Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.17.
Iktatószám:2143/2021
CPV Kód:72212000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye:1149 Budapest, Bosnyák tér 5.;1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami vagyonkezelése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gordos György
Telefon: +36 204942811
E-mail: gyorgy.gordos@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012762021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012762021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami vagyonkezelése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: @VATAR fejlesztés, támogatás, support szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000012762021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„@VATAR Vagyon-nyilvántartó Térinformatikai Alaprendszer fejlesztés, támogatás, support szolgáltatás” a Nemzeti Földügyi Központ részére két részajánlattétel biztosításával
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szoftverfejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72212000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. SZOFTVERFEJLESZTÉS
Az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet változó jogszabályi környezete miatt folyamatosan szükségessé válik a szervezet által használt @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai Alaprendszer folyamatos módosítása és új fejlesztése. A valós (fizikai) folyamatok, legyenek azok akár jogszabály vagy bármely más szabályozó tényező által kezdeményezve, átvezetése nélkülözhetetlen a szervezet által használt szoftver környezeten a szervezet jogszabályoknak megfelelő működése érdekében.
A jelen rendszer fejlesztése során használt fő fejlesztői keretrendszerek, nyelvek, adatbáziskezelők a XFA 15.2, Delphi XE8, ASP .NET, ASP .NET MVC 4, Andoc 4.0.14 valamint Ms SQL került alkalmazásra. Az Ajánlattevőnek a megadott fejlesztői szoftverek, valamint az operációs rendszer és adatbáziskezelő megfelelő licenceivel (fejlesztői) rendelkeznie kell. Ezeket az Ajánlatkérő nem biztosítja. A nyertes Ajánlattevő számára elérhető lesz az Ajánlatkérő birtokában lévő telepítésnél használt eljárások és scriptek.
Keretösszeg: 130.000.000,- Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-nak lehívására vállal kötelezettséget. A szerződés hatálya a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 20 hónapig tart.
Meglévő rendszer funkcionalitásai:
1. Integrált partner nyilvántartás - A partnerek (magánszemély, szervezet) adatainak nyilvántartása kezelése és kipublikálása más rendszerek felé felhasználásra.
2) Integrált vagyon nyilvántartás - A szervezet birtokában lévő vagyonelemek strukturált nyilvántartása típus szerint (pl.: saját tulajdon, osztott tulajdon) valamint azokban történő változások (pl.: helyrajzi szám változás) továbbá az alapadatokhoz kapcsolódó dinamikusan változó és bővülő leíró adatok kezelése (pl.: kapcsolódó szerződések és azok módosításai, számlák, vagyoni jogok és azokhoz kapcsolódó szerződések, számlák; társtulajdonosok és adataik; bejegyzett egyéb jogok pl. természetvédelmi, ártér stb.).
3) Integrált pályáztatási rendszer - A nyilvántartott vagyonelemek értékesítésének, bérbeadásának pályázati úton történő hasznosítása a pályázati folyamat előkészítése, pályáztatás folyamatának vezénylése és nyilvántartása (kiírás, pályázatok begyűjtése, kiértékelése és bírálata, döntéstámogatás, eredményhirdetés), a kapcsolódó szerződés megkötésének folyamatának vezénylése. A rendszer házon belüli, valamint külső felhasználók felé kipublikált működésének biztonságos vezénylése.
4) Integrált pernyilvántartás - A vagyonelemekhez kapcsolódó perek és dokumentumaik nyilvántartása. Perekben résztvevők, események, státuszok és kockázatok kezelése és nyilvántartása és riportolása.
5) Integrált vagyonhasznosítási rendszer - A jogelődöktől átvett, valamint az új vagyonelemek értékesítési és (rövid, hosszú, vagyonkezelési) bérbeadási folyamatainak vezénylése és nyilvántartása változáskezeléssel. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó jogi dokumentumok előállításához szükséges adatok előkészítése, riportolása.
6) Integrált szerződéskezelés/generálás - Kapott strukturált adatokból word és pdf alapú szerződések és kapcsolódó jogi dokumentumok automatikus generálása sablonokból.
7) Integrált szerződés nyilvántartás - Szerződések és módosítások adatainak, dokumentumainak nyilvántartása, gyors visszakereshetőséggel, ügykapcsolatok kezelésével (akták, alszámos iktatószámok, projektalapú). Az ügyek riportolása (BI).
8) Integrált minősített iratkezelés - A vagyonkezelés folyamatába illeszkedő és azzal több ponton integrált minősített iratkezelő rendszer.
9) KÉR és ERP integráció - A NISZ Zrt. által üzemeltetett hivatali kapu, cégkapu, EHR és KÉR felé kétoldalú integrációs modul, amely kiszolgálja a többi modult.
10) Integrált Pénzügyi számviteli modul - Az értékesítési és hasznosítási szerződések teljes körű számlázási analitikájának kezelése. Automatikus számlázások, helyesbítő számlák, stornó számlák feladása ERP felé. A számviteli modul teljesen integrált a szerződéskezelő modullal (pl.: minden szerződés változás automatikusan generál releváns helyesbítő, stornózó számlákat).
11) Integrált TEO nyilvántartás - Vagyonelem hasznosításhoz kapcsolódó ellenőrzési folyamatok előkészítése, támogatása és vezénylése.
12) Integrált dokumentum nyilvántartó és kezelő modul - Nagy teljesítményű dokumentum és annak verzióit nyilvántartó tároló modul. Gyors jogosultság alapú visszakereshetőséggel.
13) Integrált workflow - Az különféle pályáztatási folyamatok (értékesítés, vagyonhasznosítás) valamint a vagyonnyilvántartás változását kezelő folyamatok támogatását segítő automatikus feladatkiosztás a felelősök részére (feltételes logikák alapján) és kapcsolódó határidők kontrolja (automatikusa figyelmeztetések, e-mailek, átfutási riportok).
A fejlesztési szolgáltatások igénybevétele kiterjed a Műszaki leírásban meghatározott igényekre melyek előreláthatólag 500-550 fejlesztői nap teljesítést igényelnek.
A 2021 - 2022-es év során az alábbi fejlesztések várhatóak:
• Számlázási modul átalakítása GFO igényei alapján
• elektronikus számla
• tételes számla melléklet kidolgozása
• Adatkapcsolati modul bővítése
• Riportok bővítése
• állami vagyonra vonatkozó jelentések
• felhasználói igények megvalósítása
• Adatgyűjtő modul kialakítása
• elvárás a pontosság, naprakészség, visszakereshetőség, összesíthetőség
• Adatszolgáltatók számára korszerű online szolgáltatás kialakítása
• adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos ügyek egyszerűbb, gyorsabb és
• ellenőrzött elintézési lehetőségének folyamatos biztosítása
• 0 forint értéken nyilvántartott vagyonelemek értékmeghatározása
• Vagyonkezelői leltárjelentések számviteli egyezőségének ellenőrzése, biztosítása
• Adattárház felé adatszolgáltatás, interfész kapcsolat kialakítás
• Fejlesztés tesztelési, oktatási dokumentáció készítés
• Sérülékenységi vizsgálat elvégzése, jelentés készítés
Felhasználók száma Andoc; @VATAR: 240 fő

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1 alkalmassági előírás keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli integrált ügyviteli rendszerre vonatkozó szoftverfejlesztési projektmenedzsment területen szerzett többlettapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági előírás keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli integrált ügyviteli rendszer fejlesztésében szoftverfejlesztési területén szerzett többlettapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II. 2.4 pontjában rögzített keretösszeg 70%-án felüli, további 30% lehívását, mint ajánlatkérő opciós jogosultságát rögzíti.
Az opció lehívására az alábbi részletszabályok vonatkoznak:
 Az opció lehívásának feltétele, hogy Ajánlatkérő képviselője által aláírt, egyoldalú írásbeli (ideértendő Fax útján való megküldés is) értesítés az opciós jog gyakorlására vonatkozóan nyertes ajánlattevő részére megküldésre kerüljön. Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy írásban az értesítés tényét haladéktalanul visszaigazolja.
 Ajánlatkérő az opciós keret tervezett igénybevételét megelőzően legalább két héttel értesíti Vállalkozót.
 Ajánlatkérő az opciós keret terhére több alkalommal is jogosult vételi jogával élni, de maximum a 30 % opciós keret erejéig.
 Az opciós keret igénybevételével kapcsolatosan Nyertes ajánlattevőnek egyetértési, vagy észrevételezési jogosultsága nincs.
 Megrendelő az opciós keret felhasználására a szerződés időtartama alatt jogosult.
Az opciós keret felhasználása egyebekben szerződéstervezetben foglaltak szerint történik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás, 1-2. részszempont: egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Support
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak:72212000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. SUPPORT
Az @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai Alaprendszer támogatása (support) célja, hogy a rendszer folyamatosan zökkenőmentesen rendelkezésre álljon a szervezet munkája során. Az alábbi szolgáltatási tételeket tartalmazza heti 5x8 órában:
• rendszertámogatási és rendszerkövetési szolgáltatás,
• hibakezelési szolgáltatás,
• másodlagos helpdesk szolgáltatás.
1.1.RENDSZERTÁMOGATÁS ÉS RENDSZERKÖVETÉS
• Szoftverkövetés, a jogszabályi változások miatt szükségessé váló szoftver módosítások átvezetése és átadása. Évente legalább egy alkalommal verziófrissítést szükséges. A rendszerfrissítés tartalmazza a szükség esetén hatékonyságjavító tárolt eljárásokat, jogszabálykövetést és a legfrissebb fejlesztéseket és modulokat.
• Mentések beállítása,
• Adatbázis és alkalmazás teljesítményjavító intézkedések,
• Javítószoftverek telepítésének tekintetében konzultáció,
• Javaslattétel az alkalmazásszerverek működését/működtetését javító intézkedésekre,
• Részvétel kapacitástervezésben,
• Alkalmazás naplóeseményeinek monitorozása,
• Alkalmazás és adatbázis változáskezelése.
• @VATAR új verzió előre egyeztetett időpontban, vírusellenőrzést követően kerül átadása teszt és éles környezetben.
1.2.HIBAKEZELÉS
• MAGAS PRIORITÁSÚ HIBA: egy vagy több karbantartási körbe tartozó szoftverhiba az @VATAR működésképtelenségét eredményezi
• hibakezelés megkezdése: a bejelentéstől számított max. 4 órán belül [többletvállalás értékelésre kerül]
• NORMÁL PRIORITÁSÚ HIBA: a hiba lényeges befolyást gyakorol a felhasználók mindennapi munkájára, amelyre a Vállalkozó nem tud kerülő megoldást javasolni (pl. az előállított jelentésformátum nem felel meg a törvényben előírt tartalmi követelményeknek, és így NFA nem tud megfelelő jelentést nyomtatni; nem tartozik ebbe a körbe az olyan jellegű hiba, mint pl. kimutatáshiba, amit a felhasználó manuális számításokkal tud helyettesíteni)
• hibakezelés megkezdése: a bejelentéstől számított max. 8 órán belül
• ALACSONY PRIORITÁSÚ HIBA: az előző kategóriákba nem sorolható hibák,
A javított hibák elfogadott tesztelési jegyzőkönyv alapján vezethető át az éles rendszeren
• hibakezelés megkezdése: a bejelentéstől számított max. 24 órán belül
1.3.MÁSODLAGOS HELPDESK
A Vállalkozó ellenőrzött kommunikációs csatornákat tart fenn munkanapokon 9-17 óráig a másodlagos helpdesk szolgáltatásra. A helpdesk szolgáltatás három részből tevődik össze:
• hibák és kezelése
• szoftver használati segítségnyújtás
• változás kérelmek kezelése
Meglévő rendszer funkcionalitásai:
1. Integrált partner nyilvántartás - A partnerek (magánszemély, szervezet) adatainak nyilvántartása kezelése és kipublikálása más rendszerek felé felhasználásra.
2) Integrált vagyon nyilvántartás - A szervezet birtokában lévő vagyonelemek strukturált nyilvántartása típus szerint (pl.: saját tulajdon, osztott tulajdon) valamint azokban történő változások (pl.: helyrajzi szám változás) továbbá az alapadatokhoz kapcsolódó dinamikusan változó és bővülő leíró adatok kezelése (pl.: kapcsolódó szerződések és azok módosításai, számlák, vagyoni jogok és azokhoz kapcsolódó szerződések, számlák; társtulajdonosok és adataik; bejegyzett egyéb jogok pl. természetvédelmi, ártér stb.).
3) Integrált pályáztatási rendszer - A nyilvántartott vagyonelemek értékesítésének, bérbeadásának pályázati úton történő hasznosítása a pályázati folyamat előkészítése, pályáztatás folyamatának vezénylése és nyilvántartása (kiírás, pályázatok begyűjtése, kiértékelése és bírálata, döntéstámogatás, eredményhirdetés), a kapcsolódó szerződés megkötésének folyamatának vezénylése. A rendszer házon belüli, valamint külső felhasználók felé kipublikált működésének biztonságos vezénylése.
4) Integrált pernyilvántartás - A vagyonelemekhez kapcsolódó perek és dokumentumaik nyilvántartása. Perekben résztvevők, események, státuszok és kockázatok kezelése és nyilvántartása és riportolása.
5) Integrált vagyonhasznosítási rendszer - A jogelődöktől átvett, valamint az új vagyonelemek értékesítési és (rövid, hosszú, vagyonkezelési) bérbeadási folyamatainak vezénylése és nyilvántartása változáskezeléssel. A vagyonhasznosításhoz kapcsolódó jogi dokumentumok előállításához szükséges adatok előkészítése, riportolása.
6) Integrált szerződéskezelés/generálás - Kapott strukturált adatokból word és pdf alapú szerződések és kapcsolódó jogi dokumentumok automatikus generálása sablonokból.
7) Integrált szerződés nyilvántartás - Szerződések és módosítások adatainak, dokumentumainak nyilvántartása, gyors visszakereshetőséggel, ügykapcsolatok kezelésével (akták, alszámos iktatószámok, projektalapú). Az ügyek riportolása (BI).
8) Integrált minősített iratkezelés - A vagyonkezelés folyamatába illeszkedő és azzal több ponton integrált minősített iratkezelő rendszer.
9) KÉR és ERP integráció - A NISZ Zrt. által üzemeltetett hivatali kapu, cégkapu, EHR és KÉR felé kétoldalú integrációs modul, amely kiszolgálja a többi modult.
10) Integrált Pénzügyi számviteli modul - Az értékesítési és hasznosítási szerződések teljes körű számlázási analitikájának kezelése. Automatikus számlázások, helyesbítő számlák, stornó számlák feladása ERP felé. A számviteli modul teljesen integrált a szerződéskezelő modullal (pl: minden szerződés változás automatikusan generál releváns helyesbítő, stornózó számlákat).
11) Integrált TEO nyilvántartás - Vagyonelem hasznosításhoz kapcsolódó ellenőrzési folyamatok előkészítése, támogatása és vezénylése.
12) Integrált dokumentum nyilvántartó és kezelő modul - Nagy teljesítményű dokumentum és annak verzióit nyilvántartó tároló modul. Gyors jogosultság alapú visszakereshetőséggel.
13) Integrált workflow - Az különféle pályáztatási folyamatok (értékesítés, vagyonhasznosítás) valamint a vagyonnyilvántartás változását kezelő folyamatok támogatását segítő automatikus feladatkiosztás a felelősök részére (feltételes logikák alapján) és kapcsolódó határidők kontrolja (automatikusa figyelmeztetések, e-mailek, átfutási riportok).
Felhasználók száma Andoc; @VATAR: 240 fő
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A bejelentett magas prioritású hibák esetén a bejelentéstől számított hány órán belül kerül a javításuk megkezdésre. (Max. 4 óra, min. 1 óra) 10
2 M.2.1 alkalmassági előírás keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli integrált ügyviteli rendszer szoftvertámogatás területén szerzett többlettapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M.2.2 alkalmassági előírás keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli legalább 180 főt kiszolgáló ANDOC vagy azzal egyenértékű irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatás (support) területén szerzett többlettapasztalata. (hónap, min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-10 pont; 0 pont a legrosszabb, 10 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás, 1. részszempont arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Korm. r.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, - azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja, valamint a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Korm. r. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot (ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bekezdésre, a 74. § (1) bekezdésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész alfa szakaszában történő egyszerű nyilatkozat megtétele.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Korm. r. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el
1. rész: összesen az 56.000.000,- Ft értéket.
2. rész: az összesen az 54.000.000,- Ft értéket.
Több részre történő ajánlattétel esetén az értékek nem adódnak össze, elegendő a nagyobb érték igazolása.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében:
Az alkalmassági tekintetében az EEKD-ban foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész (alfa) kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nak az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)
bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A Korm. r. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 3 év (36hónap) legjelentősebb korábbi, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, amelyet a Korm. r. 22. § (1) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:
 szolgáltatás tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés);
 szolgáltatás mennyisége;
 ellenszolgáltatásból részesülés aránya (adott esetben, a Korm. r. 22. § (5) bekezdése alapján);
 teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);
 teljesítés helye;
 szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
 nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Irányadó a Kbt. 65. § (1) b) és a Korm. r. 21. § (3a)a), 22.§ (1) bekezdése.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes Ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett Ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó Ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült (Korm. r. 22. § (5)).
Ajánlatkérő a Korm. r. 21/A. §-ában foglaltaknak megfelelően, a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés
időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (3a) bek a)).
M2)
A Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nyilatkozata azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandók a nevezett szakember által aláírt - az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalat év, hónap bontásban) tartalmazó saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezési állási
nyilatkozat és végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, egész hónapokban, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. Az előírt képesítési követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó referenciákkal:
1. rész
legalább 1 db minimum 180 felhasználót kiszolgáló, a közbeszerzés tárgya szerinti vagy azzal egyenértékű szoftverfejlesztést igazoló szakmai referenciával. Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek fogadja el a szolgáltatási referenciát, amennyiben integrált ügyviteli rendszer fejlesztéséből és/vagy bevezetésből, és/vagy továbbfejlesztésből származik, továbbá amennyiben a megvalósított rendszer az alábbi 5 funkcióval rendelkezik:
2. integrált vagyon nyilvántartás
3. integrált pályáztatási rendszer
8. integrált minősített iratkezelés
10. integrált Pénzügyi számviteli modul
13. integrált workflow
2. rész:
legalább 1 db minimum 180 felhasználót kiszolgáló, a közbeszerzés tárgya szerinti vagy azzal műszakilag egyenértékű support (terméktámogatás) szolgáltatást igazoló szakmai referenciával. Ajánlatkérő műszakilag egyenértékűnek fogadja el a szolgáltatási referenciát, amennyiben integrált ügyviteli rendszer support (terméktámogatás) szolgáltatás olyan rendszeren történik, amelyik funkcionalitása az alábbi 5 funkcióval rendelkezik:
2. integrált vagyon nyilvántartás
3. integrált pályáztatási rendszer
8. integrált minősített iratkezelés
10. integrált pénzügyi számviteli modul
13. integrált workflow
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, azaz egy referencia több részben is bemutatható, amennyiben az megfelel valamennyi előírt feltételnek
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
1. rész:
M2.1) legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű szakember, aki 12 hónap integrált ügyviteli rendszerre vonatkozó szoftverfejlesztési projektmenedzsment területen szerzett tapasztalattal rendelkezik
M2.2) legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus és/vagy közgazdász) végzettségű szakember, aki 12 hónap integrált ügyviteli rendszer fejlesztésében szoftverfejlesztési területén szerzett tapasztalattal rendelkezik
2. rész:
M.2.1) legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus) végzettségű és legalább 36 hónap integrált ügyviteli rendszer szoftvertámogatás területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú szakirányú (mérnök és/vagy villamosmérnök és/vagy programozó matematikus és/vagy programtervező matematikus és/vagy informatikus és/vagy szervező informatikus és/vagy műszaki informatikus és/vagy közgazdász) végzettségű és legalább 36 hónap, legalább 180 főt kiszolgáló ANDOC vagy azzal egyenértékű minősített irat-, dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatás (support) területén szerzett gyakorlattal rendelkező szakember
Ajánlatkérő az M.2.2) alkalmassági követelmény tekintetében az ANDOC rendszerrel egyenértékű rendszernek tekinti azon rendszereket, amelyek az alábbi felsorolt 13 funkciót megvalósítanak:
1. integrált partner nyilvántartás
2. integrált vagyonelem nyilvántartás
3. integrált pályáztatási rendszer
4. integrált pernyilvántartás
5. integrált vagyonhasznosítás
6. integrált szerződéskezelés/generálás
7. integrált szerződés nyilvántartás
8. integrált minősített iratkezelés
9. KÉR és ERP integráció
10. integrált számlázás modul
11. integrált TEO nyilvántartás
12. integrált dokumentum nyilvántartó és kezelő modul
13. integrált workflow
Továbbá az alábbi 5 darab feltételt teljesítik:
1. szintén minősített rendszer megfelel a 3/2018. (II. 21.) BM rendelet, a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló rendeletnek) továbbá
2. digitális dokumentumok tárolására (visszakereshető módon) alkalmas
3. képes integrálódni más ERP/nyilvántartó/szakrendszerekkel
4. képes legalább 180 felhasználót alkalmazó szervezetet kiszolgálni
5. képes feladatokat/ügyeket folyamatban kezelni: a felhasználók egymásnak tudják digitálisan, naplózott formában továbbítani a feladatokat/ügyeket és azokat határidővel ellátni/felügyelni.
A fenti pozíciókra külön-külön szakember bemutatása szükséges (egy szakember csak egy pozícióra jelölhető). Ugyanazon szakember több részben is bemutatható.
Párhuzamos tapasztalatokat ajánlatkérő csak egy alkalommal veszi figyelembe.
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mindkét rész esetében:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik. A finanszírozás forrása: saját
Alkalmazandó a Kbt. 27/A §-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: mindkét rész esetében késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, valamint az 1. rész tekintetében jótállás amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
2. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is csatolandó), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
7. Integrált ügyviteli rendszer fogalma alatt Ajánlatkérő a következő meghatározást érti: A Szervezet alaptevékenysége szempontjából releváns folyamatok és adatok/információk egy rendszerben történő kezelését megvalósító szoftver eszköz.
8. Jelen eljárásban a DKÜ a Kbt. 3. § 26. és a 3. § 14 pontjai alapján, központi beszerző szervként, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
9. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását mind önálló ajánlattétel mind közös ajánlattétel esetén.
10. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Mirkó Anita, 00945
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Tájékoztatjuk a tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák