyártói hardver, és szoftver supportjának, szoftverek licence követésének beszerzése a szerződéskötést követően 2021.12.31-ig. Az alábbiakban felsorolt gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét -mely tájékoztató jelleggel lett megadva- részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és ártáblázatok tartalmazzák.
Web Security Appliance - 1002 db
Web Security Applianc Advanced Malware Protection Licence - 1000 db
Security Management Appliance - 1 db
Security Management Appliance Centralized Web Management Reporting Licence - 1000 db
Email Security Appliance - 700 db
Email Security Appliance AMP - 700 db
Security Management Appliance Email - 700 db
Routerek - 43 db
Központi switch - 4 db
10. Switchek - 116 db
11. Tűzfal + IPS /IDS funkció - 1422 db
12. Tűzfal - 2 db
13. 802.1X szolgáltatás - 12 db
14. Wi-Fi kontroller (Virtuális) - 105 db
15. Wi-Fi Access Point - 46 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF).
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában megadott szerződés kezdés 2021.04.01. dátumot tájékoztató adatként adta meg, mely dátum a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának idejére tekintettel változhat, míg a szerződés befejezés dátuma nem változik.

II.2.1)
Elnevezés: Fujitsu-Vmware-Veeam-termékek supportja
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatközponti infrastruktúrájának részét képező termékek gyártói hardver és szoftver supportjának, szoftverek licence követésének beszerzése szerződéskötést követően 2021.12.31. időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és ártáblázatok tartalmazzák.
1. Fujitsu eszközök supportja - 5 db
2. Vmware termékek supportja - 32 db
3. Veeam termékek supportja - 50 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF).
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában megadott szerződés kezdés 2021.04.01. dátumot tájékoztató adatként adta meg, mely dátum a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának idejére tekintettel változhat, míg a szerződés befejezés dátuma nem változik.

II.2.1)
Elnevezés: Microsoft-Microsemi-PPS-SNMP-BioKey-SIEM term. sup
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatközponti infrastruktúrájának részét képező termékek gyártói hardver és szoftver supportjának, szoftverek licence követésének beszerzése szerződéskötést követően 2021. 12.31. időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és ártáblázatok tartalmazzák.
1. Microsoft termékek supportja - 1400 db
2. NTP termékek supportja - 6 db
3. Jelszótároló termékek supportja - 2 db
4. SNMP monitoring termékek supportja - 2 db
5. Ujjlenyomat authentikációs termékek supportja - 1200 db
6. SIEM termékek supportja - 2 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
A hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF).
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában megadott szerződés kezdés 2021.04.01. dátumot tájékoztató adatként adta meg, mely dátum a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának idejére tekintettel változhat, míg a szerződés befejezés dátuma nem változik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AKfelhívja a figyelmet a Kbt. 64. §. szerinti öntisztázás lehetőségére.
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése, azaz a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó AT teszi meg.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet, vagy személykapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtania kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015(X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD formanyomtatványt az AT nyújtja be.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani továbbá az AT arra vonatkozónyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Igazolás:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet 8., 10., 12., 14. és 16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken valószerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Irányadók továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8 )bekezdései.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 1. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 2. § (5) bekezdés alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó részéről az EEKD-t. Irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő nyújtja be.
Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadó a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az EEKD benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 3. § (5) bekezdés, azaz a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az előzetes igazolás vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdései.
Az alkalmasság igazolása:
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015(X.30.) Korm rendelet 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22.§ alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés a) pontjára.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát(olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, megjelölve a support szolgáltatás, licence követés tárgyát), az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (év, hónap naptól - év, hónap napig), és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás vonatkozásában irányadó 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdés.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.
A 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 1. § (5) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bekezdései, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése.
Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 1. § (7)-(8) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. közbeszerzési rész:
M.1.a) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,összesen legalább nettó 40 000 000,- HUF értékű, Cisco termékek gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
2. közbeszerzési rész
M.1.b) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,összesen legalább nettó 40 000 000,- HUF értékű, a közbeszerzés tárgya szerinti (Fujitsu eszközök; Vmware termékek; Veeam termékek) gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
3. közbeszerzési rész
M.1.c) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett,összesen legalább nettó 40 000 000,- HUF a közbeszerzés tárgya szerinti (Microsoft termékek; NTP termékek; jelszótároló termékek; SNMP monitoring termékek; ujjlenyomat authentikációs termékek; SIEM termékek) gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindhárom közbeszerzési rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A teljesítés ellenértékének megfizetése a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdései, valamint a Kbt. 135.§ (10) bekezdése szerint, továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik. Nyertes Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett. Nyertes ajánlattevő a Szerződéstervezetben meghatározott szerződést megerősítő késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. Az ellenszolgáltatás teljesítésének forrása: saját forrás. A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint. Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdései tartalmazzák. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat (AJ) benyújtásának formai követelményei a közbeszerzési dokumentációban (KD) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szerint (e-Kr.).
2. A min. AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min. szempontnál szigorúbb feltétel: M/1a)-M/1c).
3. Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő (GSZ) az AJ-ban csatolja a nevében kötelezettségvállalásra jogosult, az AJ-ot aláíró személy aláírási címpéldányának, vagy aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát.
4. Az AJ-ban be kell nyújtani AT-nek a Kbt. 66. § (2); 67. § (1), (4) bek-ek szerinti-, továbbá az üzleti titokról szóló nyilatkozatait; a felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek-ben előírt adatokkal.
5. Az AJ-nak tartalmaznia kell AT nyil.-át a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szervezet bevonásáról, továbbá a 66. § (6) bek. a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni.
6. A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési (VB) eljárás esetében AT az Aj-hoz csatolja a cégbírósághoz benyújtott VB kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban VB eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyil. benyújtása szükséges.
7. Kieg. táj. nyújtására a Kbt. 56.§-ában foglaltak alapján.
8. Közös AJ. tétel esetén az AJ-nak meg kell felelnie a Kbt 35.§-ban foglaltaknak, és közös AT-k kötelesek becsatolni megállapodásukat a közös AJ.tétel feltételeiről.
9. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11. Tájékozódási kötelezettség: KD-ban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.
12. AK alkalmazza a Kbt. 131.§ (4) bek. leírtakat.
13. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért, tekintettel a Kbt. 81.§ (11) bekezdésre.
14. Hiánypótlás Kbt. 71§. szerint, KD-ban részletezve.
15. Eljárás nyelve: magyar, KD-ban részletezve
16. Az AJ-hoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, mely a dokumentációban és mellékleteiben szerepelnek.
17. AK a Kbt. 41/A. § alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le.
18. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil .-ot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
19. Az ajánlatban csatolandó a részletes ártáblázat, teljes körűen kitöltve.
20. AK a bírálat során alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek. leírtakat.
21. FAKSZ: Suha Zoltán 00134 e-mail: zoli.suha@gmail.com
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák